zhuó

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zhuó (zhuo2zhuo2, จู้อิน ㄓㄨㄛˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠡑
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠿡
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷿
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢁁
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢢗
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢧈
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢳇
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢺡
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢽚
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣃈
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣃑
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 涿
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤃮
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤉐
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤏸
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 㹿
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥇍
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥋮
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥐊
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥗁
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥢔
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥮥
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥯩
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥷘
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥷮
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦜰
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦰹
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦳡
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧂒
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧃔
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧘑
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧞐
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧢼
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵷
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧨳
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𲂔
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧰵
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨁿
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨑽
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨖮
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨡸
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨢬
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽶
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰾃
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨧧
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨮿
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨺝
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩆸
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩋁
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩑂
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩩔
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩲃
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩷹
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫛱
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬸦
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