निरन्तर

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาสันสกฤต[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

निर्- (นิรฺ-) +‎ अन्तर (อนฺตร) หรือ निस्- (นิสฺ-) +‎ अन्तर (อนฺตร)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำคุณศัพท์[แก้ไข]

निरन्तर (นิรนฺตร)

  1. แน่น, เต็ม
  2. ใกล้, ชิด
  3. ตลอดกาล, ไม่ขาดสาย, คงตัว

การผันรูป[แก้ไข]

Masculine a-stem declension of निरन्तर
กรรตุการกเอกพจน์ निरन्त्रः (นิรนฺตฺรห์)
สัมพันธการกเอกพจน์ निरन्त्रस्य (นิรนฺตฺรสฺย)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก निरन्त्रः (นิรนฺตฺรห์) निरन्त्रौ (นิรนฺตฺเรา) निरन्त्राः (นิรนฺตฺราห์)
สัมโพธนาการก निरन्त्र (นิรนฺตฺร) निरन्त्रौ (นิรนฺตฺเรา) निरन्त्राः (นิรนฺตฺราห์)
กรรมการก निरन्त्रम् (นิรนฺตฺรมฺ) निरन्त्रौ (นิรนฺตฺเรา) निरन्त्रान् (นิรนฺตฺรานฺ)
กรณการก निरन्त्रेन (นิรนฺตฺเรน) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रैः (นิรนฺตฺไรห์)
สัมปทานการก निरन्त्राय (นิรนฺตฺราย) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रेभ्यः (นิรนฺตฺเรภฺยห์)
อปาทานการก निरन्त्रात् (นิรนฺตฺราตฺ) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रेभ्यः (นิรนฺตฺเรภฺยห์)
สัมพันธการก निरन्त्रस्य (นิรนฺตฺรสฺย) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रानाम् (นิรนฺตฺรานามฺ)
อธิกรณการก निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रेषु (นิรนฺตฺเรษุ)
Feminine ā-stem declension of निरन्तर
กรรตุการกเอกพจน์ निरन्त्रा (นิรนฺตฺรา)
สัมพันธการกเอกพจน์ निरन्त्रायाः (นิรนฺตฺรายาห์)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก निरन्त्रा (นิรนฺตฺรา) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्राः (นิรนฺตฺราห์)
สัมโพธนาการก निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्राः (นิรนฺตฺราห์)
กรรมการก निरन्त्राम् (นิรนฺตฺรามฺ) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्राः (นิรนฺตฺราห์)
กรณการก निरन्त्रया (นิรนฺตฺรยา) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्राभिः (นิรนฺตฺราภิห์)
สัมปทานการก निरन्त्रायै (นิรนฺตฺราไย) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्राभ्यः (นิรนฺตฺราภฺยห์)
อปาทานการก निरन्त्रायाः (นิรนฺตฺรายาห์) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्राभ्यः (นิรนฺตฺราภฺยห์)
สัมพันธการก निरन्त्रायाः (นิรนฺตฺรายาห์) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रानाम् (นิรนฺตฺรานามฺ)
อธิกรณการก निरन्त्रायाम् (นิรนฺตฺรายามฺ) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रासु (นิรนฺตฺราสุ)
Neuter a-stem declension of निरन्तर
กรรตุการกเอกพจน์ निरन्त्रम् (นิรนฺตฺรมฺ)
สัมพันธการกเอกพจน์ निरन्त्रस्य (นิรนฺตฺรสฺย)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก निरन्त्रम् (นิรนฺตฺรมฺ) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रानि (นิรนฺตฺรานิ)
สัมโพธนาการก निरन्त्र (นิรนฺตฺร) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रानि (นิรนฺตฺรานิ)
กรรมการก निरन्त्रम् (นิรนฺตฺรมฺ) निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रानि (นิรนฺตฺรานิ)
กรณการก निरन्त्रेन (นิรนฺตฺเรน) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रैः (นิรนฺตฺไรห์)
สัมปทานการก निरन्त्राय (นิรนฺตฺราย) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रेभ्यः (นิรนฺตฺเรภฺยห์)
อปาทานการก निरन्त्रात् (นิรนฺตฺราตฺ) निरन्त्राभ्याम् (นิรนฺตฺราภฺยามฺ) निरन्त्रेभ्यः (นิรนฺตฺเรภฺยห์)
สัมพันธการก निरन्त्रस्य (นิรนฺตฺรสฺย) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रानाम् (นิรนฺตฺรานามฺ)
อธิกรณการก निरन्त्रे (นิรนฺตฺเร) निरन्त्रयोः (นิรนฺตฺรโยห์) निरन्त्रेषु (นิรนฺตฺเรษุ)

คำประสม[แก้ไข]

คำสืบทอด[แก้ไข]

  • ฮินดี: निरंतर (นิรํตร), निरन्तर (นิรนฺตร)
  • เตลูกู: నిరంతర (นิรํตร)