มอดูล:zh/data/nan-pron/010/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/010

a̍h/a̍p 盒 a̍h-á/a̍p-á/a̍p-á 盒仔 a̍h-chng 盒裝

àng-chhǹg 甕串 àng-á 甕仔 àng-tàng 甕凍 àng-siâⁿ 甕城 àng-té-hì/àng-tóe-hì 甕底戲 àng-to̍k 甕毒 àng-láng 甕籠 àng-láng-chhiah 甕籠赤 àng-siaⁿ 甕聲 àng-tō͘ 甕肚 àng-chhài/èng-chhài 甕菜

bó͘ 畝 bâ 痲 bâ-chín/môa-chín 痲疹 be̍h-chhài/pe̍h-chhài 白菜 bêng-chú 盟主 bêng-iú 盟友 bêng-kok 盟國 bêng-kun 盟軍 bêng-pang 盟邦 ba̍k/bo̍k 目 ba̍k-nih 目nih ba̍k-nih-kú 目nih久 ba̍k-nih-á 目nih仔 ba̍k-nih-á-kú 目nih仔久 ba̍k-sa-sī 目sa是 ba̍k-chi̍t-nih-á 目一nih仔 ba̍k-chi̍t-sut 目一瞬 ba̍k-ē 目下 ba̍k-kim 目今 ba̍k-kng 目光 ba̍k-lāi 目內 ba̍k-lāi-chhì 目內刺 ba̍k-lāi-bô 目內無 bo̍k-chêng/bo̍k-chiân 目前 ba̍k-thó͘-lûi 目吐lûi ba̍k-sā-sī 目嗄視 ba̍k-tē/ba̍k-tōe 目地 ba̍k-tē-bô/ba̍k-tōe-bô 目地無 ba̍k-kîⁿ 目墘 ba̍k-kháng 目孔 ba̍k-kháng-khū 目孔臼 ba̍k-kháng-chhiah 目孔赤 ba̍k-kháng-e̍h 目孔阨 ba̍k-kháng-hî/ba̍k-kháng-hû 目孔魚 ba̍k-si̍t 目實 ba̍k-bóe/ba̍k-bé 目尾 ba̍k-sái 目屎 ba̍k-sái-lâu 目屎流 ba̍k-sái-ko 目屎膏 ba̍k-sái-chiam 目屎針 ba̍k-āu 目後 bo̍k-kek 目擊 ba̍k-kek-chiá 目擊者 bo̍k-phiau/bo̍k-piau 目標 ba̍k-lô/bo̍k-lô 目欏 ba̍k-iû 目油 ba̍k-u 目洿 ba̍k-lōng-chhiū 目浪樹 ba̍k-hóe/ba̍k-hé 目火 ba̍k-káu-chiam 目狗針 ba̍k-pe̍h-chi̍h-thó͘ 目白舌吐 bo̍k-tek 目的 bo̍k-tek-tē/bo̍k-tek-tōe 目的地 ba̍k-bâi 目眉 ba̍k-bâi-bóe/ba̍k-bâi-bé 目眉尾 ba̍k-bâi-sim 目眉心 ba̍k-bâi-mn̂g 目眉毛 ba̍k-bâi-thâu 目眉頭 ba̍k-hîn 目眩 ba̍k-ham 目睅 ba̍k-chiah-mn̂g/ba̍k-chiap-mn̂g/ba̍k-chiah-mn̂g 目睫毛 ba̍k-chiah-phôe/ba̍k-chiah-phê 目睫皮 ba̍k-chiu 目睭 ba̍k-chiu-bui-bui 目睭bui-bui ba̍k-chiu-chhoah 目睭chhoah ba̍k-chiu-gê 目睭gê ba̍k-chiu-jîn 目睭仁 ba̍k-chiu-lāi 目睭利 ba̍k-chiu-chêng 目睭前 ba̍k-chiu-tûn 目睭唇 ba̍k-chiu-kîⁿ 目睭墘 ba̍k-chiu-chí 目睭子 ba̍k-chiu-kháng 目睭孔 ba̍k-chiu-bóe/ba̍k-chiu-bé 目睭尾 ba̍k-chiu-sûn 目睭巡 ba̍k-chiu-mn̂g 目睭毛 ba̍k-chiu-thiàⁿ 目睭痛 ba̍k-chiu-phôe/ba̍k-chiu-phê 目睭皮 ba̍k-chiu-óaⁿ 目睭碗 ba̍k-chiu-sîn 目睭神 ba̍k-chiu-kho͘ 目睭箍 ba̍k-chiu-âng 目睭紅 ba̍k-chiuthoah-thang 目睭脫窗 ba̍k-chiu-khū 目睭臼 ba̍k-chiuhoe 目睭花 ba̍k-chiu-chhiah 目睭赤 ba̍k-chiu-jia 目睭遮 ba̍k-chiu-kim 目睭金 ba̍k-chiu-tun/ba̍k-chiu-tūn 目睭鈍 ba̍k-soa 目砂 ba̍k-sîn 目神 ba̍k-khang 目空 ba̍k-khang-sè/ba̍k-khang-sòe 目空細 ba̍k-khang-e̍h 目空阨 ba̍k-o/ba̍k-u 目窩 ba̍k-kho͘ 目箍 ba̍k-chìⁿ 目箭 ba̍k-sûn 目紃 ba̍k-âng 目紅 ba̍k-è 目翳 ba̍k-sek 目色 ba̍k-sek-lāi 目色利 ba̍k-sek-khiáu 目色巧 ba̍k-hoe 目花 ba̍k-hoe-hīⁿ-tāng 目花耳重 ba̍k-io̍h 目藥 ba̍k-kak 目角 ba̍k-chhiah 目赤 ba̍k-kim 目金 ba̍k-kim-kim 目金金 ba̍k-chiam 目針 bo̍k-lio̍k/bo̍k-lo̍k 目錄 ba̍k-kiàⁿ 目鏡 ba̍k-kiàⁿ-jîn 目鏡仁 ba̍k-kiàⁿ-kheng 目鏡框 ba̍k-kiàⁿ-chôa 目鏡蛇 ba̍k-thâu 目頭 ba̍k-thâu-koân 目頭koân ba̍k-thâu-khiáu 目頭巧 ba̍k-thâu-kim 目頭金 bông-chiông 盲從 bông-seng 盲生 bông-bo̍k 盲目 bông-tn̂g/mō͘-tn̂g/bōng-tn̂g 盲腸 bông-tiám 盲點 bián-ba̍k 眄目 bâi/bî 眉 bâi-ba̍k 眉目 bî-tāu 眉豆 bâi-hia̍h 眉額 bîn 眠 bîn-chi̍t-ē/bîn--chi̍t-ē 眠一下 bîn-bāng 眠夢 bîn-chhn̂g 眠床 bîn-chhn̂g-hōaⁿ/bûn-chhn̂g-hōaⁿ 眠床岸 bîn-chhn̂g-pang/bûn-chhn̂g-pang 眠床枋 bîn-chhn̂g-kha/bûn-chhn̂g-kha 眠床腳 bîn-chhn̂g-pho͘/bûn-chhn̂g-pho͘ 眠床舖 bîn-chhn̂g-tō/bûn-chhn̂g-tō 眠床道 bîn-bîn 眠眠 bo̍k-lîn 睦鄰 biâu-chún/biô-chún 瞄準 bî/mi 瞇 bông-phiàn 矇騙 bông-chio̍h 硭石 bā/bé 碼 bé-chí 碼子 bé-chí-lī 碼子字 bé-thâu 碼頭 bé-thâu-khu 碼頭區 bō/bôa 磨 bō-á 磨仔 bō-á-tún 磨仔礅 bôa-á-chháu 磨仔草 bôa-sái 磨使 bôa-kng 磨光 bôa-to-chio̍h 磨刀石 bôa-chhùi-chi̍h 磨嘴舌 bôa-khaⁿ 磨坩 bō-pâng 磨房 bôa-thoa/bôa-thoah 磨拖 bôa-sńg 磨損 bôa-bia̍t 磨滅 bôa-chio̍h 磨石 bôa-lo̍k 磨碌 bôa-liān 磨練 bôa-kha-phôe/bôa-kha-phê 磨腳皮 bō-keng 磨間 bôa-ke-ko/bôa-koe-ko 磨雞膏

chheⁿ-hūn-lâng/chhiⁿ-hūn-lâng/seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng 生份人 chheⁿ-siong/chhiⁿ-siong 生傷 chheⁿ-hiong/chhiⁿ-hiong 生兇 chheⁿ-léng/chhiⁿ-léng 生冷 chheⁿ-chhìn-hong/chhiⁿ-chhìn-hong 生凊風 chheⁿ-to-chháu/chhiⁿ-to-chháu 生刀草 chheⁿ-to-io̍h/chhiⁿ-to-io̍h 生刀藥 chheⁿ-hūn/chhiⁿ-hūn/seⁿ-hūn/siⁿ-hūn 生分 chheⁿ-la̍t/chhiⁿ-la̍t 生力 chheⁿ-bî-chiú/chhoⁿ-bî-chiú 生啤酒 chheⁿ-áu/chhiⁿ-áu 生嘔 chheⁿ-bōng-chōng/chhiⁿ-bōng-chōng 生妄狀 chheⁿ-chiang-kun/chhiⁿ-chiong-kun 生將軍 chheⁿ-si-sí/chhiⁿ-si-sí 生屍死 chheⁿ-chhiú/chhiⁿ-chhiú 生手 chheⁿ-thui--ê/chhiⁿ-thui--ê 生推ê chheⁿ-khī/chhiⁿ-khī 生柿 chheⁿ-chúi/chhiⁿ-chúi 生水 chheⁿ-siap/chhiⁿ-siap 生澀 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-he 生灰 chheⁿ-gû-á/chhiⁿ-gû-á 生牛仔 chheⁿ-kông-la̍t/chhiⁿ-kông-la̍t 生狂力 chheⁿ-kông-káu/chhiⁿ-kông-káu 生狂狗 chheⁿ-kông-kiâⁿ/chhiⁿ-kông-kiâⁿ 生狂行 chheⁿ-kông-cháu/chhiⁿ-kông-cháu 生狂走 chheⁿ-kông-hong/chhiⁿ-kông-hong 生狂風 chheⁿ-kông-kúi/chhiⁿ-kóng-kúi 生狂鬼 chheⁿ-kâu/chhiⁿ-kâu 生猴 chheⁿ-kâu-kang/chhiⁿ-kâu-kang 生猴公 chheⁿ-hoan/chhiⁿ-hoan 生番 chheⁿ-so͘/chhiⁿ-so͘ 生疏 chheⁿ-chin/chhiⁿ-chin 生真 chheⁿ-chin-pēⁿ/chhiⁿ-chin-pīⁿ 生真病 chheⁿ-chin-chin/chhiⁿ-chin-chin 生真真 chheⁿ-chin-hō͘/chhiⁿ-chin-hō͘ 生真雨 chheⁿ-chin-hong/chhiⁿ-chin-hong 生真風 chheⁿ-chio̍h-hoe/chhiⁿ-chio̍h-he 生石灰 chheⁿ-chhè/chhiⁿ-chhè 生脆 chheⁿ-kha/chhiⁿ-kha 生腳 chheⁿ-kha-siàu/chhiⁿ-kha-siàu 生腳數 chheⁿ-ko-nōa/chhiⁿ-ko-nōa 生膏爛 chheⁿ-chhau/chhiⁿ-chhau 生臊 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-hoe 生花 chheⁿ-hoe-kiû/chhiⁿ-hoe-kiû 生花球 chheⁿ-chhài/chhiⁿ-chhài 生菜 chheⁿ-kiuⁿ/chhiⁿ-kiuⁿ 生薑 chheⁿ-chō/chhiⁿ-chō 生造 chheⁿ-chia̍h/chhiⁿ-chia̍h 生食 chheⁿ-bé/chhiⁿ-bé 生馬 chheⁿ-kiaⁿ/chhiⁿ-kiaⁿ/chiⁿ-kiaⁿ 生驚 chheⁿ-hî/chhiⁿ-hû 生魚 chheⁿ-hî-phìⁿ/chhiⁿ-hû-phìⁿ 生魚片 chheⁿ-iâm/chhiⁿ-iâm 生鹽 chhân-chhōaⁿ 田chhōaⁿ chhân-tiān 田佃 chhân-kiâu-á 田僑仔 chhân-hn̂g 田園 chhân-thô͘ 田土 chhân-tē/chhân-tōe 田地 chhân-khòe/chhân-khè 田契 chhân-eⁿ/chhân-iⁿ 田嬰 chhân-eⁿ-kó͘/chhân-iⁿ-kó͘ 田嬰賈 chhân-liâu 田寮 Chhân-bóe/Chhân-bé 田尾 chhân-hōaⁿ 田岸 chhân-hōaⁿ-lō͘ 田岸路 chhân-hōaⁿ-téng 田岸頂 chhân-chng 田庄 chhân-chng-sông 田庄sông chhân-khiā-á 田徛仔 chhân-pe-bō 田棓帽 chhân-iûⁿ 田洋 chhân-o͘-chhàng 田烏串 chhân-o͘-chháu 田烏草 chhân-koe 田瓜 chhân-cho͘/tiân-cho͘ 田租 chhân-sit 田穡 chhânkhang-khòe/chhânkhang-khè 田空課 chhân-bah 田肉 chhân-ō͘-á 田芋仔 chhân-chháu 田草 chhân-chî/chhân-chû 田薯 chhân-chî-chháu/chhân-chû-chháu 田薯草 chhân-pāng 田蚌 chhân-ni 田蛉 chhân-kap-á 田蛤仔 chhân-lôe/chhân-lê 田螺 chhân-bâ-á/chhân-niau-á 田貓仔 chhân-poe 田貝 chhân-chhiah-á 田赤仔 chhân-piⁿ-chháu 田邊草 chhân-chǹg-á 田鑽仔 chhân-khiah-á 田隙仔 chhân-ke-á/chhân-koe-á 田雞仔 chhân-tòm/chhân-tìm 田頓 chhân-thâu 田頭 chhân-thâu-ke 田頭家 chhân-hiuⁿ-chháu 田香草 chhân-kut 田骨 chhân-ah 田鴨 chhân-chhí/chhân-chhú 田鼠 chín/hm̂ 疹 chi̍t 疾 chi̍t-ho͘ 疾呼 chi̍t-sú 疾駛 chèng 症 chèng-hāu 症候 chèng-chōng 症狀 chèng-thâu 症頭 chhoan-jú/choân-jú 痊癒 chhi-ko 痴哥 chhi-thâu-pô 痴頭婆 chhng 瘡 chhng-to̍k 瘡毒 chhng-hûn 瘡痕 chhng-jiah 瘡跡 choa̍h 癒 chhi 癡 chhi-ko 癡哥 chhi-chêng 癡情 chhi-gâi 癡騃 chiūⁿ 癢 chiat-bī 癤味 chhóaⁿ 癬 chō-o͘ 皂烏 chō-o͘-chhat-pe̍h 皂烏擦白 chō-káu-bó-chôa/chō-káu-bú-chôa 皂狗母蛇 cheng 盅 chóaⁿ 盞 chīn 盡 chīn-kàu 盡到 chīn-la̍t/chīn-le̍k 盡力 chīn-khó-lêng 盡可能 chīn-siān-chīn-bí 盡善盡美 chīn-sit 盡失 chīn-bóe/chīn-bé 盡尾 chīn-phâng 盡帆 chīn-phâng-piàⁿ 盡帆拚 chīn-tiong 盡忠 chīn-khoài 盡快 chīn-chêng 盡情 chīn-ū 盡有 chīn-pō͘ 盡步 chīn-bó-la̍t/chīn-bú-la̍t 盡母力 chīn-pōng 盡磅 chīn-pōng-la̍t 盡磅力 chīn-pōng-tōa 盡磅大 chīn-pōng-bóe/chīn-pōng-bé 盡磅尾 chīn-kín 盡緊 chīn-chit 盡職 chīn-pak-tò 盡腹倒 chīn-pak-khêng 盡腹傾 chīn-pak-piàⁿ 盡腹拚 chīn-hèng 盡興 chīn-kak 盡角 chīn-chek 盡責 chīn-sok 盡速 chīn-liāng/chīn-liōng 盡量 chīn-mn̂g 盡門 chin 真 chin-gâu 真gâu chin-súi 真súi chin-tú-chin 真tú真 chin-kú 真久 chin-jîn 真人 chin-ké 真假 chin-gūi 真偽 chin-siâng/chin-siāng 真像 chin-lāi 真利 chin-pâu 真包 chin-chhian 真千 chin-siān-bí 真善美 chin-hó 真好 chin-si̍t 真實 chin-si̍t-sèng 真實性 chin-chió 真少 chin-tiuⁿ 真張 chin-sim 真心 chin-chêng 真情 chin-siūⁿ-beh 真想欲 chin-ì 真意 chin-liap 真懾 chin-sêng 真成 chin-sî-kiâⁿ 真時行 chin-kéng 真景 chin-su 真書 chin-chiàⁿ 真正 chin-pō͘ 真步 chin-oa̍h-tāng 真活動 chin-chē/chin-chōe 真濟 chin-bô 真無 chin-bô-kiù 真無救 chin-hoān 真犯 chin-chu 真珠 chin-chu-kheh 真珠客 chin-chu-boa̍h 真珠末 chin-chu-hún 真珠粉 chin-chu-chháu 真珠草 chin-chu-lê 真珠螺 chin-lí 真理 chin-siòng 真相 chin-siòng-tāi-pe̍h 真相大白 chin-chin-chiàⁿ 真真正 chin-chai 真知 chin-khak 真確 chin-khong 真空 chin-siaⁿ 真聲 chin-tè 真諦 chin-hòe/chin-hè 真貨 chin-tî/chin-tû 真除 chin-bīn-bo̍k 真面目 chin-hong-tîn 真風藤 chin-kiaⁿ 真驚 chū-á 眥仔 chū-té/chū-tóe 眥底 chèng 眾 chèng-lâng 眾人 chèng-lâng-chhùi 眾人嘴 chèng-lâng-ì 眾人意 chèng-lâng-ba̍k 眾人目 chèng-lâng-chai 眾人知 chèng-to 眾多 chèng-tāi-ke 眾大家 chèng-só͘-chiu-ti 眾所周知 chiòng-só͘-chiu-ti 眾所週知 chiòng-seng 眾生 chèng-gī 眾議 chèng-gī-oân/chiòng-gī-oân 眾議員 Chiòng-gī-īⁿ 眾議院 chiòng-īⁿ 眾院 chhéng 睛 chōe/chē 睡 chhái 睬 chîn-ba̍k 瞋目 chhîⁿ/thîⁿ 瞪 chiam/siam 瞻 chiam-gióng 瞻仰 chhiok-khiā 矗khiā chhak-li̍p 矗立 chiok-bo̍k 矚目 chai 知 chai-lâng/ti-jîn 知人 chai-tāi 知代 chai-ūi 知位 chai-khioh 知卻 chai-iáⁿ 知影 chai-sí 知死 chai-chai 知知 chai-khang 知空 chai-khin-tāng 知輕重 chai-tńg 知轉 chai-tńg-thâu 知轉頭 chai-thàu-thàu 知透透 chai-chìn-thè/chai-chìn-thòe 知進退 chai-chhò 知錯 chai-thâu 知頭 chai-thâu-tāng 知頭重 chio̍h 石 chio̍h-khat-á/chio̍h-khiat-á 石khat仔 chio̍h-á 石仔 chio̍h-hu̍t 石佛 chio̍h-peng 石兵 chio̍h-chhì-á 石刺仔 chio̍h-kiàm 石劍 chio̍h-hòa 石化 chio̍h-nn̄g 石卵 chio̍h-nn̄g-á 石卵仔 chio̍h-khì 石器 chio̍h-hong/chio̍h-hng 石坊 chio̍h-khám 石坎 chio̍h-po͘ 石埔 chio̍h-ki 石基 chio̍h-sò 石埽 chio̍h-tè 石塊 chio̍h-piah 石壁 chio̍h-piah-chháu 石壁草 chio̍h-piah-liân 石壁蓮 chio̍h-leng/chio̍h-lin 石奶 chio̍h-jí 石子 chio̍h-ka-chng 石家莊 chio̍h-ang 石尪 chio̍h-sap/chio̍h-sut 石屑 chio̍h-gám/chio̍h-gím 石岑 chio̍h-giâm 石岩 chio̍h-kiā 石崎 chio̍h-lūn 石崙 chio̍h-iù 石幼 chio̍h-chià 石庶 chio̍h-chhit-á 石拭仔 chio̍h-tah-á 石搭仔 chio̍h-lu-á 石攄仔 chio̍h-bûn 石文 chio̍h-pan 石斑 chio̍h-ha̍k 石斛 chio̍h-phoh 石朴 chio̍h-châi 石材 chio̍h-siông 石松 chio̍h-pán 石板 chio̍h-pang 石枋 chio̍h-chím 石枕 chio̍h-lēng 石柃 chio̍h-lēng-kū 石柃舅 chio̍h-thiāu 石柱 chio̍h-liú 石柳 chio̍h-tiâu/chio̍h-liâu 石條 chio̍h-mî 石棉 chio̍h-koan 石棺 chio̍h-koaⁿ-chhâ 石棺柴 chio̍h-lâm 石楠 chio̍h-chû 石櫧 chio̍h-sòaⁿ 石汕 chio̍h-koat-bêng 石決明 chio̍h-tîm-tōa-hái 石沈大海 chio̍h-iû 石油 chio̍h-iû-gia̍p 石油業 chio̍h-ko̍k-nn̄g 石涸卵 chio̍h-siap 石澀 chio̍h-lōa 石瀨 chio̍h-hoe/chio̍h-he 石灰 chio̍h-hoe-chio̍h/chio̍h-he-chio̍h 石灰石 chio̍h-hoe-hî/chio̍h-he-hû 石灰魚 chio̍h-thòaⁿ 石炭 Chio̍h-pâi 石牌 chio̍h-bó͘-tan 石牡丹 chio̍h-káu-kang 石狗公 chio̍h-káu-nn̄g 石狗卵 chio̍h-sai 石獅 chio̍h-chu 石珠 chio̍h-géng 石研 chio̍h-liû-hông 石硫磺 Chio̍h-tiàⁿ 石碇 chio̍h-pi 石碑 chio̍h-lún 石碖 chio̍h-lián 石碾 chio̍h-bō/chio̍h-bôa 石磨 chio̍h-ki 石磯 chio̍h-ki-á 石磯仔 chio̍h-tún 石礅 chio̍h-khòng 石礦 chio̍h-tek 石竹 chio̍h-tek-á 石竹仔 chio̍h-kô 石笱 chio̍h-sún 石筍 chio̍h-chi 石脂 chio̍h-ko 石膏 chio̍h-ko-ìn 石膏印 chio̍h-cheng-khū 石舂臼 chio̍h-hoe 石花 chio̍h-hoe-chháu 石花草 chio̍h-hoe-chhài 石花菜 chio̍h-eng 石英 chio̍h-hēng 石莧 chio̍h-chhiuⁿ-pô͘/chio̍h-chhiong-pô͘ 石菖蒲 chio̍h-ûi 石葦 chio̍h-soàn 石蒜 chio̍h-liân 石蓮 chio̍h-chî/chio̍h-chû 石薯 chio̍h-hó͘ 石虎 chio̍h-lêng 石蛉 chio̍h-kàng 石蝀 chio̍h-kak 石角 chio̍h-pin 石賓 chio̍h-kī/chio̍h-kū 石距 chio̍h-tāng 石重 chio̍h-phiáⁿ 石鉼 chio̍h-kiàⁿ 石鏡 chio̍h-chām 石鏨 chio̍h-cheng-jí/chio̍h-cheng-jú 石鐘乳 Chio̍h-mn̂g 石門 chio̍h-kàng 石降 chio̍h-tiau 石雕 chio̍h-chheⁿ-á/chio̍h-chhiⁿ-á 石青仔 chio̍h-thâu 石頭 chio̍h-thâu-á 石頭仔 chio̍h-thâu-káu 石頭狗 chio̍h-thâu-chôa 石頭蛇 chio̍h-poh-hōaⁿ 石駁岸 chio̍h-hî/chio̍h-hû 石魚 chio̍h-lêng-hî/chio̍h-lêng-hû 石鯪魚 chio̍h-chit 石鯽 chio̍h-lô͘-á 石鱸仔 chio̍h-eng-ko 石鸚哥 chio̍h-iâm 石鹽 chio̍h-hông/chio̍h-n̂g 石黃 chio̍h-kó͘ 石鼓 chio̍h-lêng-chú/se̍k-liông-chú 石龍子 chio̍h-ku 石龜 chio̍h-ku-chō 石龜座 chio̍h-phòe/chio̍h-phè 石 chu-se 硃砂 chu-se-kì 硃砂痣 chhia-tó 硨倒 chhia-péng 硨反 chhia-pôaⁿ 硨盤 chhia-kû 硨磲 chhia-lìn-táu 硨輾斗 chhia-khîⁿ 硨鉗 chhùi 碎 chhùi-phòe-á/chhùi-phè-á 碎phòe仔 chhùi-sap-sap 碎屑屑 chhùi-kang 碎工 chhùi-chhap-chhéng 碎插筅 chhùi-iûⁿ-iûⁿ 碎溶溶 chhùi-chio̍h 碎石 chhùi-kô͘-kô͘ 碎糊糊 chhùi-bah 碎肉 chhùi-ia̍p-ia̍p 碎葉葉 chhùi-lia̍t 碎裂 chhùi-iâm-iâm 碎鹽鹽 chû-khì/hûi-khì 磁器 chû-tiûⁿ 磁場 chû-tòa 磁帶 chû-sèng 磁性 chû-phìⁿ 磁片 chû-tia̍p-ki 磁碟機 chng 磚 chng-á 磚仔 chng-á-tn̂g 磚仔剸 chng-á-iô 磚仔窯 chng-á-kak 磚仔角 chng-á-thâu 磚仔頭 chng-phe 磚坯 chng-tè 磚塊 chng-pîⁿ 磚棚 chng-chhiûⁿ 磚牆 chng-hiā-tn̂g 磚瓦剸 chng-kak-hiā-phè 磚角瓦phè chng-chō 磚造

