ข้ามไปเนื้อหา

yhteiskunta

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]
วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

รากศัพท์

[แก้ไข]

yhteis- (ร่วมกัน) +‎ kunta (ชุมชน, กลุ่ม); บัญญัติโดย Pietari Hannikainen นักเขียนและนักข่าวชาวฟินแลนด์ เมื่อ 1847

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

yhteiskunta

  1. สังคม

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ yhteiskunta (Kotus type 10*J/koira, nt-nn gradation)
กรรตุการก yhteiskunta yhteiskunnat
สัมพันธการก yhteiskunnan yhteiskuntien
ภาคยการก yhteiskuntaa yhteiskuntia
illative yhteiskuntaan yhteiskuntiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskunta yhteiskunnat
กรรมการก nom. yhteiskunta yhteiskunnat
gen. yhteiskunnan
สัมพันธการก yhteiskunnan yhteiskuntien
yhteiskuntainrare
ภาคยการก yhteiskuntaa yhteiskuntia
inessive yhteiskunnassa yhteiskunnissa
elative yhteiskunnasta yhteiskunnista
illative yhteiskuntaan yhteiskuntiin
adessive yhteiskunnalla yhteiskunnilla
อปาทานการก yhteiskunnalta yhteiskunnilta
allative yhteiskunnalle yhteiskunnille
essive yhteiskuntana yhteiskuntina
translative yhteiskunnaksi yhteiskunniksi
abessive yhteiskunnatta yhteiskunnitta
instructive yhteiskunnin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ yhteiskunta (Kotus type 10*J/koira, nt-nn gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskuntani yhteiskuntani
กรรมการก nom. yhteiskuntani yhteiskuntani
gen. yhteiskuntani
สัมพันธการก yhteiskuntani yhteiskuntieni
yhteiskuntainirare
ภาคยการก yhteiskuntaani yhteiskuntiani
inessive yhteiskunnassani yhteiskunnissani
elative yhteiskunnastani yhteiskunnistani
illative yhteiskuntaani yhteiskuntiini
adessive yhteiskunnallani yhteiskunnillani
อปาทานการก yhteiskunnaltani yhteiskunniltani
allative yhteiskunnalleni yhteiskunnilleni
essive yhteiskuntanani yhteiskuntinani
translative yhteiskunnakseni yhteiskunnikseni
abessive yhteiskunnattani yhteiskunnittani
instructive
comitative yhteiskuntineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskuntasi yhteiskuntasi
กรรมการก nom. yhteiskuntasi yhteiskuntasi
gen. yhteiskuntasi
สัมพันธการก yhteiskuntasi yhteiskuntiesi
yhteiskuntaisirare
ภาคยการก yhteiskuntaasi yhteiskuntiasi
inessive yhteiskunnassasi yhteiskunnissasi
elative yhteiskunnastasi yhteiskunnistasi
illative yhteiskuntaasi yhteiskuntiisi
adessive yhteiskunnallasi yhteiskunnillasi
อปาทานการก yhteiskunnaltasi yhteiskunniltasi
allative yhteiskunnallesi yhteiskunnillesi
essive yhteiskuntanasi yhteiskuntinasi
translative yhteiskunnaksesi yhteiskunniksesi
abessive yhteiskunnattasi yhteiskunnittasi
instructive
comitative yhteiskuntinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskuntamme yhteiskuntamme
กรรมการก nom. yhteiskuntamme yhteiskuntamme
gen. yhteiskuntamme
สัมพันธการก yhteiskuntamme yhteiskuntiemme
yhteiskuntaimmerare
ภาคยการก yhteiskuntaamme yhteiskuntiamme
inessive yhteiskunnassamme yhteiskunnissamme
elative yhteiskunnastamme yhteiskunnistamme
illative yhteiskuntaamme yhteiskuntiimme
adessive yhteiskunnallamme yhteiskunnillamme
อปาทานการก yhteiskunnaltamme yhteiskunniltamme
allative yhteiskunnallemme yhteiskunnillemme
essive yhteiskuntanamme yhteiskuntinamme
translative yhteiskunnaksemme yhteiskunniksemme
abessive yhteiskunnattamme yhteiskunnittamme
instructive
comitative yhteiskuntinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskuntanne yhteiskuntanne
กรรมการก nom. yhteiskuntanne yhteiskuntanne
gen. yhteiskuntanne
สัมพันธการก yhteiskuntanne yhteiskuntienne
yhteiskuntainnerare
ภาคยการก yhteiskuntaanne yhteiskuntianne
inessive yhteiskunnassanne yhteiskunnissanne
elative yhteiskunnastanne yhteiskunnistanne
illative yhteiskuntaanne yhteiskuntiinne
adessive yhteiskunnallanne yhteiskunnillanne
อปาทานการก yhteiskunnaltanne yhteiskunniltanne
allative yhteiskunnallenne yhteiskunnillenne
essive yhteiskuntananne yhteiskuntinanne
translative yhteiskunnaksenne yhteiskunniksenne
abessive yhteiskunnattanne yhteiskunnittanne
instructive
comitative yhteiskuntinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก yhteiskuntansa yhteiskuntansa
กรรมการก nom. yhteiskuntansa yhteiskuntansa
gen. yhteiskuntansa
สัมพันธการก yhteiskuntansa yhteiskuntiensa
yhteiskuntainsarare
ภาคยการก yhteiskuntaansa yhteiskuntiaan
yhteiskuntiansa
inessive yhteiskunnassaan
yhteiskunnassansa
yhteiskunnissaan
yhteiskunnissansa
elative yhteiskunnastaan
yhteiskunnastansa
yhteiskunnistaan
yhteiskunnistansa
illative yhteiskuntaansa yhteiskuntiinsa
adessive yhteiskunnallaan
yhteiskunnallansa
yhteiskunnillaan
yhteiskunnillansa
อปาทานการก yhteiskunnaltaan
yhteiskunnaltansa
yhteiskunniltaan
yhteiskunniltansa
allative yhteiskunnalleen
yhteiskunnallensa
yhteiskunnilleen
yhteiskunnillensa
essive yhteiskuntanaan
yhteiskuntanansa
yhteiskuntinaan
yhteiskuntinansa
translative yhteiskunnakseen
yhteiskunnaksensa
yhteiskunnikseen
yhteiskunniksensa
abessive yhteiskunnattaan
yhteiskunnattansa
yhteiskunnittaan
yhteiskunnittansa
instructive
comitative yhteiskuntineen
yhteiskuntinensa

ลูกคำ

[แก้ไข]
คำประสม

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
  • yhteiskunta”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–