มอดูล:zh/data/nan-pron/001

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

au--lo̍h-khì/au--lo̍h-khù/naih-lo̍h-khì/au-lo̍h-khù/thap-lo̍h-khì/thap-lo̍h-khù 凹落去 a̍h-á 匣仔 ai 哀 ai-siong 哀傷 ai-ai-háu 哀哀háu ai-ai-kiò 哀哀叫 ai-ai-chhan 哀哀呻 ai-ai-thiu 哀哀抽 ai-oàn 哀怨 ai-tō 哀悼 ai-tōng 哀慟 ai-êng 哀榮 ai-kiû 哀求 ai-thiàⁿ 哀痛 ai-sû 哀詞 ai-iah 唉呀 ai-chhan 唉呻 a-lé/à-lêng/à-lêng 啞鈴

âu-cha̍t 喉實 âu-tīⁿ 喉淀 âu-pì 喉痺 âu-khang 喉空 âu-kńg-tīⁿ/âu-kúiⁿ-tīⁿ 喉管淀 âu-ngô͘ 喉蛾 âu-cheng 喉鐘 âu-ūn 喉韻


bián-lē 勉勵 bián-kióng/bián-kiáng 勉強 bián-ûi-kî-lân 勉為其難 bū-si̍t 務實 bū-pún 務本 bū-kiû 務求 bō͘-tit 募得 bō͘-koan 募捐 bō͘-khoán 募款 bō͘-chi̍p 募集 but 勿 bih-tī 匿tī báu-miâ 卯名 báu-ba̍k 卯目 báu-tio̍h 卯著 bêng-jîn 名人 bêng-hūn 名份 bêng-lī-kê 名利枷 bêng-chhì/miâ-chhì 名刺 bêng-sèng 名勝 bêng-su 名師 bêng-bōng 名望 bêng-bōng-ka 名望家 bêng-chèng-giân-sūn 名正言順 bêng-phìⁿ/miâ-phìⁿ 名片 bêng-sán 名產 bêng-chiat 名節 bêng-gī/miâ-gī 名義 bêng-sû 名詞 bêng-chì 名誌 bêng-ī/bêng-ū 名譽 bêng-kùi 名貴 bêng-bûn 名門 bām-pn̄g 含飯 bún 吻 bún-bún-á-chhiò 吻吻仔笑 bún-chhiò 吻笑 bī 味 bī-soh-chháu 味噌草 bī-sò͘ 味素 bī-sò͘-hún 味素粉 bī-kak 味覺 bēng/miā 命 bēng-lēng 命令 bēng-àn/miā-àn/miā-àn 命案 bēng-tê/bēng-tôe 命題 bī-sī 唯是 būn-sè 問世 būn-hāu 問候 būn-song 問喪 būn-hó 問好 būn-sim-bô-khùi 問心無愧 būn-tin 問津 būn-tap 問答 būn-hō 問號 būn-ōe 問話 būn-tê/būn-tôe 問題 bih-luh 啤酒 bih-luh-tó͘ 啤酒肚

chhut-tī 出tī chhut-teng 出丁 chhut-put-sán 出不產 chhut-put-chīn 出不盡 chhut-sè/chhut-sì/chhut-sì 出世 chhut-sì-miā 出世命 chhut-chú-ì 出主意 chhut-sū 出事 chhut-lâng-chiân 出人前 chhut-tāi-chì 出代誌 chhut-jīm 出任 chhut-chhun 出伸 chhut-lâi 出來 chhut-chioh 出借 chhut-sông 出傖 chhut-kè 出價 chhut-kng 出光 chhut-ji̍p 出入 chhut-ji̍p-kháu 出入口 chhut-ji̍p-kéng 出入境 chhut-peng 出兵 chhut-sēng/chhut-sīn 出剩 chhut-la̍t 出力 chhut-tōng 出動 chhut-khîn/chhut-khûn 出勤 chhut-eh 出厄 chhut-khì/chhut-khù 出去 chhut-chhú 出取 chhut-kháu 出口 chhut-kháu-siong 出口商 chhut-tâi 出台 chhut-miâ 出名 chhut-miâ-lâng 出名人 chhut-phín 出品 chhut-siû 出售 chhut-chhùi 出嘴 chhut-kok 出國 chhut-thó͘ 出土 chhut-chāi 出在 chhut-chāi-lâng 出在人 chhut-chāi-i 出在伊 chhut-chāi-lí 出在你 chhut-chāi-ka-kī 出在家己 chhut-chāi-góa 出在我 chhut-tiûⁿ 出場 chhut-kéng 出境 chhut-gōa 出外 chhut-gōa-lâng 出外人 chhut-gōa-kéng 出外景 chhut-gōa-iûⁿ 出外洋 chhut-tōa-la̍t 出大力 chhut-thian 出天 chhut-kî 出奇 chhut-kè 