มอดูล:zh/data/nan-pron/005/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/005

ah-khut 抑屈 ah 押 ah-chhut 押出 ah-lāi 押利 ah-hōe 押匯 ah-bóe/ah-bé 押尾 ah-bóe-āu/ah-bé-āu 押尾後 ah-āu 押後 ah-siàu 押數 ah-pńg 押榜 ah-pio-kim 押標金 ah-soah 押煞 ah-phiò 押票 ah-kái 押解 ah-chài 押載 ah-sàng 押送 ah-kim 押金 ah-ūn 押韻 ai-gō 挨餓 am/iám 掩 am-khàm/ng-khàm 掩khàm am-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe/ng-ko̍k-ke/ng-ko̍k-koe 掩咯雞 am-âⁿ 掩攔 am-ô͘ 掩胡 am-tham 掩貪 am-phīⁿ 掩鼻 ak-chhiú/at-chhiú/ak-chhiú 握手 ak-iú 握有

áu-lâng 拗人 áu-kè 拗價 áu-kháu 拗口 áu-chip 拗執 áu-khut 拗屈 áu-oan 拗彎 áu-chi̍h 拗折 áu-tn̄g 拗斷 áu-hoâiⁿ 拗橫 áu-khì 拗氣 áu-lí 拗理 áu-phiah 拗癖 áu-siòng-kong 拗相公 áu-chhìn-thâu 拗秤頭 áu-chóa 拗紙 áu-pô͘ 拗紨 áu-lo̍h-thoa 拗落拖 áu-bân 拗蠻 áu-bân-á 拗蠻仔 áu-kak 拗角 áu-ōe 拗話 áu-khiau 拗蹺 áu-niū-thâu 拗量頭 áu-ê-tiⁿ/áu-ôe-tiⁿ 拗鞋靪 áu-ut 拗鬱 áu-n̂g 拗黃 án-ne/àn-ni/àn-ne/án-ni/án-ní 按呢 án-ní-á 按呢仔 án-ní-seⁿ/án-ní-siⁿ/àn-ni-seⁿ/àn-ni-siⁿ 按呢生 án-cháiⁿ/án-chóaⁿ/àn-chóaⁿ 按怎 án-chóaⁿ-m̄ 按怎m̄ án-chóaⁿ-kóng 按怎講 án-goe̍h/án-ge̍h 按月 án-kiān 按鍵

àu-eh 懊呃 àu-hīn/àu-hūn 懊恨 àu-náu 懊惱 àu-náu-joa̍h 懊惱熱 àu-náu-phiah 懊惱癖 àu-thâu-chhìn-bīn 懊頭凊面 àu-ut 懊鬱 àn 按 àn-chia/àn-chiâ 按chia àn-hā 按下 àn-lē 按例 àn-peng-put-tōng 按兵不動 àn-tiāⁿ 按定 àn-chóaⁿ-iūⁿ/án-chóaⁿ-iūⁿ 按怎樣 àn-mô͘ 按摩 àn-ji̍t 按日 àn-sî 按時 àn-kî 按期 àn-iūⁿ 按樣 àn-chiàu 按照 àn-lí 按理 àn-pôaⁿ 按盤 àn-sǹg/hôa-sǹg 按算 àn-me̍h/hōaⁿ-me̍h 按脈 àn-pō͘-chiū-pan 按部就班 àn-thâu-lâi 按頭來

âⁿ-kui-pêng 攔歸pêng âⁿ-chhin 攔親

bō͘ 戊 boah 抹 boah-to 抹刀 boah-pêⁿ/boah-pîⁿ 抹平 boah-o͘ 抹烏 bín 抿 bín-á 抿仔 bín-sé/bín-sóe 抿洗 bú 拇 bán 挽 bán-chhoah 挽chhoah bán-chhùi-khí 挽嘴齒 bán-hôe 挽回 bán-me 挽搣 bán-kiù 挽救 bán-mo͘ 挽毛 bán-chúi 挽水 bán-liû 挽留 bán-kin/bán-kun 挽筋 bán-kin-chháu/bán-kun-chháu 挽筋草 bán-me̍h 挽脈 bán-kèⁿ 挽脛 bán-hoe 挽花 bán-tê 挽茶 bán-chháu 挽草 bán--lo̍h 挽落 bán--khí-lâi 挽起來 bán-bīn 挽面 bán-thâu-chi̍h-tāu 挽頭折脰 bán-khí 挽齒 biô 描 biâu-siá 描寫 biâu-hōe 描繪 biâu-su̍t 描述 bong/mo͘ 摸 bong-bē-chheng/bong-bōe-chheng 摸bē清 bong-chhōe/bong-chhē 摸chhōe bong-bē-tio̍h 摸不著 bong-chhiú-té/bong-chhiú-tóe 摸手底 bong-àm 摸暗 bong-mê/bo͘-mî 摸暝 bong-bô-cháng 摸無總 bong-bô-lō͘ 摸無路 bong-bô-mn̂g 摸無門 bong-bô-thâu-cháng 摸無頭總 bong-me̍h/mo͘-me̍h 摸脈 bong--tio̍h 摸著 bong-hî/bong-hû 摸魚 bú-tâi 撫台 bú-sut 撫恤 bū-ti 撫胝 bín-kám 敏感 bín-kám-tō͘ 敏感度 bín-kám-sèng 敏感性 bín-chia̍t 敏捷 bín-tāu 敏豆

chì-tī 懫治 chhàm 懺 chhàm-hóe 懺悔 chhiâⁿ/chiâⁿ/sêng/siâⁿ 成 chiâⁿ-lâng 成人 chhiâⁿ-lâng-hó 成人好 chhiâⁿ-lâng-chiâⁿ 成人成 chiâⁿ-kò-goe̍h/chiâⁿ-kò-ge̍h 成個月 chiâⁿ-chò/chiâⁿ-chòe 成做 chiâⁿ-chheng 成千 chiâⁿ-chheng-chiūⁿ-bān 成千上萬 chhiâⁿ-miā/chiâⁿ-miā 成命 chiâⁿ-kiáⁿ 成囝 chiâⁿ-tui 成堆 chhiâⁿ-ke/sêng-ka 成家 chiâⁿ-si̍t 成實 chiâⁿ-nî/sêng-liân 成年 chiâⁿ-hêng 成形 chiâⁿ-châi-chhut-kioh 成才出腳 chiâⁿ-liāu 成料 chhiâⁿ-kek 成格 chiâⁿ-iūⁿ 成樣 chiâⁿ-khoán 成款 chiâⁿ-mi̍h 成物 chêng-chông/chêng-chōng 成狀 chiâⁿ-pah 成百 chiâⁿ-lia̍p-chí 成粒子 chiâⁿ-kha-siàu/chiâⁿ-kioh-siàu 成腳數 chiâⁿ-bān 成萬 chiâⁿ-thé 成體 chhiâng 戕 chhiâng-á 戕仔 chhiâng-hāi 戕害 chhek 戚 chia̍t/choe̍h 截 cha̍h--leh 截leh cha̍h-í 截椅 chia̍t-chí 截止 chia̍t-jiân 截然 chia̍t-jiân-put-tông 截然不同 chia̍t-he̍k 截獲 chia̍t-kó 截稿 choe̍h-khui 截開 chiàn 戰 chiàn-loān 戰亂 chiàn-sū 戰事 chiàn-hû 戰俘 chiàn-pī 戰備 chiàn-chêng 戰前 chiàn-le̍k 戰力 chiàn-khu 戰區 chiàn-iú 戰友 chiàn-sú 戰史 chiàn-tē/chiàn-tōe 戰地 chiàn-tiûⁿ 戰場 chiàn-hô 戰壕 chiàn-sū 戰士 chiàn-chiòng 戰將 chiàn-kio̍k 戰局 chiàn-ia̍h 戰役 chiàn-āu 戰後 chiàn-sî 戰時 chiàn-kó 戰果 chiàn-pêⁿ 戰棚 chiàn-ki 戰機 chiàn-sí 戰死 chiàn-hóng 戰況 chiàn-hóe/chiàn-hé 戰火 chiàn-cheng 戰爭 chiàn-kah 戰甲 chiàn-kah-thâng 戰甲蟲 chiàn-lia̍k/chiàn-lio̍k 戰略 chiàn-khoe 戰盔 chiàn-sîn 戰神 chiàn-sòaⁿ 戰線 chiàn-chek 戰績 chiàn-chûn 戰船 chiàn-lām 戰艦 chiàn-su̍t 戰術 chiàn-pâu 戰袍 chiàn-chhia 戰車 chiàn-hûn-bi̍t-pò͘ 戰雲密佈 chiàn-hong-éng 戰風湧 chiàn-tò͘ 戰鬥 chiàn-tò͘-le̍k 戰鬥力 chiàn-tò͘-oân 戰鬥員 chiàn-tò͘-ki 戰鬥機 chiàn-kó͘ 戰鼓 chhok 戳 chha̍k-thàng 戳thàng chhop-ìn-á 戳印仔 chho̍k-kì 戳記 chhiú/siú 手 chhiú-ńg 手ńg chhiú-ńg-sok 手ńg束 chhiú-ńg-kho͘ 手ńg箍 chhiú-ńg-kóng 手ńg管 chhiú-ńg-tn̂g 手ńg長 chhiú-ńg-thâu 手ńg頭 chhiú-pê 手pê chhiú-ē/chhiú-hā/chhiú-ē 手下 chhiú-ē-chat 手下節 chhiú-tiong-sim 手中心 chhiú-kau-chhiú 手交手 chhiú-sìn 手信 chhiú-chheh 手冊 chhiú-lēng 手冗 chhiú-chek 手則 chhiú-tōng 手動 chhiú-sì/chhiú-sè 手勢 chhiú-ìn 手印 chhiú-chhe 手叉 chhiú-chí 手只 chhiú-lông 手囊 chhiú-thò 手套 chhiú-bóe/chhiú-bé 手尾 chhiú-bóe-la̍t/chhiú-bé-la̍t 手尾力 chhiú-bóe-jī/chhiú-bé-jī/chhiú-bóe-lī/chhiú-bé-lī 手尾字 chhiú-bóe-mi̍h/chhiú-bé-mi̍h 手尾物 chhiú-bóe-chîⁿ/chhiú-bé-chîⁿ 手尾錢 chhiú-kang 手工 chhiú-kang-gia̍p 手工業 chhiú-kang-gē 手工藝 chhiú-kin/chhiú-kun 手巾 chhiú-kin-chôa/chhiú-kun-chôa 手巾蛇 chhiú-té/chhiú-tóe 手底 chhiú-té-ngiau/chhiú-tóe-ngiau 手底撓 chhiú-té-hûn/chhiú-tóe-hûn 手底痕 chhiú-oan 手彎 chhiú-hêng 手形 chhiú-āu-nn̄g 手後卵 chhiú-āu-oan 手後彎 chhiú-āu-o 手後窩 chhiú-āu-khū 手後臼 chhiú-āu-teⁿ 手後蹬 chhiú-āu-khiau 手後蹺 chhiú-sim 手心 chhiú-ki 手技 chhiú-cháiⁿ/chhiú-chí 手指 chhiú-hōaⁿ 手按 chhiú-iap-āu 手挹後 chhiú-chiúⁿ 手掌 chhiú-thê-pau 手提包 chhiú-thê-sek 手提式 chhiú-thê-tē 手提袋 chhiú-iap-āu 手揜後 chhiú-chih-á-phō͘ 手摺仔簿 chhiú-chih-phō͘ 手摺簿 chhiú-the/chhiú-theⁿ 手撐 chhiú-ngiau 手撓 chhiú-tòng 手擋 chhiú-sò͘-liāu 手數料 chhiú-liāu-chîⁿ 手料錢 chhiú-oat-oan 手斡彎 chhiú-khiau 手曲 chhiú-koaiⁿ 手杆 chhiú-sok 手束 chhiú-pán 手板 chhiú-chím 手枕 chhiú-bô͘ 手模 chhiú-lok 手橐 chhiú-lok-á 手橐仔 chhiú-ki 手機 chhiú-tōaⁿ 手段 chhiú-khì 手氣 chhiú-kōaⁿ 手汗 chhiú-hoat 手法 chhiú-sio̍h 手液 chhiú-jiáu/chhiú-niáu 手爪 chhiú-jiáu-chiān 手爪賤 chhiú-khan-chhiú 手牽手 chhiú-khîm 手琴 chhiú-khoân 手環 chhiú-hûn 手痕 chhiú-sng-chîⁿ 手痠錢 chhiú-chiūⁿ 手癢 chhiú-pôaⁿ 手盤 chhiú-ba̍k 手目 chhiú-siòng 手相 chhiú-bâi-chhim 手眉深 chhiú-óaⁿ 手碗 chhiú-kó 手稿 chhiú-pit 手筆 chhiú-chat 手節 chhiú-liâm 手粘 chhiú-le 手絡 chhiú-phāng 手縫 chhiú-phāng-se 手縫疏 chhiú-sio̍k 手續 chhiú-sio̍k-hùi 手續費 chhiú-tó͘ 手肚 chhiú-kó͘ 手股 chhiú-kó͘-thâu 手股頭 chhiú-oán 手腕 chhiú-oán-kut 手腕骨 chhiú-lê 手腡 chhiú-pì 手臂 chhiú-khū 手臼 chhiú-gia̍h-tiáⁿ 手舉鼎 chhiú-gē 手藝 chhiú-su̍t 手術 chhiú-ńg 手袂 chhiú-siū 手袖 chhiú-chhìn 手襯 chhiú-chhìn-á 手襯仔 chhiú-ti-á/chhiú-tu-á 手豬仔 chhiú-chiān 手賤 chhiú-chiok 手足 chhiú-lō͘ 手路 chhiú-lō͘-hì 手路戲 chhiú-lō͘-chhài 手路菜 chhiú-tê-chiān 手蹄賤 chhiú-khiau 手蹺 chhiú-chhia 手車 chhiú-chhia-á 手車仔 chhiú-chhèng 手銃 chhiú-chhèng-á 手銃仔 chhiú-khàu 手銬 chhiú-kì 手鋸 chhiú-pió 手錶 chhiú-soh/chhiú-so̍h 手鐲 chhiú-mn̂g 手門 chhiú-êng 手閒 chhiú-lûi-tân 手雷彈 chhiú-tiān 手電 chhiú-tiān-á 手電仔 chhiú-pà 手霸 chhiú-khò 手靠 chhiú-bīn 手面 chhiú-bīn-chîⁿ 手面錢 chhiú-téng-chat 手頂節 chhiú-thâu 手頭 chhiú-thâu-ân 手頭ân chhiú-thâu-lēng 手頭冗 chhiú-thâu-tāng 手頭重 chhiú-hong 手風 chhiú-hong-khîm 手風琴 chhiú-kut 手骨 chhiú-kó͘ 手鼓 chhiú-ńg 手 chhiú-hōaⁿ 手 châi/chiah 才 chiah-bē/chiah-bōe 才bē chiah-lâi 才來 châi-khū 才具 châi-lú/châi-lí 才女 châi-chú 才子 châi-chêng 才情 chiah-chiah 才才 chiah-ē-sái 才會使 châi-khì 才氣 châi-so͘ 才疏 châi-lêng 才能 châi-hôa 才華 châi-gē 才藝 châi-tiāu 才調 chiah-koh-kóng 才閣講 chah/chat 扎 chah-khùi 扎氣 chhoaⁿ-chhì 扦刺 chāu 找 chhōe-sí-lō͘/chhē-sí-lō͘ 找死路 chhōe-khang-phāng/chhē-khang-phāng 找空縫 chāu-chîⁿ/chhōe-chîⁿ/chhē-chîⁿ 找錢 chhōe-thâu-lō͘/chhē-thâu-lō͘ 找頭路 chhōe-chia̍h/chhē-chia̍h 找食 chhau 抄 chhau--lâng 抄人 chhiau-lâng-kê 抄人鮭 chhiau-ke 抄家 chhau-siá 抄寫 chhiau-chhōe/chhiau-chhē 抄找 chhau-chiàⁿ 抄正 chhiau-sin-khu 抄身軀 chhau-kīn-lō͘/chhau-kūn-lō͘ 抄近路 chhau-lo̍k 抄錄 chiat/chih/chi̍h 折 chi̍h-lâng 折人 chiat-á-hì 折仔戲 chiat-pòaⁿ 折半 chiat-tùi-pòaⁿ 折對半 chih-ang-á 折尪仔 chiat-sêng 折成 chiat-khàu 折扣 chih-áu 折拗 chi̍h-iāng 折揚 chiat-bôa/chiat-mô͘ 折磨 chiat-hok 折福 chih-chat/chi̍h-chat 折節 chiat-siaⁿ 折聲 chiat-kū 折舊 chiat-tiong 折衷 chiat-hoán 折返 chiat-chîⁿ 折錢 chiat-thâu 折頭 choat-keng 拙荊 chiau/chio 招 chio-lâng 招人 chio-lâng-kheh 招人客 chio-lâng-bé/chio-lâng-bóe 招人買 chio--lâi 招來 chio-óa 招倚 chio-peng-mái-má 招兵買馬 chio-bō͘ 招募 chio-ho͘ 招呼 chio-ho͘-chām 招呼站 chio-kiáⁿ-sài 招囝婿 chio-sài 招婿 chiau-thāi 招待 chio-jiá 招惹 chiau-iâu 招搖 chiau-lám 招攬 chiau-sò͘ 招數 chiau-kà 招架 chio-pio 招標 chio-kui-tóng 招歸黨 chiau-pâi/chio-pâi 招牌 chiau-pâi-chhài 招牌菜 chiau-seng/chio-seng 招生 chio-seng-lí 招生理 chio-cho͘ 招租 chio-ang 招翁 chio-khó 招考 chio-kha 招腳 chio-kha-chhiú 招腳手 chiau-tì 招致 chiau-jīn 招認 chiau-châi-ông 招財王 chio-bé/chio-bóe 招買 chio-bē/chio-bōe 招賣 chhit 拭 chhit-á 拭仔 chhit-chhùi 拭嘴 chhit-kha-chhng 拭尻川 chhit-pò͘ 拭布 chhit-chhiú 拭手 chín-kiù 拯救 chūn-thâu 拵頭 chhōa 拽 chhōa-liō 拽尿 chhî-kú 持久 chhî-hun 持分 chhî-ke 持家 chhî-iú 持有 chhî-kó͘ 持股 cháiⁿ/chí/kí 指 chí-lēng 指令 chí-sú 指使 chí-chhut 指出 chí-lâm 指南 chí-miâ 指名 chí-hiòng 指向 chí-ap 指壓 chí-thian-chio 指天椒 chí-tēng 指定 chí-tō 指導 chí-tō-oân 指導員 chí-chiam 指尖 chí-ín 指引 chí-khòng 指控 chí-hui 指揮 chí-hui-koaⁿ 指揮官 chí-hui-ka 指揮家 chí-hui-pō͘ 指揮部 chí-tek 指摘 chí-kàu 指教 chí-sò͘ 指數 chí-bêng 指明 chí-phiau/chí-piau 指標 chí-bô͘ 指模 chí-chèng 指正 chí-ûi 指為 chéng-kah/chńg-kah/chéng-kah 指甲 chńg-kah-chhoaⁿ 指甲扦 chéng-kah-iû 指甲油 chńg-kah-hoe/chéng-kah-hoe 指甲花 chéng-kah-jiông/chńg-kah-jiông 指甲茸 chí-hûn 指痕 chí-sī 指示 chí-chheng 指稱 chí-bûn 指紋 chí-hō 指號 chí-kóng 指講 chí-chèng 指證 cháiⁿ-phó͘ 指譜 chí-chek 指責 chí-chiam 指針 chí-tîn 指陳 chéng-thâu-á/chńg-thâu-á 指頭仔 chéng-thâu-kong/chńg-thâu-kong 指頭公 chńg-thâu-bó/chéng-thâu-bó 指頭拇 chí-tiám 指點 chhò-pāi 挫敗 chín-chok 振作 chín-tāng/chín-tōng/tín-tāng 振動 chín-hùn 振奮 chín-heng 振興 chhiok-ná 捉拿 chia̍p 捷 Chia̍p-khek 捷克 chia̍t-pò 捷報 chia̍t-châi 捷才 chia̍p-chia̍p 捷捷 chia̍p-chia̍p-chhut 捷捷出 chia̍p-lut-lut 捷甪甪 chia̍p-khòaⁿ 捷看 chiap-kha-chiap-chhiú 捷腳捷手 chia̍p-chiok-sian-teng 捷足先登 chia̍t-ūn 捷運 chu̍t 捽 chu̍t-o͘ 捽烏 chiúⁿ 掌 chiáng-tiong-hì/chióng-tiong-hì 掌中戲 chiáng-tiong-pan/chióng-tiong-pan 掌中班 chiáng-sim-lûi/chióng-sim-lûi 掌心雷 chiáng-ak/chióng-ak 掌握 chiáng-khoân/chióng-koân/chiáng-koân/chióng-koân 掌權 chiúⁿ-hûn 掌痕 chiáng-koán/chióng-koán 掌管 chiáng-thâu/chióng-thâu 掌頭 chiⁿ 掙 chiⁿ-iû 掙油 chiⁿ-io̍h 掙藥 chhái 採 chhái-sìn 採信 chhái-chhú 採取 chhái-ku̍t 採掘 chhái-tiah 採摘 chhái-siu 採收 chhái-iōng 採用 chhái-khòng 採礦 chhái-la̍p 採納 chhái-hoe 採花 chhái-hoe-phang 採花蜂 chhái-hoe-chha̍t 採花賊 chhái-tê 採茶 chhái-hêng 採行 chhái-hóng 採訪 chhái-bé/chhái-bóe 採買 chhái-káng/chhái-kò͘ 採購 chhái-chi̍p 採集 chhái-tiám 採點 chiap 接 chiap-sòa 接sòa chiap-it 接一 chiap-lī-liân-saⁿ 接二連三 chiap-jīm 接任 chiap-ê-chhiú 接個手 chiap-ê-kha 接個腳 chiap-le̍k/chih-la̍t 接力 chiap-chō͘ 接助 chiap-siū 接受 chih-ko-ḿ 接哥姆 chiap-chhùi 接嘴 chiap-tē/chiap-tōe 接地 chiap-kheh 接客 chiap-thāi 接待 chiap-āu-siū 接後岫 chiap-èng 接應 chiap-chiáng/chiap-chióng 接掌 chih-chiap 接接 chih-chih-chiap-chiap 接接接接 chiap-siu 接收 chiap-thè/chiap-thòe 接替 chiap-ki 接枝 chiap-pāng 接棒 chiap-sún 接榫 chiap-khùi 接氣 chiap-ha̍p/chiap-hia̍p 接洽 chiap-lâu 接流 chiap-chè 接濟 chiap-he̍k 接獲 chiap-pan-jîn 接班人 chiap-seⁿ/chiap-siⁿ 接生 chiap-chèng 接種 chiap-koán 接管 chiap-la̍p 接納 chiap-sòa 接紲 chiap-sòaⁿ 接線 chiap-sòaⁿ-seng 接線生 chiap-phāng 接縫 chiap-sio̍k 接續 chiap-he̍k-bah 接肉肉 chiap-le̍k-bah 接肋肉 chiap-kha 接腳 chiap-kha-lâi 接腳來 chiap-kha-ê 接腳個 chiap--lo̍h-lâi 接落來 chiap-tio̍h 接著 chiap-kiàn 接見 chiap-chhiok 接觸 chiap-chhiok--tio̍h 接觸著 chih-châi-sîn 接財神 chiap-cháu 接走 chiap--khí-lâi 接起來 chiap-chéng-jî-lâi 接踵而來 chih-chài 接載 chiap-pān 接辦 chiap-kīn/chiap-kūn 接近 chiap-sàng/chih-sàng 接送 chiap-thong 接通 chiap-ūn 接運 chih-tāng 接重 chiap-hâm 接銜 chih-hō͘ 接雨 chiap-thâu 接頭 chiap-hong 接風 chiap-kut 接骨 chiap-kut-tan 接骨丹 chiap-kut-tâng 接骨筒 chiap-kut-chháu 接骨草 chhui/the/thui 推 chhui-chhiâu 推chhiâu chhui-sū/thui-sū 推事 chhui-chhiok 推促 chhia-tó 推倒 chhui-tēng/thui-tēng 推定 chhia-sái-thâng 推屎蟲 chhui-chhek/thui-chhek 推測 chhui-lí/thui-lí 推理 chhia-pùn-táu 推畚斗 chhui-sǹg/thui-sǹg/thui-soàn 推算 chhui-chiàn/thui-chiàn 推薦 chhui-lūn/thui-lūn 推論 chhia-poa̍h-péng 推跋反 chhia-lián-táu 推輦斗 chhui-siau/thui-siau 推銷 chhò-sû/chhò͘-sû 措詞 chò-sû 措辭 chhah/chhap 插 chhap-siâu 插siâu chhap-siâu-i 插siâu伊 chhap-chi̍t-kha 插一腳 chhah-siāng/chhah-siōng 插上 chhap-sū 插事 chhah-ji̍p 插入 chhah-chhùi/chhap-chhùi 插嘴 chhap-chhùi-chhap-chi̍h 插嘴插舌 chhap-chhùi-chhéng 插嘴筅 chhah-chō 插座 chhah-chhiú/chhap-chhiú 插手 chhah-chhun 插春 chhah-khek 插曲 chhap-ū-tio̍h 插有著 chhap-pâi 插牌 chhah-lê-bóe/chhah-lôe-bé 插犁尾 chhah-khang 插空 chhap-koán 插管 chhah-chiam 插簪 chhah-koh 插胳 chhah-io 插腰 chhah-kha 插腳 chhah-hoe 插花 chhah-hoe-á 插花仔 chhah-ōe/chhap-ōe 插話 chhap-cháu 插走 chhah-khí-lâi 插起來 chhah-tūi 插隊 chhap-cha̍p 插雜 chhah-thâu 插頭 chhah-hî/chhah-hû 插魚 chhip-á 揖仔 chhiûⁿ--lâng 揚人 chhōe 揣 chóe-chhek 揣測 chhiû 揪 chhiû-kin-goân/chhiû-kun-goân 揪根元 chhiû-tiāⁿ/chhiû-tiàⁿ 揪碇 chhiû-ōe 揪話 chhiû-tiàⁿ 揪錠 chhiau 搜 chhiau-chhut 搜出 chìⁿ-ji̍p 搢入 chìⁿ-chúi 搢水 chìⁿ-lâu 搢流 chìⁿ-chìn-chêng 搢進前 chìⁿ-thâu-pio 搢頭標 chìⁿ-thâu-tīn 搢頭陣 chìⁿ-hong 搢風 chhiúⁿ 搶 chhiúⁿ-chhoah 搶chhoah chhiúⁿ-siu 搶修 chhiúⁿ-pak 搶剝 chhiúⁿ-pak-chha̍t 搶剝賊 chhiúⁿ-kong 搶功 chhiúⁿ-kiap 搶劫 chhiúⁿ-toa̍t 搶奪 chhiúⁿ-hiâm 搶嫌 chhiúⁿ-ko͘ 搶孤 chhiúⁿ-chhī 搶市 chhiúⁿ-kiù 搶救 chhiúⁿ-àn 搶案 chhiúⁿ-than 搶灘 chhiúⁿ-hóe-sio/chhiúⁿ-hé-sio 搶火燒 chhiúⁿ-gán 搶眼 chhiúⁿ-chhìn-thâu 搶秤頭 chhiúⁿ-ōe-thâu 搶話頭 chhiúⁿ-kò͘ 搶購 chhiúⁿ-cháu 搶走 chhiúⁿ-thâu-chêng 搶頭前 chhiúⁿ-thâu-pio 搶頭標 chhiúⁿ-thâu-hiuⁿ 搶頭香 chek-kâu-kńg 搾猴管 chek-khí-ko 搾齒膏 chang 摠 chhôe 摧 chûi-kè-siàu 摧價數 chhui-sí 摧死 chhui-chhân 摧殘 chhui-húi 摧毀 chhe̍k-á-mī 摵仔麵 chhio̍k-thô͘ 摶土 chih 摺 chih-pîn 摺屏 chih-chóa 摺紙 chham/sám 摻 chham-chò-hóe/chham-chòe-hé 摻做夥 chham-chhap 摻插 chham-cha̍p 摻雜 chún-chat 撙節 chōng/tōng 撞 cheh-thoah 撮thoah chhè-á 撮仔 chhè-siong 撮傷 cheh-tī 撮治 choat-iàu 撮要 choān 撰 choān-siá 撰寫 choān-bûn 撰文 choān-su̍t 撰述 chhau 操 chhau-chok 操作 chhau-chok-oân 操作員 chhau-peng 操兵 chhau-lô 操勞 chhau-tiûⁿ 操場 chhau-siú 操守 chhau-sim 操心 chhau-ián 操演 chhau-hoân 操煩 chhò-khîm 操琴 chhau-liān 操練 chhau-chhiòng 操縱 chhau-chiu 操舟 chho-hēng 操行 chiⁿ-lâng 擠人 chek-chhut 擠出 chiⁿ-tāu-leng 擠豆奶 chhǹg 擤 chhǹg-phīⁿ 擤鼻 chhat 擦 chhat-á 擦仔 chhat-chhit 擦拭 chhat-sek 擦色 chhat-siau 擦銷 chham-lām 攙濫 chhoân-khang 攢空 chi-hù 支付 chi-chhut 支出 chi-lî 支厘 chi-kio̍k 支局 chi-chhî 支持 chi-oān 支援 chi-hōe 支會 chi-thiāu 支柱 chi-liû 支流 chi-iōng 支用 chi-phiò 支票 chi-sòaⁿ 支線 chi-pō͘ 支部 chi-phòe/chi-phè 支配 chi-lî 支釐 chi-niá 支領 chèng-sū 政事 chèng-lēng 政令 chèng-chè 政制 chèng-bū 政務 chèng-bū-koaⁿ 政務官 chèng-siong 政商 chèng-tôaⁿ 政壇 Chèng-tāi 政大 chèng-úi 政委 chèng-kheh 政客 chèng-kio̍k 政局 chèng-hú 政府 chèng-hú-kun 政府軍 chèng-chêng 政情 Chèng-chiàn-pō͘ 政戰部 chèng-koân 政權 chèng-tī 政治 Chèng-tī-tāi-ha̍k 政治大學 chèng-tī-ha̍k 政治學 chèng-tī-ka 政治家 Chèng-tī-kio̍k 政治局 chèng-tī-sèng 政治性 chèng-tī-hoān 政治犯 chèng-kài 政界 chèng-chhek 政策 chèng-keng 政經 chèng-chek 政績 chèng-iàu 政要 chèng-kiàn 政見 chèng-lūn 政論 chèng-piàn 政變 chèng-thé 政體 chèng-tóng 政黨