e̍k-to̍k-soa 疫毒痧 e̍k-pēⁿ/e̍k-pīⁿ 疫病 e̍k-chèng 疫症 e̍k-biâu 疫苗 eng 癰 eng-á 癰仔 eng-lāu 癰漏 ek/iah 益 ek-iú 益友 ek-tì 益智 ek-chhù 益處 ek-thiông 益蟲

é-bih-bih/óe-bih-bih 矮bih-bih é-taiⁿ-taiⁿ/óe-taiⁿ-taiⁿ 矮taiⁿ-taiⁿ é-tak-tak/óe-tak-tak 矮tak-tak é-thu̍t-thu̍t/óe-thu̍t-thu̍t 矮thu̍t-thu̍t é-tu̍t-tu̍t/óe-tu̍t-tu̍t 矮tu̍t-tu̍t é-lâng/óe-lâng 矮人 é-á/óe-á 矮仔 é-á-kâu/óe-á-kâu 矮仔猴 é-á-kúi/óe-á-kúi 矮仔鬼 é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng 矮古董 é-lô͘/óe-lô͘ 矮奴 é-khò͘/óe-khò͘ 矮寇 é-í/óe-í 矮椅 é-iâ/óe-iâ 矮爺 é-chhiûⁿ/óe-chhiûⁿ 矮牆 é-ê/óe-ê 矮的 é-sè/óe-sòe 矮細 é-kó͘/óe-kó͘ 矮股 é-pûi/óe-pûi 矮肥 é-pûi-té/óe-pûi-té 矮肥短 é-kha-lô͘/óe-kha-lô͘ 矮腳蘆 é-kha-ke/óe-kha-koe 矮腳雞 é-chha̍k-chha̍k/óe-chha̍k-chha̍k 矮鑿鑿 é-tǹg/óe-tǹg 矮頓 é-tǹg-tǹg/óe-tǹg-tǹg 矮頓頓 é-kó͘/óe-kó͘ 矮鼓 é-kó͘-teng/óe-kó͘-teng 矮鼓丁 é-kó͘-seⁿ/óe-kó͘-siⁿ 矮鼓生 é-kó͘-tóng/óe-kó͘-tóng 矮鼓董 é-kó͘-kó͘/óe-kó͘-kó͘ 矮鼓鼓


êng-hng 盈昏 êng-àm 盈暗 êng-khui 盈虧 êng-î/êng-û 盈餘

ēng-la̍t/iōng-la̍t 用力 ēng-chhùi-chn̄g 用嘴吮 ēng-oân 用完 ēng-kang 用工 ēng-kiâng/iōng-kiông 用強 ēng-tit 用得 ēng-sim-sîn 用心神 ēng-pō͘/iōng-pō͘ 用步 ēng-hoat/iōng-hoat 用法 ēng-chīn-sim-sîn 用盡心神 ēng-khang-ēng-lō͘ 用空用路 ēng-kè/iōng-kè/iōng-kè 用計 ēng-lō͘ 用賂 ēng-lō͘ 用路

gî-sū 疑似 gî-būn 疑問 gî-sim 疑心 gî-sim-tāng 疑心重 gî-ngō͘ 疑悟 gî-he̍k 疑惑 gî-khū 疑懼 gî-tang-gî-sai 疑東疑西 gî-àn 疑案 gî-seng-koài 疑生怪 gî-sîn-gî-kúi 疑神疑鬼 gî-tō͘ 疑竇 gî-gī 疑義 gî-ngā/gî-ngá 疑訝 gî-gō͘ 疑誤 gî-lān 疑難 gî-lân-cha̍p-chèng 疑難雜症 gî-hûn 疑雲 gî-gâi/gî-gāi/gî-ngāi/gî-ngái 疑騃 gî-tiám 疑點 gâm 癌 gâm-chèng 癌症 giàn-sian-ko 癮仙膏 giàn-kun-chú 癮君子 giàn-khàu 癮哭 giàn-pa-pa 癮巴巴 giàn-kah 癮甲 giàn-kah-nōa-lâu 癮甲瀾流 giàn-ba̍k 癮目 giàn-chhiò 癮笑 giàn-pî 癮脾 giàn-hun--ê 癮薰的 giàn-kóng 癮講 giàn-thâu 癮頭 giàn-chia̍h 癮食 gé-sé/gé-sóe 盻洗 géng 眼 gán-chi̍t-ē 眼一下 gán-tiong-chhì 眼中刺 gán-tiong-bû-jîn 眼中無人 gán-tiong-teng 眼中釘 gán-kong 眼光 gán-chiân/gián-chêng 眼前 gán-chiân-pò/gián-chiân-pò 眼前報 gán-le̍k 眼力 gán-khóng-tōa 眼孔大 gián-sî 眼時 gán-lūi 眼淚 gán-kiû 眼球 gán-kài 眼界 gán-ba̍k 眼目 gán-sîn 眼神 gán-hok 眼福 gán-kho 眼科 gán-hoe-liâu-loān 眼花撩亂 gán-tio̍h/gán--tio̍h 眼著 gán-kiàn 眼見 gán-kak-mo̍͘h 眼角膜 gán-chèng 眼證 gán-sek 眼識 gán-kòe/gán-kè 眼過 gán-kiàⁿ-hâng 眼鏡行 gán-chiáu/gián-chiáu/gián-chiáu/gán-chiáu 眼鳥 gio̍h 睨 gē-siâu/gê-siâu 睨siâu gê-lâng-lān 睨人膦 gê-kah-gīn 睨佮恨 gé-sé/gé-sóe 睨洗 gê-ba̍k 睨目 gē-lān/gê-lān 睨膦 gé-sē 睨視 gih-gih-chhoah 瞿瞿chhoah gih-gih-chun/gih-gih-chùn 瞿瞿顫 géng 研 gián-phòaⁿ 研判 géng-cha̍t 研實 gián-gí 研擬 géng-boa̍h 研末 géng-thûi 研槌 géng-chô 研槽 géng-hu 研灰 gián-kiù 研究 gián-kiù-chhut 研究出 gián-kiù-sek 研究室 géng-kiù-hōe 研究會 gián-kiù-seng 研究生 gián-kiù-hùi 研究費 gián-kiù-īⁿ 研究院 géng-hún 研粉 géng-poah 研缽 gián-si̍p 研習 gián-si̍p-hōe 研習會 Gián-khó-hōe 研考會 gián-chè 研製 gián-thó 研討 gián-tho̍k 研讀 géng-lō͘-ki 研路機