出嫁 chhut-ke 出家 chhut-ke-lâng 出家人 chhut-bóe/chhut-bé 出尾 chhut-kio̍k 出局 chhut-san/chhut-soaⁿ 出山 chhut-sûn 出巡 chhut-chhai 出差 chhut-phâng 出帆 chhut-sai 出師 chhut-se̍k 出席 chhut-pêⁿ-chē/chhut-pîⁿ-chē 出平儕 chhut-sn̂g 出床 chhut-têng 出庭 chhut-chhiúⁿ 出廠 chhut-tiuⁿ 出張 chhut-cheng 出征 chhut-chiàn 出戰 chhut-chhiú 出手 chhut-chiau/chhut-chio 出招 chhut-thio 出挑 chhut-tioh 出挓 chhut-chiáng/chhut-chióng 出掌 chhut-kek 出擊 chhut-tioh 出擢 chhut-siu 出收 chhut-î/chhut-û 出於 chhut-ji̍t 出日 chhut-su 出書 chhut-goe̍h/chhut-ge̍h 出月 chhut-gia̍p 出業 chhut-chiaⁿ 出正 chhut-pìn 出殯 chhut-khùi 出氣 chhut-chúi 出水 chhut-chúi-chu 出水珠 chhut-kōaⁿ 出汗 chhut-bu̍t 出沒 chhut-iûⁿ 出洋 chhut-hái 出海 chhut-káng 出港 chhut-ián 出演 chhut-hóe/chhut-hé 出火 chhut-hóe-chheⁿ/chhut-hé-chhiⁿ 出火星 chhut-chhoe/chhut-chhe 出炊 chhut-ian 出煙 chhut-lô͘ 出爐 chhut-pán 出版 chhut-pán-siong 出版商 chhut-pán-gia̍p 出版業 chhut-pán-siā 出版社 chhut-ga̍k 出獄 chhut-chu 出珠 chhut-hiān 出現 chhut-seⁿ/chhut-siⁿ 出生 chhut-sán 出產 chhut-chín 出疹 chhut-hûn 出痕 chhut-môa-á 出痲仔 chhut-hoat 出發 chhut-hoat-tiám 出發點 chhut-chèng/chhut-chiòng 出眾 chhut-phòa 出破 chhut-hông-kháu 出磺口 chhut-sī 出示 chhut-sîn 出神 chhut-cho͘ 出租 chhut-sūi 出穗 chhut-khang-thâu 出空頭 chhut-chhiò-ōe 出笑話 chhut-pān 出範 chhut-phâng 出篷 chhut-lam 出籠 chhut-la̍p 出納 chhut-la̍p-oân 出納員 chhut-khoat/chhut-khoeh/chhut-kheh 出缺 chhut-chōe 出罪 chhut-siaⁿ 出聲 chhut-thoat 出脫 chhut-tiòng 出脹 chhut-kioh 出腳 chhut-kha-chhiú 出腳手 chhut-chū 出自 chhut-sek 出色 chhut-gê 出芽 chhut-chhài 出菜 chhut-chòng 出葬 chhut-chhù 出處 chhut-khēng 出虹 chhut-hoeh/chhut-huih 出血 chhut-kè-tì 出計智 chhut-chhiáⁿ 出請 chhut-hòe/chhut-hè 出貨 chhut-kùi 出貴 chhut-chu 出資 chhut-sia 出賒 chhut-siúⁿ-keh 出賞格 chhut-bē/chhut-bōe 出賣 chhut-sài 出賽 chhut-chhiau 出超 chhut-lō͘ 出路 chhut-chek 出蹟 chhut-sin 出身 chhut-sin-miā 出身命 chhut-kúi 出軌 chhut-iû 出遊 chhut-ūn 出運 chhut-tō 出道 chhut-chiú 出酒 chhut-chhiú 出醜 chhut-chîⁿ 出錢 chhut-chhò 出錯 chhut-mn̂g 出門 chhut-mn̂g-lâng 出門人 chhut-kui 出閨 chhut-īⁿ 出院 chhut-tīn 出陣 chhut-chheⁿ/chhut-chhiⁿ 出青 chhut-bīn 出面 chhut-thâu 出頭 chhut-thâu-thiⁿ 出頭天 chhut-tê/chhut-tôe 出題 chhut-gia̍h 出額 chhut-hong-thâu 出風頭 chhut-siù 出首 chhut-bé 出馬 chhut-kut 出骨 chhut-kúi 出鬼 chhut-môa 出麻 chhiat 切 chhiat-siong 切傷 chhiat-ji̍p 切入 chhiat-siah 切削 chhiat-ha̍p 切合 