ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/辵

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

辵 (รากอักษรจีนที่ 162)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

⁕、𠔇

+1 ขีด[แก้ไข]

𫐞

+2 ขีด[แก้ไข]

𨑍𨑎𨑏𨑐𫟧𬨜𰺮𲅋

+3 ขีด[แก้ไข]

辿𨑑𨑒𨑓𨑔𨑕𨑖𨑗𨑘𨑙𨑚𨑛𨑜𨑝𨑞𨑟𨑠𨑡𫐟𮞁𮞂𮞃𰺯𰺰𰺱𰺲𰺳𲅌𲅍𲅎𲅏

+4 ขีด[แก้ไข]

𨑢𨑣𨑤𨑥𨑦𨑧𨑨𨑩𨑪𨑫𨑬𨑭𨑮𨑯𨑰𨑱𨑲𨑳𨑴𨑵𨑶𨑷𨑸𨑹𨑺𨑻𨑼𨑽𨑾𨑿𨒀𨒁𫐠𫐡𬨝𬨞𬨟𬨠𮞄𮞅𰺴𰺵𲅐𲅑𲅒

+5 ขีด[แก้ไข]

𨒂𨒃𨒄𨒅𨒆𨒇𨒈𨒉𨒊𨒋𨒌𨒍𨒎𨒏𨒐𨒑𨒒𨒓𨒔𨒕𨒖𨒗𨒘𨒙𨒚𨒛𨒜𨒝𨒞𨒟𨒠𨒡𨒢𨒣𨒤𫐢𫐣𫐤𬨡𬨢𬨣𮞆𮞇𮞈𮞉𮞊𮞋𮞌𮞍𮞎𰺶𲅓𲅔𲅕𲅖

+6 ขีด[แก้ไข]

⁕、迿退𨒥𨒦𨒧𨒨𨒩𨒪𨒫𨒬𨒭𨒮𨒯𨒰𨒱𨒲𨒳𨒴𨒵𨒶𨒷𨒸𨒹𨒺𨒻𨒼𨒽𨒾𨒿𨓀𨓁𨓂𨓃𨓄𫐥𬨤𬨥𮞏𮞐𮞑𰺷𰺸𰺹𰺺𲅗𲅘𲅙

+7 ขีด[แก้ไข]

𨓅𨓆𨓇𨓈𨓉𨓊𨓋𨓌𨓍𨓎𨓏𨓐𨓑𨓒𨓓𨓔𨓕𨓖𨓗𨓘𨓙𨓚𨓛𨓜𨓝𨓞𨓟𨓠𨓡𨓢𨓣𨓤𨓥𨓦𨓧𨓨𨓩𨓪𫐦𫐧𫐨𫐩𫐪𬨦𬨧𬨨𬨩𬨪𬨫𬨬𮞒𮞓𮞔𮞕𰺻𰺼𰺽𲅚𲅛𲅜𲅝𲅞

+8 ขีด[แก้ไข]

⁕、𨓫𨓬𨓭𨓮𨓯𨓰𨓱𨓲𨓳𨓴𨓵𨓶𨓷𨓸𨓹𨓺𨓻𨓼𨓽𨓾𨓿𨔀𨔁𨔂𨔃𨔄𨔅𨔆𨔇𨔈𨔉𨔊𨔋𨔌𨔍𨔏𨔐𨔑𨔒𨔓𨔔𨔕𨔖𨔗𨔘𨔙𨔚𨔛𨔜𨔠𫐫𫐬𫐭𫐮𫐯𫐰𫐱𫐲𬨭𬨮𬨯𬨰𬨱𬨲𮞖𮞗𮞘𮞙𮞚𮞛𮞜𮞝𮞞𮞟𮞠𮞡𮞢𮞣𮞤𮞥𮞦𮞧𮞨𰺾𰺿𰻀𰻁𰻂𰻃𰻄𰻅𲅟𲅠𲅡𲅢𲅣𲅤𲅥

+9 ขีด[แก้ไข]

𨔎𨔝𨔞𨔟𨔡𨔢𨔣𨔤𨔥𨔦𨔧𨔨𨔩𨔪𨔫𨔬𨔭𨔮𨔯𨔰𨔱𨔲𨔳𨔴𨔵𨔶𨔷𨔸𨔹𨔺𨔻𨔼𨔽𨔾𨔿𨕀𨕁𨕂𨕃𨕄𨕅𨕆𨕇𨕈𨕉𨕊𨕋𨕌𨕍𨕎𨕏𨕐𨕑𨕒𨕓𨕔𨕕𨕖𨕗𨕘𨕙𨕚𨕛𨕜𫐳𫐴𫐵𫐶𫐷𫐸𫐹𫟨𫟩𬨳𬨴𬨵𬨶𬨷𬨸𬨹𮞩𮞪𮞫𮞬𮞭𮞮𮞯𮞰𮞱𮞲𮞳𮞴𮞵𰻆𰻇𰻈𲅦𲅧𲅨𲅩𲅪𲅫

+10 ขีด[แก้ไข]