hoan-kī-kā 番kī-kā hoan-thái 番thái hoan-á 番仔 hoan-á-chhì 番仔刺 hoan-á-jī 番仔字 hoan-á-oàn 番仔怨 hoan-á-thô 番仔桃 hoan-á-lâu 番仔樓 hoan-á-chiaⁿ 番仔正 hoan-á-iû 番仔油 hoan-á-oan 番仔灣 hoan-á-hóe/hoan-á-hé 番仔火 hoan-á-káu 番仔狗 hoan-á-han-chî/hoan-á-han-chû 番仔番薯 hoan-á-ti̍t 番仔直 hoan-á-o 番仔窩 hoan-á-hoe 番仔花 hoan-á-chhó-kan 番仔草橄 hoan-á-chhài 番仔菜 hoan-á-chhang 番仔蔥 hoan-á-kiuⁿ 番仔薑 hoan-á-tîn 番仔藤 hoan-á-saⁿ 番仔衫 hoan-á-piáⁿ 番仔餅 hoan-á-kúi 番仔鬼 hoan-kang 番公 hoan-chhì-á 番刺仔 hoan-pû 番匏 hoan-hù 番咐 hoan-ki̍h-kāⁿ 番噱啣 hoan-pô 番婆 hoan-pô-oàn 番婆怨 hoan-pô-chhiū 番婆樹 hoan-pô-oan 番婆灣 hoan-pô-lê 番婆螺 hoan-kheh 番客 hoan-kong-thó͘ 番工土 hoan-moa 番幔 hoan-pêng 番旁 hoan-bo̍k-koe 番木瓜 hoan-kóe-chí/hoan-ké-chí 番果子 hoan-khī 番柿 hoan-lâi 番梨 hoan-chio 番椒 hoan-pêng 番爿 hoan-bó͘-tan 番牡丹 hoan-khián 番犬 hoan-káu 番狗 hoan-ông 番王 hoan-sūi-hiuⁿ 番瑞香 hoan-koe 番瓜 hoan-pit-á 番畢仔 hoan-hoan 番番 hoan-tian 番癲 hoan-siā 番社 hoan-sò͘-heng 番素馨 hoan-siù-kiû 番繡球 hoan-ō͘ 番芋 hoan-kè-nâ 番芥藍 hoan-hoe 番花 hoan-hoe-chhiū 番花樹 hoan-kiô 番茄 hoan-ba̍k-lī/hoan-ba̍k-nī 番茉莉 hoan-nāi-chi 番荔枝 hoan-chhiⁿ/hoan-chheⁿ 番菁 hoan-koah 番葛 hoan-soàn 番蒜 hoan-kiuⁿ 番薑 hoan-kiuⁿ-á 番薑仔 han-chî/han-chû 番薯 hoan-so͘-bo̍k 番蘇木 hoan-lô͘-po̍k 番蘿蔔 hoan-ti-tu 番蜘蛛 hoan-ô͘-tia̍p 番蝴蝶 hoan-chhiah-á 番雀仔 hoan-thâu-ba̍k 番頭目 hoan-thái 番體 hoan-be̍h 番麥 hoan-sé 番黍 hoan-chhí/hoan-chhú 番鼠 hōe-tô͘-pit 畫圖筆 hōa-sǹg 畫算 hûn 痕 hûn-iáⁿ 痕影 hûn-saⁿ 痕衫 hûn-jiah 痕跡 he 痚 he-ku 痚痀 he-ku-tū 痚痀注 he-ku-pēⁿ/he-ku-pīⁿ 痚痀病 hong 瘋 hong-kiáu 瘋儌 hong-cha-bó͘ 瘋查某 hong-khì 瘋氣 hong-káu-bó/hong-káu-bú 瘋狗母 hong-tian 瘋癲 hong-kó͘-phiò 瘋股票 hoat 發 hoat-bē-chhut 發bē出 hoat-hông 發hông hoat-jîn-chhim-séng 發人深省 hoat-lēng 發令 hoat-choh/hoat-chok 發作 hoat-kng 發光 hoat-peng 發兵 hoat-chhut 發出 hoat--chhut-lâi 發出來 hoat-hâm 發函 hoat-khan 發刊 hoat-tōng 發動 hoat-tōng-ki 發動機 hoat-pau 發包 hoat-siū 發售 hoat-būn 發問 hoat-song 發喪 hoat-chhùi-khí 發嘴齒 hoat-hôe 發回 hoat-ko͘ 發姑 hoat-hiâu 發嬈 hoat-siā 發射 hoat-siā-tâi 發射台 hoat-siā-khì 發射器 hoat-tián 發展 hoat-tián-kàu 發展到 hoat-tián-kio̍k 發展局 hoat-tián-chiâm-le̍k 發展潛力 hoat-pò͘ 發布 hoat-chhái 發彩 hoat-sim 發心 hoat-sèng 發性 hoat-sèng-tē/hoat-sèng-tōe 發性地 hoat-phe/hoat-phoe 發批 hoat-tiō 發抖 hoat-ku̍t 發掘 hoat-iông 發揚 hoat-iông-kong-tāi 發揚光大 hoat-hui 發揮 hoat-hòng 發放 hoat-sàn 發散 hoat-bêng 發明 hoat-tiâu 發條 hoat-iūⁿ 發樣 hoat-to̍k 發毒 hoat-chúi 發水 hoat-kōaⁿ 發汗 hoat-sia̍p 發洩 hoat-goân-tē/hoat-goân-tōe 發源地 hoat-hóe/hoat-hé 發火 hoat-iām 發炎 hoat-ûi 發為 hoat-jia̍t 發熱 hoat-sio 發燒 hoat-gê 發牙 hoat-kông 發狂 hoat-hiān 發現 hoat-seng 發生 hoat-pēⁿ/hoat-pīⁿ 發病 hoat-chèng 發症 hoat-chó͘ 發祖 hoat-phiò 發票 hoat-hok 發福 hoat-kó 發稿 hoat-puh 發窋 hoat-hún 發粉 hoat-ké/hoat-kóe 發粿 hoat-kip 發給 hoat-siaⁿ 發聲 hoat-io̍k 發育 hoat-phî-khì 發脾氣 hoat-hoe 發花 hoat-gê 發芽 hoat-chháu 發草 hoat-m̂ 發莓 hoat-ko͘ 發菰 hoa̍t-lo̍h/hoat-lo̍h 發落 hoat--lo̍h-lâi 發落來 hoat-io̍h 發藥 hoat-íⁿ 發蘡 hoat-hêng 發行 hoat-hêng-jîn 發行人 hoat-piáu 發表 hoat-kak 發覺 hoat-giân 發言 hoat-giân-jîn 發言人 hoat-giân-koân 發言權 hoat-châi 發財 hoat-châi-á 發財仔 hoat-hòe/hoat-hè 發貨 hoat-bē/hoat-bōe 發賣 hoat-khí 發起 hoat-khí-jîn 發起人 hoat-chek 發跡 hoat-sin 發身 hoat-sàng 發送 hoat-ta̍t 發達 hoat-hêng 發還 hoat-chiú-hông 發酒hông hoat-chiú-hong 發酒瘋 hoat-kàⁿ 發酵 hoat-kim 發金 hoat-iông 發陽 hoat-lān 發難 hoat-tiān 發電 hoat-tian-ki/hoat-tiān-ki 發電機 hoat-im 發音 hoat-goān 發願 hoat-iúⁿ 發養 hoat-khí 發齒 hông 皇 hông-koan 皇冠 hông-hiō/hông-hō͘/hông-hō͘ 皇后 hông-sek 皇室 hông-kiong 皇宮 hông-ka 皇家 hông-tè 皇帝 hông-tè-ūi 皇帝位 hông-tè-chhùi 皇帝嘴 hông-tè-niû 皇帝娘 hông-tè-chheⁿ/hông-tè-chhiⁿ 皇帝星 hông-tè-tiān 皇帝殿 hông-tè-chháu 皇帝草 hông-tè-tāu 皇帝豆 hông-tè-hî/hông-tè-hû 皇帝魚 he 盻 hîn 眩 hîn-gông 眩gông hîn-tó/hîn--tó 眩倒 hîn-soaⁿ 眩山 hîn-gōng 眩戇 hîn-cha-bó͘ 眩查某 hîn-soa 眩痧 hîn-chûn 眩船 hîn-io̍h-á 眩藥仔 hîn-chhia 眩車 hîn-chhia-io̍h 眩車藥 hīⁿ 硯 hīⁿ-pôaⁿ 硯盤 hûi-á 磁仔 hûi-á-thô͘ 磁仔土 hûi-á-chím 磁仔枕 hûi-á-óaⁿ 磁仔碗 hûi-á-chng 磁仔磚 hûi-thô͘ 磁土 hûi-chio̍h 磁石 hûi-chng 磁磚 hûi-oe-á 磁鍋仔

iōng-bē-tio̍h 用bē著 iōng-í 用以 iōng-chok 用作 iōng-lâi 用來 iōng-peng 用兵 iōng-khū 用具 iōng-kong 用功 iōng-phín 用品 iōng-chhùi-ān 用嘴限 iōng-tē/iōng-tōe 用地 iōng-tō͘ 用度 iōng-sim 用心 iōng-sim-liâng-khó͘/iōng-sim-liông-khó͘ 用心良苦 iōng-ì 用意 iōng-hō͘ 用戶 iōng-liau 用料 iōng-ē-tio̍h 用會著 iōng-bú 用武 iōng-bū-le̍k 用武力 iōng-chúi 用水 iōng-chīn 用盡 iōng-khang/ēng-khang 用空 iōng-khó͘-sim 用苦心 iōng-tio̍h 用著 iōng-chhù 用處 iōng-gí/iōng-gú 用語 iōng-tô͘ 用途 iōng-chîⁿ 用錢 iōng-pn̄g 用飯 iōng-chhan 用餐 iû 由 iû-lâi 由來 iû-lâi-í-kú 由來已久 iû-chāi 由在 iû-chāi-lâng 由在人 iû-chāi-i 由在伊 iû-chāi-lí 由在你 iû-chāi-góa 由在我 iû-î/iû-û 由於 iû-tiong 由衷 iûⁿ-hīⁿ 瘍耳 iⁿh 盈 iah-sī 益是 iah-ū 益有 iah-koh 益閣 iah-koh-ū 益閣有

ī-kháu-tông-siaⁿ 異口同聲 ī-tông 異同 ī-bī 異味 ī-kok 異國 ī-tē/ī-tōe 異地 ī-he̍k 異域 īⁿ-sèng/ī-sèng 異姓 ī-kí 異己 ī-sèng 異性 ī-sióng-thiⁿ-khui 異想天開 ī-sò͘ 異數 ī-cho̍k 異族 ī-khiok-tông-kong 異曲同工 ī-bu̍t 異物 ī-chōng 異狀 ī-gī/īⁿ-gī 異議 ī-chit 異質 ī-kun-tu̍t-khí 異軍突起 īⁿ-pang 異邦 ī-hiong 異鄉 ī-lūi 異類

jiâu-peh-peh 皺扒扒 jiâu-peh-peh 皺擘擘 jiâu-tông 皺桐 jiâu-hûn 皺痕 jiâu-jiâu 皺皺 jiâu-tek 皺竹 jiâu-phiàn-phiàn 皺遍遍

kam-á 甘仔 kam-á-hî/kam-á-hû 甘仔魚 kam-bī 甘味 Kam-tē/Kam-tōe 甘地 kam-sim 甘心 kam-iû 甘油 kam-soah 甘煞 kam-tiⁿ 甘甜 kam-kiat 甘結 kam-bí 甘美 Kam-siok 甘肅 kam-khó͘ 甘苦 kam-chhó 甘草 kam-kek/kam-kiok 甘菊 kam-chià 甘蔗 kam-chià-hn̂g 甘蔗園 kam-chià-chiap 甘蔗汁 kam-chià-phoh 甘蔗粕 kam-chio 甘蕉 Kam-nái-te̍k 甘迺迪 kam-lîm 甘霖 kam-lō͘ 甘露 kam-goān 甘願 ka̍h/kah/kap 甲 Kah-sian 甲仙 kah-chí 甲子 kah-chí-hî/kah-chí-hû 甲子魚 kah-ì 甲意 kah-sī 甲是 kap-pán/kah-pán 甲板 kah-ha̍h 甲笚 kah-téng 甲等 kah-piⁿ 甲邊 kah-tn̂g 甲長 kài/kè/kòe 界 kài-chí 界址 kài-tēng 界定 kài-pâi 界牌 kài-koán 界管 kài-sûn 界紃 kài-sòaⁿ 界線 kài-hān 界限 kî-hêng 畸形 kî-lêng 畸零 kiang/kiuⁿ 疆 kiong-kài 疆界 kè/kòe 疥 kòe-chhng 疥瘡 kè-sián/kòe-sián 疥癬 kam 疳 kam-chhng 疳瘡 kam-chek 疳積 ku 痀 ku-sio 痀燒 ku-ku 痀痀 kì 痣 kì-mn̂g 痣毛 kì-chhiu 痣鬚 khôe 瘸 khê-kha/khôe-kha 瘸腳 kùi 癸 kai 皆 kai-gî 皆宜 kai-ti 皆知 khoe 盔 kam/kàm/kaⁿ 監 kàm-sū 監事 kàm-ìn 監印 kaⁿ-siû 監囚 kàm-úi 監委 kàm-chhat 監察 kàm-chhat-jîn 監察人 kàm-chhat-oân 監察員 Kàm-chhat-īⁿ 監察院 kàm-kang 監工 kàm-ah 監押 kàm-chhek 監測 kaⁿ-lô 監牢 kaⁿ-hoān 監犯 kaⁿ-ga̍k 監獄 kàm-lí 監理 kàm-tok 監督 kàm-phiò 監票 kàm-koán 監管 kàm-khó 監考 kàm-chè 監製 kàm-sī 監視 kàm-sī-khì 監視器 kàm-chhi 監試 kàm-hō͘ 監護 kàm-hō͘-jîn 監護人 kàm-chō 監造 kàm-īⁿ 監院 khòaⁿ 看 khòaⁿ-bē-chiūⁿ-ba̍k/khòaⁿ-bōe-chiūⁿ-ba̍k 看bē上目 khòaⁿ-bē-lâi/khòaⁿ-bōe-lâi 看bē來 khòaⁿ-bē-chhut/khòaⁿ-bōe-chhut 看bē出 khòaⁿ-bē-koàn/khòaⁿ-bōe-koàn 看bē慣 khòaⁿ-bē-bêng/khòaⁿ-bōe-bêng 看bē明 khòaⁿ-bē-hiáu/khòaⁿ-bōe-hiáu 看bē曉 khòaⁿ-bē-tio̍h/khòaⁿ-bōe-tio̍h 看bē著 khòaⁿ-m̄-chiūⁿ-ba̍k 看m̄上目 khòaⁿ-m̄-tio̍h 看m̄著 khòaⁿ-m̄-khí 看m̄起 khòaⁿ-māi-leh/khòaⁿ-bāi-leh 看māi-leh khòaⁿ-sông 看sông khòaⁿ-tāⁿ 看tāⁿ khòaⁿ-thàng 看thàng khòaⁿ-thàng-thàng 看thàng-thàng khòaⁿ-sam-sek 看三色 khòaⁿ-chiūⁿ-ba̍k 看上目 khòaⁿ-m̄-chhut 看不出 khòaⁿ-tèng-ì 看中意 khòaⁿ-liáu-khòaⁿ 看了看 khòaⁿ-lâng 看人 khòaⁿ-lâng-ū 看人有 khòaⁿ-lâng-bô 看人無 khòaⁿ-hóng 看仿 khòaⁿ-choh 看作 khòaⁿ-sông 看傖 khòaⁿ-chheh 看冊 khòaⁿ-chhut 看出 khòaⁿ--chhut-lâi 看出來 khòaⁿ-chhut-chhut 看出出 khòaⁿ-kàu 看到 khòaⁿ-sì/khòaⁿ-sè 看勢 khòaⁿ-sì-bīn/khòaⁿ-sè-bīn 看勢面 khòaⁿ-chhian-chhian 看千千 khòaⁿ-chhù 看厝 khòaⁿ-khì/khòaⁿ-khù 看去 khòaⁿ-kháu 看口 khòaⁿ-tâi 看台 khòaⁿ-kah-ì 看合意 khòaⁿ-miā 看命 khòaⁿ-miā-sian 看命先 khòaⁿ-kiáⁿ-sài 看囝婿 khòaⁿ-tē-lí/khòaⁿ-tōe-lí 看地理 khòaⁿ-bōng-tē/khòaⁿ-bō͘-tōe 看墓地 khòaⁿ-gōa 看外 khòaⁿ-thiⁿ-chhân 看天田 khòaⁿ-thiⁿ-sek 看天色 khòaⁿ-hó 看好 khàn-siú 看守 khàn-siú-só͘ 看守所 khòaⁿ-thāi 看待 khòaⁿ-chêng-hêng 看情形 khòaⁿ-kah-ì 看愜意 khòaⁿ-koàn-sì/khòaⁿ-koàn-sè 看慣勢 khòaⁿ-hì 看戲 khòaⁿ-píⁿ 看扁 khòaⁿ-chhian-chhian 看扦扦 khòaⁿ-pāng-sì/khòaⁿ-pāng-sè/khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè 看扮勢 khòaⁿ-phe/khòaⁿ-phoe 看批 khòaⁿ-ji̍t 看日 khòaⁿ-ji̍t-su 看日師 khòaⁿ-sî 看時 khòaⁿ-ē-chhut 看會出 khòaⁿ-ē-tio̍h 看會著 khòaⁿ-ē-khí 看會起 khòaⁿ-ē-khui 看會開 khòaⁿ-ū 看有 khòaⁿ-ū-khí 看有起 khòaⁿ-iūⁿ 看樣 khòaⁿ-ki-hōe 看機會 khòaⁿ-khoán 看款 khòaⁿ-khoán-sit 看款式 khòaⁿ-hoat 看法 khòaⁿ-chheng 看清 khòaⁿ-chheng-chhó 看清楚 khòaⁿ-chún-chún 看準準 khòaⁿ-tiòng 看漲 khòaⁿ-bô 看無 khòaⁿ-bô-ba̍k-lāi 看無目內 khòaⁿ-bô-tio̍h 看無著 khòaⁿ-bô-khí 看無起 khòaⁿ-bô-kim 看無金 khòaⁿ-bô-tiám 看無點 khòaⁿ-gû 看牛 khòaⁿ-hiān-hiān 看現現 khòaⁿ-tng 看當 khòaⁿ-pēⁿ/khòaⁿ-pīⁿ 看病 khòaⁿ-pēⁿ-lâng/khòaⁿ-pīⁿ-lâng 看病人 khòaⁿ-chèng 看症 khòaⁿ-ba̍k-tē-bô/khòaⁿ-ba̍k-tōe-bô 看目地無 khòaⁿ-ba̍k-sek 看目色 khòaⁿ-siòng/khòaⁿ-siùⁿ 看相 khòaⁿ-khòaⁿ 看看 khòaⁿ-chin-khí 看真起 khòaⁿ-phòa 看破 khòaⁿ-pān-sì/khòaⁿ-pān-sè 看範勢 khòaⁿ-iûⁿ 看羊 khòaⁿ-me̍h 看脈 khòaⁿ-tio̍h/khòaⁿ--tio̍h 看著 khòaⁿ-tio̍h-kúi 看著鬼 khòaⁿ-soe 看衰 khòaⁿ-soe-bái 看衰bái khòaⁿ-soe-siâu 看衰siâu khòaⁿ-kìⁿ 看見 khòaⁿ-kìⁿ-kìⁿ 看見見 khòaⁿ-māi 看覓 khòaⁿ-chhin-chiâⁿ 看親情 khòaⁿ-tāⁿ 看誕 khòaⁿ-tāⁿ-khì/khòaⁿ-tāⁿ-khù 看誕去 khòaⁿ-tāⁿ-ba̍k 看誕目 khan-hō͘ 看護 khòaⁿ-ti-phoe/khòaⁿ-tu-phoe 看豬胚 khòaⁿ-khí-lâi 看起來 khòaⁿ-khin 看輕 khòaⁿ-thàng-kòe/khòaⁿ-thàng-kè 看迵過 khòaⁿ-thàu-thàu 看透透 khòaⁿ-kòe-ba̍k/khòaⁿ-kè-ba̍k 看過目 khòaⁿ-kòe-kòe/khòaⁿ-kè-kè 看過過 khòaⁿ-tāng/khòaⁿ-tiōng 看重 khòaⁿ-chhò 看錯 khòaⁿ-khui 看開 khòaⁿ-thâu/khóaⁿ-thâu 看頭 khòaⁿ-kò͘ 看顧 khòaⁿ-hong-súi 看風水 khòaⁿ-hong-thâu 看風頭 khòaⁿ-nāu-jia̍t 看鬧熱 khòaⁿ-chê/khòaⁿ-chôe 看齊 koàn-sio̍k 眷屬 koàn-loân 眷戀 koàn-chhoan/koàn-chhun 眷村 khùn 睏 khùn-bē-ji̍p-bîn/khùn-bōe-ji̍p-bîn 睏bē入眠 khùn-bē-khì/khùn-bōe-khù 睏bē去 khùn-ka-chōe/khùn-ka-chē 睏ka-chōe khùn-chi̍t-chhéⁿ/khùn-chi̍t-chhíⁿ 睏一醒 khùn-tiong-tàu 睏中晝 khùn-phak-phak 睏仆仆 khùn-tang 睏冬 khùn--khì/khùn--khù 睏去 khùn-toaⁿ-pho͘ 睏單舖 khùn-thán-khi 睏坦敧 khùn-thán-hoâiⁿ 睏坦橫 khùn-thán-chhiò 睏坦笑 khùn-thán-phak 睏坦覆 khùn-thán-sin 睏坦身 khùn-bāng 睏夢 khùn-tōa-ti/khùn-tōa-tu 睏大豬 khùn-thiⁿ-lō͘ 睏天路 khùn-thiⁿ-lō͘ 睏天露 khùn-pâng 睏房 khùn-tàu 睏晝 khùn-tiān 睏殿 khùn-bô-kàu-bîn 睏無夠眠 khùn-siàng 睏相 khùn-bîn 睏眠 khùn-sîn 睏神 khùn-khang-pâng 睏空房 khùn-khang-pho͘ 睏空舖 khùn-cheng-sîn 睏精神 khùn-chháu-po͘ 睏草埔 khùn-lo̍h-bîn 睏落眠 khùn-saⁿ 睏衫 khùn-tē 睏袋 khùn-thán-chhiò 睏袒笑 khùn-khò͘ 睏褲 khùn-kòe-bîn/khùn-kè-bîn 睏過眠 khùn-kòe-thâu/khùn-kè-thâu 睏過頭 khùn-chhéⁿ/khùn-chhíⁿ 睏醒 khùn-tāng-bîn 睏重眠 khùn-keng 睏間 khùn-pá 睏飽 khùn-pá-bîn 睏飽眠 khùn-tàu-tīn 睏鬥陣 khap/kheh/khoeh 瞌 khoeh 瞎 kû 瞿 khû-be̍h 瞿麥 kí/kú 矩 kiáu-kióng 矯強 kiáu-chèng 矯正 kiáu-tī 矯治 kan-á 矸仔 kan-á-chhài 矸仔菜 kan-á-kòa 矸仔蓋 kan-lo̍k 矸轆 khám 砍 khám-sat 砍殺 khiat-á 硈仔 khok 硞 khok-á-thâu 硞仔頭 kho̍k-kho̍k-lìn 硞硞輾 khaⁿ 硿 khōng-khōng-hián 硿硿幌 khōng-khōng-hián 硿硿晃 khōng-khōng-phiân 硿硿蹁 khōng-khōng-tian 硿硿顛 khōng-chng-á 硿磚仔 khōng-kha-khiàu 硿腳蹺 khōng-khiàu-pang 硿蹺枋 khōng-khiàu-í 硿蹺椅 khōng-khiang 硿鏗 khōng-tian 硿顛 khiat-á 碣仔 khak 確 khak-pó 確保 khak-sìn 確信 khak-chhiat 確切 khak-tēng 確定 khak-si̍t 確實 khak-sī 確是 khak-chai 確知 khak-li̍p 確立 khak-chèng 確證 khia̍uh-á 碻仔 kha̍p 磕 kha̍p-chi̍t-tio̍h 磕一著 kha̍p-lî-tio̍h 磕而著 kha̍p-kha 磕腳 kha̍p-tio̍h/kha̍p--tio̍h 磕著 kha̍p-chhia 磕車 kha̍p-thâu 磕頭 khàm 磡 khèng 磬