chhiat-si̍t 切實 chhiat-khī 切忌 chhiat-khì 切氣 chhiat-phìⁿ 切片 chhiat-chhùi 切碎 chhiat-kiat 切結 chhiat-pak-chū-sat 切腹自殺 chhiat-bo̍k 切莫 chhiat-kì 切記 chhiat-hòe/chhiat-hè 切貨 chhiat-sin 切身 chhiat-khui 切開 chhiat-tî/chhiat-tû 切除 chho͘/chhoe/chhe 初 chhoe-it/chhe-it 初一 chho͘-tiong 初中 chho͘-chho͘ 初初 chho͘-ha̍k-chiá 初學者 chho͘-sím 初審 chho͘-loân 初戀 chho͘-sûn 初旬 chho͘-sî 初時 chho͘-kî 初期 chho͘-pō͘ 初步 chho͘-hoān 初犯 chho͘-phôe/chho͘-phê 初皮 chho͘-kó 初稿 chho͘-kip 初級 chho͘-chiong 初衷 chho͘-chhì 初試 chho͘-sài 初賽 chho͘-soán 初選 chè 制 chè-ho̍k 制伏 chè-âu 制喉 chè-ap 制壓 chè-tēng 制定 chè-tō͘ 制度 chè-tō͘-hòa 制度化 chè-sek 制式 chè-hiàn 制憲 chè-ho̍k 制服 chè-soah 制煞 chè-khong-koân 制空權 chè-iok 制約 chè-hêng 制衡 chè-chhâi 制裁 chè-tèng 制訂 chè-hān 制限 chhì/chhiah 刺 chhiah-chhoaⁿ 刺chhoaⁿ chhì-giâ-giâ 刺giâ-giâ chhì-kui 刺kui chhì-phè 刺phè chhì-jú 刺乳 chhì-ngó͘-ka 刺五加 chhiah-lâng-ba̍k 刺人目 chhì-á 刺仔 chhì-á-po͘ 刺仔埔 chhì-á-chí 刺仔子 chhì-á-sim 刺仔心 chhì-á-hoe 刺仔花 chhì-tang 刺冬 chhì-to 刺刀 chhiah-thò͘ 刺吐 chhiah-jī/chhià-jī 刺字 chhì-khek 刺客 chhiah-sim 刺心 chhì-tō͘-bi̍t 刺杜密 chhì-kóe/chhì-ké 刺果 chhì-kam-á 刺柑仔 chhì-phè 刺柿 chhì-keh 刺格 chhì-tông/chhì-tâng 刺桐 chhì-lâm 刺楠 chhì-sat 刺殺 chhì-mo͘-thâng 刺毛蟲 chhì-kang-bó͘ 刺江某 chhì-pho 刺波 chhì-kek 刺激 chhì-kek-sèng 刺激性 chhì-kiû 刺球 chhì-kiû-á 刺球仔 chhì-kiû-hoe 刺球花 chhì-koe 刺瓜 chhiah-ia̍h 刺疫 chhiahphôe-ê/chhiahphê-ôe 刺皮鞋 chhì-pôaⁿ 刺盤 chhiah-ba̍k/chhì-ba̍k 刺目 chhì-tek 刺竹 chhiah-siù/chhì-siù 刺繡 chhiah-phòng-se 刺膨紗 chhì-tám 刺膽 chhiah-hoe 刺花 chhì-kiô 刺茄 chhì-chháu 刺草 chhì-m̂ 刺莓 chhì-hēng 刺莧 chhì-so͘ 刺蒐 chhì-chhang 刺蔥 chhiah-hō 刺號 chhì-ūi/chhì-gūi 刺蝟 chhì-lê 刺螺 chhiah-hoeh-to/chhiah-huih-to 刺血刀 chhì-ti/chhì-tu 刺豬 chhiah-sin 刺身 chhiah-sng 刺酸 chhì-chha̍k 刺鑿 chhiah-ê-ê/chhiah-ôe-ôe 刺鞋的 chhò 剉 chhò-tiāu 剉掉 chhò-chhâ 剉柴 chhò-chhâ-hu 剉柴夫 chhò-chhiū 剉樹 chhò-chhiū-á 剉樹仔 chêng-chi̍t-mê/chêng-chi̍t-mî 前一暝 chêng-sì 前世 chêng-sì-lâng 前世人 chêng-sì-chè 前世債 chêng-sì-oan 前世冤 chêng-sè-gia̍p 前世業 chêng-lâng 前人 chêng-lâng-kiáⁿ 前人囝 chêng-jīm 前任 chiân-lâi 前來 chiân-lē 前例 chêng-tiāu/chiân-tiāu 前兆 chiân-kong-chīn-khì 前功盡棄 chêng-pòaⁿ-mê/chêng-pòaⁿ-mî 前半暝 chêng-hôe 前回 chêng-in 前因 chêng-tiâⁿ 前埕 chêng-iā 前夜 chêng-chhe 前妻 chêng-hiâm 前嫌 chêng-pang 前幫 chiân-óng 前往 chêng-āu 前後 chiân-só͘-bī-kiàn 