zhuó

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: zhuo, zhuò, และ zhuō

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zhuó (zhuo2, จู้อิน ㄓㄨㄛˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠡑𠡑
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠿡𠿡
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷿𡷿
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢁁𢁁
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢢗𢢗
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢧈𢧈
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢳇𢳇
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢺡𢺡
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢽚𢽚
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣃈𣃈
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣃑𣃑
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 涿涿
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤃮𤃮
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤉐𤉐
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤏸𤏸
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 㹿㹿
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥇍𥇍
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥋮𥋮
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥐊𥐊
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥗁𥗁
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥢔𥢔
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥮥𥮥
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥯩𥯩
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥷘𥷘
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥷮𥷮
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦜰𦜰
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦰹𦰹
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦳡𦳡
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧂒𧂒
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧃔𧃔
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧘑𧘑
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧞐𧞐
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧢼𧢼
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵷
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧨳𧨳
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𲂔
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧰵𧰵
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨁿𨁿
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨑽𨑽
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨖮𨖮
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨡸𨡸
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨢬𨢬
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽶
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰾃
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨧧𨧧
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨮿𨮿
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨺝𨺝
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩆸𩆸
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩋁𩋁
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩑂𩑂
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩩔𩩔
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩲃𩲃
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩷹𩷹
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫛱
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬸦
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