wěi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: wei, wèi, wéi, และ wēi

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

wěi (wei3, จู้อิน ㄨㄟˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠆟𠆟
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫢭
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡂗𡂗
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰉘
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𭏸
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫰍
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰌷
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷕𡷕
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 岿
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢊯𢊯
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫹴
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢯷𢯷
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢸦𢸦
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬀩
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱡼
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣍟𣍟
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣨙𣨙
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤁿𤁿
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬉋
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤛲𤛲
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤡪𤡪
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤸆𤸆
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤺉𤺉
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤼒𤼒
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥊪𥊪
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥒮𥒮
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥯜𥯜
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥯤𫁳
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦇅𦇅
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬙭
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦢿𦢿
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫇭
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫇭
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦾛𦾛
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧄸𧄸
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐌𧐌
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧢒𧢒
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 诿
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 诿诿
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧲄𧲄
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨗨𨗨
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨝀𨝀
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨟗𨟗
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽺
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰾚
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨪈𨪈
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨵋𨵋
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰿫
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩋾𩋾
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩏿𩏿
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩏏𩏏
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩏐𩏐
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮧵
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬱟
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗘𩗘
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬱵
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 䬿䬿
 145. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩜧𩜧
 146. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩟟𩟟
 147. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 148. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 149. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 150. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩲂𩲂
 151. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩵠𩵠
 152. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 153. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 154. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 155. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩹷𩹷
 156. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 157. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩼂𩼂
 158. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