สามเณร

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

สามเณร คือ หน่อเนื้อแห่งสมณะ มาจากคำว่า สมณ ลง เณร ปัจจัย แปลว่า หน่อเนื้อ สามเณร แปลว่า นักบวชในพระพุทธศาสนา ถือศีล 10 ข้อ มีอายุระหว่าง 7 ถึง 20 ปี ตามประวัติในพระพุทธศาสนา สามเณรรูปแรกคือ พระราหุลเถระ สามเณร รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ "ราหุล" พระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ สามเณร รูปแรกของประเทศไทย คือ "สามเณรสา" ต่อมาได้เป็นพระสังฆราช ชื่อว่า "สังฆราชสา" ผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณรได้นั้น ต้องรู้เดียงสาแล้ว คือ สามารถไล่นกไล่กาที่มากินถั่วกินงาได้