lut-á 甪仔 lut-á-chhùi 甪仔嘴 lut-á-tóng 甪仔黨 lut-khì/lut-khù 甪去 lut-miâ 甪名 lut-mn̂g 甪毛 lut-khū 甪臼 lut-lo̍h 甪落 lut-lûn 甪輪 lut-chîⁿ 甪錢 lut-thâu-mn̂g 甪頭毛 lut-phiàn 甪騙 lâm 男 lâm-teng 男丁 lâm-chú-kak 男主角 lâm-jîn 男人 lâm-tò-lú-chiàⁿ 男倒女正 lâm-pin-siòng 男儐相 lâm-jî 男兒 lâm-sū 男士 lâm-lí/lâm-lú 男女 lâm-chhōa-lí-kè 男娶女嫁 lâm-hun-lí-kè 男婚女嫁 lâm-chú 男子 lâm-chú-hàn 男子漢 lâm-hâi 男孩 lâm-ka/lâm-ke 男家 lâm-chun-lí-pi 男尊女卑 lâm-sèng 男性 lâm-sèng-hòa 男性化 lâm-châi-lí-māu 男才女貌 lâm-pān-lí-chong 男扮女裝 lâm-hong 男方 lâm-pêng 男旁 lâm-pêng-iú 男朋友 lâm-pêng 男爿 lâm-seng 男生 lâm-sek 男色 lâm-chong 男裝 lâm-ko-im 男高音 lâu/liû 留 lâu-bē-tiâu 留bē-tiâu lâu--leh 留leh lâu-lâng-kheh 留人客 liû-á 留仔 liû-jīm 留任 lâu-miâ 留名 lâu-chhùi-chhiu 留嘴鬚 lâu-tē-pō͘/lâu-tōe-pō͘ 留地步 liû-chûn 留存 liû-ha̍k 留學 liû-ha̍k-seng 留學生 liû-siú 留守 lâu-sái-bóe/lâu-sái-bé 留屎尾 lâu-āu-chhiú 留後手 lâu-āu-pō͘ 留後步 liû-sim 留心 liû-liām 留念 liû-chêng 留情 liû-ì 留意 liû-loân 留戀 lâu-iú 留有 liû-pō͘ 留步 lâu-oa̍h-khàu 留活扣 lâu-siông-liah 留瘍跡 liû-sîn 留神 liû-kip 留級 lâu-tì 留置 liû-chit 留職 lâu--lo̍h-lâi 留落來 liû-giân 留言 lâu-bīn-chú 留面子 lâu-bīn-phôe/lâu-bīn-phê 留面皮 lâu-thâu-mn̂g 留頭毛 lâu-thâu-chang 留頭鬃 lâu-chù 留駐 lia̍k/lio̍k/lio̍h 略 lio̍h-á 略仔 lio̍h-á-tòa 略仔帶 lia̍k-sio̍k-á/lio̍k-sio̍k-á 略俗仔 lia̍k-sèng-it-tiû/lio̍k-sèng-it-tiû 略勝一籌 lio̍h-lio̍h-á/lio̍k-lio̍k-á 略略仔 lī 痢 lī-chek/lī-chit 痢疾 lī-pēⁿ/lī-pīⁿ 痢病 lī-chèng/lī-chìn 痢症 lâu/liû 瘤 lí-la̍t 瘰厤 liâu-siong 療傷 liâu-hāu 療效 liâu-hoat 療法 liâu-iáng/liâu-ióng 療養 liâu-iáng-īⁿ/liâu-ióng-īⁿ 療養院 lô 癆 lô-siong 癆傷 lô-sàu 癆嗽 lô-sún 癆損 lô-jia̍t 癆熱 lô-pēⁿ/lô-pīⁿ 癆病 lui 癗 lui-tui 癗堆 Lô͘ 盧 Lô͘-pò͘ 盧布 Lô͘-sim-pó 盧森堡 lîn--tio̍h 眩著 lió-chi̍t-ē 瞭一下 liáu-jio̍k-chí-chiáng/liáu-jio̍k-chí-chióng 瞭若指掌 lió-tio̍h 瞭著 liáu-kái 瞭解 lió-kòe/lió-kè 瞭過 lo̍k-kho̍k-bé/lo̍k-ko̍k-bé 硌硞馬 liû 硫 liû-an 硫安 liû-hông/liû-n̂g 硫磺 liû-sng 硫酸 le̍k/lo̍k 碌 le̍k-miā 碌命 le̍k-sí 碌死 la̍k-la̍k-chhoah 碌碌chhoah le̍k-lō͘ 碌路 le̍k-kòe-thâu/le̍k-kè-thâu 碌過頭 lún 碖 lún-á 碖仔 lún-pêⁿ/lún-pîⁿ 碖平 lún-chio̍h 碖石 lún 碾 lún-poah 碾缽 la̍k-ta̍k/nâ-ta̍k 磟碡 la̍k-ta̍k-kin/la̍k-ta̍k-kun 磟碡根 la̍k-ta̍k-chháu 磟碡草 lîn 磷 lîn-sng 磷酸

môa-chèng 痲症 môa-á 痳仔 mî 盲 mō͘-tn̂g-iām/bōng-tn̂g-iām 盲腸炎 môa 瞞 môa-khàm 瞞khàm môa-khǹg 瞞khǹg môa-khàm 瞞勘 môa-pē-phiàn-bó/môa-pē-phiàn-bú 瞞爸騙母 môa-phiàn 瞞騙 mâu 矛 mâu-tún/bâu-tún 矛盾 mô͘-chhat 磨擦

ngē-chhi̍h/ngī-chhi̍h 硬-手則 ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng 硬piàng-piàng ngē-tìⁿ/ngī-tìⁿ 硬tìⁿ ngē-tú-ngē/ngī-tú-ngī 硬tú硬 ngē-táu/ngī-táu 硬倒 ngē-kā/ngī-kā 硬共 ngē-chhòng/ngī-chhòng 硬創 ngē-la̍t/ngī-la̍t 硬力 ngē-ka/ngī-ka 硬加 ngē-hòa/ngī-hòa 硬化 ngē-chhùi/ngī-chhùi 硬嘴 ngē-siú/ngī-siú 硬守 ngē-kha-chhng/ngī-kha-chhng 硬尻川 ngē-kang-hu/ngī-kang-hu 硬工夫 ngē-tō͘/ngī-tō͘ 硬度 ngē-sek/ngī-sek 硬式 ngē-keng/ngī-keng 硬弓 ngē-sim/ngī-sim 硬心 ngē-sim-koaⁿ/ngī-sim-koaⁿ 硬心肝 ngē-sim-tn̂g/ngī-sim-tn̂g 硬心腸 ngē-lún/ngī-lún 硬忍 ngē-sèng/ngī-sèng 硬性 ngē-sèng-tē/ngī-sèng-tōe 硬性地 ngē-chhiâⁿ/ngī-chhiâⁿ 硬戕 ngē-chhiú/ngī-chhiú 硬手 ngē-áu/ngī-áu 硬拗 ngē-chhiúⁿ/ngī-chhiúⁿ 硬搶 ngē-táu/ngī-táu 硬斗 ngē-ē/ngī-ē 硬會 ngē-pán/ngī-pán 硬板 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok 硬柝柝 ngē-chhâ/ngī-chhâ 硬柴 ngē-thô/ngī-thô 硬桃 ngē-beh/ngī-beh/ngē-boeh/ngī-boeh 硬欲 ngē-sí/ngī-sí 硬死 ngē-sí-siú/ngī-sí-siú 硬死守 ngē-khì/ngī-khì 硬氣 ngē-chúi/ngī-chúi 硬水 ngē-kiû/ngī-kiû 硬求 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok/ngē-kho̍k-kho̍k/ngī-kho̍k-kho̍k 硬涸涸 ngē-chiāⁿ/ngī-chiāⁿ 硬淨 ngē-gê/ngī-gê 硬牙 ngē-tong-tong/ngī-tong-tong 硬當當 ngē-phiah/ngī-phiah 硬癖 ngē-ba̍k/ngī-ba̍k 硬目 ngē-ti̍t/ngī-ti̍t 硬直 ngē-khok-khok/ngī-khok-khok 硬硞硞 ngē-ngē/ngī-ngī 硬硬 ngē-kauh-kauh/ngī-kauh-kauh 硬礉礉 ngē-sòaⁿ/ngī-sòaⁿ 硬線 ngē-liâu/ngī-liâu 硬繚 ngē-kha-keng/ngī-kha-keng 硬腳弓 ngē-bú/ngī-bú 硬舞 ngē-tê-á/ngī-tê-á 硬茶仔 ngē-tio̍h/ngī-tio̍h 硬著 ngē-kak/ngī-kak 硬角 ngē-ōe/ngī-ōe 硬話 ngē-chèⁿ/ngī-chìⁿ 硬諍 ngē-lō͘-chîⁿ/ngī-lō͘-chîⁿ 硬路錢 ngē-sî/ngī-sî 硬辭 ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng 硬迸迸 ngē-pek-pek/ngī-pek-pek/ngē-piak-piak/ngī-piak-piak 硬逼逼 ngē-chha̍k-chha̍k/ngī-chha̍k-chha̍k 硬鑿鑿 ngē-thâu/ngī-thâu 硬頭 ngē-thâu-hòe/ngī-thâu-hè 硬頭貨 ngē-gia̍h/ngī-gia̍h 硬額 ngē-kut/ngī-kut 硬骨 ngē-thé/ngī-thé 硬體 ngē-tàu/ngī-tàu 硬鬥 ngē-mī/ngī-mī 硬麵 ngē-phīⁿ/ngī-phīⁿ 硬鼻


óaⁿ-kîⁿ 碗kîⁿ óaⁿ-á-hoe 碗仔花 óaⁿ-kong 碗公 óaⁿ-kong-hoe 碗公花 óaⁿ-kong-le/óaⁿ-kong-le̍h 碗公裂 óaⁿ-tûn 碗唇 óaⁿ-thô͘ 碗土 óaⁿ-bóe/óaⁿ-bé 碗尾 óaⁿ-bō 碗帽 óaⁿ-té/óaⁿ-tóe 碗底 óaⁿ-táu 碗斗 óaⁿ-tû 碗櫥 óaⁿ-chân 碗殘 óaⁿ-pôaⁿ 碗盤 óaⁿ-thn̄g 碗碭 óaⁿ-iô 碗窯 óaⁿ-tī/óaⁿ-tū 碗箸 óaⁿ-bí 碗米 óaⁿ-bí-á 碗米仔 óaⁿ-kóe 碗粿 óaⁿ-ko 碗糕 óaⁿ-ko-sô 碗糕sô óaⁿ-ko-kóe 碗糕粿 óaⁿ-châi 碗臍 óaⁿ-kîⁿ 碗舷 óaⁿ-hoe 碗花 óaⁿ-io̍h 碗藥 óaⁿ-ko͘-chui 碗鉤錐 óaⁿ-oaⁿ 碗鞍 óaⁿ-thâu-tī-bóe/óaⁿ-thâu-tū-bé 碗頭箸尾 óaⁿ-ku 碗龜 óaⁿ-phiat 碗 óaⁿ-phòe 碗