e-tó 挨倒 e-hiân-á 挨弦仔 e-the/oe-the 挨推 e-bō 挨磨 e-bí-só͘ 挨米所 e-bí-ki 挨米機 e-kóe 挨粿 e--tio̍h/e-tio̍h 挨著 e-lê 挨螺

èng-sè 應世 èng-hù 應付 èng-ín/èng-ún 應允 èng-hūn 應分 èng-bō͘ 應募 èng-báu 應卯 èng-tiàu 應召 èng-tiàu-chām 應召站 èng-hô 應和 èng-tùi 應對 èng-tùi-jî-liû/èng-tùi-jû-liû 應對如流 èng-kài 應屆 èng-chhī 應市 èng-tit 應得 èng-teng 應徵 èng-kip 應急 èng-chiàn 應戰 èng-sêng 應承 èng-chiap 應接 èng-oān 應援 èng-hāu 應效 èng-kéng 應景 èng-iú-chīn-iú 應有盡有 èng-iōng 應用 èng-tong 應當 èng-phèng 應聘 èng-siaⁿ/ìn-siaⁿ 應聲 èng-chhì 應試 èng-kai/eng-kai 應該 èng-kai-jiân 應該然 èng-lo̍k 應諾 èng-hō͘ 應護 èng-piàn 應變 èng-ūn-lî-seng 應運而生 èng-soán 應選 èng-iau 應邀 èng-siû 應酬 èng-gia̍h 應額 èng-giām 應驗


gōng 戇 gōng-giàn-thâu 戇giàn頭 gōng-sô 戇sô gōng-tu̍h 戇tu̍h gōng-tu̍h-tu̍h 戇tu̍h-tu̍h gōng-lâng 戇人 gōng-á 戇仔 gōng-á-hî/gōng-á-hû 戇仔魚 gōng-á-soa 戇仔鯊 gōng--khì/gōng--khù 戇去 gōng-tai 戇呆 gōng-mà-mà/gōng-ma-ma 戇哞哞 gōng-tuh-tuh 戇嘟嘟 gōng-kiáⁿ 戇囝 gōng-gín-ná 戇囝仔 gōng-gín-á 戇囡仔 gōng-tōa-tai 戇大呆 gōng-tōa-tai 戇大獃 gōng-tōa-ti/gōng-tōa-tu 戇大豬 gōng-chú-tē 戇子弟 gōng-siūⁿ 戇想 gōng-gia̍h 戇愕 gōng-gōng 戇戇 gōng-gōng-siūⁿ 戇戇想 gōng-gōng-chhiò 戇戇笑 gōng-gōng-chháu 戇戇草 gōng-chhâ-chhâ 戇柴柴 gōng-chhiū 戇樹 gōng-gû 戇牛 gōng-káu 戇狗 gōng-kâu 戇猴 gōng-tai 戇獃 gōng-ba̍k 戇目 gōng-ti̍t 戇直 gōng-sîn 戇神 gōng-hok 戇福 gōng-chhiò 戇笑 gōng-táⁿ 戇膽 gōng-hó͘ 戇虎 gōng-ōe 戇話 gōng-a-sià 戇阿舍 gōng-pà-pà 戇霸霸 gōng-bīn 戇面 gōng-thâu-gōng-bīn 戇頭戇面 gōng-hî/gōng-hû 戇魚 góa 我 góa-piàng 我piàng góa-piàng--a 我piàng啊 góa-kiáⁿ-góa-lô͘ 我囝我lô͘ góa-iû-goân-sī-góa 我猶原是我 góa-khó͘ 我苦 góa-hêng-ngó͘-sò͘ 我行我素 góa-káiⁿ-nái 我間乃 giú-tōa-soh 扭大索 giú-āu-kha 扭後腳 giúhoâiⁿ-kho 扭橫科 giú-seng-lí 扭生理 gīm-tòa 扲帶 gīm-chhiú 扲手 gīm-me̍h 扲脈 gia̍p 挾 giap-á 挾仔 gia̍h 揭 giah-khui 揭開 gí 擬 gí-thò 擬妥 gí-tēng 擬定 gí-kó 擬稿 gí-chōe 擬罪 gí-tèng 擬訂 gí-chhiáⁿ 擬請 gí-gī 擬議 gí-pān 擬辦

hùn-hīn/hùn-hūn 憤恨 hùn-khài 憤慨 hùn-hùn-put-pêng 憤憤不平 hùn-jiân 憤然 hiàn-peng 憲兵 Hiàn-chong 憲宗 hiàn-chèng 憲政 hiàn-hoat 憲法 hiàn-chiong 憲章 hām-sū 憾事 hoâi-īn/hoâi-ūn 懷孕 hoâi-tek 懷德 hoâi-liām 懷念 hoâi-hīn/hoâi-hūn 懷恨 hoâi-phō 懷抱 hoâi-gî 懷疑 hoâi-gî-sī 懷疑是 hoâi-kū 懷舊 hoâi-nih 懷裡 hoâi-hiong 懷鄉 hâⁿ-leh 懸leh hiân-àn 懸案 hiân-sû 懸殊 hiân--jî-bē-koat 懸而未決 hiân-sióng 懸賞 he̍k-sī 或是 he̍k-chiá 或者 hì 戲 hì-kioh 戲kioh hì-hūn 戲份 hì-ke̍k-sèng/hì-kio̍k-sèng 戲劇性 hì-tâi 戲台 hì-hn̂g 戲園 hì-lāng 戲弄 hì-bûn 戲文 hì-tòaⁿ 戲旦 hì-khek 戲曲 hì-ho̍k 戲服 hì-pêⁿ/hì-pîⁿ 戲棚 hì-pêⁿ-kha 戲棚腳 hì-chiōng-goân 戲狀元 hì-pan 戲班 hì-pan-á 戲班仔 hì-sîn 戲神 hì-phō͘ 戲簿 hì-kioh 戲腳 hì-hó͘ 戲虎 hì-saⁿ 戲衫 hì-giân 戲言 hì-hiauh 戲謔 hì-ti/hì-tu 戲豬 hì-lō͘ 戲路 hì-bê 戲迷 hì-īⁿ 戲院 hì-koán 戲館 hì-chhut 戲齣 hō͘ 戶 hō͘-chú 戶主 hō͘-lāi 戶內 hō͘-kháu 戶口 hō͘-kháu-phō͘ 戶口簿 hō͘-miâ 戶名 hō͘-gōa 戶外 hō͘-ùi 戶尉 hō͘-hō͘ 戶戶 hō͘-chèng 戶政 hō͘-tēng 戶碇 hō͘-tēng-kha 戶碇腳 hō͘-che̍k 戶籍 hō͘-tiúⁿ 戶長 hō͘-thâu 戶頭 hò͘ 戽 hò͘-tâi 戽台 hò͘-āu-táu 戽後斗 hò͘-iā 戽掖 hò͘-táu 戽斗 hò͘-táu-chheⁿ/hò͘-táu-chhiⁿ 戽斗星 hò͘-táu-bīn 戽斗面 hò͘-sia̍h 戽杓 hò͘-hia 戽桸 hò͘-chúi 戽水 hò͘-cháu 戽走 hû/phô͘ 扶 hû-tōa-sian/phô͘-tōa-sian 扶大仙 hû-chhiú 扶手 hû-chhî 扶持 hû-chhah/phô͘-chhah 扶插 hû-song-hoe 扶桑花 Hû-lûn-siā 扶輪社 hû-iáng/hû-ióng 扶養 hut/put 拂 hu̍t-tîn 拂塵 hú 拊 hú-á 拊仔 hia̍p-sì/hia̍p-sè 挾勢 hia̍p-hiâm 挾嫌 hia̍p-tòa 挾帶 hia̍p-chhî 挾持 hô͘ 捊 hān-ōe 捍衛 hian 掀 hian-chheh 掀冊 hian-kòa-chhia 掀蓋車 hian-khí 掀起 hian-khui 掀開 hian-ku-kòa 掀龜蓋 hop--lo̍h-lâi 揜落來 hui 揮 hui-to 揮刀 hui-pia̍t 揮別 hui-chhiú 揮手 hui-hô 揮毫 hui-hoat-iû 揮發油 hui-bú 揮舞 hui-kun 揮軍 hoān-lē 援例 hú-sut 撫卹 hú-pêng 撫平 hú-ùi 撫慰 hú-io̍k 撫育 hú-oán 撫遠 hám 撼 hám-á 撼仔 hám-tōa-chháu 撼大草 hmh-sí 撼死 hiat-chhú 擷取 hiat-chhiú 擷手 hiahN-saⁿ 攇衫 hòng/pàng 放 hòng-jīm 放任 hòng-ká 放假 hòng-tōa 放大 hòng-khoan 放寬 hòng-siā 放射 hòng-siā-sèng 放射性 hòng-siā-sòaⁿ 放射線 hòng-iáⁿ 放影 hòng-sim/pàng-sim/pàng-sim/hòng-sim 放心 hòng-hòng 放放 hòng-khì 放棄 hòng-pńg 放榜 hòng-khoán 放款 hòng-seng/pàng-seⁿ/pàng-siⁿ 放生 hòng-seng-tî 放生池 hòng-gán 放眼 hòng-chhiòng 放縱 hòng-sù 放肆 hòng-táⁿ/hòng-tám 放膽 hòng-tōng 放蕩 hòng-tōng-chú 放蕩子 hòng-hêng 放行 hòng-sàng 放送 hòng-sàng-ki 放送機 hòng-sàng-thâu 放送頭 hòng-tio̍k 放逐 hòng-niá 放領 hāu 效 hāu-le̍k 效力 hāu-lô 效勞 hāu-bēng 效命 hāu-iû 效尤 hāu-tiong 效忠 hāu-kó 效果 hāu-hoat 效法 hāu-lu̍t 效率 hāu-iōng 效用 hāu-ek 效益 hāu-lêng 效能 hāu-giām 效驗