𨕝𨕞𨕟𨕠𨕡𨕢𨕣𨕤𨕥𨕦𨕧𨕨𨕩𨕪𨕫𨕬𨕭𨕮𨕯𨕰𨕱𨕲𨕳𨕴𨕵𨕶𨕷𨕸𨕹𨕺𨕻𨕼𨕽𨕾𨕿𨖀𨖁𨖂𨖃𨖄𨖅𫐺𫐻𫐼𫐽𬨺𬨻𬨼𬨽𬨾𬨿𮞶𮞷𮞸𮞹𮞺𮞻𮞼𰻉𰻊𰻋𰻌𰻍𲅬𲅭

+11 ขีด[แก้ไข]

𨖆𨖇𨖈𨖉𨖊𨖋𨖌𨖍𨖎𨖏𨖐𨖑𨖒𨖓𨖔𨖕𨖖𨖗𨖘𨖙𨖚𨖛𨖜𨖝𨖞𨖟𨖠𨖡𨖢𨖣𨖤𨖥𨖦𨖧𨖨𨖩𨖪𨖫𨖬𨖭𨖮𨖯𨖰𨖱𨖲𨖳𫐾𫐿𫑀𫑁𫑂𫑃𬩀𬩁𬩂𬩃𬩄𬩅𬩆𬩇𬩈𮞽𮞾𮞿𮟀𮟁𮟂𮟃𮟄𮟅𮟆𮟇𮟈𰻎𰻏𰻐𰻑𲅮𲅯𲅰𲅱𲅲𲅳

+12 ขีด[แก้ไข]

⁕、𨖴𨖵𨖶𨖷𨖸𨖹𨖺𨖻𨖼𨖽𨖾𨖿𨗀𨗁𨗂𨗃𨗄𨗅𨗆𨗇𨗈𨗉𨗊𨗋𨗌𨗍𨗎𨗏𨗐𨗑𨗒𨗔𨗕𨗖𨗗𨗘𨗙𨗚𨗛𨗜𨗝𨗞𨗟𨗠𨗡𨗢𨗣𨗤𫑄𫑅𫑆𫑇𫑈𫑉𫑊𬩉𬩊𬩋𬩌𬩍𬩎𬩏𬩐𮟉𮟊𮟋𮟌𮟍𮟎𮟏𰻒𰻓𰻔𰻕𲅴𲅵𲅶𲅷𲅸𲅹𲅺𲅻𲅼𲅽𲅾𲅿

+13 ขีด[แก้ไข]

𨗥𨗦𨗧𨗨𨗩𨗪𨗫𨗬𨗭𨗮𨗯𨗰𨗱𨗲𨗳𨗴𨗵𨗶𨗷𨗸𨗹𨗺𨗻𨗼𨗽𨗾𨗿𨘀𨘁𨘂𨘃𨘄𨘅𨘆𫑋𫟪𬩑𬩒𬩓𬩔𬩕𬩖𬩗𬩘𬩙𬩚𬩛𮟐𮟑𮟒𮟓𮟔𮟕𮟖𮟗𰻖𰻗𰻘𰻙𰻚𲆀𲆁𲆂𲆃𲆄

+14 ขีด[แก้ไข]

𨘇𨘈𨘉𨘊𨘋𨘌𨘍𨘎𨘏𨘐𨘑𨘒𨘓𨘔𨘕𨘖𨘗𨘘𨘙𨘚𨘛𨘜𨘝𨘞𨘟𨘠𩄮𫑌𫑍𫑎𫑏𬩜𬩝𬩞𬩟𬩠𬩡𬩢𬩣𮟘𮟙𮟚𮟛𮟜

+15 ขีด[แก้ไข]

𨘡𨘢𨘣𨘤𨘥𨘦𨘧𨘨𨘩𨘪𨘫𨘬𨘭𨘮𨘯𨘰𨘱𨘲𨘳𨘴𨘵𨘶𫑐𫑑𬩤𬩥𬩦𬩧𬩨𬩩𬩪𮟝𮟞𮟟𮟠𮟡𲆅𲆆

+16 ขีด[แก้ไข]

𨘷𨘸𨘹𨘺𨘻𨘽𨘾𨘿𨙀𨙁𬩫𬩬𬩭𬩮𮟢𮟣𰻛𲆇

+17 ขีด[แก้ไข]

𨙂𨙃𨙄𨙅𨙆𨙇𨙈𨙉𨙊𨙋𨙌𨙍𨙎𨙏𨙐𨙑𫑒𫑓𫑔𫑕𮟤𮟥𮟦𲆈

+18 ขีด[แก้ไข]

𨙒𨙓𨙔𨙕𨙖𨙗𨙘𫑖𬩯𬩰𬩱𬩲𮟧𰻜𲆉𲆊

+19 ขีด[แก้ไข]

𨙙𨙚𨙛𨙜𨙝𨙞𲆋𲆌𲆍

+20 ขีด[แก้ไข]

𨙟𨙠𨙡𨙢𨙣

+21 ขีด[แก้ไข]

𨙤𨙥𮟨𲆎

+22 ขีด[แก้ไข]

𨙦𮟩

+23 ขีด[แก้ไข]

𨙧

+39 ขีด[แก้ไข]

𰻝

+54 ขีด[แก้ไข]

𰻞