ōe-sian 畫仙 ōe-siōng 畫像 ōe-chheh 畫冊 ōe-chhut 畫出 ōe-hun 畫分 ōe-siong 畫商 ōe-tô͘ 畫圖 ōe-pò 畫報 ōe-chng 畫妝 ōe-sek 畫室 ōe-ka 畫家 ōe-ang-á-ba̍k/ūi-ang-á-ba̍k 畫尪仔目 ōe-tián 畫展 ōe-san-súi 畫山水 ōe-pò͘ 畫布 ōe-lông 畫廊 ōe-hōe 畫會 ōe-hû/ūi-hû 畫符 ōe-hû-á 畫符仔 ōe-pit 畫筆 ōe-chóa 畫紙 ōe-sòaⁿ 畫線 ōe-hó͘-lān/ūi-hó͘-lān 畫虎lān ōe-hó͘-lān 畫虎膦 ōe-hō/ūi-hō 畫號

phún 畚 pùn-tui 畚堆 pùn-táu/pùn-tāu 畚斗 pùn-kam-tîn 畚甘藤 pùn-ki 畚箕 pùn-ki-tîn 畚箕藤 phún-phián 畚翼 Pit-khah-soh 畢卡索 pit-gia̍p 畢業 pit-gia̍p-pan 畢業班 pit-gia̍p-seng 畢業生 pit-seng 畢生 pit-kèng 畢竟 phit 疋 phit-sò͘ 疋數 phí 疕 phí-á-hàn 疕仔漢 pa 疤 pa-hûn 疤痕 pa-liah 疤跡 phî-hoa̍t 疲乏 phî-lô 疲勞 phî-jio̍k 疲弱 phî-pē 疲憊 phî-phî-chhoah 疲疲chhoah pùi-á 疿仔 pùi-á-hún 疿仔粉 pēⁿ/pīⁿ 病 pēⁿ-bē-khí-chhn̂g/pīⁿ-bōe-khí-chhn̂g 病bē起床 pēⁿ-teng/pīⁿ-teng 病丁 pēⁿ-lâng/pīⁿ-lâng 病人 pēⁿ-lē/pīⁿ-lē 病例 pēⁿ-tó/pīⁿ-tó 病倒 pēⁿ-ká/pīⁿ-ká 病假 pēⁿ-chè/pīⁿ-chè 病債 pēⁿ-li̍p-kut-chhóe/pīⁿ-li̍p-kut-chhé 病入骨髓 pēⁿ-sì/pīⁿ-sè 病勢 pēⁿ-gûi/pīⁿ-gûi 病危 pēⁿ-eh/pīⁿ-eh 病厄 pēⁿ-goân/pīⁿ-goân 病原 pēⁿ-kiáⁿ/pīⁿ-kiáⁿ 病囝 pēⁿ-kiáⁿ-thò͘/pīⁿ-kiáⁿ-thò͘ 病囝吐 pēⁿ-in/pīⁿ-in 病因 pēⁿ-bôe/pīⁿ-bôe 病媒 pēⁿ-sek/pīⁿ-sek 病室 pēⁿ-hāi/pīⁿ-hāi 病害 pēⁿ-bóe/pīⁿ-bé 病尾 pēⁿ-chhn̂g/pīⁿ-chhn̂g 病床 pēⁿ-té/pīⁿ-tóe 病底 pēⁿ-āu/pīⁿ-āu 病後 pēⁿ-hoān/pīⁿ-hoān 病患 pēⁿ-chêng/pīⁿ-chêng 病情 pēⁿ-thài/pīⁿ-thài 病態 pēⁿ-pâng/pīⁿ-pâng 病房 pēⁿ-kò͘/pīⁿ-kò͘ 病故 pēⁿ-pún/pīⁿ-pún 病本 pēⁿ-kin/pīⁿ-kun 病根 pēⁿ-khoán/pīⁿ-khoán 病款 pēⁿ-le̍k/pīⁿ-le̍k 病歷 pēⁿ-le̍k-pió/pīⁿ-le̍k-pió 病歷表 pēⁿ-sí/pīⁿ-sí 病死 pēⁿ-bó/pīⁿ-bú 病母 pēⁿ-to̍k/pīⁿ-to̍k 病毒 pēⁿ-hóng/pīⁿ-hóng 病況 pēⁿ-goân/pīⁿ-goân 病源 pēⁿ-chàu/pīⁿ-chàu 病灶 pēng-chōng 病狀 pēⁿ-kâu/pīⁿ-kâu 病猴 pēⁿ-e̍k/pīⁿ-e̍k 病疫 pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ 病疼 pēⁿ-chèng/pīⁿ-chèng 病症 pēⁿ-thiàⁿ/pīⁿ-thiàⁿ 病痛 pēⁿ-jú/pīⁿ-jú 病癒 pēⁿ-siòng/pīⁿ-siòng 病相 pēⁿ-siuⁿ-si/pīⁿ-siuⁿ-si 病相思 pēⁿ-chin-liâm/pīⁿ-chin-liâm 病真黏 pēⁿ-hoan-kho͘/pīⁿ-hoan-kho͘ 病翻箍 pēⁿ-khún/pīⁿ-khún 病菌 pēⁿ-piàn/pīⁿ-piàn 病變 pēⁿ-sē/pīⁿ-sē 病逝 pēⁿ-kòe-kòa/pīⁿ-kè-kòa 病過掛 pēⁿ-kòe-thâu/pīⁿ-kè-thâu 病過頭 pēⁿ-tāng/pīⁿ-tāng 病重 pēⁿ-īⁿ/pīⁿ-īⁿ 病院 pēⁿ-hong/pīⁿ-hong 病風 pēⁿ-thé/pīⁿ-thé 病體 pēⁿ-kúi/pīⁿ-kúi 病鬼 pēⁿ-mô͘/pīⁿ-mô͘ 病魔 po͘-sim 痡心 pùi 痱 pùi-á 痱仔 pùi-á-hún 痱仔粉 pì 痹 pì 痺 phiah/phia̍h 癖 phia̍h-á 癖仔 phiah-sèng 癖性 phiah-phìⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phīⁿ/phiah-phìⁿ 癖片 phiah-chèng 癖症 phiah-phīⁿ 癖鼻 pe̍h 白 pe̍h-kui-á 白kui仔 pe̍h-leh-seh 白leh雪 pe̍h-liak-siak 白liak-siak pe̍h-phoe̍h-nōa 白phoe̍h瀾 pe̍h-phú 白phú pe̍h-sa̍h 白sa̍h pe̍h-sa̍h-chúi 白sa̍h水 pe̍h-sa̍h-bah 白sa̍h肉 pe̍h-siak-siak 白siak-siak pe̍h-sih-siak 白sih-siak pe̍h-liáu 白了 pe̍h-liáu-la̍t 白了力 pe̍h-liáu-kang 白了工 pe̍h-lâng 白人 pe̍h-jîn/pe̍h-lîn 白仁 pe̍h-jîn-thô͘ 白仁土 Pe̍h-Gô-lô-su 白俄羅斯 pe̍h-lāi-chiàng/pe̍h-lāi-chiòng 白內障 pe̍h-kî-chhun 白其春 pe̍h-phàⁿ-hông 白冇hông pe̍h-to 白刀 pe̍h-to-hî/pe̍h-to-hû 白刀魚 pe̍h-pau 白包 pe̍h-pû-á 白匏仔 pe̍h-kāu-phak/pe̍h-kāu-phok 白厚朴 pe̍h-kāu-khak 白厚殼 pe̍h-kháu 白口 pe̍h-kháu-chhng 白口瘡 pe̍h-tiàu-cheng 白吊鐘 pe̍h-thun 白吞 pe̍h-âu 白喉 pe̍h-ka-la̍h 白嘉la̍h pe̍h-áu 白嘔 pe̍h-thô͘ 白土 pe̍h-po͘-kiuⁿ 白埔姜 pe̍h-siān-thô͘ 白墡土 pe̍h-ba̍k 白墨 pe̍h-leng-tîn 白奶藤 pe̍h-ko͘-hî/pe̍h-ko͘-hû 白姑魚 pe̍h-jī/pe̍h-lī 白字 pe̍h-lī-á 白字仔 Pe̍h-kiong 白宮 pe̍h-bóe/pe̍h-bé 白尾 pe̍h-bóe-sìⁿ 白尾扇 pe̍h-bóe-iāu 白尾鷂 pe̍h-pò͘ 白布 pe̍h-pò͘-liâu 白布條 pe̍h-thiap 白帖 pe̍h-thiap-á 白帖仔 pe̍h-tài/pe̍h-tòa/pe̍k-tài 白帶 pe̍h-tòa-hî/pe̍h-tòa-hû 白帶魚 pe̍h-sìⁿ-á 白扇仔 pe̍h-phe/pe̍h-phoe 白批 pe̍h-boah-boah 白抹抹 pe̍h-chéng-kah 白指甲 pe̍h-pan 白斑 pe̍h-chām-ke/pe̍h-chām-koe 白斬雞 pe̍h-kî 白旗 pe̍h-ji̍t/pe̍k-ji̍t 白日 pe̍h-ji̍t-bāng 白日夢 pe̍h-khun-chháu 白昆草 pe̍h-phú 白昲 pe̍h-bo̍k-jí/pe̍h-bo̍k-ní/pe̍h-bo̍k-ní 白木耳 pe̍h-sam 白杉 pe̍h-chhêng-peh 白松柏 pe̍h-kó 白果 pe̍h-kho 白柯 pe̍h-káu-chan 白校欑 pe̍h-thô 白桃 pe̍h-tông 白桐 pe̍h-tiâu-á 白條仔 pe̍h-chhêng 白榕 pe̍h-chhiū 白樹 pe̍h-chhiū-á 白樹仔 pe̍h-chhiū-tāu 白樹豆 pe̍h-chhiūⁿ-iû-chhiū 白橡油樹 pe̍h-tôaⁿ 白檀 pe̍h-lám 白欖 pe̍h-sí-sí 白死死 pe̍h-sí-sat 白死殺 pe̍h-mo͘/pe̍h-mô͘ 白毛 pe̍h-mn̂g-á 白毛仔 pe̍h-mô͘-tîn 白毛藤 pe̍h-chúi 白水 pe̍h-chúi-kím 白水錦 pe̍h-tîm-hiuⁿ 白沉香 pe̍h-phe̍h-nōa 白沫瀾 Pe̍h-hô 白河 pe̍h-phau-phau 白泡泡 pe̍h-pho 白波 pe̍h-pho-pho 白波波 pe̍h-thòaⁿ 白湠 pe̍h-theh 白澈 pe̍h-nōa 白瀾 pe̍h-hóe/pe̍h-hé 白火 pe̍h-bô-êng 白無閒 pe̍h-sa̍h-bah 白煠肉 pe̍h-sa̍h-ke/pe̍h-sa̍h-koe 白煠雞 pe̍h-hîm 白熊 pe̍h-sih-siak 白熠皙 pe̍h-jia̍t-hòa 白熱化 pe̍h-sih-sih 白熾熾 pe̍h-siak-siak 白爍爍 pe̍h-bó͘-tan 白牡丹 pe̍h-ge̍k 白玉 pe̍h-ge̍k-chio̍h 白玉石 pe̍h-gio̍k-lân 白玉蘭 pe̍h-chu-lê 白珠螺 pe̍h-chhi 白痴 pe̍h-sián 白癬 pe̍h-pe̍h 白白 pe̍h-pe̍h-liáu 白白了 pe̍h-pe̍h-khòaⁿ 白白看 pe̍h--pe̍h-chia̍h 白白食 pe̍h-siak-siak 白皙皙 pe̍h-phôe-su/pe̍h-phê-su 白皮書 pe̍h-ba̍k 白目 pe̍h-ba̍k-lîn 白目仁 pe̍h-ba̍k-mâi 白目糜 pe̍h-ba̍k-pn̄g 白目飯 pe̍h-ti̍t 白直 pe̍k-gán 白眼 pe̍h-chio̍h-eng 白石英 pe̍h-soa 白砂 pe̍h-hoân 白礬 pe̍h-tek-á-pò͘ 白竹仔布 pe̍h-tán 白等 pe̍h-chat-chôa 白節蛇 pe̍h-bí 白米 pe̍h-thn̂g 白糖 pe̍h-chóa 白紙 pe̍h-sò͘-eng 白素英 pe̍h-chí-so͘ 白紫蘇 pe̍h-si-kâiⁿ 白絲個 pe̍h-si-thâng 白絲蟲 pe̍h-si̍t-á 白翅仔 pe̍h-niáu-chhí/pe̍h-niáu-chhú 白老鼠 pe̍h-hīⁿ-á 白耳仔 pe̍h-liân 白聯 pe̍h-bah 白肉 pe̍h-bah-á 白肉仔 pe̍h-bah-té/pe̍h-bah-tóe 白肉底 pe̍h-bah-iû 白肉油 pe̍h-bah-tāu 白肉豆 pe̍h-hô͘-chio 白胡椒 pe̍h-kha-tê 白腳蹄 pe̍h-pak 白腹 pe̍h-ka 白膠 pe̍h-ka-hiuⁿ 白膠香 pe̍h-chi̍h-kut 白舌骨 pe̍h-sek 白色 pe̍h-chiok 白芍 pe̍h-hoe-á 白花仔 pe̍h-hoe-chháu 白花草 pe̍h-hoe-tîn 白花藤 pe̍h-hm̂ 白茅 pe̍h-ba̍k-lī 白茉莉 pe̍h-bông-bông 白茫茫 pe̍h-ko͘ 白菇 pe̍h-kiok-hoe 白菊花 pe̍h-chhiong-pô͘ 白菖蒲 pe̍h-hio̍h-ē 白葉下 pe̍h-hio̍h-á 白葉仔 pe̍h-che̍k-lê 白蒺藜 pe̍h-chhang-chhang 白蒼蒼 pe̍h-phông-phông 白蓬蓬 pe̍h-liân-hoe 白蓮花 pe̍h-chhang-chhang 白蔥蔥 pe̍h-io̍h 白藥 pe̍h-so͘-eng 白蘇英 pe̍h-lân-hoe 白蘭花 pe̍h-hó͘ 白虎 pe̍h-hó͘-chheⁿ/pe̍h-hó͘-chhiⁿ 白虎星 pe̍h-hó͘-thng 白虎湯 pe̍h-hó͘-kiàⁿ 白虎鏡 pe̍h-khēng 白虹 pe̍k-siâ-toān/pe̍h-chôa-toān/Pe̍k-siâ-toān 白蛇傳 pe̍h-hê-á 白蝦仔 pe̍h-hiā 白蟻 pe̍h-la̍h 白蠟 pe̍h-la̍h-sa̍h 白蠟煠 pe̍h-i 白衣 pe̍h-theh 白裼 pe̍h-sai-iûⁿ 白西洋 pe̍h-ōe 白話 pe̍h-ōe-jī 白話字 pe̍h-kóng 白講 pe̍h-tāu 白豆 pe̍h-hùi 白費 pe̍h-chha̍t 白賊 pe̍h-chha̍t-nn̄g 白賊卵 pe̍h-chha̍t-chhùi 白賊嘴 pe̍h-chha̍t-ōe 白賊話 pe̍h-thàn 白賺 pe̍h-cháu-chi̍t-chōa 白走一chōa pe̍h-sin 白身 pe̍h-sin-lâng 白身人 pe̍h-sàng 白送 pe̍h-chhò͘ 白醋 pe̍h-lí 白里 pe̍h-kim 白金 pe̍h-iân 白鉛 pe̍h-gîn/pe̍h-gûn 白銀 pe̍h-gîn-hēng/pe̍h-gûn-hēng 白銀杏 pe̍h-gîn-hiuⁿ/pe̍h-gûn-hiuⁿ 白銀香 pe̍h-tiō 白銚 pe̍h-thih 白鐵 pe̍h-thih-á 白鐵仔 pe̍h-siám-siám 白閃閃 pe̍h-ke-koan/pe̍h-koe-koan 白雞冠 pe̍h-ke-iû/pe̍h-koe-iû 白雞油 pe̍h-seh 白雪 pe̍h-hûn 白雲 pe̍h-lō͘ 白露 pe̍h-bīn-á 白面仔 pe̍h-bīn-chhù 白面厝 pe̍h-bīn-ko͘ 白面姑 pe̍h-bīn-bâ 白面狸 pe̍h-bīn-ke/pe̍h-bīn-koe 白面雞 pe̍h-kú-chhài 白韭菜 pe̍h-thâu-khok-á 白頭khok仔 pe̍h-thâu-á 白頭仔 pe̍h-thâu-mn̂g 白頭毛 pe̍h-thâu-ong 白頭翁 pe̍h-thâu-chháu 白頭草 pe̍h-thâu-iāu 白頭鷂 pe̍h-chia̍h 白食 pe̍h-pn̄g 白飯 pe̍h-pn̄g-chháu 白飯草 pe̍k-siú 白首 pe̍h-hiong-hù 白香附 pe̍h-bé-sái 白馬屎 pe̍h-bé-ông-chú 白馬王子 pe̍h-bé-pian 白馬鞭 pe̍h-kut 白骨 pe̍h-hoat 白髮 pe̍h-hî/pe̍h-hû 白魚 pe̍h-hî-á/pe̍h-hû-á 白魚仔 pe̍h-hî-kū/pe̍h-hû-kū 白魚舅 pe̍h-bián 白鮸 pe̍h-gô͘/pe̍h-ngô͘ 白鯃 pe̍h-soa-tiâu 白鯊條 pe̍h-chhiuⁿ 白鯧 pe̍h-kô͘ 白鰗 pe̍h-liân-á 白鰱仔 pe̍h-le̍k 白鰳 pe̍h-môa 白鰻 pe̍h-môa-hî/pe̍h-môa-hû 白鰻魚 pe̍h-siān 白鱔 pe̍h-lêng-si 白鴒鷥 pe̍h-ah 白鴨 pe̍h-ho̍h 白鶴 pe̍h-ho̍h-chháu 白鶴草 pe̍h-iâm 白鹽 pe̍h-môa 白麻 pe̍h-kó͘-teng 白鼓燈 pe̍h-phīⁿ-sim 白鼻心 pe̍h-phīⁿ-bâ 白鼻狸 pe̍h-phīⁿ-hiuⁿ 白鼻香 pe̍h-liông-chiam 白龍占 pah 百 pah-pōe 百倍 pah-chhut 百出 pah-hun 百分 pah-hun-pí 百分比 pah-hun-tiám 百分點 pek-kháu-bo̍k-piān 百口莫辯 peh-ha̍p/pek-ha̍p 百合 pek-ha̍p-hoe 百合花 peh-sèⁿ-lâng/peh-sìⁿ-lâng 百姓人 pek-chú-liân 百子蓮 pah-nî 百年 pah-nî-āu 百年後 pek-chiàn-pek-sèng 百戰百勝 pah-thóng 百捅 pah-ji̍t 百日 pah-ji̍t-sàu/pah-li̍t-sàu 百日嗽 pah-ji̍t-he 百日痚 pah-ji̍t-hông/pek-ji̍t-hông/pah-ji̍t-âng 百日紅 pah-ji̍t-chheⁿ/pah-ji̍t-chhiⁿ 百日青 pek-kî-sàu 百期嗽 pah-ki-liân 百枝蓮 pah-tiâu-kin/pah-tiâu-kun 百條根 pah-pō͘-chôa 百步蛇 pah-pō͘-chhiuⁿ 百步鎗 pah-pēⁿ/pah-pīⁿ 百病 pah-pah-iūⁿ 百百樣 pah-pah-khoán 百百款 pah-pah-chéng/pah-pah-chióng 百百種 pah-pah-khang 百百空 pek-kho-choân-su 百科全書 pah-chat-chôa 百節蛇 Pah-lāu-hōe 百老匯 pek-sia̍t-niáu 百舌鳥 pah-poaⁿ 百般 pah-hoe 百花 pah-bān 百萬 pek-ia̍p 百葉 pah-hio̍h-thang/pah-ia̍p-thang 百葉窗 pek-ia̍p-tō͘ 百葉肚 pek-ia̍p-hoe 百葉花 peh-pó͘-saⁿ 百補衫 pah-kéng-kûn 百襉裙 pah-hòe/pah-hè 百貨 pah-hòe-gia̍p/pah-hè-gia̍p 百貨業 pek-lêng-chiáu 百靈鳥 pe̍h 皂 phî/phôe/phê 皮 phôe-á/phê-á 皮仔 phôe-kiāⁿ/phê-kiāⁿ 皮件 phôe-to/phê-to 皮刀 phôe-pau/phê-pau 皮包 phôe-pau-á/phê-pau-á 皮包仔 phôe-pau-kut/phê-pau-kut 皮包骨 phôe-kiap-á/phê-kiap-á 皮夾仔 phî-hân-chèng 皮寒症 phôe-tòa/phê-tòa 皮帶 phôe-hì/phê-hì 皮戲 phôe-liù-á/phê-liù-á 皮溜仔 phôe-kâu/phê-kâu 皮猴 phôe-kâu-hì/phê-kâu-hì 皮猴戲 phôe-kiû/phê-kiû 皮球 phôe-chiūⁿ/phê-chiūⁿ 皮癢 phî-phî/phôe-phôe/phê-phê 皮皮 phôe-phôe-á/phê-phê-á 皮皮仔 phôe-phôe-á-kóng/phê-phê-á-kóng 皮皮仔講 phôe-siuⁿ/phê-siuⁿ 皮箱 phôe-bah/phê-bah 皮肉 phôe-hu/phê-hu 皮膚 phôe-hu-pēⁿ/phê-hu-pīⁿ 皮膚病 phôe-hu-kho/phê-hu-kho 皮膚科 phôe-mo̍͘h/phê-mo̍͘h 皮膜 phôe-sek/phê-sek 皮色 phôe-chháu/phê-chháu 皮草 phôe-chôa/phê-chôa 皮蛇 phî-tàn 皮蛋 phôe-saⁿ/phê-saⁿ 皮衫 phôe-tē-á/phê-tē-á 皮袋仔 phôe-chhàn/phê-chhàn 皮襯 phôe-kek/phê-kek 皮革 phôe-ê/phê-ôe 皮鞋 phôe-ê-tûn/phê-ôe-tûn 皮鞋唇 phûn 盆 phûn-á 盆仔 phûn-tē/phûn-tōe 盆地 phûn-kéng 盆景 phûn-chai 盆栽 phûn-kha-kut 盆腳骨 piâⁿ/pôaⁿ 盤 pôaⁿ-siàu 盤siàu pôaⁿ-á 盤仔 pôaⁿ-á-chhài 盤仔菜 pôaⁿ-á-hî/pôaⁿ-á-hû 盤仔魚 phoân-phoa̍h 盤佩 pôaⁿ-chhng 盤倉 pôaⁿ--chhut-lâi 盤出來 pôaⁿ-kháu 盤口 phoân-kó͘ 盤古 pân-būn 盤問 pôaⁿ-chhùi 盤嘴 pôaⁿ-chhùi-hoe 盤嘴花 pôaⁿ-chhùi-gím 盤嘴錦 pôaⁿ-sóa 盤徙 pôaⁿ-chêng-lí 盤情理 pôaⁿ-nóa 盤撋 pôaⁿ-chéng 盤整 pôaⁿ-siàu 盤數 pôaⁿ-cha 盤查 pôaⁿ-chai 盤栽 phôaⁿ-lâu 盤流 pôaⁿ-chhiûⁿ 盤牆 pôaⁿ-tîⁿ 盤纏 phoân-thúi 盤腿 pôaⁿ-chhài 盤菜 pôaⁿ-ōe 盤話 pôaⁿ-hòe/pôaⁿ-hè 盤貨 pôaⁿ-chhia 盤車 pôaⁿ-chài 盤載 pôaⁿ-choán 盤轉 pôaⁿ--kòe/pôaⁿ--kè/pôaⁿ-kòe/pôaⁿ-kè 盤過 pôaⁿ-chîⁿ 盤錢 pôaⁿ-bīn 盤面 pôaⁿ-thâu 盤頭 phàn-á 盼仔 phàn-bōng 盼望 phi-sng 砒酸 phi-sng 砒霜 pōng-bí-phang 砰米芳 phiàng-kó͘ 砰鼓 phàu 砲 phàu-peng 砲兵 phàu-tâi 砲台 phàu-chō 砲座 phàu-tôaⁿ 砲彈 phàu-kek 砲擊 phàu-hóe/phàu-hé 砲火 phàu-siaⁿ 砲聲 phàu-hong 砲轟 phòa 破 phòa-chhe̍h-siaⁿ 破chhe̍h聲 phòa-lē/phò-lē 破例 phò-siong-hong 破傷風 phò-kong 破功 phòa-nn̄g 破卵 phòa-chhù 破厝 phòa-chhù-tháng-á 破厝窗仔 phòa--khì/phòa--khù 破去 phòa-kháu-tōa-mē/phòa-kháu-tōa-mā 破口大罵 phòa-chhe̍h-siaⁿ 破唶聲 phòa-chhùi 破嘴 phòa-chhùi-soah 破嘴煞 phòa-chhùi-châm 破嘴讒 phòa-chhùi-chām 破嘴鏨 phòa-thó͘/phò-thó͘ 破土 phòa-thó͘-tián-lé 破土典禮 phò-hoāi 破壞 phòa-hāi-le̍k 破壞力 phò-hoāi-sèng 破壞性 phòa-tōa-sià 破大舍 phò-thian-hong 破天荒 phòa-piáu 破婊 phòa-bâ 破媌 phòa-o̍h 破學 phò-hāi 破害 phòa-ke 破家 phòa-ke-kiáⁿ 破家囝 phòa-siàu-liân 破少年 phòa-pò͘ 破布 phòa-pò͘-chí 破布子 phòa-kài 破戒 phòa-sún 破損 phòa-kò͘-chí 破故子 phòa-pāi 破敗 phòa-pāi-kiáⁿ 破敗囝 phòa-sàm 破散 phòa-hiú-hiú 破朽朽 phòa-ki-kut 破枝骨 phòa-chhâ 破柴 phòa-chhâ-ku 破柴龜 phòa-keh 破格 phòa-keh-chhùi 破格嘴 phòa-keh-bâ 破格媌 phòa-keh-siaⁿ 破格聲 phò-àn 破案 phòa-khak 破殼 phòa-chúi 破水 phò-bia̍t 破滅 phòa-nōa 破爛 phòa-nōa-seⁿ/phòa-nōa-siⁿ 破爛生 phò-he̍k 破獲 phò-sán/phò͘-sán 破產 phòa-phí 破疕 phòa-pēⁿ/phòa-pīⁿ 破病 phòa-pēⁿ-teng/phòa-pīⁿ-teng 破病丁 phòa-pēⁿ-pún/phòa-pīⁿ-pún 破病本 phòa-pēⁿ-tháng/phòa-pīⁿ-tháng 破病桶 phòa-pēⁿ-khoán/phòa-pīⁿ-khoán 破病款 phòa-pēⁿ-lō͘/phòa-pīⁿ-lō͘ 破病路 phòa-pēⁿ-sin-miā/phòa-pīⁿ-sin-miā 破病身命 phòa-pēⁿ-chîⁿ/phòa-pīⁿ-chîⁿ 破病錢 phòa-pēⁿ-ke/phòa-pīⁿ-koe 破病雞 phòa-hûn 破痕 phòa-phôe/phòa-phê 破皮 phòa-siùⁿ 破相 phòa-phòa 破破 phòa-chhùi 破碎 phòa-khang 破空 phòa-pit 破筆 phòa-kô͘-kô͘ 破糊糊 phòa-kì-lo̍k 破紀錄 phòa-phāng 破縫 phòa-khih 破缺 phòa-tō͘ 破肚 phòa-kó͘ 破股 phòa-chhè 破脆 phòa-pak 破腹 phòa-pak-ōe 破腹話 phòa-táⁿ 破膽 phòa-kū 破舊 phòa-saⁿ 破衫 phò-lia̍t 破裂 phòa-hiû-kong 破裘公 phòa-kái 破解 phò-tāu 破豆 phò-châi 破財 phò-hùi/phòa-hùi 破費 phòa-chām 破鏨 phòa-mn̂g-lî-ji̍p 破門而入 phò-tî/phò-tû 破除 phòa-khiah 破隙 phòa-ke-chhéng/phòa-koe-chhéng 破雞筅 phòa-hō͘-sòaⁿ/phòa-hō͘-sòaⁿ 破雨傘 phòa-hia-tóng 破靴黨 phòa-thâu 破頭 phòa-thâu-khàm-bīn 破頭khàm面 phòa-sàm 破鬖 phòa-pìn-se/phòa-pìn-soe 破鬢梳 phòa-tiáⁿ 破鼎 peng-se/pêng-se 硼砂 pêng-sng 硼酸 pi 碑 pi-āu 碑後 pi-bûn 碑文 pi-bêng 碑銘 pi-téng 碑頂 phek-soaⁿ 碧山 phek-hái 碧海 phek-thâm 碧潭 phek-gio̍k 碧玉 phek-gán 碧眼 phek-hûn 碧雲 pōng 碰 phòng-phā 碰phā pōng-piah 碰壁 phòng-phôe/phòng-phê 碰皮 phòng-tō͘ 碰肚 phòng-tio̍h/pōng-tio̍h 碰著 phòng-chō-hòa 碰造化 phòng-teng 碰釘 phòng-bīn 碰面 phòng-thâu 碰頭 phòng-piáⁿ 碰餅 pōng 磅 pōng-á 磅仔 pōng-piah 磅壁 pōng-chí 磅子 pōng-khang-tō 磅孔道 pōng-teng 磅燈 pōng-chio̍h 磅石 pōng-tô 磅砣 pōng--phòa 磅破 pōng-khang 磅空 pōng-tu̍t 磅突 pōng-bí-phang 磅米芳 pōng-pió 磅表 pōng-lián 磅輦 pōng-tāng 磅重 pōng-chiam 磅針 pôaⁿ-chio̍h 磐石