iu-iông 懮容 iu-ut 懮鬱 iah-m̄-sī 抑m̄是 iah-chá 抑早 ia̍h-sī 抑是 ia̍t-chhiú 拽手 ia̍t-hóe/ia̍t-hé 拽火 ia̍t-hong 拽風 iah/ó͘/óe/óe 挖 iah-thô͘ 挖土 iah-khang/óe-khang 挖孔 iah-té/iah-tóe 挖底 iah-té-tì/iah-tóe-tì 挖底柢 iah-té-tì/iah-tóe-tì 挖底蒂 iah-khàng 挖掐 iah-lā 挖撈 iah-kin-té/iah-kun-tóe 挖根底 iah-khang/uih-khang 挖空 iah-cháu 挖走 iap 挹 iap-phiah 挹僻 iap-bóe/iap-bé 挹尾 iap-chhiú 挹手 iap-kak 挹角 iap-thiap 挹貼 iân-kim/koan-kim 捐金 iân-gîn/iân-gûn/koan-gîn/koan-gûn 捐銀 iân-chîⁿ/koan-chîⁿ 捐錢 iân-tê/iân-tôe 捐題 iā 掖 iā-sòaⁿ 掖散 iā-chéng/iā-chèng 掖種 iā-chéng-chí 掖種子 iā-pûi 掖肥 iā-chîⁿ 掖錢 iah-khang-iah-phāng 控空控縫 iám-lâng-ba̍k 掩人目 iám-mâi-tiûⁿ 掩埋場 iám-sí-hî/iám-sí-hû 掩死魚 iám-tó͘ 掩肚 iám-chhàu 掩臭 iám-hō͘ 掩護 iám-sin 掩身 iám-sin-hoat 掩身法 iám-sin-su̍t 掩身術 iám-hong 掩風 iám-sek 掩飾 iám-thé 掩體 ioh-bōng-kóe/ip-bō͘-ké 揖墓粿 ip-lé 揖禮 iōng-ui 揚威 iāⁿ-khì 揚棄 iâng-khì 揚氣 iông-pho 揚波 iāⁿ-khîm 揚琴 iong-bâi-thò͘-khì 揚眉吐氣 iông-giân 揚言 iâng-khí 揚起 iông-tiông-jî-khì/iông-tiông-jî-khù 揚長而去 iap-phiah 揜僻 iap-siap 揜塞 iap-chhiú 揜手 iap-siam 揜瞻 iap-kak 揜角 iap-thiap 揜貼 iah-kha-siû/iah-kha-siû 揠腳泅 iô 搖 iô-kiáⁿ-chhài 搖囝菜 iô-bóe/iô-bé 搖尾 iô-bóe-káu/iô-bé-káu 搖尾狗 iô-chhiú/io-chhiú 搖手 iô-pái 搖擺 iô-pái-put-tēng 搖擺不定 iô-hōe 搖會 iô-pìⁿ 搖柄 iô-í 搖椅 iô-choah 搖泄 iô-choah 搖泏 iô-kún 搖滾 iô-kún-ga̍k 搖滾樂 iô-lō͘ 搖瘺 iô-kô 搖笱 iô-nâ/ô͘-nâ 搖籃 iô-kha-chhng-hoe 搖腳倉花 iô-tōng 搖蕩 iô-sin-chi̍t-piàn 搖身一變 iô-chîⁿ-chhiū 搖錢樹 iô-thâu 搖頭 iô-thâu-pái-náu 搖頭擺腦 iô-kó͘ 搖鼓 iô-kó͘-long 搖鼓鼕 ióng-sat 擁塞 ióng-tài 擁戴 ióng-iú 擁有 ióng-hō͘ 擁護


ìn-eh 應呃 ìn-chhùi 應嘴 ìn-chhùi-ìn-chi̍h 應嘴應舌 ìn-thīn 應媵 ìn-tap 應答 ìn-siaⁿ-lô 應聲鑼 ìn-ōe 應話

jiàu-á 抓仔 jiàu-pê-á 抓扒仔 jiàu-chiūⁿ 抓癢 ji̍h-tiàu 捏吊 ji̍h-tiàu-kúi 捏吊鬼 ji̍h-tiān-lêng 捏電鈴 jiû-thô͘-kha/liû-thô͘-kha 揉土腳 jôe-sí/jê-sí 揉死 jiû-sin-khu 揉身軀 jiû-sin-khu/liû-sin-khu 揉身驅 jîm-chhut 撏出 jîm-hó͘-chi̍h 撏虎舌 jîm-chîⁿ/chîm-chîⁿ 撏錢 jiáu-tōng/liáu-tōng 擾動 jiáu-bîn 擾民

khám-kiáⁿ 憨囝 khám-tōa-tai 憨大獃 khám-tōa-sià 憨大舍 khám-gōng 憨戇 khám-khì 憨氣 khám-tai 憨獃 khám-ê 憨的 khám-chhiò 憨笑 khám-ōe 憨話 khún-chhiat 懇切 khún-kiû 懇求 khún-tâm 懇談 khún-chhéng 懇請 kûi-gín-á 懷囡仔 kûi-sî-pió 懷時錶 kûi-chúi 懷水 khū-phà/khū-phàⁿ 懼怕 khū-khū-chhoah 懼懼chhoah khū-khū-chùn 懼懼戰 khū-khū-chun 懼懼蹲 khū-khū-chun/khū-khū-chùn/khū-khū-chùn/khū-khū-chun 懼懼顫 ko 戈 kài 戒 kài-pī 戒備 kài-giâm 戒嚴 kài-chí 戒子 kài-sim 戒心 kài-sīn 戒慎 kài-tiāu 戒掉 kài-to̍k-só͘ 戒毒所 kài-hóe-chháu/kài-hé-chháu 戒火草 kài-ian 戒煙 kài-hun 戒燻 kài-hō͘ 戒護 kài-chiú 戒酒 khat-á 戛仔 khat-á-kiû 戛仔球 khat-thô͘-chhia 戛土車 khat-chúi 戛水 khiat-hóe-chio̍h/khiat-hé-chio̍h 戛火石 khia̍k-thâu-khak 戛頭殼 kek 戟 kham-loān 戡亂 kng 扛 kng-chhut 扛出 kng-toh-á 扛桌仔 kng-kiō 扛轎 khà/khàu/khiò 扣 khàu-ap 扣壓 khàu-tú 扣抵 khàu-ah 扣押 khàu-tiāu 扣掉 khàu-kiám 扣減 khàu-liû 扣留 khà-phòa 扣破 khiò-sòe/khiò-sè 扣稅 khàu-nâ 扣籃 khàu-kiáu 扣繳 khà-lān-kho̍k 扣膦柝 khàu-sin 扣薪 khà-hó͘-lān 扣虎膦 khàu-chîⁿ 扣錢 khà-mn̂g 扣門 khàu-tî/khàu-tû 扣除 khà-lûi 扣雷 khà-tiān-ōe 扣電話 ki-sū 技士 ki-kang 技工 ki-khiáu 技巧 ki-su 技師 ki-chhiú 技手 ki-chèng 技正 ki-lêng 技能 ki-gē 技藝 ki-su̍t 技術 ki-su̍t-oân 技術員 koat 抉 koat-chhùi-phé 抉嘴phoe koat-chhùi-phóe 抉嘴phóe koat-te̍k 抉擇 koat-ti-phoe/koat-tu-phoe 抉豬胚 khòng-goân 抗原 khòng-bēng 抗命 khòng-chiàn 抗戰 khòng-kī 抗拒 khòng-ji̍t 抗日 khòng-pō 抗暴 khòng-jia̍t 抗熱 khòng-cheng 抗爭 khòng-seng-sò͘ 抗生素 khòng-hêng 抗衡 khòng-gī 抗議 khòng-gī-su 抗議書 khòng-piān 抗辯 khòng-thé 抗體 koái 拐 koái-á 拐仔 koái-tài 拐帶 koái-lāng/koái-lōng 拐弄 koái-kùn 拐棍 koái-ông 拐王 koái-iú 拐誘 koái-bē/koái-bōe 拐賣 koái-cháu 拐走 koái-phiàn 拐騙 kī-hù 拒付 kī-pó͘ 拒捕 kī-choa̍t/kū-choa̍t 拒絕 kī-kiáu 拒繳 khu 拘 khu-chip 拘執 khu-ia̍h 拘役 khu-ah 拘押 khu-pó͘ 拘捕 khu-thê 拘提 khu-sok 拘束 khu-liû 拘留 khu-liû-só͘ 拘留所 khu-phiò 拘票 khu-kìm 拘禁 khu-kín 拘謹 khu-ná-hoe 拘那花 khu-gô 拘鵝 koah 括 koat-hô͘ 括弧 koah-lâu 括流 koat-hō 括號 kióng 拱 kióng-chhiú 拱手 kēng-sio-óa 拱相倚 kēng-ku 拱龜 kûn 拳 kûn-ông 拳王 kûn-sài 拳賽 kûn-lō͘ 拳路 kûn-thâu 拳頭 kûn-thâu-sai 拳頭司 kûn-thâu-sai 拳頭師 kûn-thâu-bó 拳頭拇 kûn-thâu-pō͘ 拳頭步 kûn-thâu-bó/kûn-thâu-bú 拳頭母 kûn-thâu-phòe/kûn-thâu-phè 拳頭 khop-pih 拷貝 khioh 拾 khioh-hō͘-chê/khioh-hō͘-chôe 拾互齊 khioh-lâi-chhī 拾來飼 khioh-óa 拾倚 khioh-chò-hóe/khioh-chòe-hé 拾做伙 khioh-kiáⁿ 拾囝 khioh-kín-á-pô 拾囝仔婆 khioh-jī 拾字 khioh-kheh 拾客 khioh-oàn 拾怨 khioh-hīn/khioh-hūn 拾恨 khioh-si̍p 拾拾 khioh-chhâ 拾柴 khioh-he̍k 拾獲 khioh-sai-khia 拾私khia khioh-sòe/khioh-sè 拾稅 khioh-mî 拾芒 khioh--tio̍h 拾著 khioh-tio̍h-chîⁿ 拾著錢 khioh-hòe/khioh-hè 拾貨 khioh-khí 拾起 khioh--khí-lâi 拾起來 khioh-iû-phiò 拾郵票 khioh-kim 拾金 khioh-chîⁿ 拾錢 khioh-kut-thâu 拾骨頭 khioh-kéng 拾 khòa 挂 kí-tiong-cháiⁿ 指中指 kí-cháiⁿ/kí-kí 指指 kí-kí-tu̍h-tu̍h 指指tu̍h-tu̍h kí-tang-kiâⁿ-sai 指東行西 khoe̍h 挈 khoeh-chiap 挈汁 khoeh-kha/khoe̍h-kha 挈腳 khún 捆 khún-kang 捆工 koan 捐 koan-chhut 捐出 koan-chō͘ 捐助 koan-khoán/koan-khóaⁿ 捐款 koan-hiàn 捐獻 koan-hoeh/koan-huih 捐血 koan-chān 捐贈 kńg 捲 kńg-ji̍p 捲入 kńg-mo͘ 捲毛 kńg-chn̄g 捲漩 kńg-lê 捲螺 kńg-lê-á 捲螺仔 kńg-lê-chúi 捲螺水 khàng-to̍k 掐毒 kiān-koai 掔乖 khiàn-sńg 掔損 khiàn-siùⁿ 掔相 khian-chio̍h-thâu 掔石頭 khian-phang/khiàn-phang 掔芳 khiàn-phang-liāu 掔芳料 khiàn-thâu 掔頭 khiàn-thâu-ōe 掔頭話 ku̍t 掘 ku̍t-á 掘仔 ku̍t-thô͘ 掘土 ku̍t-thô͘-ki 掘土機 ku̍t-kim 掘金 kòa 掛 kòa-siāng/kòa-siōng 掛上 khòa-hē 掛下 kòa-tiàu 掛吊 kòa-miâ 掛名 kòa-sit 掛失 kòa-hà 掛孝 kòa-sòe 掛帥 kòa-chhái 掛彩 khòa-liām/kòa-liām 掛念 khòa-ì 掛意 kòa-hoâi/kòa-kūi 掛懷 kòa-chiau-pâi 掛招牌 kòa-táu 掛斗 kòa-tn̄g 掛斷 kòa-hoân/khòa-hoân 掛煩 kòa-teng 掛燈 kòa-pâi 掛牌 kòa-gî 掛疑 kòa-ba̍k-kiàⁿ 掛目鏡 kòa-gāi 掛礙 kòa-kóng-hia 掛管靴 kùi-chóa 掛紙 kòa-lūi 掛累 khòe-kha/khòa-kha 掛腳 kòa-hō 掛號 kùi-saⁿ 掛衫 kòa-saⁿ-keng 掛衫間 kòa-kut 掛骨 kòa-mī 掛麵 khàng 控 khòng-chè 控制 khàng-chè-tiâu 控制tiâu khòng-chè-khì 控制器 khàng-chè-koân 控制權 khòng-kò 控告 không-kuh-lih 控固力 khàng-to̍k 控毒 khòng-kiû 控球 khòng-sò͘ 控訴 khàng-khí-lâi 控起來 khàng-thâu-khak 控頭殼 kéng 揀 kéng-chhun-ê 揀伸的 kéng-chhut 揀出 kéng-hó-ê 揀好的 kéng-soán 揀選 kéng-chia̍h 揀食 kûi-chúi 揆水 khà-iû 揩油 khiú-tōa-soh 揪大索 khiú-āu-kha 揪後腳 khiú-tn̄g 揪斷 khiú-ti̍t 揪直 khiú-mn̂g 揪門 khiú-tàu-tīn 揪鬥陣 kiat-bō͘ 揭幕 kiat-áu 揭拗 khia̍t-khia̍t-jiàu 揭揭抓 kiat-hoat 揭發 kiat-sī 揭示 kheh-chhia 揳車 ku̍t 搰 kut-la̍t 搰力 kut-la̍t-kha 搰力腳 kòng 摃 kòng-siong 摃傷 kòng-khaⁿ-á 摃坩仔 kòng-tōa-kheh 摃大客 kòng-kha-chhng 摃尻川 kòng-thûi-á 摃槌仔 kòng-sí-pán 摃死版 kòng-hoan-thâu 摃番頭 kòng-phòa 摃破 kòng-phòa-hoe 摃破花 kòng-báng 摃蚊 kòng-kak 摃角 kònggîn-gû/kònggûn-gû 摃銀牛 kòng-chîⁿ 摃錢 kòngtiān-ōe 摃電話 kòng-thâu-khak 摃頭殼 kòng-ku 摃龜 kok-sak 摑sak kok-chi̍t-piⁿ 摑一邊 kok-chng-á 摑磚仔 kok-hong 摑風 khau 摳 khau-phôe/khau-phê 摳皮 kiāu-tiong-iâⁿ 撟中營 kiāu-á 撟仔 kiāu-khí-lâi 撟起來 kiāu-khui 撟開 kek 擊 kek-tó 擊倒 kek-chhut 擊出 kek-pāi 擊敗 kek-tîm 擊沉 kek-khùi 擊潰 kiat-chio̍h-thâu 擊石頭 kek-phòa 擊破 kek-thè/kek-thòe 擊退 kìn 擎 khêng-thian 擎天 khîm-lia̍h 擒lia̍h khîⁿ-peh 擒peh khîⁿ-ke 擒家 khîm-tòa 擒帶 khîⁿ-khi̍p 擒扱 khîm-ná 擒拿 khîⁿ-o͘-o͘ 擒烏烏 khîm-he̍k 擒獲 khîⁿ-kô͘ 擒糊 khîⁿ-kiō 擒轎 kì/kù 據 kì-i-ka-kī/kù-i-ka-kī 據伊家己 kì-chāi/kù-chāi 據在 kì-chāi-lâng/kù-chāi-lâng 據在人 kì-chāi-i/kù-chāi-i 據在伊 kì-chāi-lí/kù-chāi-lú 據在你 kì-chāi-góa/kù-chāi-góa 據在我 kì-pò/kù-pò 據報 kì-si̍t/kù-si̍t 據實 kì-ûi-kí-iú/kù-ûi-kí-iú 據為己有 kì-lí/kù-lí 據理 kì-chheng/kù-chheng 據稱 kì-tiám/kù-tiám 據點 koh-tī-leh 擱tī-leh kok-tiâu/koh-tiâu 擱tiâu koa-oaⁿ 擱垵 koa-káng 擱港 khok 擴 khok-chhiong 擴充 khok-tāi/khok-tōa/khòng-tāi/khòng-tōa 擴大 khok-tián 擴展 khok-tián-kàu 擴展到 khok-kiàn 擴建 khok-tiong/khòng-tiong 擴張 khok-sàn 擴散 khok-seng-ki 擴聲機 khok-im-khì 擴音器 khok-im-ki 擴音機 khok-thâu 擴頭 khok-thâu-pôaⁿ 擴頭盤 khok-hia̍h 擴額 kiáu/kiauh 攪 kiáu-chiâu 攪chiâu kiáu-thà 攪thà kiáu-loān 攪亂 kiáu-á-lê 攪仔螺 kiáu-tang-koe 攪冬瓜 kiáu-chhá 攪吵 kiáu-so/kiau-so 攪唆 kiáu-lā 攪撈 kiáu-lā 攪撓 kiáu-jiáu/kiáu-liáu 攪擾 kiáu-sòaⁿ 攪散 ká-sin-niû 攪新娘 kiáu-chúi 攪水 kiáu-ká 攪絞 kiau-ká-thiàⁿ 攪絞痛 kiáu-pè/kiáu-pòe 攪褙 kiáu-pn̄g 攪飯 kak/khioh 攫 ki 支 ki-thâu 支頭 khi-chi̍t-pêng 攲一爿 khi-khiau 攲蹺 khi-thâu 攲頭 kài/kái/ke/kóe 改 kái-jīm 改任 kái-phòaⁿ 改判 kái-chè 改制 kái-miâ 改名 kái-hiòng 改向 kái-siān 改善 kái-sió 改小 kái-hiân-e̍k-tia̍t 改弦易轍 kái-sêng 改成 kái-tiāu 改掉 kái-ōaⁿ 改換 kái-kî 改期 kái-chèng 改正 kái-ûi 改為 kái-î 改移 kái-cho͘ 改組 kái-phian 改編 kái-liâng/kái-liông 改良 kái-liâng-tiûⁿ/kái-liông-tiûⁿ 改良場 kái-hun 改薰 kái-hâng 改行 kái-chong 改裝 kái-koan 改觀 kái-tèng 改訂 kái-piàn/kai-pìⁿ/kóe-pìⁿ 改變 kái-tô͘ 改途 kái-chō 改造 kái-chìn 改進 kái-tō 改道 kái-soán 改選 kái-chiú 改酒 kái-chhò 改錯 kái-kek 改革 kái-kek-phài 改革派 kong 攻 kong-hā 攻下 kong-chiàm 攻佔 kong-khek 攻克 kong-sì/kong-sè 攻勢 kong-chiàm 攻占 kong-siâⁿ 攻城 kong-siú 攻守 kong-ka 攻家 kong-táⁿ 攻打 kong-kek 攻擊 kong-tho̍k 攻讀 kong-chhò 攻錯 kò͘ 故 kò͘-sū 故事 kò͘-kau 故交 kò͘-tián 故典 kò͘-kiong 故宮 Kò͘-kiong-phok-bu̍t-īⁿ 故宮博物院 kò͘-ki/kò͘-ku 故居 kò͘-ì 故意 kò͘-sat 故殺 kò͘-chóa 故紙 kò͘-hiong 故鄉 kò͘-chiòng 故障 kap-choh 敆作 kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe 敆做夥 kap-chhùi 敆嘴 kap-hûn 敆痕 kap-ba̍k 敆目 kap-sûn 敆紃 kap-sòaⁿ 敆線 kap-chōa 敆逝 kiù 救 kiù-sè 救世 kiù-chú-tàn 救主誕 kiù-lâng 救人 kiù-peng 救兵 kiù-chhut 救出 kiù-chō͘ 救助 kiù-miā 救命 kiù-sim-chháu 救心草 kiù-kip 救急 kiù-oān 救援 kiù-pún 救本 kiù-tī 救治 kiù-chè 救濟 kiù-hóe/kiù-hé 救火 kiù-hóe-chhia/kiù-hé-chhia 救火車 kiù-chai 救災 kiù-seng-oân 救生員 kiù-seng-i 救生衣 kiù-hō͘ 救護 kiù-hō͘-chhia 救護車 kiù-khí 救起 kiù-lān 救難 kà-koai/kàu-koai 教乖 kàu-khū 教具 kà-chheh 教冊 kàu-bū 教務 kàu-bū-chhù 教務處 kàu-bū-tiúⁿ 教務長 kàu-hòa 教化 kàu-iú 教友 kàu-oân 教員 kàu-thoân 教團 kàu-tn̂g 教堂 kàu-tôaⁿ 教壇 kàu-ha̍k 教學 kàu-ha̍k-hoat 教學法 kàu-chong 教宗 kàu-koaⁿ 教官 kàu-sek 教室 kàu-tō 教導 kàu-kio̍k 教局 kàu-su 教師 kàu-su-chiat 教師節 kàu-têng 教廷 kàu-siū 教授 kàu-hōe 教會 kàu-châi/kàu-chhâi 教材 kàu-tiâu 教條 kàu-koân 教權 kàu-phài 教派 kàu-hū 教父 kàu-hông 教皇 kàu-tok 教督 kà-sī 教示 kàu-kho-su 教科書 kà-cheng 教精 kàu-liān 教練 kàu-gī 教義 kàu-chit 教職 kàu-chit-oân 教職員 kàu-io̍k 教育 kàu-io̍k-ka 教育家 Kàu-io̍k-kio̍k 教育局 Kàu-io̍k-thiaⁿ 教育廳 kàu-io̍k-kài 教育界 kàu-io̍k-hē 教育系 kàu-io̍k-pō͘ 教育部 kàu-kui 教規 kàu-hùn 教訓 kàu-hòe 教誨 kà-khò 教課 kàu-pian 教鞭 kàu-iáng/kàu-ióng 教養 kàu-iáng-īⁿ/kàu-ióng-īⁿ 教養院 kám/káⁿ/kiám 敢 káⁿ-m̄ 敢m̄ kám-m̄-sī/káⁿ-m̄-sī 敢m̄是 káⁿ-nā 敢但 káⁿ-sái 敢使 kám-sái-tio̍h/káⁿ-sái-tio̍h 敢使著 káⁿ-chiah--ní 敢即呢 káⁿ-mn̄g 敢問 kám-chhái 敢彩 káⁿ-káⁿ 敢敢 kám-káⁿ-thang 敢敢通 káⁿ-sī 敢是 káⁿ-sī-ā 敢是啊 kám-ē/káⁿ-ē 敢會 kám-ē-sái 敢會使 kám-ē-ēng 敢會用 kám-ū/káⁿ-sū 敢有 káⁿ-sí 敢死 kám-sú-tūi 敢死隊 kám-soah 敢煞 kám-kah 敢甲 káⁿ-nā-sī 敢若是 kám-kóng/káⁿ-kóng/kiám-kóng 敢講 kám-thang 敢通 khi 敧 khi-tó 敧倒 khi-kui-pêng 敧歸爿 khi-pêng 敧爿 khí-thâu 敧頭 khi-thâu-khòaⁿ 敧頭看 kèng 敬 kèng-gióng 敬仰 kèng-phòe/kèng-pōe 敬佩 kèng-ì 敬意 kèng-ài 敬愛 kèng-bō͘ 敬慕 kèng-gia̍p 敬業 kèng-ùi 敬畏 kèng-chiok 敬祝 kèng-sîn 敬神 kèng-lé 敬禮 kèng-chheng 敬稱 kèng-ló 敬老 kèng-nó͘-hōe 敬老會 kèng-khiân 敬虔 kèng-chhéng 敬請 kèng-siā 敬謝 kèng-chiú 敬酒 kèng-tiōng 敬重