前所未見 chêng-chhiú 前手 chiân-tê/chiân-thê 前提 chêng-khok 前擴 chêng-pái 前擺 chêng-kái 前改 chêng-táu 前斗 chiân-hong 前方 chêng-ji̍t 前日 chiân-kéng 前景 chêng-àm 前暗 chêng-mê/chêng-mî 前暝 chêng-bó͘ 前某 chêng-bó͘-kiáⁿ 前某囝 chiân-chiam 前瞻 chiân-kho 前科 chiân-sòaⁿ 前線 chêng-iân 前緣 chêng-ang 前翁 chêng-chiá 前者 chêng-lo̍h 前落 chiân-ōe 前衛 chêng-ki 前裾 chiân-giân 前言 chiân-sin 前身 chêng-chhia-chi-kàm 前車之鑑 chiân-pòe 前輩 chiân-su̍t 前述 chiân-tô͘ 前途 chêng-chìn/chiân-chìn 前進 chêng-kòe/chêng-kè 前過 chiân-hong 前鋒 Chêng-tìn 前鎮 chêng-mn̂g 前門 chêng-īⁿ 前院 chiân-tīn 前陣 chêng-bīn 前面 chêng-khí 前齒 chhun/sēng/sīn 剩 chián 剪 chián-liú-á-thâng 剪liú仔蟲 chián-á 剪仔 chián-kiáu 剪儌 chián-pò 剪報 chián-chiap 剪接 chián-bî 剪眉 chián-phiò 剪票 chián-liú-á 剪紐仔 chián-chóa 剪紙 chián-jiông 剪絨 chián-jiông-á-hoe 剪絨仔花 chián-jiông-hoe 剪絨花 chián-chhái 剪綵 chián--lo̍h-lâi 剪落來 chián-thâng 剪蟲 chián-chhâi 剪裁 chián-chip 剪輯 chián-lô 剪鑼 chián-thâu 剪頭 chián-hî/chián-hû 剪魚 chhòng 創 chhòng-hā 創下 chhòng-chok 創作 chhòng-siong 創傷 chhòng-chhut 創出 chhòng-khan 創刊 chhòng-chhù 創厝 chhòng-siáⁿ 創啥 chhòng-siáⁿ-mih 創啥乜 chhòng-siáⁿ-mi̍h 創啥物 chhòng-lah-sap 創垃圾 chhòng-sí-jîn 創始人 chhòng-kio̍k 創局 chhòng-kiàn 創建 chhòng-ì 創意 chhòng-gōng 創戇 chhòng-sin 創新 chhòng-kéng 創景 chhòng-kéng--lâng 創景人 chhòng-gia̍p 創業 chhòng-pháiⁿ 創歹 chhòng-tī 創治 chhóng-chheng-chhó 創清楚 chhòng-bô-hó 創無好 chhòng-khang 創空 chhòng-li̍p 創立 chhòng-sńg-ê 創耍個 chhòng-kí/chhòng-kú 創舉 chhòng-siat 創設 chhòng-pān 創辦 chhòng-chō 創造 chhòng-chō-chhut 創造出 chhòng-chō-le̍k 創造力 chhán-pêng 剷平 chân 剸 chân-sí 剸死 chân-sat 剸殺 chiâu 剿 châu-bia̍t 剿滅 chē 劑 chō͘ 助 chō͘-le̍k 助力 chō͘-tōng-sû 助動詞 chō͘-ha̍k-kim 助學金 chō͘-chhiú 助手 chō͘-kàu 助教 chō͘-lí 助理 chō͘-lí-oân 助理員 chō͘-sán-sū 助產士 chō͘-ek 助益 chō͘-táⁿ 助膽 chō͘-sû 助詞 chō͘-chān/chō͘-chàn 助贊 chō͘-tióng 助長 chō͘-tīn 助陣 chhong-chhiok 匆促 chhiūⁿ-sim 匠心 cha̍p-it-chek 十一叔 cha̍p-it-ko 十一哥 cha̍p-it-cháiⁿ 十一指 cha̍p-saⁿ-tiám 十三點 cha̍p-lī-goe̍h-tang/cha̍p-lī-ge̍h-tang 十二月冬 cha̍p-jī-âng 十二紅 cha̍p-chn̂g/si̍p-choân 十全 cha̍p-peh-tiān/cha̍p-poeh-tiān 十八殿 cha̍p-hūn 十分 cha̍p-hun-ê 十分的 cha̍p-siâⁿ-kim 十成金 cha̍p-siâⁿ-gîn/cha̍p-siâⁿ-gûn 十成銀 cha̍p-goe̍h-tang/cha̍p-ge̍h-tang 十月冬 cha̍p-goe̍h-sio̍h/cha̍p-ge̍h-sio̍h 十月液 cha̍p-tiâu-kài 十條誡 cha̍p-iūⁿ-kím 十樣錦 cha̍p-hó͘-lāi 