sím-mi̍h/sīm-mi̍h 甚物 sím-mi̍h-lâng 甚物人 sím-mi̍h-sî 甚物時 sīm-mi̍h-sî-chūn 甚物時陣 sīm-jî 甚而 sīm-chì 甚至 sím-chì-iah-sī 甚至抑是 sīm-chì-î/sīm-chì-û 甚至於 sīm-chì-koh 甚至閣 sím-mih 甚麼 seⁿ-phú/siⁿ-phú 生phú seⁿ-sian/siⁿ-sian 生sian seⁿ-sian-bīn/siⁿ-sian-bīn 生sian面 seⁿ-soaiⁿ-á/siⁿ-soaiⁿ-á 生soaiⁿ仔 seng-sū 生事 seⁿ-sū-seⁿ-toaⁿ/siⁿ-sū-siⁿ-toaⁿ 生事生端 seng-jîn/seng-lîn 生仁 seⁿ-tāi-chì/siⁿ-tāi-chì 生代誌 seⁿ-hūn/siⁿ-hūn 生份 seⁿ-hūn-lâng-kheh/siⁿ-hūn-lâng-kheh 生份人客 seⁿ-tò-thâu/siⁿ-tò-thâu 生倒頭 seⁿ-óa-lâi/siⁿ-óa-lâi 生倚來 seⁿ-chò/siⁿ-chòe 生做 seⁿ-thn̂g/siⁿ-thoân/seⁿ-thoân/siⁿ-thn̂g/seⁿ-thûiⁿ/siⁿ-thoân 生傳 seⁿ-jî-io̍k-lí/siⁿ-jî-io̍k-lí 生兒育女 seⁿ-chhut/siⁿ-chhut 生出 seⁿ-chhut-sì/siⁿ-chhut-sì 生出世 seⁿ--chhut-lâi/siⁿ--chhut-lâi 生出來 seⁿ-hūn-lâng/siⁿ-hūn-lâng 生分人 seⁿ-hūn-bīn/siⁿ-hūn-bīn 生分面 seⁿ-lī-sek/siⁿ-lī-sek 生利息 seⁿ-chêng/siⁿ-chêng 生前 seng-le̍k-kun 生力軍 seng-tōng 生動 seng-hòa 生化 seⁿ-nn̄g/siⁿ-nn̄g 生卵 seⁿ-miā-le̍k/siⁿ-miā-le̍k 生命力 seⁿ-kiáⁿ/siⁿ-kiáⁿ 生囝 seⁿ-kiáⁿ-āu/siⁿ-kiáⁿ-āu 生囝後 seⁿ-kiáⁿ-tē/siⁿ-kiáⁿ-tē 生囝袋 seⁿ-gín-á/siⁿ-gín-á 生囡仔 seⁿ-sôe/siⁿ-sê 生垂 seⁿ-phûn/siⁿ-phûn 生墳 seng-khòng 生壙 seⁿ-eⁿ-á/siⁿ-eⁿ-á 生嬰仔 seng-chûn 生存 seng-chûn-khong-kan 生存空間 seⁿ-sái-bóe/siⁿ-sái-bé 生屎尾 seⁿ-sái-hó͘/siⁿ-sái-hó͘ 生屎虎 seng-pêng 生平 seng-keng/siⁿ-kiⁿ 生庚 seⁿ-tiuⁿ/siⁿ-tiuⁿ 生張 seⁿ-sim/siⁿ-sim 生心 seⁿ-sèng/siⁿ-sèng 生性 seng-ì 生意 seⁿ-thài/siⁿ-thài 生態 seng-thài-khoân-kéng 生態環境 seⁿ-chiâⁿ/siⁿ-chiâⁿ/seⁿ-sêng/siⁿ-sêng 生成 seⁿ-ji̍t/siⁿ-ji̍t 生日 seⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k/siⁿ-ji̍t-khoài-lo̍k 生日快樂 seⁿ-goe̍h/siⁿ-ge̍h 生月 seⁿ-pún/siⁿ-pún 生本 seⁿ-ki-seⁿ-hio̍h/siⁿ-ki-siⁿ-hio̍h 生枝生葉 seⁿ-kin/siⁿ-kun 生根 seng-ki 生機 seⁿ-soāiⁿ-á/siⁿ-soāiⁿ-á 生檨仔 seⁿ-sí/siⁿ-sí 生死 seⁿ-sí-lō͘/siⁿ-sí-lō͘ 生死路 seⁿ-sí-mn̂g/siⁿ-sí-mn̂g 生死門 seⁿ-phú/siⁿ-phú 生殕 seⁿ-si̍t-khì/siⁿ-si̍t-khì 生殖器 seⁿ-bó/siⁿ-bú 生母 seⁿ-mn̂g-thâng/siⁿ-mo͘-thâng 生毛蟲 seng-khì 生氣 seng-iû 生油 seng-oa̍h/seⁿ-oa̍h/seng-oa̍h 生活 seng-oa̍h-khoan 生活圈 seng-oa̍h-hong-sek 生活方式 seng-oa̍h-chúi-chún 生活水準 seⁿ-oa̍h-kè/siⁿ-oa̍h-kè 生活計 seng-oa̍h-hùi 生活費 seⁿ-oa̍h-lō͘/siⁿ-oa̍h-lō͘ 生活路 seⁿ-siân/siⁿ-siân 生涎 seng-gâi 生涯 seⁿ-thòaⁿ/siⁿ-thòaⁿ 生湠 seⁿ-móa/siⁿ-móa 生滿 seⁿ-chò/siⁿ-chò 生為 seⁿ-pē/siⁿ-pē 生父 seng-bu̍t 生物 seng-bu̍t-ha̍k 生物學 seng-lí 生理 seng-lí-lâng 生理人 seng-lí-kiáu 生理儌 seng-lí-tiûⁿ 生理場 seng-lí-boa̍t 生理沒 seng-lí-keng 生理經 seng-lí-hó͘ 生理虎 seng-lí-bīn 生理面 seng-sán 生產 seng-sán-le̍k 生產力 seng-sán-sèng 生產性 seng-sán-sòaⁿ 生產線 seng-sán-chiá 生產者 seng-sán-liāng/seng-sán-liōng 生產量 seⁿ-kah-piⁿ/siⁿ-kah-piⁿ 生甲邊 seⁿ-teng-á/siⁿ-teng-á 生疔仔 seⁿ-tī-chhng/siⁿ-tī-chhng 生痔瘡 seⁿ-chhng/siⁿ-chhng 生瘡 seⁿ-liû/siⁿ-liû 生瘤 seⁿ-sián/siⁿ-sián 生癬 seⁿ-siùⁿ/siⁿ-siùⁿ 生相 seⁿ-ē/siⁿ-ē 生禍 seⁿ-khang/siⁿ-khang 生空 seⁿ-khang-seⁿ-sńg/siⁿ-khang-siⁿ-sńg 生空生榫 seⁿ-khang-seⁿ-khùi/siⁿ-khang-siⁿ-khùi 生空生氣 seⁿ-khang-seⁿ-phāng/siⁿ-khang-siⁿ-phāng 生空生縫 seⁿ-chhng/siⁿ-chhng 生穿 seⁿ-kńg/siⁿ-kńg 生管 seⁿ-lia̍p-á/siⁿ-lia̍p-á 生粒仔 seⁿ-bah/siⁿ-bah 生肉 seⁿ-bah-chhì/siⁿ-bah-chhì 生肉刺 seⁿ-bah-iù/siⁿ-bah-iù 生肉幼 seng-io̍k 生育 seⁿ-pè/siⁿ-pè/seⁿ-pòe/siⁿ-pòe 生背 seⁿ-tn̂g/siⁿ-tn̂g 生腸 seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘ 生菇 seⁿ-ko͘-nah-phú/siⁿ-ko͘-nah-phú 生菇拉phú seⁿ-ko͘/siⁿ-ko͘ 生菰 seⁿ-lo̍h/siⁿ-lo̍h 生落 seⁿ--lo̍h-lâi/siⁿ--lo̍h-lâi 生落來 seⁿ-chôa/siⁿ-chôa 生蛇 seⁿ-thâng/siⁿ-thâng 生蟲 seng-kè 生計 seⁿ-ōe/siⁿ-ōe 生話 seng-châi 生財 seⁿ-lō͘/siⁿ-lō͘ 生路 seng-hoân 生還 seⁿ-sian/siⁿ-sian 生鉎 seng-tióng 生長 seⁿ-mn̂g/siⁿ-mn̂g 生門 seⁿ-lī-ê/siⁿ-lî-ê 生離個 seⁿ-thâu-chiūⁿ-á/siⁿ-thâu-chiūⁿ-á 生頭養仔 seⁿ-ām-liû/siⁿ-ām-liû 生頷瘤 seⁿ-phīⁿ-lêng/siⁿ-phīⁿ-lêng 生鼻龍 sán 產 sán-ta̍t 產值 sán-ká/sán-kà 產假 sán-chhut 產出 sán-khu 產區 sán-phín 產品 sán-tē/sán-tōe 產地 sán-pô 產婆 sán-hū 產婦 sán-āu 產後 sóaⁿ-pâng 產房 sán-gia̍p 產業 sán-koân 產權 sán-bu̍t 產物 sán-seng 產生 sán-seng-khì 產生器 sán-kài 產界 sán-lêng 產能 sán-siâ-mō͘ 產邪冒 sán-liāng/sán-liōng 產量 sán-mn̂g 產門 sán-hiám 產險 sin 申 sin-oan 申冤 sin-kò 申告 sin-pò 申報 sin-sî 申時 sin-sò͘ 申訴 sin-kài 申誡 sin-chhéng 申請 sin-chhéng-jîn 申請人 sin-chhéng-su 申請書 se 疏 se-lang/soe-lang/soe-lang/se-lang 疏lang soe-lang-lang/se-lang-lang 疏lang-lang soe-làng 疏làng soe-sit 疏失 se-chí-thang/soe-chí-thang 疏子窗 se-chí-mn̂g/soe-chí-mn̂g 疏子門 so͘-tō 疏導 so͘-hut 疏忽 so͘-sàn 疏散 so͘-lāu 疏漏 se-se 疏疏 se-po̍h 疏薄 se-chhin-chiâⁿ 疏親情 so͘-thong 疏通 so͘-oán 疏遠 so͘-khai 疏開 so͘-lī/so͘-lî 疏離 soe-sang 疏鬆 se-sàm/soe-sàm 疏鬖 sàn-khì 疝氣 siáu 痟 siáu-teng-tang 痟丁當 siáu-loān 痟亂 siáu-lâng 痟人 siáu-ê 痟個 siáu-kong-chú 痟公子 siáu-tin-tang 痟叮噹 siáu-liām-jû/siáu-liām-jî 痟唸茹 siáu-pô 痟婆 siáu-la̍k-la̍k 痟捋捋 siáu-cha-bó͘ 痟查某 siáu-kông 痟狂 siáu-káu 痟狗 siáu-káu-éng 痟狗湧 siáu-káu-pēⁿ/siáu-káu-pīⁿ 痟狗病 siáu-siáu 痟痟 siáu-siáu-la̍k-la̍k 痟痟搦搦 siáu-tian 痟癲 siáu-ê 痟的 siáu-sîn 痟神 siáu-kó͘-phiò 痟股票 siáu-ōe 痟話 siáu-niau 痟貓 siáu-tham 痟貪 siáu-chhut 痟齣 sng-thiàⁿ 痠痛 sng-nńg 痠軟 sng-nńg-thiàⁿ 痠軟痛 soa 痧 soa-io̍h 痧藥 siûⁿ 瘍 siûⁿ-le̍h-le̍h 瘍lehl-eh siûⁿ-lap-lap 瘍塌塌 siûⁿ-leh-leh 瘍捋捋 siûⁿ-siûⁿ 瘍瘍 sán 瘦 sán-lò 瘦lò sán-tē/sán-tōe 瘦地 sán-thiu 瘦抽 sán-so 瘦梭 sán-so-khiáu-lō͘ 瘦梭巧路 sán-kâu 瘦猴 sán-chhân 瘦田 sán-sán 瘦瘦 sán-ê 瘦的 sán-sè/sán-sòe 瘦細 sán-bah 瘦肉 sán-ōe 瘦話 sán-chhiah 瘦赤 sán-tn̂g 瘦長 sán-kúi 瘦鬼 sēng 盛 sēng-sū 盛事 sēng-thoân 盛傳 sēng-miâ 盛名 sēng-tāi 盛大 sēng-nō͘ 盛怒 sēng-chêng 盛情 sēng-hōe 盛會 sēng-hóng 盛況 sēng-hóng-khong-chiân 盛況空前 sēng-sán 盛產 sēng-soe 盛衰 sēng-chong 盛裝 sēng-khui 盛開 siòng/siùⁿ 相 sio-bat/sio-pat 相bat sio-cheng 相cheng sio-chhōa 相chhōa sio-chhōa-cháu 相chhōa走 sio-chim 相chim sio-ián 相ián sio-kê 相kê sio-kēng 相kēng sio-khap 相khap sio-khiú 相khiú sio-kho̍k 相kho̍k saⁿ-làng-thàng 相làng-thàng sio-mo͘h 相mo͘h sio-pheⁿ/sio-phiⁿ 相pheⁿ sio-siâng 相siâng sio-sòa 相sòa sio-tak 相tak sio-thin 相thin sio-tn̄g 相tn̄g sio-tò͘ 相tò͘ sio-tú 相tú sio-kâng 相仝 sio-hóng 相仿 saⁿ-phōaⁿ/sio-phōaⁿ 相伴 sio-kap 相佮 saⁿ-kap-khiā 相佮徛 siang-i/siong-i 相依 siang-sìn/siong-sìn 相信 sio-óa 相倚 saⁿ-óa-pn̄g 相倚傍 sio-óa-khò 相倚靠 sio-chioh-mn̄g 相借問 sio-chioh-chhùi 相借嘴 siang-thoân/siong-thoân 相傳 siàng-kong/siùⁿ-kang/siòng-kong/siòng-kang 相公 sio-kāng 相共 siùⁿ-chún 相准 sio-chhut-lō͘ 相出路 sio-siah 相削 siang-khek/siong-khek/sio-khek 相剋 siang-ka/siong-ka 相加 siang-chō͘/siong-chō͘ 相助 sio-kēng 相勁 sio-kēng-kha 相勁腳 sio-sià 相卸 siòng-chhù-the̍h 相厝宅 saⁿ-chham 相參 saⁿ-kap 相及 siang-hoán/siong-hoán 相反 sio-kiò-chhùi 相叫嘴 sio-kiò-ìn 相叫應 saⁿ-kap 相合 sio-tâng 相同 sio-hiàng/saⁿ-ǹg 相向 sio-kò 相告 siàng-miā/siòng-miā/siòng-miā 相命 siòng-miā-sian 相命仙 siòng-miā-sian 相命先 saⁿ-kā-bóe/sio-kā-bé 相咬尾 sio-chim 相唚 sio-jióng/sio-jiáng/sio-lióng 相嚷 sio-chē 相坐 sio-pò-chhùi 相報嘴 siòng-hu-kàu-chú 相夫教子 siang-hó/siong-hó 相好 sio-thīn 相媵 saⁿ-kè-chhōa 相嫁娶 sio-o̍h-iūⁿ 相學樣 siang-an-bô-sū/siong-an-bô-sū 相安無事 siang-gî/siong-gî 相宜 sio-iông 相容 siang-tùi/siong-tùi 相對 sio-tùi-hiòng 相對向 saⁿ-tùi-chhùi 相對嘴 saⁿ-tùi-pí 相對比 sio-tùi-bīn 相對面 sio-tùi-thâu 相對頭 siang-chha/siong-chha 相差 sio-tòa 相帶 sio-tòa-tio̍h 相帶著 sio-moa-keng 相幔肩 siang-pang/siong-pang 相幫 siang-kan/siong-kan 相干 sio-kàn 相幹 siang-hêng-chi-hā/siong-hêng-chi-hā 相形之下 siang-thāi/siong-thāi 相待 siang-tit-ek-chiong/siong-tit-ek-chiong 相得益彰 sio-khī 相忌 sio-khī-khek 相忌剋 siang-su/siong-su/siuⁿ-si 相思 siuⁿ-si-á 相思仔 siuⁿ-si-chí 相思子 siuⁿ-si-pēⁿ/siuⁿ-si-pīⁿ 相思病 siuⁿ-si-chháu 相思草 siuⁿ-si-tāu 相思豆 saⁿ-koài 相怪 sio-ì-ài 相意愛 siang-ài/siong-ài/sio-ài 相愛 siang-èng/siong-èng 相應 sio-chiàn 相戰 siòng-chhiú 相手 sio-chhé 相扯 sio-chhōe-chē/sio-chhē-chē 相找坐 sio-pé-hōe 相把會 sio-phō 相抱 sio-tú 相抵 saⁿ-tú-chhùi 相抵嘴 sio-tú-thâu 相抵頭 sio-poa̍h-keng 相拔肩 sio-piàⁿ 相拚 sio-chio 相招 sio-tî-put-hā 相持不下 sio-e/sio-oe 相挨 sio-e-the/saⁿ-e-the 相挨推 saⁿ-e-keng 相挨肩 sio-e-sin/saⁿ-e-sin 相挨身 sio-thóng-thâu 相捅頭 sio-liàm-chhiú 相捻手 sio-thàm-thâu 相探頭 sio-chiap 相接 sio-póe-hōe 相掰會 siang-thê-pēng-lūn/siong-thê-pēng-lūn 相提並論 sio-ōaⁿ/saⁿ-ōaⁿ 相換 sio-ōaⁿ-kang 相換工 sio-āiⁿ 相揹 sio-tn̄g 相搪 sio-chhiúⁿ 相搶 sio-sut-lō͘ 相摔路 sio-tn̄g 相撞 sio-tn̄g-thâu 相撞頭 sio-poah 相撥 saⁿ-pái-poah/sio-pái-poah 相擺撥 sio-pái-thè/sio-pái-thòe 相擺替 sio-lám 相攬 sio-pàng-phōaⁿ 相放伴 saⁿ-chéng-hōe/sio-chéng-hōe 相整會 sio-phoa̍h-keng 相旆肩 siuⁿ-òaⁿ 相晏 sio-thè/sio-thòe 相替 sio-thè-ōaⁿ/sio-thòe-ōaⁿ 相替換 saⁿ-hōe/siong-hōe/siang-hōe/siong-hōe 相會 sio-ke̍h 相桀 siòng-ki-hōe 相機會 saⁿ-pí/sio-pí/saⁿ-pí 相比 sio-pí-phēng/saⁿ-pí-phēng 相比phēng sio-thiⁿ 相添 siòng-chún 相準 sio-lām 相濫 saⁿ-lām-chham 相濫參 sio-chiàu-kò͘ 相照顧 saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/sio-cheⁿ/sio-chiⁿ 相爭 sio-cheⁿ-chhiúⁿ/sio-chiⁿ-chhiúⁿ 相爭搶 sio-cheⁿ-bé/sio-chiⁿ-bóe 相爭買 sio-cheⁿ-chia̍h/sio-chiⁿ-chia̍h 相爭食 siòng-iâ 相爺 siàng-phìⁿ/siòng-phìⁿ 相片 saⁿ-hoān 相犯 siang-ī/siong-ī 相異 siang-tong/siong-tong 相當 siang-tòng-î/siong-tòng-û 相當於 sio-tha̍h 相疊 sio-thiàⁿ-sioh 相疼惜 sio-khòaⁿ 相看 siòng-chin-chin 相真真 siang-ti/sio-chai/sio-chai 相知 sio-pōng 相碰 sio-kha̍p 相磕 siòng-khang 相空 siang-hû/siong-hû 相符 sio-hû-ha̍p 相符合 siòng-phō͘ 相簿 siòng-cheng 相精 siòng-cheng-cheng 相精精 sio-iok 相約 sio-sòa 相紲 sio-sòa-lâi 相紲來 sio-tòe/sio-tè 相綴 siòng-phāng 相縫 sio-mē/sio-mā 相罵 siòng-siaⁿ 相聲 sio-pōe-biū/saⁿ-pōe-biū 相背謬 sio-thut-lō͘ 相脫路 sio-cheng 相舂 siang-chhù/siong-chhù 相處 sio-ūi 相衛 sio-chhiong 相衝 sio-po 相褒 sio-kiàn 相見 sio-kìⁿ-bīn 相見面 sio-chhin-chhiūⁿ 相親像 saⁿ-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/sio-tak-chhùi/saⁿ-tak-chhùi 相觸嘴 sio-tāⁿ-gō͘ 相誕誤 siang-tâm/siong-tâm 相談 sio-chèⁿ/sio-chìⁿ 相諍 sio-chèⁿ-chhùi/sio-chìⁿ-chhùi 相諍嘴 saⁿ-gio̍h 相謔 sio-niū 相讓 siàng-māu/siòng-māu 相貌 saⁿ-sòe 相賽 saⁿ-sè-cháu/sio-sòe-cháu/sio-sòe-cháu 相賽走 sio-thàn 相趁 siang-kī/siong-kū 相距 sio-ta̍h 相踏 sio-ta̍h-thut 相踏脫 saⁿ-thap-kha 相蹋腳 siang-hù-siang-sêng/siong-hù-siong-sêng 相輔相成 sio-su 相輸 sio-su-iâⁿ 相輸贏 sio-sî 相辭 sio-sàng 相送 saⁿ-thàu/sio-thàu/saⁿ-thàu 相透 sio-thong 相通 sio-thong-khì 相通氣 siang-hông/siong-hông 相逢 sio-liân 相連 sio-liân-sòa 相連紲 sio-liân-sòa 相連續 sio-gū/siong-gū 相遇 siang-phòe/siong-phè/sio-phòe/sio-phè 相配 sio-têng-tha̍h 相重疊 saⁿ-kau-hò͘/sio-kau-hò͘ 相鉤互 sio-siám 相閃 sio-siám-sin 相閃身 sio-siám-chhia 相閃車 siang-koan/siong-koan 相關 siang-koan-sèng/siong-koan-sèng 相關性 sio-keh 相隔 sio-keh-piah 相隔壁 sio-sûi 相隨 siùⁿ-ke/siùⁿ-koe 相雞 sio-chia̍h-àⁿ/sio-chia̍h-hiàng 相食向 sio-chia̍h-chē 相食坐 saⁿ-chia̍h-chhēng 相食穿 sio-poh-chhùi 相駁嘴 sio-khiâ 相騎 siàng-thé 相體 sio-tàu 相鬥 sio-liâm-tì-tòa 相黏蒂帶 sio-thâi 相 séng 省 séng-siàu 省siàu séng-hā 省下 séng-chú-se̍k 省主席 séng-sū 省事 séng-hūn 省份 séng-hun 省分 séng-la̍t/séⁿ-la̍t/séng-la̍t 省力 séng-khiok 省卻 séng-khì/séng-khù 省去 séng-chia̍h-khiām-iōng 省吃儉用 séng-úi 省委 séng-kang 省工 Séng-hú 省府 séng-su 省思 séng-tiāu 省掉 séng-chèng 省政 Séng-chèng-hú 省政府 séng-sî 省時 séng-hōe 省會 séng-pún 省本 séng-lia̍k/séng-lio̍k 省略 séng-li̍p 省立 séng-che̍k 省籍 séng-kip 省級 séng-gī-oân 省議員 séng-gī-hōe 省議會 séng-hat-chhī 省轄市 séng-tō 省道 séng-chîⁿ 省錢 séng-tiúⁿ 省長 séng-tóng-pō͘ 省黨部 sūi-bîn 睡眠 sē-sîn 睡神 sut 瞬 sut-chi̍t-ba̍k 瞬一目 sut--che 瞬者 sùn-kan 瞬間 se̍k-lú/chio̍h-lú 石女 se̍k-kám-tong/chio̍h-kám-tong 石敢當 sia̍h-liû/chio̍h-liû 石榴 siā-liû-âng 石榴紅 sia̍h-chio̍h 石石 sia̍k 矽 sia̍k-sia̍k 矽矽 soa 砂 soa-thô͘ 砂土 soa-bó/soa-bú 砂母 soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p 砂母粒 soa-lāu 砂漏 soa-ba̍k 砂目 soa-gán 砂眼 soa-chio̍h 砂石 soa-lia̍p 砂粒 soa-thn̂g 砂糖 soa-bé-á 砂馬仔 soa-bé-hē 砂馬蟹 soa-chui 砂鵻 siau-kiong-sng 硝宮酸 siau-kiông-chúi 硝強水 siau-io̍h 硝藥 siau-sng 硝酸 se̍k-sū 碩士 sek-sū-pan 碩士班

