ดัชนี:รากอักษรจีน/邑

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

邑 (รากอักษรจีนที่ 163)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𨙨

+2 ขีด[แก้ไข]

𨙩𨙪𬩳𬩴

+3 ขีด[แก้ไข]

𨙫𨙬𨙭𨙮𨙯𨙰𨙱𨙲𨙳𨙴𨙵𫑗𮟪𮟫𰻟𰻠𲆏

+4 ขีด[แก้ไข]

𨙶𨙷𨙸𨙹𨙺𨙻𨙼𨙽𨙾𨙿𨚀𨚁𨚂𨚃𨚄𨚅𨚆𨚇𨚈𨚉𨚊𨚋𨚌𨚍𨚎𨚏𨚐𨚑𨚒𫑘𫑙𬩵𬩶𮟬𮟭𮟮𰻡𰻢𰻣𰻤𰻥𰻦

+5 ขีด[แก้ไข]

𨚓𨚔𨚕𨚖𨚗𨚘𨚙𨚚𨚛𨚜𨚝𨚞𨚟𨚠𨚡𨚢𨚣𨚤𨚥𨚦𨚧𨚨𨚩𨚪𨚫𨚬𨚭𨚮𫑚𫑛𫟫𬩷𬩸𬩹𮟯𮟰𮟱𮟲𮟳𮟴𮟵𮟶𰻧𰻨

+6 ขีด[แก้ไข]

𨚯𨚰𨚱𨚲𨚳𨚴𨚵𨚶𨚷𨚸𨚹𨚺𨚻𨚼𨚽𨚾𨚿𨛀𨛁𨛂𨛃𨛄𨛅𨛆𨛇𨛈𨛉𨛊𫑜𬩺𬩻𬩼𬩽𮟷𮟸𮟹𮟺𰻩𲆐𲆑

+7 ขีด[แก้ไข]

𨛋𨛌𨛍𨛎𨛏𨛐𨛑𨛒𨛓𨛔𨛕𨛖𨛗𨛘𨛙𨛚𨛛𨛜𨛝𨛞𨛟𨛠𨛡𨛢𨛣𨛤𨛥𨛦𨛧𨛨𨛩𨛪𫑝𫑞𫑟𫜷𬩾𬩿𬪀𬪁𬪂𬪃𬪄𮟻𮟼𰻪𰻫𰻬𲆒𲆓𲆔

+8 ขีด[แก้ไข]

𨛫𨛬𨛭𨛮𨛯𨛰𨛱𨛲𨛳𨛴𨛵𨛶𨛷𨛸𨛹𨛺𨛻𨛼𨛽𨛾𨛿𨜀𨜁𨜂𨜃𨜄𨜅𨜆𨜇𨜈𨜉𨜊𨜋𨜌𨜍𨜎𫑠𫑡𫑢𫟬𬪅𬪆𬪇𬪈𬪉𬪊𮟽𮟾𮟿𰻭𰻮𰻯𰻰𰻱𲆕𲆖

+9 ขีด[แก้ไข]

𨜏𨜐𨜑𨜒𨜓𨜔𨜕𨜖𨜘𨜙𨜚𨜛𨜜𨜝𨜞𨜟𨜠𨜡𨜢𨜣𨜤𨜥𨜦𨜧𨜨𨜩𨜪𨜫𨜬𨜭𨜮𨜯𨜰𨜱𫑣𫑤𫟭𬪋𬪌𬪍𬪎𬪏𬪐𮠀𮠁𮠂𰻲𰻳𲆗𲆘

+10 ขีด[แก้ไข]

𨜗𨜲𨜳𨜴𨜵𨜶𨜷𨜸𨜹𨜺𨜻𨜼𨜽𨜾𨜿𨝀𨝁𨝂𨝃𨝄𨝅𨝆𨝇𨝈𨝉𨝊𫑥𫑦𮠃𮠄𮠅𰻴𰻵𰻶𰻷𰻸𲆙

+11 ขีด[แก้ไข]

𨝋𨝌𨝍𨝎𨝏𨝐𨝑𨝒𨝓𨝔𨝕𨝖𨝗𨝘𨝙𨝚𨝛𨝜𨝝𨝞𨝟𨝠𨝡𨝢𨝣𨝤𨝥𨝦𨝧𨝨𨝩𨝪𨝹𫑧𫑨𫑩𬪑𬪒𬪓𬪔𮠆𰻹𰻺𰻻𲆚

+12 ขีด[แก้ไข]

𨝫𨝬𨝭𨝮𨝯𨝰𨝱𨝲𨝳𨝴𨝵𨝶𨝷𨝸𨝺𨝻𨝼𨝽𨝾𨝿𨞀𨞁𨞂𨞃𨞄𨞅𨞆𨞇𨞈𨞉𨞊𨞋𨞌𨞍𨞎𨞏𨞐𬪕𬪖𮠇𮠈𮠉𰻼𲆛𲆜𲆝

+13 ขีด[แก้ไข]

𨞑𨞒𨞓𨞔𨞕𨞖𨞗𨞘𨞙𨞚𨞛𨞜𨞝𨞞𨞟𨞠𨞡𨞢𨞣𨞤𨞥𨞦𫑪𫑫𬪗𬪘𬪙𬪚𬪛𮠊𮠋𮠌𮠍𮠎𰻽𲆞

+14 ขีด[แก้ไข]

𨞧𨞨𨞩𨞪𨞫𨞬𨞭𨞮𨞯𨞰𨞱𨞲𨞳𨞴𨞵𨞶𨞷𨞸𨞹𫑬𬪜𮠏𮠐𰻾𲆟𲆠

+15 ขีด[แก้ไข]

𨞺𨞻𨞼𨞽𨞾𨞿𨟀𨟁𨟂𨟃𨟄𨟅𨟆𨟇𨟈𨟉𨟊𨟋𨟌𫑭𬪝𬪞𬪟𮠑𮠒𰻿𲆡𲆢𲆣

+16 ขีด[แก้ไข]

𨟍𨟎𨟏𨟐𨟑𨟒𨟓𨟔𨟕𨟖𨟗𨟘𫑮𫑯𫑰𬪠𬪡𬪢𰼀𰼁

+17 ขีด[แก้ไข]

𨟙𨟚𨟛𨟜𨟝𨟞𨟟𬪣𬪤𮠓

+18 ขีด[แก้ไข]

𨟠𨟡𨟢𨟣𫑱𮠔

+19 ขีด[แก้ไข]

𨟤𨟥𨟦𨟧𲆤

+20 ขีด[แก้ไข]

𨟨

+21 ขีด[แก้ไข]

𨟩𨟪𨟫𨟬𨟭𨟮𬪥

+24 ขีด[แก้ไข]

𨟯

+26 ขีด[แก้ไข]

𫑲

+29 ขีด[แก้ไข]

𰼂