十虎利 cha̍p-chiok 十足 cha̍p-lō͘-chn̂g 十路全 cha̍p-lí-hiang/cha̍p-lí-hiong 十里香 chheng/chhian 千 chhian-tú-chhèng 千tú沖 chhian-put-hēng 千不幸 chhian-kó͘ 千古 chhian-ka-hòe/chhian-ka-hè 千家貨 chhian-ka-lō͘ 千家路 chhian-chân-pak 千層剝 chhian-têng-phôe/chhian-têng-phê 千層皮 chhian-nî-tông 千年桐 chhian-tú-chhian 千抵千 chhian-kin-la̍t/chhian-kun-la̍t 千斤力 chhian-kin-poa̍t/chhian-kun-poa̍t 千斤拔 chhian-kin-chhìn/chhian-kun-chhìn 千斤秤 chhian-kin-chháu/chhian-kun-chháu 千斤草 chhian-ji̍t-hông 千日紅 chhian-sòe-lân 千歲蘭 chhian-chek 千燭 chhian-chhng-pek-khóng 千瘡百孔 chhian-phian-it-lu̍t 千篇一律 chhian-bān 千萬 chhian-hek 千赫 chhian-sin-bān-khó͘ 千辛萬苦 chhian-lí-kng 千里光 chhian-lí-piu 千里彪 chhian-lí-kip 千里急 chhian-lí-kiàⁿ 千里鏡 chhian-lí-bé 千里馬 chhian-lí-khu 千里駒 chhian-kim 千金 chhian-thâu-bān-sū 千頭萬緒 chin 升 chin-siaⁿ 升聲 chut 卒 chut-á 卒仔 chut-gia̍p 卒業 chiam 占 chiam-á-bí 占仔米 chiam-á-chhek 占仔粟 chiam-á-kak-á 占仔角仔 chiam-chāu 占找 chiàm-soah 占煞 chiah 即 chek-ūi 即位 chek-sú 即使 chiah-ê 即個 chek-khek 即刻 chek-khó 即可 chek-kò 即告 chiah-ní/chiah-nih 即呢 chiah-ní-á-tōa 即呢仔大 chek-se̍k 即席 chek-ji̍t 即日 chek-sî 即時 chek-sî-sí 即時死 chek-ûi 即為 chit-hèng 即興 chit-tia̍p 即霎 chhù 厝 chhù-chú 厝主 chhù-tiān 厝佃 chhù-kè 厝價 chhù-lāi 厝內 chhù-lāi-lâng 厝內人 chhù-tē/chhù-tōe 厝地 chhù-khè 厝契 chhù-the̍h 厝宅 chhù-khiā 厝徛 chhù-kè 厝架 chhù-gia̍p 厝業 chhù-khak 厝殼 chhù-hiā 厝瓦 chhù-cho͘ 厝租 chhù-sòe/chhù-sè 厝稅 chhù-chit 厝脊 chhù-kha 厝腳 chhù-kha-á 厝腳仔 chhù-kòa 厝蓋 chhù-kak 厝角 chhù-kak-chiáu 厝角鳥 chhù-piⁿ 厝邊 chhù-piⁿ-tau 厝邊兜 chhù-piⁿ-kan 厝邊間 chhù-piⁿ-thâu-bóe/chhù-piⁿ-thâu-bé 厝邊頭尾 chhù-keng 厝間 chhù-téng 厝頂 chhù-thâu-ke 厝頭家 chhù-chiáu-á 厝鳥仔 chham/saⁿ/sim/song 參 chham-chi̍t-kha 參一腳 chham-sū 參事 chham-kah 參佮 chham-ka 參加 chham-ka-chiá 參加者 chham-thian 參天 chham-tián 參展 chham-chhu/chham-chhi 參差 chham-chiàn 參戰 chham-chèng 參政 chham-chèng-koân 參政權 chham-chiàu 參照 chham-pe̍h 參白 chham-khó 參考 chham-khó-su 參考書 chham-ú-kám 參與感 chham-koan 參觀 chham-koan-chiá 參觀者 chham-siâng/chham-siông 參詳 chham-bô͘ 參謀 chham-bô͘-tiúⁿ 參謀長 chham-gī-oân 參議員 Chham-gī-īⁿ 參議院 chham-soán 參選 chham-ia̍t/chham-oa̍t 參閱 chham-īⁿ 參院 chhe 叉 chhe-sí 叉死 chek 叔 chek-peh 叔伯 chek-peh-hiaⁿ 叔伯兄 chek-kong 叔公 chek-sun 叔孫 chhú 取 chhú-tiong-pān 取中範 chhú-tāi 取代 chhú-chhut 取出 chhú-sèng 取勝 