ดัชนี:รากอักษรจีน/米

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

米 (รากอักษรจีนที่ 119)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𥸥𥸦𬖋

+2 ขีด[แก้ไข]

𥸧𥸨𥸩𥸪𫂱𫂲𬖌𬖍𬖎𮇃𮇄𰪦𱸳

+3 ขีด[แก้ไข]

籿𥸫𥸬𥸭𥸮𥸯𥸰𥸱𥸲𫂳𫂴𬖏𮇅𰪧𰪨𰪩𰪪𱸴

+4 ขีด[แก้ไข]

𥸳𥸴𥸵𥸶𥸷𥸸𥸹𥸺𥸻𥸼𥸽𥸾𥸿𥹀𫂵𫂶𫂷𬖐𬖑𬖒𮇆𮇇𮇈𮇉𮇊𰪫𰪬𰪭𰪮𰪯𰪰𱸵𱸶

+5 ขีด[แก้ไข]

𥹁𥹂𥹃𥹄𥹅𥹆𥹇𥹈𥹉𥹊𥹋𥹌𥹍𥹎𥹏𥹐𥹑𥹒𥹓𥹔𥹕𥹖𥹘𥹙𥹱𫂸𫂹𫂺𫂻𫂼𬖓𬖔𬖕𬖖𬖗𬖘𮇋𮇌𮇍𮇎𮇏𮇐𮇑𮇒𰪱𰪲𰪳𰪴𰪵𱸷𱸸𱸹𱸺

+6 ขีด[แก้ไข]

𥹗𥹚𥹛𥹜𥹝𥹞𥹟𥹠𥹡𥹢𥹣𥹤𥹥𥹦𥹧𥹨𥹩𥹪𥹫𥹬𥹭𥹮𥹯𥹰𫂽𫂾𫂿𫃀𬖙𬖚𬖛𬖜𮇓𮇔𮇕𮇖𮇗𮇘𮇙𮇚𮇛𮇜𮇝𰪶𰪷𰪸𰪹𰪺𰪻𰪼𱸻𱸼𱸽𱸾𱸿𱹀𱹁𱹂𱹃

+7 ขีด[แก้ไข]

𥹲𥹳𥹴𥹵𥹶𥹷𥹸𥹹𥹺𥹻𥹼𥹽𥹾𥹿𥺀𥺁𥺂𥺃𥺄𥺅𥺆𥺇𥺈𥺉𥺊𥺋𥺌𥺍𥺎𥺏𥺐𥺑𥺒𥺓𥺔𥺕𥺖𥺗𫃁𬖝𬖞𬖟𬖠𮇞𮇟𮇠𮇡𮇢𮇣𮇤𰪽𱹄𱹅𱹆𱹇𱹈𱹉

+8 ขีด[แก้ไข]

粿𥺘𥺙𥺚𥺛𥺜𥺝𥺞𥺟𥺠𥺡𥺢𥺣𥺤𥺥𥺦𥺧𥺨𥺩𥺪𥺫𥺬𥺭𥺮𥺯𥺰𥺱𥺲𥺳𥺴𥺵𥺶𥺷𥺸𥺹𥺺𥺻𥺼𥺽𥺾𥺿𥻀𫃂𫃃𫃄𫃅𬖡𬖢𬖣𬖤𬖥𮇥𮇦𮇧𮇨𮇩𮇪𮇫𰪾𰪿𰫀𰫁𱹊𱹋𱹌

+9 ขีด[แก้ไข]

𡢏𥻁𥻂𥻃𥻄𥻅𥻆𥻇𥻈𥻉𥻊𥻋𥻌𥻍𥻎𥻏𥻐𥻑𥻒𥻓𥻔𥻕𥻖𥻗𥻘𥻙𥻚𥻛𥻜𥻝𥻞𥻟𥻠𥻡𥻢𥻣𫃆𫃇𫃈𬖦𬖧𬖨𬖩𬖪𮇬𮇭𮇮𮇯𮇰𮇱𮇲𰫂𰫃𰫄𰫅𱹍𱹎𱹏𱹐𱹑𱹒𱹓

+10 ขีด[แก้ไข]

𢐫𥻤𥻥𥻦𥻧𥻨𥻩𥻪𥻫𥻬𥻭𥻮𥻯𥻰𥻱𥻲𥻳𥻴𥻵𥻶𥻷𥻸𥻹𥻺𥻻𥻼𥻽𥻾𫃉𫃊𫃋𫃌𬖫𬖬𬖭𬖮𬖯𬖰𬖱𬖲𮇳𮇴𮇵𮇶𮇷𮇸𮇹𰫆𰫇𰫈𰫉𰫊𱹔𱹕𱹖𱹗𱹘𱹙

+11 ขีด[แก้ไข]

𥻿𥼀𥼁𥼂𥼃𥼄𥼅𥼆𥼇𥼈𥼉𥼊𥼋𥼌𥼍𥼎𥼏𥼐𥼑𥼒𥼓𥼔𥼕𥼖𫃍𫃎𫟀𬖳𬖴𬖵𮇺𰫋𰫌𰫍𰫎𰫏𰫐𱹚𱹛𱹜𱹝

+12 ขีด[แก้ไข]

𥼗𥼘𥼙𥼚𥼛𥼜𥼝𥼞𥼟𥼠𥼡𥼢𥼣𥼤𥼥𥼦𥼧𥼨𥼩𥼪𥼫𥼬𥼭𥼮𥼯𥼰𥼱𥼲𥼳𥼴𥼵𫃏𫃐𫃑𬖶𬖷𬖸𬖹𬖺𮇻𮇼𰫑𰫒𰫓𱹞𱹟𱹠𱹡

+13 ขีด[แก้ไข]

𥼶𥼷𥼸𥼹𥼺𥼻𥼼𥼽𥼾𥼿𥽀𥽁𥽂𥽃𥽄𥽅𥽆𥽇𥽈𥽉𥽊𥽋𥽌𥽍𥽎𫃒𫃓𫃔𫃕𬖻𮇽𮇾𱹢𱹣𱹤

+14 ขีด[แก้ไข]

𥽏𥽐𥽑𥽒𥽓𥽔𥽕𥽖𫃖𬖼𬖽𬖾𰫔𰫕𱹥𱹦𱹧

+15 ขีด[แก้ไข]

𥽗𥽘𥽙𥽚𥽛𥽜𥽝𥽞𥽟𥽠𥽢𥽣𬖿𮇿𱹨

+16 ขีด[แก้ไข]

𥽡𥽤𥽥𥽦𥽧𥽨𥽩𥽪𥽫𫃗𫃘𫃙𬗀𬗁𰫖

+17 ขีด[แก้ไข]

𥽬𥽭𥽮𥽯𥽰

+18 ขีด[แก้ไข]

𥽱𥽲𥽳𥽴𥽵𬗂

+19 ขีด[แก้ไข]

𥽶𥽷𥽸𥽹𥽺𮈀

+20 ขีด[แก้ไข]

𥽻𥽼𥽽𥽾𥽿𱹩

+21 ขีด[แก้ไข]

𥾀𥾁

+24 ขีด[แก้ไข]

𥾂

+25 ขีด[แก้ไข]

𥾃

+27 ขีด[แก้ไข]

𥾄