lún 懍 lún-lún 懍懍 lún-liap/lún-neh 懍懾 lún-táⁿ 懍膽 lán/nōa 懶 lán-si 懶屍 lán-si-khùn 懶屍睏 lán-si-chôa 懶屍蛇 lán-si-ti/lán-si-tu 懶屍豬 lán-si-kut 懶屍骨 lán-tō 懶惰 lán-lán/nōa-nōa 懶懶 liap 懾 liap--lâng 懾人 liap-tám 懾膽 loân-jîn 戀人 loân-chêng 戀情 loân-ài 戀愛 loân-koa 戀歌 lio̍k-le̍k 戮力 lih-khiat-ōe 戾恝話 liú-lia̍h 扭lia̍h láu-tio̍h/ngiú-tio̍h/ngiú-tio̍h 扭著 láu-tio̍h-chhiú 扭著手 láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun 扭著筋 láu-tio̍h-ām-kún 扭著頷管 liú-lak 扭轆 liú-chang 扭鬃 liu-hó͘-chhiu 抽虎鬚 liu-khau/thiu-khau/liu-khau/thiu-khau 抽鬮 liam/ni 拈 liam-chhân-eⁿ 拈田嬰 liam-hiuⁿ 拈香 liam-khau/ni-khau/ni-khau 拈鬮 liam-khau-á 拈鬮仔 la-teng 拉丁 La-teng-kàu-hōe 拉丁教會 La-teng-bí-chiu 拉丁美洲 La-teng-gí/La-teng-gú 拉丁語 la-chioh 拉借 la-hôe 拉回 la-lûn-sio/la-lun-sio 拉圇燒 La-lá-soaⁿ 拉拉山 la-liâng 拉涼 la-liâng-ōe 拉涼話 la-sam 拉穇 La-sat 拉薩 la-kau 拉鉤 la-liān 拉鍊 la-êng 拉閒 la-sâm 拉饞 lia̍h-me̍h/phah-me̍h 拍脈 lêng 拎 lêng-tiâu-tiâu 拎tiâu-tiâu lêng-toh-á 拎桌仔 lêng-bé 拎馬 loah/loa̍h 捋 loa̍h-á 捋仔 loa̍h-á-chhân 捋仔田 loa̍h-pêⁿ/loa̍h-pîⁿ 捋平 loa̍h-chhiú 捋手 la̍k-la̍k-chhoah 捋捋chhoah lu̍t-gû-leng 捋牛奶 leh-soa 捋痧 loa̍h-thâng 捋蟲 lut-chîⁿ 捋錢 loa̍h-bīn 捋面 loa̍h-thâu 捋頭 loa̍h-thâu-mo͘ 捋頭毛 loa̍h-thâu-chang 捋頭鬃 lu̍t-khí-ko 捋齒膏 lia̍p-pò 捏報 lia̍p-chō 捏造 lia̍p-chō-iâu-giân 捏造謠言 lia̍p-mī-ang-á 捏麵尪仔 lia̍p-mī-kâu 捏麵猴 le̍h 捩 liàm 捻 liàm-bē-tn̄g 捻bē斷 liàm-hiat-ka̍k 捻hiat-kak liàm-chhùi-phé 捻嘴phé liàm-chhùi-phé/liàm-chhùi-phóe 捻嘴phoe liàm-chhùi-phóe 捻嘴 liàm-hông 捻皇 liàm-chhài 捻菜 liàm-chhài-hio̍h 捻菜葉 liàm-ke-ko/liàm-koe-ko 捻雞膏 lia̍h 掠 lia̍h-ân 掠ân lia̍h-tiâu 掠tiâu lia̍h-lâng 掠人 lia̍h-kē 掠低 lia̍h-lâi-pān 掠來辦 lia̍h-pau 掠包 lia̍h-khì-thiām-hái/lia̍h-khù-thiām-hái 掠去填海 lia̍h-chòng-teng 掠壯丁 lia̍h-iau 掠妖 lia̍h-pêⁿ/lia̍h-pîⁿ 掠平 lia̍h-thiau-hu 掠挑夫 lia̍h-siàu 掠數 lia̍h-ū-ì-sù 掠有意思 lia̍h-chún 掠準 lia̍h-hî--ê/lia̍h-hû--ê 掠漁的 lia̍h-lāu 掠漏 lia̍h-bô-thâu-cháng 掠無頭總 lia̍h-soah 掠煞 lia̍h-hoān-lâng 掠犯人 lia̍h-soa 掠痧 lia̍h-pe̍h-chha̍t 掠白賊 lia̍h-ti̍t 掠直 lia̍h-ti̍t-lō͘ 掠直路 lia̍h-khòaⁿ-bāi 掠看覓 lia̍h-khang-phāng 掠空縫 lia̍h-sǹg 掠算 lia̍h-ko-siû 掠篙泅 lia̍h-thâng 掠蟲 lia̍h-ōe-phāng 掠話縫 lia̍h-ōe-sat 掠話虱 lia̍h-kóng 掠講 lia̍h-phó͘ 掠譜 lia̍h-chha̍t 掠賊 lia̍h-cháu-su 掠走私 lia̍h-phòe/lia̍h-phè 掠配 lia̍h-tn̂g-pó͘-té 掠長補短 lia̍h-hong-so-îⁿ 掠風搓圓 lia̍h-hong-sahN-iáⁿ 掠風趿影 lia̍h-hî/lia̍h-hû 掠魚 lia̍h-hî-ê/lia̍h-hû-ê 掠魚的 lia̍h-hāu 掠鱟 lia̍h-chê/lia̍h-chôe 掠齊 lia̍h-lêng 掠龍 lia̍h-lêng-ê 掠龍的 liû-toh 揉桌 lio̍k-hái-phiâⁿ 搨海坪 lau-ōe 撈話 lā-ōe-thâu/lau-ōe-thâu 撈話頭 lā/ngiau/ngiáu 撓 lā-sū 撓事 lā-kin-le/lā-kun-le 撓根絡 lā-mi̍h-kiāⁿ 撓物件 lā-khang 撓空 lā-khang-thâu 撓空頭 láu-kin/láu-kun 撓筋 lā-ká 撓絞 lā-pûi 撓肥 lā-chhài 撓菜 láu-tio̍h 撓著 láu-tio̍h-kin/láu-tio̍h-kun 撓著筋 lā-ham 撓蚶 lā-ōe-thâu 撓話頭 lā-mn̂g-lō͘ 撓門路 lā-thâu 撓頭 liah-phiò 撕票 lián 撚 lián-á 撚仔 lián-chhùi-hoe 撚嘴花 lián-pó 撚寶 lián-pó-piáⁿ 撚寶餅 lián-pôaⁿ 撚盤 lián-hīⁿ-khang 撚耳空 lián-lô-si 撚螺絲 lián-gô-á 撚遨仔 lián-chîⁿ 撚錢 lián-tâu 撚骰 lòng-tó 撞倒 lòng-pháiⁿ/lòng-phái 撞歹 lòng--sí 撞死 lòng-tio̍h-siong 撞著傷 liâu 撩 liô-ám 撩ám liâu-chhâ 撩柴 liâu-chúi 撩水 liô-iû 撩油 liâu-chóa 撩紙 liô-tāu-phôe/liô-tāu-phê 撩豆皮 lûi 擂 lûi-tâi 擂台 lûi-thûi 擂椎 lûi-thûi 擂槌 lûi-chúi 擂水 lûi-phûn 擂盆 lûi-poah 擂缽 ló͘ 擄 liàm 擰 lù-á/lu-á 攄仔 lu-tó 攄倒 lù-chhùi-khí 攄嘴齒 lu-thô͘-chhia 攄土車 lu-pêⁿ/lu-pîⁿ 攄平 liàn 攆 liap 攝 liap-á-kheh 攝仔客 liap--khì/liap--khù/sia̍p-khì/sia̍p-khù 攝去 liap-chhú 攝取 liap-sái 攝屎 liap-sái-kheh 攝屎客 liap-iáⁿ 攝影 liap-iáⁿ-ka 攝影家 liap-iáⁿ-su 攝影師 liap-iáⁿ-pîⁿ 攝影棚 liap-liap 攝攝 liap-sī 攝氏 liap-lí 攝理 liap-sai-khia 攝私傢 liap-pó͘-pó͘ 攝脯脯 liap-kéng 攝襉 liap-hō͘-sòaⁿ 攝護腺 liap-kéng 攝 lám 攬 lám-leh-khàu 攬leh哭 lám-tiâu-tiâu 攬tiâu-tiâu láng-lâi 攬來 lám-sèng 攬勝 lám-bóe/lám-bé 攬尾 lám-tiâu-tiâu 攬椆椆 lám-heng 攬胸 lám-io 攬腰

mo͘h-piah 抈壁 mo͘h-piah-tû 抈壁廚 mo͘h-piah-kúi 抈壁鬼 mo͘h-phīⁿ-á 抈鼻仔 mô͘-thian 摩天 mô͘-chhat 摩擦 mô͘-lo̍k-ko 摩洛哥 mo͘-chhái 摸彩 mo͘-hui 摸飛 mai-khuh 擴音

nō͘-sì/nō͘-sè 懦勢 nō͘-sèng 懦性 nō͘-nō͘ 懦懦 nōa-sì/nōa-sè 懶勢 nōa-sèng 懶性 nōa-sèng-tē/nōa-sèng-tōe 懶性地 nōa-chōaⁿ 懶賤 ngó͘-kok 我國 ngó͘-hong 我方 ngó͘-kun 我軍 niú 扭 niú-le̍k 扭力 ngiú-kha-chhng 扭尻川 niú-khiok 扭曲 ná-chhiú 拿手 Ná-phò-lûn 拿破崙 nô͘-ui 挪威 nô͘-iōng-kong-khoán 挪用公款 ne̍h-ân/ni̍h-ân 捏ân ni-leh-khàng 捏勒控 ni̍h-kûn-thâu 捏拳頭 ni̍h-kûn-thâu-bó/ni̍h-kûn-thâu-bú 捏拳頭母 ni̍h-sí 捏死 ni̍h-hong-khîm 捏風琴 ni̍h-khí-ko 捏齒膏 nng 掄 ng-iap 掩揜 nóa-chhóaⁿ 撋琖 nóa-mī-hún 撋麵粉 ngiau-kha-chhng 撓尻川 ngiáu-khui 撓開 ngiauh-siâu 撠siâu ngiauh-khì/ngiauh-khù 撠去 ngiauh-chhùi 撠嘴 ngiauh-hê 撠蝦 ngiauh-than 撠蟶 ngiauh-khí 撠起 ngiauh-khí-lâi 撠起來 nôa--leh 攔leh nôa-cha̍h/nôa-choe̍h 攔截 nôa-cha̍h 攔閘 nôa-chó͘ 攔阻 nôa-thâu 攔頭

oe-m̄-kiâⁿ 挨m̄行 oe-chhoe-chhiùⁿ/oe-chhe-chhiùⁿ 挨吹唱 oe-chhoe-phah/oe-chhe-phah 挨吹拍 oe-oe-khoeh-khoeh/e-e-kheh-kheh 挨挨khoeh-khoeh oe-oe-tńg 挨挨轉 oe-soah 挨煞 oe-chiūⁿ 挨癢 oe-sat-bó-lâng/oe-sat-bú-lâng 挨虱母人 oe-kòe-sin/oe-kè-sin 挨過身 o͘ⁿ 捂 o͘ⁿ-o͘ⁿ-khùn 捂捂睏 o͘ⁿ-sè-kiáⁿ/o͘ⁿ-sòe-kiáⁿ 捂細囝 om-ba̍k-ke/am-ba̍k-koe 掩目雞 oān-nî-hō/ōaⁿ-nî-kō 換年號 oān-chō͘ 援助 oān-chō͘-chiá 援助者 oân-ín/oān-ín 援引 oān-chhiú 援手 oān-kiù 援救 oān-iōng 援用