tiⁿ-á-pôaⁿ 甜仔盤 tiⁿ-bu̍t-bu̍t/tiⁿ-but-but 甜勿勿 tin-bī 甜味 tiⁿ-liāu 甜料 tiⁿ-thô 甜桃 tiⁿ-chio 甜椒 tiⁿ-khùi 甜氣 tiⁿ-tai 甜獃 tiⁿ-koe 甜瓜 tiⁿ-pôaⁿ 甜盤 tiⁿ-ti̍h 甜碟 tiⁿ-tek 甜竹 tiⁿ-ké/tiⁿ-kóe 甜粿 tiⁿ-thn̂g 甜糖 tiⁿ-moâi/tiⁿ-bê 甜糜 tiⁿ-tê 甜茶 tiⁿ-chhài 甜菜 tiⁿ-hiam-chio 甜薟椒 tiⁿ-bi̍t 甜蜜 tiⁿ-bi̍t-bi̍t 甜蜜蜜 tiⁿ-giân-bi̍t-gí/tiⁿ-giân-bi̍t-gú 甜言蜜語 tiⁿ-lō͘ 甜路 tiⁿ-loa̍h 甜辣 tiⁿ-thâu 甜頭 tiⁿ-be̍h 甜麥 tiⁿ-mī-chiùⁿ 甜麵醬 tiⁿ-tiám 甜點 tiân-hù 田賦 tiân-sài 田賽 thiok-bo̍k 畜牧 thiok-bo̍k-tiûⁿ 畜牧場 thiok-bo̍k-ha̍k 畜牧學 thiok-bo̍k-sî-tāi 畜牧時代 thiok-bo̍k-gia̍p 畜牧業 thek-seⁿ/thek-siⁿ 畜牲 thiok-sán 畜產 thiok-sán-phín 畜產品 thiok-lūi 畜類 tàng/tang/tng/tong 當 tong-sè 當世 tong-tiong 當中 tong-sū-jîn 當事人 tong-sū-chiá 當事者 tng-kim/tong-kim 當今 tong-tāi 當代 tòng-chò 當作 tong-ti̍t 當值 tòng-chò/tòng-chòe 當做 tong-kî-sî 當其時 tng-chhoe-sî/tng-chhe-sî/tong-chho͘-sî 當初時 tong-chiân 當前 tong-ûn 當勻 tng-goân-chho͘ 當原初 tong-tē/tong-tōe 當地 tong-tē-lâng/tong-tōe-lâng 當地人 tong-tiûⁿ 當場 tong-tiûⁿkauhòe/tong-tiûⁿkauhè 當場交貨 tong-iā 當夜 tng-ke 當家 tong-ka-su 當家師 tong-kio̍k 當局 tng-kang 當工 tng-chhe 當差 tng-chhī 當市 tong-nî 當年 tǹg-tiàm 當店 tong-chèng 當政 tong-ji̍t 當日 tng-sī-sî 當是時 tang-sî/tng-sî/tong-sî 當時 tong-boán 當晚 tong-koân-phài 當權派 tong-koân-chiá 當權者 tng-boeh 當欲 tong-kui 當歸 tong-kui-ah 當歸鴨 tong-jiân 當然 tong-jiân-chi-lí 當然之理 tong-pan/tng-pan 當班 tong-tong 當當 tng-hoat-chhái 當發彩 tng-hoat-hoe 當發花 tong-chiòng 當眾 tng-tán 當等 tng-tòe/tng-tè 當綴 tng-hoan-chhoe/tng-hoan-chhe 當翻初 tòng-soán 當選 tòng-soán-jîn 當選人 tong-siau 當銷 tng-khui 當開 tng-bīn 當面 tng-bīn-chí 當面指 tǹg-thâu/tng-thâu 當頭 tha̍h/tia̍p 疊 thia̍p--leh-thia̍p--leh 疊leh疊leh tha̍h-kè 疊價 thia̍p-chē/thia̍p-chō 疊坐 thia̍p-tui 疊堆 thia̍p-si̍t 疊實 thia̍p-chiam 疊尖 tha̍h-lâu-á 疊樓仔 thia̍p-khoân 疊環 thia̍p-khoân-chē/thia̍p-khoân-chō 疊環坐 thia̍p-phoân 疊盤 thia̍p-chng-á 疊磚仔 thia̍p-kha 疊腳 thiap-kha-chio̍h 疊腳石 thia̍p-chháu 疊草 thiap-phōe/thiap-phē 疊被 thia̍p--khí-lâi 疊起來 tha̍h-thâu 疊頭 teng 疔 teng-á 疔仔 thiàⁿ 疼 thiàⁿ-kah-ji̍p-kut 疼kah入骨 thiàⁿ-lâng 疼人 thiàⁿ-kiáⁿ 疼囝 thiàⁿ-sioh 疼惜 thiàⁿ-bó͘ 疼某 thiàⁿ-thàng 疼痛 tī-lāu 痔漏 tī-chhng 痔瘡 tāu-jia̍t-chèng 痘熱症 tāu-chèng 痘症 tāu-chhng 痘瘡 thàng/thiàⁿ 痛 thòng-sim 痛心 thiòng-hīn/thiòng-hūn/thòng-hīn/thòng-hūn 痛恨 thòng-hóe 痛悔 thiàⁿ-sioh 痛惜 thòng-chhiat 痛慼 thiàⁿ-tiuh-tiuh 痛搐搐 thiàⁿ-hut-hut 痛沸沸 thiàⁿ-thàng 痛疼 thòng-khó͘ 痛苦 thiàⁿ-hong 痛風 thâm 痰 thâm-loān 痰亂 thâm-loān-siáu 痰亂痟 thâm-ô͘ 痰壺 thâm-nōa 痰瀾 thâm-lô 痰癆 thâm-koàn 痰罐 thâm-tū 痰除 tan 癉 teng-kat 癥結 thái-ko-siông 癩ko松 thái-ko-chhêng 癩ko榕 thái-ko-káu 癩ko狗 thái-ko-pēⁿ/thái-ko-pīⁿ 癩ko病 thái-ko-phiô 癩ko薸 thái-ko-niau 癩ko貓 thái-ko-bīn 癩ko面 thái-ko-thâu 癩ko頭 thái-ko-kúi 癩ko鬼 thái-ko 癩哥 thái-ko 癩 tian-pô 癲婆 tian-pô-hoe 癲婆花 tian-gōng 癲戇 tian-pēⁿ/tian-pīⁿ 癲病 teng-siāng/teng-siōng 登上 teng-tâi 登台 teng-ki 登基 teng-pò 登報 teng-thian 登天 teng-soaⁿ 登山 teng-san-tūi 登山隊 teng-hōaⁿ 登岸 teng-kóng-kò 登廣告 teng-ki 登機 teng-kho 登科 teng-chûn 登船 teng-kì 登記 teng-chài 登載 teng-lo̍k 登錄 teng-lio̍k 登陸 teng-ko-it-ho͘ 登高一呼 tek-si̍t 的實 tek-khak 的確 tōng-hìⁿ 盪幌 tōng-tōng-hàiⁿ 盪盪háiⁿ tōng-tōng-tin 盪盪津 tèⁿ-la̍t/tìⁿ-la̍t 盯力 tèⁿ-ba̍k/tìⁿ-ba̍k/tèng-ba̍k/thìⁿ-ba̍k 盯目 ti̍t 直 ti̍t-tú-ti̍t 直tú直 ti̍t-hā 直下 ti̍t-ji̍p 直入 ti̍t-seng 直升 ti̍t-seng-ki 直升機 ti̍t-lò-sò 直咾噪 ti̍t-âu 直喉 ti̍t-sio̍k 直屬 ti̍t-lòng-sòng 直弄宋 ti̍t-kèng 直徑 ti̍t-sim-sèng 直心性 ti̍t-sèng-tē/ti̍t-sèng-tōe 直性地 ti̍t-tú-ti̍t 直抵直 ti̍t-chiap 直接 ti̍t-chiap-kau-sia̍p 直接交涉 ti̍t-chiap-hêng-tōng 直接行動 ti̍t-chiap-hoàn-bē/ti̍t-chiap-hoàn-bōe 直接販賣 ti̍t-poah 直撥 ti̍t-seng-ki 直昇機 ti̍t-liâu-liâu 直條條 ti̍t-beh 直欲 ti̍t-khùi 直氣 ti̍t-liû 直流 ti̍t-liû-tiān 直流電 ti̍t-liu-liu 直溜溜 ti̍t-chiò 直照 ti̍t-ba̍k 直目 ti̍t-ti̍t 直直 ti̍t-ti̍t-boeh 直直boeh ti̍t-ti̍t-khì/ti̍t-ti̍t-khù 直直去 ti̍t-ti̍t-piu 直直彪 ti̍t-ti̍t-thèng-hāu 直直聽候 ti̍t-ti̍t-kóng 直直講 ti̍t-li̍p 直立 ti̍t-pit 直筆 ti̍t-hē 直系 ti̍t-hē-chhin-cho̍k 直系親族 ti̍t-sòaⁿ 直線 ti̍t-tō͘-tn̂g 直肚腸 ti̍t-tn̂g 直腸 ti̍t-tn̂g-ti̍t-tō͘ 直腸直肚 ti̍t-lo̍h 直落 ti̍t-sī 直視 ti̍t-kak 直覺 ti̍t-kak 直角 ti̍t-giân 直言 ti̍t-soeh/ti̍t-seh 直說 ti̍t-e̍k 直譯 ti̍t-lō͘ 直路 ti̍t-hat 直轄 ti̍t-hat-chhī 直轄市 ti̍t-thàu 直透 ti̍t-thàu--khì/ti̍t-thàu--khù 直透去 ti̍t-thong 直通 ti̍t-chōa 直逝 ti̍t-chōa-hoe 直逝花 ti̍t-ta̍t 直達 ti̍t-ta̍t-chhia 直達車 ti̍t-poe/ti̍t-pe 直飛 tún 盾 tún-pâi 盾牌 tok 督 tok-chhiok 督促 tok-ha̍k 督學 tok-chhat 督察 tok-tō 督導 tok-kang 督工 tok-chiàn 督戰 tok-chek 督責 tok-tīn 督陣 tok-tūi 督隊 thîⁿ-ba̍k/thêⁿ-ba̍k 瞠目 thîⁿ-kng 瞪光 tàng-ba̍k/thîⁿ-ba̍k 瞪目 tông-chú 瞳子 tông-khóng 瞳孔 taⁿ-thâu 瞻頭 ti-sū 知事 ti-kau 知交 ti-iú 知友 ti-bêng-chi-sū 知名之士 ti-kí 知己 ti-kí-ti-pí 知己知彼 ti-sèng 知性 ti-thí 知恥 ti-in-pit-pò/ti-un-pit-pò 知恩必報 ti-chêng 知情 ti-kiⁿ-chiáu 知更鳥 ti-hōe 知會 Ti-pún 知本 ti-chōe 知罪 ti-lêng 知能 ti-kìⁿ 知見 ti-kìⁿ-lâng 知見人 ti-kak 知覺 ti-chiok 知足 ti-chiok-siông-lo̍k 知足常樂 ti-kò-pit-kái 知過必改 ti-lân-jî-thè/ti-lân-jî-thòe 知難而退 ti-im 知音 té 短 té-ńg 短-示 toán-chhiok 短促 toán-peng-siang-chiap/toán-peng-siong-chiap 短兵相接 té-to 短刀 té-kio̍k 短劇 té-miā 短命 té-tun 短墩 té-sió 短小 té-kang 短工 toán-táⁿ 短打 té-bûn 短文 té-sî-kan 短時間 té-kî/toán-kî 短期 té-hòe-siū/té-hè-siū 短歲壽 té-pho 短波 té-lí 短理 té-sòaⁿ 短線 toán-khoat 短缺 té-kioh 短腳 té-chi̍h-kin/té-chi̍h-kun 短舌根 toán-chhù 短處 toán-hēng 短行 té-saⁿ 短衫 té-khò͘ 短褲 té-khò͘-á 短褲仔 té-boe̍h-á 短襪仔 toán-kiàn 短見 toán-phêng 短評 toán-pháu 短跑 toán-kī-lī/toán-kū-lî 短距離 té-lō͘ 短路 té-chiam 短針 té-chhèng 短銃 té-siau 短銷 té-siau-hòe/té-siau-hè 短銷貨 toán-im-kai 短音階 té-hoat 短髮 té-ńg 短 teh-ìn-á 矺印仔 teh-sàu 矺嗽 teh-ko͘-tù 矺孤注 teh-ko͘-o͘ 矺孤烏 teh-pó 矺寶 teh-nî 矺年 teh-nî-chîⁿ 矺年錢 teh-lián-pó 矺撚寶 teh-ki 矺枝 teh-sí 矺死 teh-tù 矺注 teh-hóe/teh-hé 矺火 teh-thâm 矺痰 teh-chóa 矺紙 teh-tāng 矺重 teh-kiaⁿ 矺驚 tiam 砧 tiam-phôe-ê/tiam-phê-ôe 砧皮鞋 tiam-ê/tiam-ôe 砧鞋 tiam-ê-ê/tiam-ôe-ôe 砧鞋的 tiam-khí 砧齒 tēng/tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ 碇 tēng-hòa 碇化 tēng-nn̄g 碇卵 tēng-cha̍t 碇實 tēng-bóe/tēng-bé 碇尾 tēng-tō͘ 碇度 tēng-chhâ 碇柴 tēng-chiⁿ 碇氈 tēng-khok-khok 碇硞硞 tēng-tēng 碇碇 tēng-tah/tēng-tauh/tēng-tauh/tēng-tah 碇篤 tēng-tauh-tauh 碇篤篤 tiāⁿ-soh/tiàⁿ-soh 碇索 tēng-sin 碇身 tiàⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia/tiāⁿ-chhia 碇車 tēng-khong-khong 碇鏗鏗 tēng-thih-thih 碇鐵鐵 tēng-hoaihN-hoaihN 碇頦頦 ta 碉 tùi 碓 tián-hòa-bu̍t 碘化物 tián-chiú 碘酒 ti̍h 碟 ti̍h-á 碟仔 ti̍h-á 碟子 tia̍p-phìⁿ 碟片 ta̍k-á-hî/ta̍k-á-hû 碡仔魚 thn̄g 碭 thn̄g-kng 碭光 thòaⁿ-hòa 碳化 thòaⁿ-hòa-chok-iōng 碳化作用 thòaⁿ-hòa-bu̍t 碳化物 thòaⁿ-sò͘ 碳素 thòaⁿ-sng 碳酸 thòaⁿ-sng-kah 碳酸鉀 thòaⁿ-sng-iâm 碳酸鹽

