ดัชนี:รากอักษรจีน/一

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

一 (รากอักษรจีนที่ 1)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𪛙

+1 ขีด[แก้ไข]

𠀀𠀁𠀂𬺰𰀀

+2 ขีด[แก้ไข]

𠀃𠀄𠀅𠀆𪛚𪜀𪜁𫝀𬺱⁕、𬺲𬺳𬺴𰀁𰀂𰀃𰀄

+3 ขีด[แก้ไข]

𠀇𠀈𠀉𠀊𠀋𠀌𪜂𫠡𬺵𬺶𬺷𬺸𬺹𰀅𰀆𰀇

+4 ขีด[แก้ไข]

𠀍𠀎𠀏𠀐𠀑𠀒𠀓𠀔𠀕𠀖𠀗𫠢𫠣𬺺𬺻𬺼𬺽𬺾𰀈𰀉𰀊𱍐

+5 ขีด[แก้ไข]

𠀘𠀙𠀚𠀜𠀞𠀟𠀠𫝁𫠤𫠥𬺿𬻀𬻁𬻂𬻃𬻄𬻅𬻆𬻇𬻈𬻉𰀋𱍑

+6 ขีด[แก้ไข]

𠀡𠀢𠀣𠀤𠀦𠀧𠀨𠀪𠀫𫝂𫠦𫠧𫠨𫠩𬻊𬻋𬻌𬻍𬻎𬻏𬻐𬻑𬻒𰀌𱍒

+7 ขีด[แก้ไข]

𠀬𠀭𠀮𠀰𠀱𠀲𠀳𠀴𪜃𫠪𫠫𫠬𫠭𬻓𬻔𬻕𬻖𬻗𬻘𰀍𱍓𱍔𱍕𱍖𱍗

+8 ขีด[แก้ไข]

𠀵𠀶𠀸𠀺𠀻𪜄𫠮𬻙𬻚𬻛𬻜𬻝𰀎𰀏𰀐𰀑

+9 ขีด[แก้ไข]

𠀽𠀾𠀿𠁀𠤢𪜅𫠯𫠰𫠱𫠲𬻞𬻟𬻠𰀒𰀓𰀔𰀕𱍘𱍙𱍚𱍛𱍜𱍝

+10 ขีด[แก้ไข]

𠁁𠁂𠁃𠁄𠁅𪜆𫠳𫠴𫠵𬻡𬻢𬻣𬻤𬻥𱍞𱍟

+11 ขีด[แก้ไข]

𠁆𠁇𠁈𠁊𠁋𫠶𬻦𬻧𬻨𰀖𰀗𰀘𱍠𱍡

+12 ขีด[แก้ไข]

𠁌𠁍𫠷𫠸𫠹𫠺𫠻𫠼𬻩𬻪𬻫𬻬𬻭𬻮𰀙𰀚𱍢𱍣𱍤

+13 ขีด[แก้ไข]

𠁎𠁏𠁐𠁑𠁒𫝃𫠽𬻯𰀛𰀜𱍥

+14 ขีด[แก้ไข]

𠁓𠁔𫠾𫠿𬻰𰀝𱍦𱍧

+15 ขีด[แก้ไข]

𠁕𠁗𠁘𠁙𠁚𠁛𠁝𤳏𪜇𫡀𱍨

+16 ขีด[แก้ไข]

𠁖𰀞𱍩

+17 ขีด[แก้ไข]

𠁟𫡁𫡂

+19 ขีด[แก้ไข]

𠁠𰀟

+21 ขีด[แก้ไข]

𬻱

+24 ขีด[แก้ไข]

𱍪