chhú-miâ 取名 chhú-hô 取和 chhú-hôe 取回 chhú-tit 取得 chhú-chiat 取折 chhú-siá 取捨 chhú-châi 取材 chhú-iūⁿ 取樣 chhú-khoán 取款 chhú-koat 取決 chhú-siau 取消 chhú-iōng 取用 chhú-ti̍t 取直 chhú-tè/chhú-tē 取締 chhú-chū 取自 chhú-tō 取道 chhú-chê/chhú-chôe 取齊 châng 叢 châng-ê-lūi 叢ê類 chông-su 叢書 chí 只 chí-hó 只好 chí-tek/chí-tit 只得 chí-sī 只是 chí-ū 只有 chí-beh 只欲 chí-beh-sī 只欲是 chí-koán 只管 chí-iàu 只要 chí-kiàn 只見 chia̍h-oân 吃完 chia̍h-chháu 吃草 chia̍h--tio̍h 吃著 chia̍h--khí-lâi 吃起來 chhùn 吋 chhńg/chn̄g/chūiⁿ 吮 chhńg-khang 吮空 chi-chi-tân 吱吱霆 chhá/chhau 吵 chhá-siâu 吵siâu chhá-lâng-bîn 吵人眠 chhá-chhùi 吵嘴 chhá-chhùi-khí 吵嘴齒 chhá-jiáng 吵嚷 chhá-ke-bâ 吵家媌 chhá-lā 吵撈 chhá-kiáu 吵攪 chhá-sin-niû 吵新娘 chhá-sí-lâng 吵死人 chhá-cheng-sîn 吵精神 chhá-soe 吵衰 chhá-chhéⁿ/chhá-chhíⁿ 吵醒 chhá-cha̍p 吵雜 chhá-nāu/chháu-nāu 吵鬧 chhoe/chhe 吹 chhoe-ta/chhe-ta 吹凋 chhoe-hiòng/chhe-hiòng 吹向 chhoe-liâng/chhe-liâng 吹涼 chhoe-káu-lê/chhe-káu-lê 吹狗螺 chhoe-kóng/chhe-kóng 吹管 chhoe--khí-lâi/chhe--khí-lâi 吹起來 chhoe-hong/chhe-hong 吹風 chhek 呎 chiu 周 chiu-khan 周刊 chiu-tò 周到 chiu-ûi 周圍 chiu-bi̍t 周密 chiu-soân 周旋 chiu-ti 周知 chiu-chiong 周章 chiu-siông 周詳 chiu-piⁿ 周邊 chhan 呻 chiù 咒 chiù-lé 咒lé chiù-chhàm 咒懺 chiù-mē/chiù-mā 咒罵 chiù-chó͘ 咒詛 chiù-chōa 咒誓 chiù-chhàm 咒讖 chài 哉 chiauh-chiauh-kiò 哳哳叫 chim 唚 chim-chhùi 唚嘴 chhiàng/chhiùⁿ 唱 chhiàng-kè 唱價 chhiùⁿ-chhut 唱出 chhiàng-hoán-tiāu 唱反調 chhiàng-miâ 唱名 chhiàng-bêng 唱明 chhiùⁿ-khek 唱曲 chhiùⁿ-koa/chhiò-koa 唱歌 chhiàng-tù 唱注 chhiòⁿ-phìⁿ/chhiùⁿ-phìⁿ 唱片 chhiùⁿ-pôaⁿ 唱盤 chhiàng-lé 唱禮 chhiàng-siaⁿ 唱聲 chhiàng-soe 唱衰 chhiùⁿ-tiāu 唱調 chhiùⁿ-khí 唱起 chip-chi̍t-chhùi 唼一嘴 chhoán 喘 chhoán-bē-ti̍t/chhoán-bōe-ti̍t 喘bē直 chhoán-phēⁿ-phēⁿ 喘phēⁿ-phēⁿ chhoán-phī-phēⁿ 喘phī-phēⁿ chhoán-tōa-khùi 喘大氣 chhoán-khùi 喘氣 chhoán-pēⁿ/chhoán-pīⁿ 喘病 chha̍p-chha̍p-liām 喢喢念 chha̍p-chha̍p-tih 喢喢滴 chhā 喳 chhiùⁿ/chhngh 嗆

eh 厄 eh-ūn/ek-ūn 厄運 ek-lān 厄難 eh 呃 eh-ni 呃奶 eh-sng 呃酸

é-káu-soa 啞口痧 é-káu--ê 啞口的 é-káu-siaⁿ 啞口聲 é-káu-hoe 啞口花 é-káu-thih 啞口鐵 é-siaⁿ 啞聲 é-cheng 啞鐘