ó͘-thó͘-ki 挖土機 óe-thô͘-chhia 挖土車 ó͘-chhiûⁿ-kha 挖牆腳 óe-hīⁿ-sái 挖耳屎 óe-phīⁿ-sái 挖鼻屎 ó͘-chhàu-khang 搗臭空

òe/thoah 挩 òe-mi̍h-kiāⁿ 挩物件


ōaⁿ-sak 換sak ōaⁿ--chit-ē 換一下 ōaⁿ-leng-khí 換乳齒 ōaⁿ-lâng 換人 ōaⁿ-ūi 換位 ōaⁿ-lâi 換來 ōaⁿ-chò/ōaⁿ-chòe 換做 ōaⁿ-tang 換冬 ōaⁿ-kháu-bī 換口味 ōaⁿ-kù-ōe-kóng 換句話講 ōaⁿ-chhùi 換嘴 ōaⁿ-chhùi-khí 換嘴齒 ōaⁿ-ni-khí 換奶齒 ōaⁿ-kang 換工 ōaⁿ-thiap 換帖 ōaⁿ-thiap-ê 換帖個 ōaⁿ-chhiú 換手 ōaⁿ-tiāu 換掉 ōaⁿ-pái 換擺 ōaⁿ-sóaⁿ-chîⁿ 換散錢 ōaⁿ-sin 換新 ōaⁿ-li̍t 換日 ōaⁿ-tiâu-tē 換朝代 ōaⁿ-chai 換栽 ōaⁿ-mn̂g/ōaⁿ-mo͘ 換毛 ōaⁿ-khì 換氣 ōaⁿ-thng-bô-ōaⁿ-io̍h 換湯無換藥 ōaⁿ-chún 換準 ōaⁿ-pêng 換爿 ōaⁿ-chèng 換種 ōaⁿ-sǹg 換算 ōaⁿ-iok 換約 ōaⁿ-âng 換紅 ōaⁿ-tō͘ 換肚 ōaⁿ-pho͘ 換舖 ōaⁿ-hâng 換行 ōaⁿ-saⁿ 換衫 ōaⁿ-saⁿ-khò͘ 換衫褲 ōaⁿ-chong 換裝 ōaⁿ-khì-lâi 換起來 ōaⁿ-chhia 換車 ōaⁿ-tô͘ 換途 ōaⁿ-chîⁿ 換錢 ōaⁿ-hông 換防 ōaⁿ-bīn 換面 ōaⁿ-thâu-lō͘ 換頭路 ōaⁿ-khí 換齒