un-to̍k-lī 瘟毒痢 un-e̍k 瘟疫 un-e̍k-khì 瘟疫氣 un-gio̍k 瘟瘧

ùi-ngiau 畏ngiau ùi-sū 畏事 ùi-léng 畏冷 ùi-kôaⁿ 畏寒 ùi-siáu-lé 畏小澧 ùi-khū 畏懼 ùi-khoe̍h 畏挾 ùi-ngiau-chháu 畏撓草 ùi-bó͘ 畏某 ùi-hoân 畏煩 ùi-joa̍h 畏熱 ùi-seⁿ-hūn/ùi-siⁿ-hūn 畏生分 ùi-chōe 畏罪 ùi-siáu-jîn/ùi-siáu-lâng 畏羞人 ùi-siáu-lé 畏羞禮 ùi-siu-chháu 畏羞草 ùi-ngiau-chháu 畏蟯草 ùi-kiàn-siàu 畏見笑 ùi-kóng 畏講 ùi-tô͘ 畏途 ùi-hiáⁿ 畏顯

ūi-sak 畫sak ūi-khan 畫刊 ūi-sûn 畫巡 ūi-káu-bó-chôa/ūi-káu-bú-chôa 畫狗母蛇 ūi-hûn-kiâⁿ-lō͘ 畫痕行路 ūi-hó͘-piàn-niau 畫虎變貓 ūi-tê/ūi-tôe 畫題 ūi-lêng-ūi-hōng 畫龍畫鳳