gō͘-sî-chiàⁿ 午時正 gō͘-sî-hoe/ngó͘-sî-hoe 午時花 gō͘-chhan 午餐 gûi-ki̍p 危及 gûi-hāi 危害 gûi-kip 危急 gûi-lâu 危樓 gûi-ki 危機 gûi-hiám/hûi-hiám 危險 gûi-lān 危難 goân-chú 原主 goân-á/oân-á 原仔 goân-kiāⁿ 原件 goân-jīm 原任 goân-ūi 原位 goân-chū-bîn 原住民 goân-lâi 原來 goân-kè 原價 goân-sian 原先 goân-choân 原全 goân-chài 原再 goân-chho͘ 原初 goân-chek 原則 goân-chiân 原前 goân-miâ 原名 goân-kò 原告 goân-in 原因 goân-chāi 原在 goân-tē/goân-tōe 原地 goân-hêng 原型 goân-sí 原始 goân-chú 原子 goân-chú-tôaⁿ 原子彈 goân-chú-lêng 原子能 Goân-chú-lêng-úi-oân-hōe 原子能委員會 goân-hong-put-tōng 原封不動 goân-té/goân-tóe 原底 goân-hêng 原形 goân-chêng 原情 goân-ì 原意 goân-bûn 原文 goân-liāu 原料 goân-chá 原早 goân-sī 原是 goân-iú 原有 goân-bo̍k 原木 goân-pún 原本 goân-châi-liāu 原材料 goân-àn 原案 goân-chiap 原汁 goân-iû 原油 goân-pán 原版 goân-chōng 原狀 goân-lí 原理 goân-iû 原由 goân-chèng 原症 goân-kó 原稿 goân-che̍k 原籍 goân-chóa 原紙 goân-gī 原義 goân-kū 原舊 goân-sek 原色 goân-tio̍h 原著 goân-chhù 原處 goân-chong 原裝 goân-liōng 原諒 goân-māu 原貌 goân-khí-seng 原起先 goân-lō͘ 原路 goân-phòe/goân-phè 原配 goân-iá 原野 goân-im 原音 goân-thâu 原頭 goân-tiám 原點 gîm 吟 gîm-bī 吟味 gîm-chhiùⁿ 吟唱 gîm-si 吟詩 gîm-siōng 吟誦 gô͘-koeh-hî/gô͘-keh-hû/ngô͘-kok-hî/ngô͘-kok-hû 吳郭魚 goân-gōe/oân-gōe 員外

hiong-sì/hiong-sè 凶勢 hiong-khì 凶器 hiong-bāng 凶夢 hiong-pa-lí-niau 凶巴哩貓 hiong-liân 凶年 hiong-chhiú 凶手 hiong-sòe 凶歲 hiong-béng 凶猛 hiong-sin 凶身 hong-hām 凶陷 hiong-hiám 凶險 hong-hiám-chèng 凶險症 hâm 函 hâm-kià 函寄 hâm-siū 函授 hâm-sò͘ 函數 hâm-iáng/hâm-ióng 函養 hun/hūn/pun 分 hun-hiáng/hun-hióng 分享 hun-pò͘ 分佈 hun-kong-kiàⁿ 分光鏡 hun-kong-si 分公司 hun-chhut 分出 hun-hun-á 分分仔 hun-pia̍t 分別 hun-koah 分割 hun-hòa 分化 hun-khu 分區 hun-lî 分厘 hun-chhe 分叉 hun-chhe-ki 分叉枝 hun-chhe-lō͘/pun-chhe-lō͘ 分叉路 hun-ha̍p 分合 hun-tiûⁿ 分場 hun-gōa 分外 hun-bián 分娩 hun-chú 分子 hun-chhùn 分寸 hun-kio̍k 分局 hun-ki/hun-ku 分居 hun-chân-hū-chek 分層負責 hun-kang 分工 hun-pò͘ 分布 hun-tit 分得 hun-sim 分心 hun-iu 分憂 hun-sêng 分成 hun-chhiú 分手 hun-phe/hun-phoe 分批 hun-thiah/pun-thiah 分拆 hun-poah 分撥 hun-tam 分擔 hun-thoaⁿ 分攤 hun-chi/hun-ki 分支 hun-siàu/hun-sò͘ 分數 hun-bûn 分文 hun-bêng 分明 hun-hiáu 分曉 hun-su 分書 hun-hē/hun-hōe 分會 hun-kî 分期 hun-sek 分析 hun-sek-ka 分析家 hun-hāu 分校 hun-oe 分椏 hun-gia̍p 分業 hun-koân 分權 hun-kî 分歧 hun-tōaⁿ 分段 hun-bó/hun-bú 分母 hun-pì 分泌 hun-pì-bu̍t 分泌物 hun-phài 分派 hun-lâu/pun-lâu 分流 hun-ûi 分為 hun-pan 分班 hun-kài 分界 hun-hoat 分發 hun-sîn 分神 hun-cho͘ 分租 hun-li̍p 分立 hun-kip 分級 hun-cho͘ 分組 hun-sòaⁿ 分線 hun-siaⁿ 分聲 hun-hâng 分行 hun-lia̍t 分裂 hun-kái 分解 hun-sò͘ 分訴 hun-sû 分詞 hun-pòe 分貝 hun-chong/pun-chng 分贓 