peh-pak 憋腹 pîn 憑 pîn-i 憑依 pêng-sìn/pîn-sìn 憑信 pîn-chún 憑准 pîn-lia̍h-chún 憑掠準 pîn-kì/pîn-kù 憑據 pîn-pún-sū 憑本事 pîn-tiâu 憑條 pîn-chún 憑準 pîn-hok-khì 憑福氣 pîn-liâng-sim/pîn-liông-sim 憑良心 pîn-chià 憑藉 pêng-chèng/pîn-chèng 憑證 pîn-thâu 憑頭 pîn-thâu-lâi 憑頭來 pâng/phâng 房 pâng-tiong-su̍t 房中術 pâng-sū 房事 pâng-kè 房價 pâng-chhù 房厝 pâng-khè 房契 pâng-kheh 房客 pâng-ok 房屋 pâng-koan-sòe/pâng-koan-sè 房捐稅 pâng-tong 房東 pâng-thiāu 房柱 pâng-sán 房產 pâng-thiāu 房祧 pâng-cho͘ 房租 pâng-sià 房舍 pâng-mn̂g 房門 pâng-keng 房間 pâng-thâu 房頭 pián/píⁿ 扁 píⁿ-chhùi 扁嘴 pín-taⁿ/pin-taⁿ/pin-taⁿ/píⁿ-taⁿ 扁擔 pin-taⁿ-hio̍h 扁擔葉 píⁿ-peh 扁柏 píⁿ-thô-sòaⁿ 扁桃線 píⁿ-tek 扁竹 píⁿ-láng 扁籠 píⁿ-kô 扁翱 pián-hiok/pián-thiok 扁蓄 píⁿ-tāu/pián-tāu 扁豆 píⁿ-lē/píⁿ-lōe/píⁿ-lòe 扁鑢 píⁿ-chǹg 扁鑽 pián-sit/pián-si̍t 扁食 pián-si̍t-tàⁿ 扁食擔 pián-si̍t-phôe/pián-si̍t-phê 扁食皮 píⁿ-hî/píⁿ-hû 扁魚 píⁿ-phīⁿ 扁鼻 pê 扒 pê-óa 扒倚 peh-sì-thián 扒四展 peh-pu̍ih 扒拔 peh-peⁿ 扒拼 pê-khàng-iah 扒控挖 pê-chiūⁿ 扒癢 peh-pak 扒腹 pê-chûn 扒船 peh-hó͘-niau 扒虎貓 pê-lêng-chûn/pê-liông-chûn 扒龍船 pān 扮 pān-sian 扮仙 pān-sì/pān-sè 扮勢 pān-chhiò-bīn 扮笑面 pān-kioh 扮腳 pān-thâu 扮頭 pán-á 扳仔 pan-tó 扳倒 pán-chhiú 扳手 pan-tn̄g 扳斷 pán-kim 扳金 phô͘-lān-pha 扶lān-pha phô͘-lān-pha 扶lān脬 phô͘-sáng 扶sáng phô͘-tháⁿ 扶tháⁿ phô͘--lâng 扶人 phô͘-sian 扶仙 phô͘-kha-chhng 扶尻川 phô͘-āu-kha 扶後腳 phô͘-chah 扶扎 phô͘-phô͘-tháⁿ-tháⁿ 扶扶tháⁿ-tháⁿ phô͘-iô-ti̍t-siāng/phô͘-iô-ti̍t-siōng 扶搖直上 phô͘-sáng 扶搡 phô͘-toh-á 扶桌仔 phô͘-kha 扶腳 phô͘-lān 扶膦 phô͘-lān-sian 扶膦仙 phô͘-lān-pha 扶膦脬 phô͘--khí-lâi 扶起來 phe/phoe 批 phoe-sak 批sak phe-lēng 批令 phe-kiāⁿ/phoe-kiāⁿ 批件 phe-sìn/phoe-sìn 批信 phe-chún 批准 phe-phòaⁿ/phoe-phòaⁿ 批判 phe-lông/phoe-lông 批囊 phe-ke̍k/phoe-ke̍k 批局 phe-kái 批改 phe-chat/phoe-chat 批札 phe-tháng/phoe-tháng 批桶 phe-lok/phoe-lok 批橐 phe-lok-á/phoe-lok-á 批橐仔 phe-khak/phoe-khak 批殼 phe-hoat-kè/phi-hoat-kè 批發價 phe-phôe/phoe-phê 批皮 phe-sī/phoe-sī 批示 phe-tâng/phoe-tâng 批筒 phe-siuⁿ/phoe-siuⁿ 批箱 phe-chóa 批紙 phoe-bah 批肉 phe-hok 批覆 phe-phêng/phoe-phêng 批評 phe-phêng-chiá/phoe-phêng-chiá 批評者 phe-hòe/phoe-hè 批貨 phe-kò͘/phoe-kò͘ 批購 phe-gîn/phoe-gûn 批銀 phe-oa̍t/phoe-oa̍t 批閱 phe-pok/phoe-pok 批駁 pé 把 pá-láng 把láng pé-tiûⁿ 把場 pá-siú 把守 pá-hì 把戲 pé-chhiú-bīn 把手面 pá-chhî 把持 pá-ak 把握 pá-pìⁿ 把柄 pá-oán 把玩 pé-chóaⁿ 把盞 pé-pa̍k 把縛 pé-lō͘ 把路 pá-hong 把風 phiⁿ/phǹg/piaⁿ 抨 piaⁿ-sak 抨sak pêng-kek 抨擊 phiaⁿ-chio̍h-thâu 抨石頭 phiⁿ-tńg-lâi 抨轉來 phi 披 phi-ta 披凋 phi-tiâⁿ 披埕 phi-kòa-siāng-tīn/phi-kòa-siōng-tīn 披掛上陣 phi-pha̍k 披曝 phi-chhek 披粟 phi-kian 披肩 phi-saⁿ 披衫 phi-sin 披身 phi-khui 披開 phi-lō͘ 披露 phāu/phō 抱 phō-ân-ân 抱ân-ân phō-leh 抱leh phō-liù-chhiú 抱liù手 phō-tiâu 抱tiâu phō-tiâu-tiâu 抱tiâu-tiâu phāu-put-pêng 抱不平 phāu-hu̍t-kha/phō-pu̍t-kha 抱佛腳 phō-ê 抱個 phō-tāng 抱動 phōgín-á 抱囝仔 phō-tōa-thúi 抱大腿 phō-tēng 抱定 phō-sim 抱心 phō-sim-pêng 抱心旁 phō-sim-soa 抱心痧 phāu-oàn 抱怨 phāu-pi-koan 抱悲觀 phō-tî 抱持 phāu-lok-koan 抱樂觀 phō-chhiū-liân 抱樹蓮 phō-chhiū-koeh 抱樹蕨 phō-khiām 抱歉 phāu-koat-sim 抱決心 phō-seⁿ/phō-siⁿ 抱生 phō-ê 抱的 phō-ún 抱穩 phāu-hū 抱負 phō-tāng 抱重 put-cháu 拂走 pha/phau 拋 pha-tiâu 拋tiâu phau-hā 拋下 pha-tò-tńg 拋倒轉 phau-kng 拋光 phau-chhut 拋出 pha-siû 拋售 pha-oan-lō͘ 拋彎路 pha-pha-cháu 拋拋走 pha-sa 拋捎 pha-sa 拋搔 pha-khì/phau-khì 拋棄 phau-bu̍t-sòaⁿ 拋物線 pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ 拋碇 pha-chng-ín-ge̍k 拋磚引玉 pha-tîn 拋籐 pha-bāng 拋網 phau-siù-kiû 拋繡球 pha-chûn 拋船 pha-hng 拋荒 pha-hng-tē/pha-hng-tōe 拋荒地 pha-tîn 拋藤 pha-chhia-lián 拋車輦 pha-chhia-lìn-táu 拋車輾斗 pha-lián-táu/pha-liàn-táu 拋輦斗 pha-lìn-táu 拋輾斗 pha-kīn-lō͘/pha-kūn-lō͘ 拋近路 pha-hn̄g-lō͘ 拋遠路 pha-tiāⁿ/pha-tiàⁿ 拋錠 pha-hî/pha-hû 拋魚 pha-kî-lîn 拋麒麟 pōaⁿ 拌 pōaⁿ-nóa 拌nóa pōaⁿ-chhùi-chi̍h 拌嘴舌 pōaⁿ-thô͘-hún 拌土粉 pōaⁿ-tiāu 拌掉 pôaⁿ-âng-mn̂g-thô͘ 拌紅毛土 pōaⁿ-hô͘-sîn 拌胡蠅 pōaⁿ-báng 拌蚊 pōaⁿ-sàm 拌鬖 pōaⁿ-chhiu 拌鬚 phah/phek 拍 phah-bē-tân/phah-bōe-tân 拍bē-tân phah-bē-sí 拍bē死 phah-bē-thong 拍bē通 phah-bē-khui 拍bē開 phah-hang 拍giâ phah-hoa 拍hoa phah-ka-chhiùⁿ 拍ka-chhiùⁿ phah-ka-la̍uh 拍ka-la̍uh phah-ka-la̍uh-sin 拍ka-la̍uh身 phah-kha-chhiùn 拍kha-chhiùn phah-kha-chhiùⁿ 拍kha-chhiùⁿ phah-khit 拍khit phah-khi̍t 拍khi̍t phah-ko̍k-ke 拍kok--ke phah-lut--khì/phah-lut--khù 拍lut去 phah-m̄-kìⁿ/phàng-kiàn/phàng-m̄-kìⁿ 拍m̄見 phah-m̄-kiaⁿ 拍m̄驚 phah-chhit-chiat 拍七折 phah-ka-la̍uh 拍交落 phah-i-bô-tiuⁿ-tî 拍伊無張持 phah--lâi 拍來 phah-chò/phah-chòe 拍做 phah-léng 拍冷 phah-léng-chhèng 拍冷銃 phah-chhut 拍出 phah-hun-sò͘ 拍分數 phah-chiân-chām 拍前站 phah-kiap 拍劫 phah-chhe 拍叉 phah-chhe-á 拍叉仔 phah-chhùi-phé 拍嘴phé phah-chhùi-kó͘ 拍嘴古 phah-chhùi-kó͘ 拍嘴鼓 phah-eh 拍噎 phah-hiáng 拍嚮 phah-ki-chhó͘ 拍基礎 phah-hāi 拍壞 phah-chí 拍子 phah-khang 拍孔 phah-jī/phah-lī 拍字 phah-lī-ki 拍字機 phah-koaⁿ-si 拍官司 phah-kúi-ē 拍幾下 phah-hêng 拍形 phah-chhiú 拍手 phah-chhiú-chhèng 拍手銃 phah-chiat/phah-chi̍h 拍折 phah-chiat-hòe/phah-chiat-hè 拍折貨 phah-la-liâng 拍拉涼 phah-chio-ho͘ 拍招呼 phah-kûn 拍拳 phah-kûn-thâu 拍拳頭 phah-chhap 拍插 phah-lûi-tâi 拍擂台 phah-chhat-siau 拍擦銷 phah-àm-hō 拍暗號 phah-bo̍k-sèng 拍木勝 phek-pán 拍板 phah-kè 拍架 phah-ke̍h 拍桀 phah-mî-á 拍棉仔 phah-mî-phōe/phah-mî-phē 拍棉被 phah-bô͘ 拍模 phah-iūⁿ 拍樣 phah-bú 拍武 phah-khì 拍氣 phah-iû-kek 拍游擊 phah-ló͘ 拍滷 phah-hóe/phah-hé 拍火 phah-hóe-ki/phah-hé-ki 拍火機 phah-bô 拍無 phah-bô--khì/phah-bô--khù 拍無去 phah-bô-tio̍h 拍無著 phah-la̍h 拍獵 phah-kiû 拍球 phah-jiâu 拍皺 phah-chio̍h 拍石 phah-chio̍h-sai 拍石師 phah-chio̍h-ê 拍石的 phah-kan-lo̍k 拍矸轆 phah-chhùi 拍碎 phah-chéng 拍種 phah-kó 拍稿 phah-khang 拍空 phah-kho͘ 拍箍 phah-kho͘-poe/phah-kho͘-pe 拍箍飛 phah-nâ-kiû 拍籃球 phah-chhek 拍粟 phah-chóa-chiuⁿ 拍紙漿 phah-kat 拍結 phah-kat-kiû 拍結球 phah-bāng-kiû 拍網球 phah-chóng 拍總 phah-hô͘-sîn 拍胡蠅 phah-heng-khám 拍胸坎 phah-kha-chhng 拍腳倉 phah-kha-chhng-phé 拍腳倉phé phah-lû 拍茹 phah-lo̍h 拍落 phah-lo̍h-kong 拍落公 phah-lo̍h-chúi-káu 拍落水狗 phah-khiap 拍袪 phah-chhek-soe 拍觸衰 phah-bē/phah-bōe 拍賣 phah-iâⁿ 拍贏 phah-cháu--khì/phah-cháu--khù 拍走去 phah-khí 拍起 phah-gô 拍遨 phah-chhéⁿ/phah-chhíⁿ 拍醒 phah-chiam 拍針 phah-chhèng 拍銃 phah-lô-kó͘ 拍鑼鼓 phah-mn̂g 拍門 phah-cha̍p-kia̍h 拍雜kia̍h phah-chheⁿ-kiaⁿ/phah-chhiⁿ-kiaⁿ 拍青驚 phah-hong 拍風 phah-liâu 拍饒 phah-kiaⁿ 拍驚 phah-kiaⁿ-tāng 拍驚動 phah-lân 拍鱗 phah-chiáu 拍鳥 phah-môa-chhiok 拍麻雀 phah-kó͘ 拍鼓 poe̍h/pu̍ih 拔 pa̍t-á-phiò 拔仔票 pu̍ih-chhut 拔出 poe̍h-kiàm/pu̍ih-kiàm 拔劍 pu̍ih-hong 拔封 pu̍ih-hong-kóng 拔封栱 pu̍ih-tiāu 拔掉 poe̍h-tháng 拔桶 poa̍t-hô 拔河 pu̍ih-kâu-thâu 拔猴頭 poe̍h-hûn 拔痕 pu̍ih-ba̍k 拔目 poa̍h-ti̍t 拔直 pu̍ih-soh 拔索 poe̍h-kèⁿ 拔脛 poa̍h-kha 拔腳 poe̍h-hó͘-chhiu/pu̍ih-hó͘-chhiu 拔虎鬚 pu̍ih--khí-lâi 拔起來 poa̍t-tî/poa̍t-tû 拔除 poe̍h-kut 拔骨 poe̍h-lo̍k-kak 拔鹿角 piàⁿ 拚 piàⁿ-sio̍k 拚俗 piàⁿ-sio̍k-hòe/piàⁿ-sio̍k-hè 拚俗貨 piàⁿ-kè 拚價 piàⁿ-kè-siàu 拚價數 piàⁿ-ji̍p 拚入 piàⁿ--ji̍p-lâi 拚入來 piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù 拚出去 piàⁿ-kàu-ūi 拚到位 piàⁿ-la̍t 拚力 piàⁿ-sì/piàⁿ-sè 拚勢 piàⁿ-poh 拚博 piàⁿ-kāu-po̍h 拚厚薄 piàⁿ-tâi 拚台 piàⁿ-miā 拚命 piàⁿ-ko͘-tù 拚孤注 piàⁿ-sèⁿ-miā/piàⁿ-sìⁿ-miā 拚性命 piàⁿ-pâng 拚房 piàⁿ-sàu 拚掃 piàⁿ-siak 拚摔 piàⁿ-mê-kang/piàⁿ-mî-kang 拚暝工 piàⁿ-sí 拚死 piàⁿ-khùi 拚氣 piàⁿ-tù 拚注 piàⁿ-sià 拚瀉 piàⁿ-seⁿ-sí/piàⁿ-siⁿ-sí 拚生死 piàⁿ-seng-lí 拚生理 piàⁿ-pôaⁿ 拚盤 piàⁿ-kín 拚緊 piàⁿ-kín-chhia 拚緊車 piàⁿ-pak 拚腹 piàⁿ-lo̍h-khì/piàⁿ-lo̍h-khù 拚落去 piàⁿ-hoeh/piàⁿ-huih 拚血 piàⁿ-kak-thâu 拚角頭 piàⁿ-kè-tì 拚計智 piàⁿ-hòe-té/piàⁿ-hè-tóe 拚貨底 piàⁿ-lō͘ 拚路 piàⁿ-sin-sí 拚身死 phe-chhia 拚車 piàⁿ-su-iâⁿ 拚輸贏 piàⁿ-tīn 拚陣 piàⁿ-thâu-chêng 拚頭前 piàⁿ-thâu-khak 拚頭殼 piàⁿ-koán 拚館 piàⁿ-tàu 拚鬥 pài 拜 pài-it 拜一 pài-saⁿ 拜三 pài-siāng-tè/pài-siōng-tè 拜上帝 pài-jī 拜二 pài-gō͘ 拜五 pài-têng 拜亭 pài-hu̍t/pài-pu̍t 拜佛 pài-hāu 拜候 pài-sian-seⁿ/pài-sian-siⁿ 拜先生 pài-la̍k 拜六 pài-pia̍t 拜別 pài-sì 拜四 pài-tn̂g 拜堂 pài-bōng/pài-bō͘ 拜墓 pài-siū 拜壽 pài-thiⁿ-tē/pài-thiⁿ-tōe 拜天地 pài-ang 拜尪 pài-thiap 拜帖 pài-sai-hū 拜師傅 pài-nî 拜年 pài-kúi 拜幾 pài-thok 拜托 pài-pài 拜拜 pài-thàm 拜探 pài-táu 拜斗 pài-hōe 拜會 pài-goe̍h/pài-ge̍h 拜月 pài-ho̍k 拜服 pài-toh 拜桌 pài-chiaⁿ 拜正 pài-sòe-lân 拜歲蘭 pài-hóe-kàu/pài-hé-kàu 拜火教 pài-seⁿ-ji̍t/pài-siⁿ-ji̍t/pài-seⁿ-li̍t/pài-siⁿ-li̍t 拜生日 pài-chó͘ 拜祖 pài-chó͘-chong 拜祖宗 pài-sîn 拜神 pài-sèng-thé 拜聖體 pài-kiàn 拜見 pài-thok 拜託 pài-hóng 拜訪 pài-tho̍k 拜讀 piⁿ-chhiú-bóe/piⁿ-chhiú-bé 拼手尾 piⁿ-peh 拼扒 piⁿ-pu̍ih/peⁿ-pu̍ih 拼拔 peng-hoat 拼法 phèng-pôaⁿ 拼盤 peng-im/pheng-im 拼音 pat 捌 pat-lī 捌字 pat-siūⁿ 捌想 pat-kiàn-siàu 捌見笑 pat-hòe/pat-hè 捌貨 pō͘-chhiú 捕手 pó͘-lô 捕撈 pó͘-sat 捕殺 pó͘-thâu 捕頭 phâng/phóng 捧 phâng-tiûⁿ 捧場 phóng-chúi-lim 捧水 phâng-óaⁿ 捧碗 phâng-tê 捧茶 phâng-tê-tòaⁿ 捧茶旦 phâng-chhài 捧菜 phâng-pn̄g 捧飯 pâi 排 pâi-á 排仔 pâi-á-thâu 排仔頭 pâi-á-kut 排仔骨 pâi-tá-sèng 排他性 pâi-sian 排仙 pâi-hóng 排仿 pâi-pat-sian 排八仙 pâi-peh-jī/pâi-poeh-jī 排八字 pâi-chhut 排出 pâi--chhut-lâi 排出來 pâi-lia̍t 排列 pâi-kàu 排到 pâi-ìn 排印 pâi-nn̄g-kî 排卵期 pâi-sià 排卸 pâi-kó͘-tóng 排古董 pâi-chí 排只 pâi-miâ 排名 pâi-chhiâng/pâi-tiûⁿ 排場 pâi-tôaⁿ 排壇 pâi-gōa 排外 pâi-jī 排字 pâi-jī-tīn 排字陣 pâi-tēng 排定 pâi-hì 排戲 pâi-lûi-tâi 排擂台 pâi-hòng 排放 pâi-thek/pâi-the̍k 排斥 pâi-kà-chú 排架子 pâi-toh 排桌 pâi-kî-kio̍k 排棋局 pâi-iūⁿ 排樣 pâi-pí 排比 pâi-khì 排氣 pâi-khì-kóng 排氣管 pâi-chúi 排水 pâi-chúi-kau 排水溝 pâi-chúi-khang 排水空 pâi-sià/pâi-siat 排泄 pâi-sià 排洩 pâi-ián 排演 pâi-pán 排版 pâi-pan 排班 pâi-kiû 排球 pâi-kiû-sài 排球賽 pâi-pe̍h 排白 pâi-pôaⁿ 排盤 pâi-óaⁿ-tī/pâi-óaⁿ-tū 排碗箸 pâi-chí 排祉 pâi-tē-it 排第一 pâi-tē-kúi 排第幾 pâi-liān 排練 pâi-hâng 排行 pâi-hâng-pńg 排行榜 pâi-kái 排解 pâi-siat 排設 pâi-khò 排課 pâi-tiúⁿ 排長 pâi-tn̂g-chôa-tīn 排長蛇陣 pâi-mn̂g-bīn 排門面 pâi-tīn 排陣 pâi-tî/pâi-tû 排除 pâi-tūi 排隊 pâi-thâu-lâi 排頭來 pâi-thâu-tia 排頭爹 pâi-hiuⁿ-toh 排香桌 pâi-kut 排骨 pâi-chê/pâi-chôe 排齊 peh-ha̍h 掰哈 póe-chhùi 掰嘴 póe-hōe 掰會 peh-phôe/peh-phê 掰皮 peh-phòa-bīn 掰破面 peh-ha̍h-á 掰笚仔 póe-chîⁿ 掰錢 phāiⁿ-chè 揹債 phāiⁿ-chîⁿ-cháu 揹錢走 poaⁿ 搬 poaⁿ-chhiau 搬chhiau poaⁿ-chiūⁿ 搬上 poaⁿ-ūi 搬位 poaⁿ-chhng 搬倉 poaⁿ-chhut 搬出 poaⁿ-kàu 搬到 poaⁿ-chhù 搬厝 poaⁿ-chhùi 搬嘴 poaⁿ-chhùi-chi̍h 搬嘴舌 poaⁿ-chhùi-gím 搬嘴錦 poaⁿ-tōa-hì 搬大戲 poaⁿ-pò͘-tē-hì 搬布袋戲 poaⁿ-sóa 搬徙 poaⁿ-sóa-ūi 搬徙位 poaⁿ-hì 搬戲 poaⁿ-thiau/poaⁿ-thio 搬挑 poaⁿ-tín-tōng 搬振動 poaⁿ-chhia 搬推 poaⁿ-kiù-peng 搬救兵 poaⁿ-mi̍h-kiāⁿ 搬物件 poaⁿ-chhia 搬硨 poaⁿ-pho͘ 搬舖 poaⁿ-chhiáⁿ 搬請 poaⁿ-hòe/poaⁿ-hè 搬貨 poaⁿ-cháu 搬走 poaⁿ-ūn 搬運 poaⁿ-ūn-hùi 搬運費 poaⁿ-chhian 搬遷 poaⁿ-pho͘ 搬鋪 piaⁿ/phiaⁿ/piàⁿ 摒 piàⁿ-hiat-kak 摒hiat掬 piàⁿ-liáu-liáu 摒了了 piàⁿ-chhng 摒倉 piàⁿ-chhng-khò͘ 摒倉庫 piàⁿ--chhut-khì/piàⁿ--chhut-khù 摒出去 piàⁿ-hn̂g 摒園 phiaⁿ-hìⁿ-sak 摒幌sak piàⁿ-pâng-keng 摒房間 piàⁿ-sàu 摒掃 phiaⁿ-tiāu 摒掉 piàⁿ-tàn-sak 摒掞sak piàⁿ-chúi 摒水 piàⁿ-tiâu 摒牢 piàⁿ-tn̄g 摒盪 piaⁿ-chio̍h-thâu/phiaⁿ-chio̍h-thâu 摒石頭 piàⁿpùn-sò 摒糞埽 piàⁿ-pho͘ 摒舖 piàⁿ-tn̄g 摒蕩 phiaⁿ-thó-ka̍k 摒討掬 piàⁿ-bē/piàⁿ-bōe 摒賣 pèng-tî/pèng-tû 摒除 pio 摽 pio--lâng 摽人 pio-hōa 摽嘩 pio-koa 摽歌 pio-kún 摽滾 pio-kún-hōa 摽滾嘩 pio-chhiò 摽笑 phiat 撇 phiat-sak 撇sak phiat-á 撇仔 phiat-chhe/phoat-chhe 撇叉 phia̍t-bóe/phia̍t-bé 撇尾 phiat-sàng 撇桑 phiat-pō͘ 撇步 phiat-chheng 撇清 phia̍t-si̍t 撇翼 phoat-kha 撇腳 phoah/poah/póe 撥 poah-hō͘ 撥hō͘ poah-kau 撥交 poah-lâng 撥人 poah-hù 撥付 poah-chhut 撥出 poah-kang 撥工 poah-só͘-chāi 撥所在 póe-chhōe/póe-chhē 撥找 poah-sî-kan 撥時間 poah-khoán 撥款 poah-iōng 撥用 poah-hoat 撥發 poat-kha 撥腳 poah-hō 撥號 poah-piⁿ 撥邊 poah-khui/póe-khui 撥開 pò͘ 播 pò͘-chhut 播出 pò͘-hòng 播放 pò͘-chhun 播春 pò͘-chhân 播田 pò͘-ng-á 播秧仔 pò͘-chéng 播種 pò͘-tiū 播稻 pò͘-sàng 播送 pò͘-im 播音 phok 撲 phok-khek-pâi 撲克牌 pho̍k-pho̍k-tōaⁿ 撲噗彈 phak-tē-hó͘/phak-tōe-hó͘ 撲地虎 phok-phok 撲撲 phok-phok-tōaⁿ 撲撲彈 pho̍k-pho̍k-chháiⁿ 撲撲筅 phut-phut-tiô 撲撲趒 phok-phok-chhia 撲撲車 phū-phū-poe/phū-phū-pe 撲撲飛 phok-kiù 撲救 phok-sat 撲殺 phok-bia̍t 撲滅 pho̍k-bô-tio̍h 撲無著 phok-khang 撲空 pho̍k-tio̍h 撲著 phia̍k 擗 phia̍k-á 擗仔 phia̍k-chhut 擗出 phia̍k-chhùi-phóe 擗嘴-卑頁 phia̍k-thô͘ 擗土 peh-phôe/peh-phê 擘皮 peh-phòa 擘破 pái 擺 pái-á 擺仔 pái-pò͘ 擺佈 pái-chhut 擺出 pái--chhut-lâi 擺出來 pái-chhioh 擺尺 pái-pêng 擺平 pái-lōng 擺弄 páiⁿ-thāiⁿ/pái-thāiⁿ 擺態 pái-ōaⁿ 擺換 pái-poah 擺撥 pái-pái 擺擺 pái-bêng 擺明 pái-thè/pái-thòe 擺替 pái-siaⁿ 擺聲 pái-thoat 擺脫 pái-kha 擺腳 pan-seng 攀升 phan-teng 攀登 pan-khui/pian-khui 攀開 phan-hū 攀附 pàng-bē-khui 放bē開 pàng-bē-lī/pàng-bē-lî 放bē離 pàng-hiat-tiāu 放hiat掉 pàng-hiat-kak 放hiat掬 pàng-hō͘-góa 放hō͘我 pang--leh 放leh pàng-lēng 放lēng pàng-sak 放sak pàng-siàu 放siàu 沙可|pàng-khòa 放|沙可 pàng-chi̍t-khiah 放一khiah pàng-hē 放下 pàng-i-soah 放伊煞 pàng-phōaⁿ 放伴 pàng-tò-tńg 放倒轉 pàng-kè 放價 pàng-ji̍p/pàng--li̍p 放入 pàng-lēng 放冗 pàng-tang 放冬 pàng-chhìn-chhái 放凊彩 pàng-chhut 放出 pàng-tiau 放刁 pàng-lī-sek 放利息 pàng-cha̍p-hó͘ 放十虎 pàng-pòaⁿ-ba̍k 放半目 pàng-nn̄g 放卵 pàng-gōa-gōa 放外外 pàng-kóng-pe̍h 放孔子 pàng-ko͘-poe/pàng-ko͘-pe 放孤飛 pàng-ha̍k/pàng-o̍h 放學 pang-tiāⁿ 放定 pàng-ke-hóe/pàng-ke-hé 放家伙 pàng-jiō/pàng-liō 放尿 pàng-phùi 放屁 pàng-phùi-chhia 放屁車 pàng-sái 放屎 pàng-sái-jiō/pàng-sái-liō 放屎尿 pàng-kang 放工 pàng-thiap 放帖 pàng-chhiú 放手 pàng-pha-hng 放拋荒 pàng-tiāu 放掉 pàng-kak 放掬 pàng-sak 放提 pàng-poah 放撥 pàng-kì-chāi/pàng-kù-chāi 放據在 pàng-kì-chāi-i/pàng-kù-chāi-i 放據在伊 pàng-hòng-hòng 放放放 pàng-sòaⁿ 放散 pàng-siàu 放數 pàng-chá 放早 pàng-hē 放暇 pàng-hoâiⁿ-chè 放橫債 pàng-khoân 放權 pàng-pō͘ 放步 pàng-pō͘-kiâⁿ 放步行 pàng-to̍k 放毒 pàng-chúi 放水 pàng-chúi-lâu 放水流 pàng-chúi-teng 放水燈 pàng-iûⁿ 放洋 pàng-káng 放港 pàng-káng-ê 放港的 pàng-sip-sip 放濕濕 pàng-hóe/pàng-hé 放火 pàng-hóe-sio/pàng-hé-sio/páng-hóe-sio/páng-hé-sio 放火燒 pàng-phàu 放炮 pàng-phàu-á 放炮仔 pàng-ian-hóe/pàng-ian-hé 放煙火 pàng-soah 放煞 pàng-joa̍h 放熱 pàng-loa̍h-sî 放熱時 pàng-gû 放牛 pàng-gû-pan 放牛班 pàng-bo̍k 放牧 pàng-káu-phùi 放狗屁 pàng-lī 放痢 pàng-pe̍h-thiap 放白帖 pàng-chīn-pōng 放盡磅 pàng-ba̍k 放目 pàng-ti̍t 放直 pàng-lé-phàu 放禮砲 pàng-chéng 放種 pàng-khang 放空 pàng-khang-iâⁿ 放空營 pàng-khang-chhia 放空車 pàng-khang-chhèng 放空銃 pàng-pit 放筆 pàng-ko͘ 放箛 pàng-hún-chiáu 放粉鳥 pàng-chhek-chheⁿ/pàng-chhek-chhiⁿ 放粟青 pàng-pùn 放糞 pàng-âng 放紅 pàng-chóa-hó͘ 放紙虎 pàng-pô͘ 放紨 pàng-bāng 放網 pàng-kún-á 放緄仔 pàng-sòaⁿ 放線 pàng-iûⁿ 放羊 pàng-siaⁿ 放聲 pàng-siaⁿ-khàu 放聲哭 pàng-kha-kin/pàng-kha-kun 放腳筋 pàng-chhàu-phùi 放臭屁 pàng-hng 放荒 pàng-lo̍h 放落 pang--lo̍h-khì/pang--lo̍h-khù 放落去 pàng-hó͘-lāi 放虎利 pàng-báng-tà 放蚊罩 pàng-bi̍t 放蜜 pàng-thâng 放蟲 pàng-hoeh/pàng-huih 放血 pàng-tiāⁿ 放訂 pàng-ōe-sng 放話栓 pàng-kōng 放誆 pàng-sia 放賒 pàng-cháu 放走 pàng-nńg 放軟 pàng-tāng-chè 放重債 pàng-tāng-lāi 放重利 pàng-tiò 放釣 pàng-chhèng 放銃 pàng-khui/phau-khai 放開 pàng-tiān 放電 pàng-pé 放靶 pàng-hong 放風 pàng-hong-chhoe/pàng-hong-chhe 放風吹 pàng-hong-siaⁿ 放風聲 pàng-poe/pàng-pe 放飛 pàng-chhī 放飼 pàng-sang 放鬆 pàng-hî/pàng-hû 放魚 pàng-tiám 放點 pàng-sak 放 pāi 敗 pāi-kè 敗價 pāi-pak 敗北 pāi-miâ 敗名 pāi-lo͘ 敗嘍 pāi-hoāi 敗壞 pāi-hāi 敗害 pāi-ke 敗家 pāi-chiòng 敗將 pāi-chhī 敗市 pāi-tek 敗德 pāi-chiàn 敗戰 pāi-chhiú 敗手 pāi-pán 敗板 pāi-to̍k 敗毒 pāi-hóe/pāi-hé 敗火 pāi-pit 敗筆 pāi-thóng-kiáⁿ 敗統囝 pāi-chek 敗績 pāi-siaⁿ 敗聲 pāi-sīn 敗腎 pāi-hèng 敗興 pāi-hiat 敗血 pāi-hiat-chèng 敗血症 pāi-sò͘ 敗訴 pāi-lián 敗輦 pāi-thè/pāi-thòe 敗退 pāi-mn̂g-hong 敗門風 pāi-hām 敗陷 pāi-lō͘ 敗露 pāi-lūi 敗類 pāi-bé 敗馬

