ดัชนี:รากอักษรจีน/示

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

示 (รากอักษรจีนที่ 113)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𱍐𥘅

+1 ขีด[แก้ไข]

𥘆

+2 ขีด[แก้ไข]

𥘇𥘈𥘉𥘊𥘋𥘌𮁜𮁝

+3 ขีด[แก้ไข]

礿𥘍𥘎𥘏𥘐𥘑𥘒𥘓𥘔𫀀𫀁𬒬𮁞𰧭𰧮𰧯𰧰

+4 ขีด[แก้ไข]

𥘕𥘖𥘗𥘘𥘙𥘚𥘛𥘜𥘝𥘞𥘟𥘠𥘡𥘢𥘣𥘤𥘥𥘦𥘧𥘨𥘩𥘪𫀂𫀃𬒭𬒮𬒯𬒰𮁟𮁠𮁡𰧱𰧲𱵆

+5 ขีด[แก้ไข]

𥘫𥘬𥘭𥘮𥘯𥘰𥘱𥘲𥘳𥘴𥘵𥘶𥘷𥘸𥘹𥘺𥘻𥘼𥘽𥘾𥘿𥙀𥙁𥙂𥙃𥙄𥙅𥙆𥙇𥙈𥙉𥙊𥙋𥙌𥙍𫀄𫀅𫀆𬒱𬒲𬒳𮁢𮁣𮁤𮁥𮁦𮁧𮁨𮁩𮁪𮁫𮁬𰧳𰧴𰧵𱵇

+6 ขีด[แก้ไข]

𥙎𥙏𥙐𥙑𥙒𥙓𥙔𥙕𥙖𥙗𥙘𥙙𥙚𥙛𥙜𥙝𥙞𥙟𥙠𥙡𥙢𥙣𥙤𥙥𥙦𥙧𥙨𥙩𥙪𫀇𫀈𫀉𫀊𫞴𬒴𬒵𮁭𮁮𮁯𮁰𮁱𮁲𮁳𮁴𮁵𮁶𮁷𰧶𰧷𰧸𰧹𰧺𰧻𰧼𰧽𰧾𰧿𱵈𱵉𱵊𱵋𱵌

+7 ขีด[แก้ไข]

𣂫𥙫𥙬𥙭𥙮𥙯𥙰𥙱𥙲𥙳𥙴𥙵𥙶𥙷𥙸𥙹𥙺𥙻𥙼𥙽𥙾𥙿𥚀𥚁𥚂𥚃𥚄𥚅𥚆𥚇𫀋𫀌𫀍𫀎𫀏𫞵𬒶𬒷𬒸𬒹𬒺𬒻𬒼𬒽𮁸𮁹𮁺𮁻𮁼𮁽𮁾𰨀𰨁𰨂𰨃𱵍𱵎𱵏𱵐𱵑𱵒𱵓𱵔

+8 ขีด[แก้ไข]

祿𥚈𥚉𥚊𥚋𥚌𥚍𥚎𥚏𥚐𥚑𥚒𥚓𥚔𥚕𥚖𥚗𥚘𥚙𥚚𥚛𥚜𥚝𥚞𥚟𥚠𥚡𥚢𥚣𥚤𥚥𫀐𫀑𫀒𫀓𫀔𫀕𫀖𫀗𫀘𫀙𬒾𬒿𬓀𬓁𬓂𬓃𬓄𬓅𬓆𬓇𬓈𮁿𮂀𮂁𮂂𮂃𰨄𰨅𰨆𰨇𰨈𰨉𱵕𱵖𱵗𱵘𱵙𱵚𱵛

+9 ขีด[แก้ไข]

𢿆𥚦𥚧𥚨𥚩𥚪𥚫𥚬𥚭𥚮𥚯𥚰𥚱𥚲𥚳𥚴𥚵𥚶𥚷𥚸𥚹𥚺𥚻𥚼𥚽𥚾𥚿𥛀𥛁𥛂𥛃𥛄𫀚𫀛𬓉𬓊𬓋𬓌𬓍𮂄𮂅𮂆𮂇𮂈𮂉𰨊𰨋𰨌𰨍𱵜𱵝𱵞𱵟𱵠

+10 ขีด[แก้ไข]

𠖟𥛅𥛆𥛇𥛈𥛉𥛊𥛋𥛌𥛍𥛎𥛏𥛐𥛑𥛒𥛓𥛔𥛕𥛖𥛗𫀜𫀝𫀞𫀟𬓎𬓏𬓐𮂊𮂋𮂌𮂍𮂎𰨎𰨏𰨐𱵡𱵢𱵣𱵤𱵥𱵦

+11 ขีด[แก้ไข]

𥛘𥛙𥛚𥛛𥛜𥛝𥛞𥛟𥛠𥛡𥛢𥛣𥛤𥛥𥛦𥛧𥛨𥛩𥛪𥛫𥛬𥛭𫀠𫀡𬓑𬓒𬓓𬓔𬓕𬓖𬓗𮂏𮂐𮂑𮂒𮂓𮂔𮂕𮂖𰨑𰨒𱵧𱵨

+12 ขีด[แก้ไข]

𥛮𥛯𥛰𥛱𥛲𥛳𥛴𥛵𥛶𥛷𥛸𥛹𥛺𥛻𥛼𥛽𥛾𥛿𥜀𥜁𥜂𫞶𬓘𬓙𬓚𮂗𮂘𮂙𮂚𮂛𰨓𱵩𱵪𱵫

+13 ขีด[แก้ไข]

𥜃𥜄𥜅𥜆𥜇𥜈𥜉𥜊𥜋𥜌𥜍𥜎𥜏𥜐𥜑𫀢𬓛𮂜𮂝𰨔𱵬𱵭𱵮𱵯𱵰

+14 ขีด[แก้ไข]

𥜒𥜓𥜔𥜕𥜖𥜗𥜘𥜙𫀣𬓜𮂞𮂟𱵱𱵲𱵳

+15 ขีด[แก้ไข]

𥜚𥜛𥜜𥜝𥜞𥜟𮂠𮂡𮂢𰨕𰨖𱵴𱵵𱵶

+16 ขีด[แก้ไข]

𥜠𥜡𥜢𥜣𥜤𰨗𱵷

+17 ขีด[แก้ไข]

𥜥𥜦𥜧𥜨𥜩𬓝𮂣𮂤𮂥𮂦𮂧𰨘

+18 ขีด[แก้ไข]

𥜪𥜫𥜬𥜭𥜮𥜯𮂨𱵸

+19 ขีด[แก้ไข]

𥜰𥜱𥜲𥜳𮂩𮂪𮂫

+20 ขีด[แก้ไข]

𥜴𥜵𫀤

+21 ขีด[แก้ไข]

𥜶𥜷𥜸𧆆𰨙

+22 ขีด[แก้ไข]

𥜹𥜺

+24 ขีด[แก้ไข]