zhì

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: zhi, zhí, zhī, และ zhǐ

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zhì (zhi4, จู้อิน ㄓˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬃊
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰧉
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮉢
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰬛
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦈛
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬢌
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰷥
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫐷
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𲇽
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫘠
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱅊,
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉛
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