sêng-kau 成交 sêng-kau-liāng/sêng-kau-liōng 成交量 sêng-jîn 成仁 sêng-á 成仔 sêng-hūn 成份 sêng-choân 成全 sêng-hun/sêng-hūn 成分 sêng-kong 成功 Sêng-kong-tāi-ha̍k 成功大學 Sêng-kong-niá 成功嶺 Sêng-kiat-su-hān 成吉思汗 sêng-miâ 成名 sêng-oân 成員 sêng-oân-kok 成員國 sêng-būn-tê/sêng-būn-tôe 成問題 sêng-in 成因 Sêng-tāi 成大 sêng-hun 成婚 sêng-chong 成宗 sêng-ka-li̍p-gia̍p 成家立業 sêng-tùi 成對 sêng-chiū 成就 sêng-chiū-kám 成就感 sêng-liân-lâng 成年人 sêng-khîm 成擒 sêng-pāi 成敗 sêng-bûn 成文 sêng-pún 成本 sêng-pún-kē 成本低 sêng-châi 成材 sêng-kó 成果 sêng-li̍p 成立 sêng-chiong 成章 sêng-soàn 成算 sêng-chek 成績 sêng-chek-toaⁿ 成績單 sêng-kûn-kiat-tūi 成群結隊 sêng-io̍h 成藥 sêng-kiàn 成見 sêng-chhin 成親 sêng-gí/sêng-gú 成語 Sêng-to͘ 成都 sêng-tióng 成長 sêng-tióng-lu̍t 成長率 sêng-siang 成雙 só͘ 所 só͘-í 所以 só͘-í-jiân 所以然 só͘-ki̍p 所及 só͘-chāi 所在 só͘-chāi-tē/só͘-chāi-tōe 所在地 só͘-ha̍k 所學 só͘-sio̍k 所屬 só͘-hēng 所幸 só͘-tek 所得 só͘-tit-sòe/só͘-tit-sè 所得稅 só͘-iú/só͘-ū 所有 só͘-iú-jîn 所有人 só͘-ûi 所為 só͘-hoat 所發 só͘-ek 所益 só͘-tì 所致 só͘-ūi 所謂 só͘-kóng 所講 só͘-kóng-ê 所講的 só͘-hùi 所費 só͘-tiông 所長 só͘-khò 所靠 sìⁿ-tūi 扇墜 sìⁿ-bah 扇肉 sìⁿ-hio̍h 扇葉 sìⁿ-kut 扇骨 sêng/sîn 承 sêng-pau 承包 sêng-pau-siong 承包商 sêng-siū 承受 Sêng-tek 承德 sêng-chiap 承接 sêng-tam 承擔 sêng-lám 承攬 sîn-chúi 承水 sîn-kiû 承球 sêng-hoat 承發 sêng-cho͘ 承租 sêng-sio̍k 承續 sîn--lo̍h-lâi 承落來 sêng-chè 承製 sîn-ōe-chhiu 承話鬚 sêng-jīn 承認 sêng-lo̍k 承諾 sêng-pān 承辦 sêng-chō 承造 sêng-ūn 承運 sîn-chhèng-chí 承銃子 sêng-siau 承銷 sêng-siau-jîn 承銷人 sîn-hō͘ 承雨 sîn-thâu-thûi 承頭槌 su-chêng-si 抒情詩 su-hoat 抒發 siā-ke̍k 拍槍 soán-chí/chàn-chí 拶指 so 挲 so-pêⁿ/so-pîⁿ 挲平 so-so 挲挲 so-loa̍h 挲捋 sa 捎 sa-lia̍h 捎lia̍h siau-táu 捎倒 sa-liu 捎溜 sa-bô-cháng 捎無總 sau-bé 捎馬 siá-sim 捨心 siá-sì/sià-sì 捨施 sàu/sò 掃 sàu-thô͘-kha 掃土腳 sàu-tè/sàu-tòe/sàu-tè 掃地 sàu-bōng/sàu-bō͘ 掃墓 sàu-siā 掃射 sàu-chhiú/sàu-chiú 掃帚 sàu-chhiú-chheⁿ/sàu-chhiú-chhiⁿ 掃帚星 sàu-chhiú-tek 掃帚竹 sàu-chhiú-hê 掃帚蝦 sàu-biâu-khì 掃描器 sàu-se/sàu-soe 掃梳 sàu-biâu/sàu-biô 掃瞄 sàu-biâu-khì 掃瞄器 sàu-tōng 掃蕩 sàu-sè 掃酒 sàu-tî/sàu-tû 掃除 sàu-lûi 掃雷 sàu-thé-biān/sàu-thé-bīn 掃體面 siū-ú 授予 siū-chheh 授冊 siū-ì 授意 siū-kî 授旗 siū-khoân/siū-koân 授權 siū-tiân 授田 sai-chhùi-phé 揌嘴phoe soeh 揳 soeh-khǹg 揳khǹg soeh-āu-chhiú 揳後手 soeh-khang 揳空 seh-chîⁿ/soeh-chîⁿ 揳錢 sńg-chè-kiáⁿ 損債囝 sún-siong 損傷 sún-sit 損失 sún-hāi 損害 sńg-tn̄g 損斷 sńg-húi 損毀 sńg-ek 損益 sńg-ba̍k 損目 sún-ba̍k-chiu 損目睭 sún-gán 損眼 sńg-sîn 損神 sńg-ūi/sún-ūi 損胃 sńg-tn̄g 損蕩 sún-sin 損身 so-îⁿ 搓圓 so-îⁿ-á 搓圓仔 so-îⁿ-á-thng 搓圓仔湯 so-iù-iù 搓幼幼 so-chhiú 搓手 so-o͘-bīn 搓烏面 so-chháu 搓草 sa 搔 so-chhiú 搔手 so-loa̍h 搔捋 so-o͘-bīn 搔烏面 so-chiūⁿ 搔癢 so-chháu 搔草 so-thâu 搔頭 so-thâu-khak 搔頭殼 so͘-kiù 搜救 só͘-cha/so͘-cha 搜查 so͘-sek 搜索 so͘-chi̍p 搜集 siàn-chhùi-phóe 搧嘴-卑頁 siàn-chhùi-phé 搧嘴phoe siàn-chhùi-kó͘ 搧嘴鼓 siàn-tōa-hīⁿ 搧大耳 siàn-ian-tâu 搧嫣投 siàn-pa-chiúⁿ 搧巴掌 siàn-thiu 搧抽 siàn-tang-hong 搧東風 siàn-pô͘ 搧紨 siàn-hong 搧風 sut 摔 sut-á 摔仔 siak-tó 摔倒 siàng-tōa-bîn 摔大眠 siàng-tōa-hong 摔大風 siàng-bóe-āu 摔尾後 sut-āu-phàu 摔後炮 sut-khok-khia̍k 摔柝戛 siak-toh-í 摔桌椅 siak--sí 摔死 sut-ba̍k 摔目 sut-ba̍k-bóe/sut-ba̍k-bé 摔目尾 sut-ba̍k-chìⁿ 摔目箭 siak-phòa 摔破 siak-tio̍h-siong 摔著傷 sut-kak 摔角 siàng-poa̍h-chē 摔跋坐 siàng-hong 摔風 siak-iâm-bí 摔鹽米 sám-phún 摻翸 sám-io̍h-hún 摻藥粉 sám-khai 摻開 sám-iâm 摻鹽 siâm 撏 siâm-tiâu-tiâu 撏椆椆 soah 撒 Sat-tàn 撒旦 sāi-phoat/sat-phoat 撒潑 sāi-phòa-nōa 撒潑爛 soah-pe̍h-thn̂g 撒白糖 sāi-phòa-nōa 撒破爛 soah-hô͘-chio 撒胡椒 sāi-hēng 撒行 soah-tāu-iû 撒豆油 sāi-tèng-hēng 撒釘行 seh-iâm/soah-iâm 撒鹽 siu 收 siu-khǹg 收khǹg siu-siàu 收siàu siu-sū 收事 siu-kiāⁿ 收件 siu-kiāⁿ-jîn 收件人 siu-tò-tńg 收倒轉 siu-ji̍p/siu--ji̍p 收入 siu-peng 收兵 siu-tang 收冬 siu-koah 收割 siu-chhú 收取 siu-siū 收受 siu-toaⁿ 收單 siu-chhùi 收嘴 siu-hôe 收回 siu-hê-chîⁿ 收回錢 siu-kian 收堅 siu-tiûⁿ 收場 siu-chûn 收存 siu-iông 收容 siu-iông-só͘ 收容所 siu-ba̍t 收密 siu-bóe/siu-bé 收尾 siu-soaⁿ 收山 siu-kang 收工 siu-tiàm 收店 siu-tô͘-tē 收徒弟 siu-ho̍k 收復 siu-sêng 收成 siu-ah 收押 siu-si̍p 收拾 siu-iân 收捐 siu-tàⁿ 收擔 siu-kì/siu-kù 收據 siu-chi 收支 siu-chi-pêng-hêng 收支平衡 siu-hāu 收效 siu-liám 收斂 siu-hong 收方 siu-sok 收束 siu-pán 收板 siu-tiâu 收條 siu-koan 收棺 siu-khoán 收款 siu-kui 收歸 siu-liām/siu-liám 收殮 siu-pìn 收殯 siu-chúi 收水 siu-sip 收濕 siu-soah 收煞 siu-he̍k 收獲 siu-liû 收留 siu-phí 收疕 siu-hoat 收發 siu-phôe/siu-phê 收皮 siu-ek 收益 siu-pôaⁿ 收盤 siu-khòaⁿ 收看 siu-cho͘ 收租 siu-sòe/siu-sè 收稅 siu-chek 收積 siu-pit 收筆 siu-âng-pau 收紅包 siu-phian 收編 siu-siok/siu-sok 收縮 siu-thiaⁿ 收聽 siu-thiaⁿ--tio̍h 收聽著 siu-kha 收腳 siu--lo̍h-lâi 收落來 siu--tio̍h 收著 siu-chông 收藏 siu-chông-ka 收藏家 siu-sī 收視 siu-bé/siu-bóe 收買 siu-hùi 收費 siu-hòe 收賄 siu-kò͘ 收購 siu-gîn-ki/siu-gûn-ki 收銀機 siu-lo̍k 收錄 siu-chîⁿ 收錢 siu-chi̍p 收集 siu-im 收音 siu-im-ki 收音機 siu-iáng/siu-ióng 收養 siu-kiaⁿ 收驚 sū 敘 Sū-lī-a 敘利亞 sū-su̍t 敘述 sàn/sóaⁿ/sòaⁿ 散 sóaⁿ-khiā 散khiā sàn-lim 散lim sàn-loān 散亂 sòaⁿ-liáu-liáu 散了了 sòaⁿ-kau 散交 sòaⁿ-sian 散仙 sàn-pò͘ 散佈 sàn-hiong 散兇 sàn-hiong-lâng 散兇人 sóaⁿ-chiam 散占 sóaⁿ-chiam-sóaⁿ-kak 散占散角 sòaⁿ-khì/sòaⁿ-khù 散去 sòaⁿ-tiûⁿ 散場 sòaⁿ-jí-á 散子仔 sòaⁿ-o̍h 散學 sòaⁿ-bóe-khôe 散尾葵 sòaⁿ-kang 散工 sòaⁿ-chhī 散市 sàn-pò͘ 散布 sàn-chng 散庄 sòaⁿ-hêng 散形 sàn-sim 散心 sàn-sim-á-siūⁿ 散心仔想 sàn-sim-á-iû 散心仔遊 sám-siūⁿ 散想 sàn-giān-giān 散懨懨 sòaⁿ-iā-iā/sóaⁿ-iā-iā 散掖掖 sòaⁿ-iā-kúi 散掖鬼 sóaⁿ-chhap 散插 sòaⁿ-chhau 散操 sòaⁿ-thoaⁿ 散攤 sàm-sàm/sòaⁿ-sòaⁿ/sóaⁿ-sóaⁿ 散散 sàn-sàn--leh 散散leh sàn-bûn 散文 sòaⁿ-táu 散斗 sàm-pō͘/sàn-pō͘ 散步 sàm-mô͘-káu 散毛狗 sàn-khùi 散氣 sàn-kōaⁿ 散汗 sàm-tām 散淡 sòaⁿ-phóng-phóng 散滂滂 sàn-bān 散漫 sóaⁿ-káu 散狗 sàn-phí-phí 散疕疕 sàn-hoat/sòaⁿ-hoat 散發 sòaⁿ-phiò 散票 sóaⁿ-chéng 散種 sàn-giuh-giuh/sàn-giuh-giuh 散縮縮 sàn-phún 散翸 sòaⁿ-phún-phún 散翸翸 sòaⁿ-kó͘ 散股 sàn-táⁿ 散膽 sòaⁿ-lak-lak 散落落 sòaⁿ-phōng-phōng 散蓬蓬 sàn-io̍h 散藥 sán-io̍h-á 散藥仔 sòaⁿ-hoeh-chháu/sòaⁿ-huih-chháu 散血草 sàn-ke-lō͘/sàn-koe-lō͘ 散街路 sòaⁿ-chng 散裝 sóaⁿ-kak 散角 sóaⁿ-niau 散貓 sòaⁿ-bē/sòaⁿ-bōe 散賣 sàn-chhiah 散赤 sàn-chhiah-lâng 散赤人 sàn-chhiah-kiáⁿ 散赤囝 sàn-chhiah-té/sàn-chhiah-tóe 散赤底 sóaⁿ-thàn 散趁 sàn-hiong 散鄉 sàn-chiú 散酒 sòaⁿ-iân 散鉛 sòaⁿ-khui 散開 sòaⁿ-tīn 散陣 sòaⁿ-hêng 散雄 sàn-chia̍h 散食 sòaⁿ-koán 散館 sàn-kúi 散鬼 sàn-kúi-kúi 散鬼鬼 sàn-hûn 散魂

tōaⁿ-kut 憚骨 táng-hiáⁿ 懂哧 têng-kài 懲戒 têng-hoa̍t 懲罰 thâm 懸 téng 戥 téng-á 戥仔 téng-á-gî 戥仔儀 téng-kong-á 戥公仔 tè-jīm 戴任 tì-tōa-bō 戴大帽 tì-san-bō 戴山帽 tì-bō-á 戴帽仔 tì-chheⁿ-chháu/tì-chhiⁿ-chháu 戴星草 tì-phí 戴疕 tì-loe̍h 戴笠 tì-le̍h-á 戴笠仔 tì-khí-lâi 戴起來 tì-kè-chiáu 戴髻鳥 tiām 扂 tiām-tiāⁿ 扂定 tiām-tiām 扂扂 tiām-tiām-á 扂扂仔 tiām-châi 扂才 tiām-tī 扂治 tiām-tīⁿ 扂滇 tiām-chēng 扂靜 tāng-ko-pi 扎咖啡 táⁿ 打 táⁿ-chah 打chah táⁿ-kiāⁿ 打件 táⁿ-tó 打倒 táⁿ-ji̍p 打入 táⁿ-kiap 打劫 táⁿ-tōng 打動 táⁿ-pau-phiò 打包票 táⁿ-khah 打卡 táⁿ-ha̍p 打合 táⁿ-chō 打坐 táⁿ-jī 打字 táⁿ-koaⁿ-ōe 打官話 táⁿ-chah 打扎 táⁿ-pān 打扮 táⁿ-pān-chò/táⁿ-pān-chòe 打扮做 táⁿ-chiat 打折 táⁿ-chiat-khàu 打折扣 táⁿ-phō-put-pêng 打抱不平 táⁿ-sàu 打掃 táⁿ-thàm 打探 táⁿ-tia̍p 打揲 táⁿ-lô 打撈 táⁿ-lûi-tâi 打擂台 táⁿ-kek 打擊 táⁿ-kek-lu̍t 打擊率 táⁿ-kek-chiá 打擊者 táⁿ-jiáu 打擾 táⁿ-pāi 打敗 táⁿ-chéng 打整 táⁿ-toān 打斷 táⁿ-khì 打氣 táⁿ-hoat 打法 táⁿ-siau 打消 táⁿ-iû-kek 打游擊 táⁿ-káu 打狗 táⁿ-hiān 打現 táⁿ-hiān-kim 打現金 táⁿ-tia̍p 打疊 táⁿ-hoat 打發 táⁿ-sǹg 打算 táⁿ-mē/táⁿ-mā 打罵 táⁿ-thai 打胎 táⁿ-kak 打角 táⁿ-niau 打貓 táⁿ-tó͘ 打賭 táⁿ-pian-kó͘ 打邊鼓 táⁿ-chîⁿ 打錢 táⁿ-hān 打限 táⁿ-chian 打饘 táⁿ-má-iû 打馬油 táⁿ-má-hóe/táⁿ-má-hé 打馬火 táⁿ-má-ka 打馬膠 táⁿ-tàu 打鬥 táⁿ-tiám 打點 thok 托 thuh-ē-táu 托下斗 thuh-ē-hoâi/thuh-ē-hâi 托下頦 thok-jî-só͘ 托兒所 thuh-chhùi-khí 托嘴齒 thok-bāng 托夢 thuh-koái-á 托枴仔 thuh-tiâu 托椆 thuh-phòa 托破 thok-hok-chhek-giām 托福測驗 thuh-cheng-sîn 托精神 thok-poat 托缽 thuh-chhàu 托臭 thuh-ōe-kut 托話骨 thuh-chhéⁿ/thuh-chhíⁿ 托醒 thok-thâu 托頭 tùn-tiuⁿ 扽張 tùn-chhiú 扽手 tìm-sek 抌色 tâu 投 tâu--lâng 投人 tâu-pó 投保 tâu-ji̍p 投入 tâu-ha̍p 投合 tâu-kò 投告 tâu-phun 投奔 tâu-hiâm 投嫌 tâu-siok 投宿 tâu-siā 投射 tâu-chhiú 投手 tâu-hāu 投效 tâu-su 投書 tâu-àn 投案 tâu-pio 投標 tâu-ki 投機 tâu-chúi 投水 thiàu-chúi-sí 投水死 tâu-chù 投注 tâu-kiû 投球 tâu-chio̍h 投石 tâu-chio̍h-būn-lō͘ 投石問路 tâu-phiò 投票 tâu-phiò-só͘ 投票所 tâu-kó 投稿 tâu-nâ 投籃 tâu-bāng 投網 tâu-khó 投考 tâu-thai 投胎 tâu-khó͘ 投苦 tâu-sò͘ 投訴 tâu-ōe 投話 tâu-sêng 投誠 tâu-chu 投資 tâu-chu-jîn 投資人 tâu-sin 投身 tâu-kun 投軍 tâu-hâng 投降 tâu-khò 投靠 thiah-làu 折落 thai-kí/thai-kú 抬舉 tú 抵 tí-bē-tio̍h/tí-bōe-tio̍h 抵bē著 tí-siàu 抵siàu tí-hù 抵付 tí-chū 抵住 té-chè/tí-chè/tí-chè 抵制 tí-sek 抵塞 tú-hó 抵好 tú-pêⁿ/tú-pîⁿ 抵平 tú-chhiú/té-chhiú 抵手 tí-khàu 抵扣 té-khòng/tí-khòng 抵抗 tí-khòng-le̍k 抵抗力 tí-khòng-sèng 抵抗性 tú-tú 抵抵 tú-tú-cháu 抵抵走 tí-ah 抵押 tí-ah-phín 抵押品 tí-ah-koân 抵押權 tú-chhái 抵採 tú-tn̄g 抵撞 tí-tòng 抵擋 tí-tek/tú-te̍k 抵敵 tú-siàu 抵數 tú-chúi 抵水 tí-siau 抵消 tí-tong 抵當 tí-gū 抵禦 té-thóng/tí-thóng/té-thóng 抵統 tí-chōe 抵罪 tú-tio̍h 抵著 tí-chhiok/tí-tak 抵觸 tú-khí 抵起 tí-ta̍t 抵達 tí-hoân 抵還 tí-siau 抵銷 tí-gia̍h/tú-gia̍h 抵額 thiu 抽 thiu-chhoah 抽chhoah thiu-lò 抽lò thiu-hūn 抽份 thiu-peng 抽兵 thiu-chhut 抽出 thiu-to 抽刀 thiu-hun 抽分 thiu-kiàm 抽劍 thiu-tāng 抽動 thiu-chhú 抽取 thiu-siū 抽壽 thiu-thāng 抽弄 thiu-āu-sòaⁿ 抽後線 thiu-āu-kha 抽後腳 thiu-siâⁿ 抽成 thiu-thiu 抽抽 thiu-ōaⁿ 抽換 thiu-poah 抽撥 thiu-cha 抽查 thiu-iūⁿ 抽樣 thiu-hòe-siū/thiu-hè-siū 抽歲壽 thiu-khì-ki 抽氣機 thiu-chúi 抽水 thiu-chúi-ki 抽水機 thiu-chióng 抽獎 thiu-thiàⁿ 抽疼 thiu-thiàⁿ 抽痛 thiu-soa 抽砂 thiu-sòe/thiu-sè 抽稅 thiu-kó 抽稿 thiu-khang 抽空 thiu-kin/thiu-kun 抽筋 thiu-kin-chèng/thiu-kun-chèng 抽筋症 thiu-chhiam 抽籤 thiu-si 抽絲 thiu-khó 抽考 thiu-thoah/thiu-thoat 抽脫 thiu-hoeh/thiu-huih 抽血 thiu-siōng 抽象 thiu-siōng-bêng-sû 抽象名詞 thiu-siōng-khài-liām 抽象概念 thiu-siōng-ōe 抽象畫 thiu-siōng-lūn 抽象論 thiu-thè/thiu-thòe 抽退 thiu-tn̂g 抽長 thiu-thâu 抽頭 thiu-hong-ki 抽風機 thiah 拆 thiah-sak 拆sak thiah-siū 拆siū 竹殘|thiah-chhoaⁿ 拆|竹殘 thiah-hóe-chàu/thiah-hé-chàu 拆伙灶 thiah-hóe-tiáⁿ/thiah-hé-tiáⁿ 拆伙鼎 thiah-chhù 拆厝 thiah-ha̍h 拆合 thiah-toaⁿ 拆單 thiah-tôaⁿ 拆壇 thiah-hóe 拆夥 thiah-hóe-kì 拆夥計 thiah-jī 拆字 thiah-jī-sò͘ 拆字數 thiah-hāi 拆害 thiah-hong 拆封 thiah-hong-tiâu 拆封條 thiah-phe/thiah-phoe 拆批 thiah-tiāu 拆掉 thiah-sòaⁿ 拆散 thiah-sóaⁿ-bē/thiah-sóaⁿ-bōe/thiah-sòaⁿ-bē/thiah-sòaⁿ-bōe 拆散賣 thiah-bêng 拆明 thiah-chhe 拆杈 thiah-húi 拆毀 thiah-pe̍h 拆白 thiah-phòa 拆破 thiah-chhùi-chhùi 拆碎碎 thiah-phiò 拆票 thiah-ha̍h 拆笚 thiah-kó͘ 拆股 thiah-thúi 拆腿 thiah-lo̍h 拆落 thiah-io̍h 拆藥 thiah-io̍h-á 拆藥仔 thiah-io̍h-toaⁿ 拆藥單 thiah-li̍h 拆裂 thiah-sin 拆身 thiah-khui 拆開 thiah-khui-ēng 拆開用 thiah-ia̍t 拆閱 thiah-tî/thiah-tû 拆除 thiah-chia̍h 拆食 thok 拓 thok-khoan 拓寬 thok-tián 拓展 thok-hong 拓荒 thoa 拖 thoa-hō͘-pêⁿ/thoa-hō͘-pîⁿ 拖hō͘平 thoa-á/thoah-á 拖仔 thoa-á-ê/thoa-á-ôe 拖仔鞋 thoa-tó 拖倒 thoa-chè 拖債 thoa-miā 拖命 thoa-thi̍h 拖喋 thoa-thô͘ 拖土 thoa-thūi 拖墜 thoa-bóe-chheⁿ/thoa-bóe-chhiⁿ 拖尾星 thoa-sái-liân/thoah-sái-liân 拖屎連 thoa-kang 拖工 thoa-pò͘ 拖布 thoa-phâng 拖帆 thoa-pêⁿ/thoa-pîⁿ 拖平 thoa-iân 拖延 thoa-iân-chiàn-su̍t 拖延戰術 thoa-āu-thúi 拖後腿 thoa-nōa 拖懶 thoa-thê 拖提 thoa-chhôe 拖摧 thoa-táu 拖斗 thoa-thi̍h 拖昳 thoa-sî-kan 拖時間 thoa-pêⁿ 拖棚 thoa-khiàm 拖欠 thoa-soa 拖沙 thoa-pēⁿ/thoa-pīⁿ 拖病 thoah-ba̍k 拖目 thoa-ba̍k-bóe/thoa-ba̍k-bé 拖目尾 thoa-ti̍t 拖直 thoa-bôa/thoa-bòa 拖磨 thoah-thang 拖窗 thoah-thang-ba̍k 拖窗目 thoa-lūi 拖累 thoa-bāng-hî-chûn/thoa-bāng-hû-chûn 拖網漁船 thoa-tîⁿ 拖纏 thoa-lāu-miā 拖老命 thoa-chûn 拖船 thoa-sin-miā 拖身命 thoa-chhia 拖車 thoa-kòe/thoa-kè 拖過 thoa--kòe-khì/thoa--kè-khù 拖過去 thoah-liān-á 拖鍊仔 thoa-tn̂g 拖長 thoah-mn̂g 拖門 thoa-pok 拖駁 thoa-phiaⁿ 拖骿 thí-khui 拸開 the̍h--chhut-lâi 拿出來 tî 持 tî-hông 持防 thio 挑 thiau-lāng 挑lang thiau-làng 挑làng thiau-liāng/thiau-liōng 挑亮 thiau-so 挑唆 thiau-tn̂g 挑堂 thiau-hu 挑夫 thiau-lāng/thiau-lōng 挑弄 thiau-lōng-sī-hui 挑弄是非 thiau-chiàn 挑戰 thiau-chiàn-su 挑戰書 thiau-chiàn-hêng-ûi 挑戰行為 thiau-hì 挑戲 thio-chhiú-pêng 挑手爿 thiau-poah 挑撥 thiau-poah-lī-kan/thiau-poah-lî-kan 挑撥離間 thio-bêng 挑明 thiau-thiòng 挑暢 thio-teng 挑燈 thio-kam 挑疳 thio-pûi-kéng-sán 挑肥揀瘦 thio-hoe 挑花 thio-tak 挑觸 thiau-khí 挑起 thio-khin-kiaⁿ-tāng 挑輕驚重 thiau-soán 挑選 thio-chhéⁿ/thio-chhíⁿ 挑醒 thio-chîⁿ 挑錢 thà 挓 thà-kin-té/thà-kun-tóe 挓根底 tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun 挓舌根 thà-khui 挓開 tín-tāng-tio̍h 振動著 thiāⁿ 挺 thiāⁿ-goân-khì 挺元氣 théng-seng 挺升 thiāⁿ-sèⁿ-miā 挺性命 thiāⁿ-táⁿ 挺膽 théng-sin 挺身 thóng 捅 thóng-chhut-lâi 捅出來 thóng-gōa-goe̍h/thóng-gōa-ge̍h 捅外月 thóng-thâu 捅頭 thóng-chhiu 捅鬚 tûi 捶 tûi-sim-koaⁿ 捶心肝 tûi-o͘-tāu 捶烏豆 tûi-kin-á/tûi-kun-á 捶筋仔 tûi-heng-chàm-kha 捶胸-彳參腳 tiō 掉 tiō-í-khin-sim 掉以輕心 tiàu-ōaⁿ-pau 掉換包 tàn-tiāu 掞掉 tàn-chio̍h-thâu 掞石頭 tham 探 thàm-á 探仔 thàm-cheng 探偵 thàm-khàm 探勘 thàm-oân 探員 thàm-chú 探子 thàm-chú-má 探子馬 thàm-cha 探查 thàm-kiû 探求 thàm-chhek 探測 thàm-chhek-khì 探測器 thàm-pēⁿ/thàm-pīⁿ 探病 thàm-kaⁿ 探監 thàm-ti 探知 thàm-kiù 探究 thàm-soh 探索 thàm-thiaⁿ 探聽 thàm-thiaⁿ-chai 探聽知 thàm-chhin 探親 thàm-thó 探討 thàm-hóng 探訪 thàm-sûn 探詢 thàm-lō͘-koan 探路關 thàm-sin 探身 thàm-hiám 探險 thàm-thâu/tham-thâu/tham-thâu 探頭 thàm-má 探馬 the-sak 推sak tu-sam-seng 推三牲 thui-siāng/thui-siōng 推上 thui-kng 推光 thui-chhut 推出 thui-tōng 推動 thui-sià 推卸 thui-sià-chek-jīm 推卸責任 thui-hiòng 推向 the-gōa-gōa 推外外 thui-tián 推展 thui-chông 推崇 thui-kóng 推廣 thui-sióng 推想 thui-toàn 推斷 thui-phài 推派 thui-phài-tāi-piáu 推派代表 tu-lâu 推流 thui-ián 推演 the-pēⁿ/the-pīⁿ 推病 thui-ngē-á/thui-ngī-á 推硬仔 thui-î 推移 thui-hoan 推翻 thui-kha 推腳 thui-kí/thui-kú 推舉 thui-chiàn 推荐 thui-chiàn-su 推薦書 thui-hêng 推行 thui-hêng-jîn 推行人 tu-se-ló͘ 推西魯 thui-thok 推託 thui-jiōng 推讓 thui-chek-jīm 推責任 thui-nńg-á 推軟仔 the-sì/the-sî/thui-sû 推辭 thui-chìn 推進 thui-chìn-ki 推進機 thui-soán 推選 thui-kim 推金 thui-siau-oân 推銷員 the-khui 推開 the-lī-lī/the-lî-lî 推離離 the-sak 推 thê 提 the̍h-bē-tio̍h 提bē著 the̍h-hō͘ 提hō͘ thê-kau 提交 thê-kiong 提供 thê-kiong-hō͘ 提供給 thê-chhiòng 提倡 thê-chhut/the̍h-chhut 提出 thê-kàu 提到 thê-seng 提升 the̍h--khì/the̍h--khù 提去 thê-ki̍p 提及 thê-chhú 提取 the̍h-kó͘-koan/thê-kó͘-koan 提古關 thê-miâ 提名 thê-miâ-chiá 提名者 the̍h-gín-á 提囡仔 thê-chûn 提存 the̍h-phe-á 提批仔 thê-poa̍t 提拔 the̍h--tiāu 提掉 thê-hê 提攜 thê-chá/the̍h-chá 提早 thê-seng 提昇 thê-àn 提案 thê-àn-jîn 提案人 thê-khoán 提款 thê-liān 提煉 thê-teng 提燈 thê-khîm-ka 提琴家 thê-sîn 提神 thê-chhéng 提請 thê-gî 提議 thê-hòe/thê-hè 提貨 thê-hòe-toaⁿ/thê-hè-toaⁿ 提貨單 the̍h-cháu 提走 the̍h-khí/thê-khí 提起 thê-chhéⁿ/thê-chhíⁿ 提醒 the̍h-chîⁿ 提錢 thê-hông 提防 thê-thâu 提頭 thê-thâu-ōe 提頭話 thê-ko 提高 tìm-chio̍h-thâu 揕石頭 tia̍p 揲 thí 搋 thí-ba̍k 搋目 thí-khui 搋開 tiuh 搐 táu 搗 táu-pâi 搗牌 tûi 搥 tûi-sim-koaⁿ 搥心肝 tûi-píⁿ 搥扁 tûi-heng 搥胸 tûi-io-chiah-kut 搥腰脊骨 thah-pún/thap-pún/thap-pún 搨本 thap-phìⁿ 搨片 thn̄g 搪 tn̄g-tio̍h 搪著 tah 搭 tah-hiahN 搭hiahN tah-kú-á 搭久仔 tah-hóe-si̍t/tah-hé-si̍t 搭伙食 tah-óa 搭倚 tah-kò-sī 搭告示 tah-hiahN 搭嚇 tah-piah 搭壁 tah-piah-chóa 搭壁紙 tah-piah-liân 搭壁蓮 tah-piah-n̂g 搭壁黃 tah-kheh 搭客 tah-bā 搭密 tah-liâu-á 搭寮仔 tah-hōaⁿ 搭岸 tah-bā 搭峇 tah-pò͘-phâng 搭布篷 tah-pò͘-phâng 搭布蓬 tah-té/tah-tóe 搭底 tah-kiàn 搭建 tah-sim 搭心 tah-sim-á 搭心仔 tah-chiàn-pêⁿ 搭戰棚 tah-chiàn-pîⁿ 搭戲棚 tah-chhiú 搭手 tah-tah 搭搭 tah-lûi-tâi 搭擂台 tah-kiù 搭救 tah-chhun-liân 搭春聯 tah-kè 搭架 tah-toh-á 搭桌仔 tah-pêⁿ 搭棚 tah-ki 搭機 tah-soa-hî/tah-soa-hû 搭沙魚 tah-iû 搭油 tah-tō͘ 搭渡 tah-iâⁿ 搭營 tah-chhìn-thâu 搭秤頭 tah-lia̍p 搭粒 tah-chóa 搭紙 tah-bah-chhì 搭肉刺 tah-bah-lêng 搭肉綾 tah-heng 搭胸 tah-heng-khám 搭胸坎 tah-ōe 搭話 tah--khí-lâi 搭起來 tah-chài 搭載 tah-kīn/tah-kūn 搭近 tah-iû-phiò 搭郵票 tah-phòe/tah-phè 搭配 tah-chiú 搭酒 tah-kim 搭金 tah-kau 搭鉤 tah-thâu 搭頭 tah-se 搭魦 tâ 搽 tiah 摘 tiah-ko͘-toaⁿ 摘孤單 tiah-ko͘-poe/tiah-ko͘-pe 摘孤飛 tiah-hì 摘戲 tiah-chhiū-oe 摘樹oe tiah-chit 摘職 tiah-hoe 摘花 tek-iau/tiah-iàu 摘要 tiah-ngeh/tiah-ngoeh 摘鋏 tiah-chhut 摘齣 the/thèⁿ/thìⁿ 撐 thìⁿ--tiâu 撐tiâu thìⁿ-chāi 撐在 thìⁿ-tiûⁿ-bīn 撐場面 thìⁿ-ē-tiâu 撐會tiâu theⁿ-í/the-í 撐椅 thèⁿ-tiâu 撐椆 the-tō͘/theⁿ-tō͘ 撐渡 thèⁿ-sai/thìⁿ-sai/thìⁿ-sai/thèⁿ-sai 撐腮 thìⁿ-thúi 撐腿 thìⁿ-mn̂g-bīn 撐門面 thèⁿ-thâu/thìⁿ-thâu/thèⁿ-thâu 撐頭 thìⁿ-thâu-hoan-chî/thìⁿ-thâu-hoan-chû 撐頭番薯 thèⁿ-ām/thìⁿ-ām/thìⁿ-ām 撐頷 tōng-koái-á 撞枴仔 tōng-kiû 撞球 tōng-kiû-keng 撞球間 tōng-phòa 撞破 tōng-khang 撞空 tōng-tu̍t 撞突 tn̄g-tio̍h/tōng-tio̍h/tōng--tio̍h 撞著 tn̄g-thâu 撞頭 thiat-jīm 撤任 thiat-peng 撤兵 thiat-chhut 撤出 thiat-hôe 撤回 thiat-siú 撤守 thiat-ōaⁿ 撤換 thiat-siau 撤消 thiat-chit 撤職 thiat-cháu 撤走 thiat-thè/thiat-thòe 撤退 thiat-hông 撤防 thiat-tî/thiat-tû 撤除 thiat-lī/thiat-lî 撤離 thiat-lêng 撤靈 te̍k-pô 擇婆 te̍k-kî 擇期 tòng 擋 tòng-bē-tiâu/tòng-bōe-tiâu 擋bē-tiâu tòng-tiām 擋tiām tòng-tiâu 擋tiâu tòng-kú 擋久 tòng-á 擋仔 tòng-khah-kú 擋卡久 tòng-táu 擋搗 tòng-ē-tiâu 擋會tiâu tòng-iâⁿ 擋贏 tòng-lō͘ 擋路 tòng-chhia 擋車 tòng-su 擋輸 tòng-mn̂g 擋門 tòng-thâu 擋頭 tòng-hong-po-lê 擋風玻璃 tòng-kà 擋駕 taⁿ/tàⁿ 擔 taⁿ-bē-khí 擔bē起 taⁿ-bē-khí--lâi 擔bē起來 taⁿ-teh 擔teh tàⁿ-á 擔仔 tàⁿ-á-mī 擔仔麵 tam-jīm 擔任 tam-pó 擔保 taⁿ-kang 擔工 tam-tài 擔帶 tam-sim 擔心 tam-iu 擔憂 tam-sêng/taⁿ-sîn 擔承 taⁿ-tàⁿ 擔擔 tam-kà-chhn̂g 擔架床 taⁿ-chúi 擔水 tam-hoân 擔煩 tam-tng 擔當 tàⁿ-kah 擔笚 taⁿ-chho͘ 擔粗 taⁿ-chōe 擔罪 taⁿ-keng 擔肩 taⁿ-hū 擔負 tam-hū-khí 擔負起 taⁿ-chek-jīm 擔責任 taⁿ-chek-sêng 擔責成 tam-sin-miā 擔身命 tam-su-iâⁿ 擔輸贏 tam-niá 擔領 tàⁿ-thâu 擔頭 tàⁿ-thâu-tāng 擔頭重 tioh 擢 tioh-ka-lé 擢傀儡 tioh-kè 擢價 tioh-bī 擢味 tioh-koâiⁿ 擢懸 tioh-chhiú 擢手 tioh-chhiú-bóe/tioh-chhiú-bé 擢手尾 tioh-chi̍h-kin/tioh-chi̍h-kun 擢舌根 tàn-tiāu 擲掉 tih-tāng-ke/tih-tāng-koe 擿動雞 tih-tok-ku 擿啄龜 tih-tuh 擿注 tih-sih 擿熾 tih-sih-chhiú 擿熾手 thoaⁿ 攤 thoaⁿ-ūi 攤位 thoaⁿ-té/thoaⁿ-tóe 攤底 thoaⁿ-khoán 攤款 thoaⁿ-hoàn 攤販 thoaⁿ-hêng/thoaⁿ-hoân 攤還 thoaⁿ-chîⁿ 攤錢 thoaⁿ-thâu 攤頭 tiⁿ-nâ-âu 敁嚨喉 tháu-pàng 敁放 tháu-khì/tháu-khùi 敁氣 tháu-pa̍k 敁縛 tháu-thoah 敁脫 tháu-khui 敁開 thek-lēng 敕令 thek-hong 敕封 tun-hō͘ 敦厚 tun-phok 敦樸 Tun-hông 敦煌 tun-bo̍k 敦睦 tun-chhéng 敦請


ùn-chúi 搵水 ùn-tāu-iû 搵豆油