hun-piān 分辨 hun-piān 分辯 hun-pō͘ 分部 hun-phòe/hun-phè 分配 hun-iá 分野 hūn-liāng/hūn-liōng 分量 hun-kim 分金 hun-chiam 分針 hun-siau 分銷 hun-cheng 分鐘 hun-khui/pun-khui 分開 hun-khui-tòa 分開帶 hun-īⁿ 分院 hun-tūi 分隊 hun-keh 分隔 hun-lī/hun-lî 分離 hūn-gia̍h 分額 hun-lūi 分類 hun-hiuⁿ 分香 hêng 刑 hêng-sū 刑事 hêng-khū 刑具 hêng-tiûⁿ 刑場 hêng-têng 刑庭 hêng-kî 刑期 hêng-àn 刑案 hêng-kiû 刑求 hêng-hoat 刑法 hêng-hoa̍t 刑罰 hêng-kéng 刑警 hêng-chek 刑責 hôa-sǹg 划算 hù 副 hù-chú-se̍k 副主席 hù-chok-iōng 副作用 hù-khan 副刊 hù-su-lēng 副司令 hù-chhiúⁿ-tiúⁿ 副廠長 hù-pâng 副房 hù-só͘-tiúⁿ 副所長 hù-kàu-siū 副教授 hù-hōe-tiúⁿ 副會長 hù-pún 副本 hù-hāu-tiúⁿ 副校長 hù-gia̍p 副業 hù-lí 副理 hù-sán-phín 副產品 hù-sán-bu̍t 副產物 hù-siā-tiúⁿ 副社長 hù-chóng 副總 hù-chóng-chhâi 副總裁 hù-sū 副署 hù-gī-tiúⁿ 副議長 hù-īⁿ-tiúⁿ 副院長 hù-si̍t 副食 he̍k/ōe/oe̍h/u̍ih 劃 hun-chiong 勳章 hiong-lô͘ 匈奴 Hiong-gê-lī 匈牙利 hòa/òa 化 hòa--lâng 化人 hòa-hòa 化化 hòa-ha̍p-bu̍t 化合物 hòa-miâ 化名 hòa-chong 化妝 hòa-kang 化工 hòa-kang-gia̍p 化工業 hòa-chéng-ûi-lêng 化整為零 hòa-chio̍h 化石 hòa-chio̍h-chháu 化石草 hòa-ha̍k 化礐 hòa-hùn-tî 化糞池 hòa-iân 化緣 hòa-chong 化裝 hòa-chong-iû 化裝油 hòa-kái/hòa-kóe 化解 hòa-sin 化身 hòa-giām 化驗 húi 匪 húi-tô͘ 匪徒 húi-tia̍p 匪諜 húi-lūi 匪類 hōe-tê/hôe-tūi 匯兌 hōe-chhut 匯出 hōe-toaⁿ 匯單 hôe-pò 匯報 hōe-khoán 匯款 hōe-lâu 匯流 hôe-lu̍t/hôe-sut 匯率 hōe-phiò 匯票 hôe-hong-gîn-hêng/hôe-hong-gûn-hêng 匯豐銀行 hôe-hùi 匯費 hôe-chi̍p 匯集 hia̍p 協 hia̍p-le̍k 協力 hia̍p-chō͘ 協助 hia̍p-tông 協同 hia̍p-hô 協和 hia̍p-siong 協商 hia̍p-chàu 協奏 hia̍p-chàu-khek 協奏曲 hia̍p-tēng 協定 hia̍p-sim 協心 hia̍p-hōe 協會 hia̍p-lí 協理 hia̍p-iok 協約 hia̍p-tiau 協調 hia̍p-tâm 協談 hia̍p-gī 協議 hia̍p-pān 協辦 hō͘/kāu 厚 hō͘-ài 厚愛 hō͘-gī 厚誼 hiō-tiōng/hō͘-tiōng/hō͘-tiōng 厚重 hoán 反 hoán-chhoàn 反串 hoán-chi 反之 hoán-loān 反亂 hoán-keng 反供 hoán-tó-tńg/hoán-tò-tńg 反倒轉 hoán-hiau 反僥 hoán-kng 反光 hoán-kiōng 反共 hoán-tōng 反動 hoán-kòa 反卦 hoán-poān 反叛 hoán-kháu-keng 反口供 hoán-hiòng 反向 hoán-bī 反味 hoán-kā 反咬 hoán-būn 反問 hoán-hōa 反嘩 hoán-chhùi 反嘴 hoán-thiⁿ 反天 hoán-siā 反射 hoán-tùi 反對 hoán-tùi-phài 反對派 hoán-tùi-tóng 反對黨 hoán-siông 反常 hoán-tōaⁿ 反彈 hoán-hêng 反形 hoán-ho̍k 反復 hoán-sim 反心 hoán-hóe 反悔 hoán-kám 反感 hoán-èng 反應 hoán-chiàn 反戰 hoán-lē 反戾 hoán-chhiú 反手 hoán-khòng 反抗 hoán-kek 反擊 hoán-kong 反攻 hoán-èng 反映 hoán-èng-chhut 反映出 hoán-hiau 反梟 hoán-chèng 反正 hoán-sí 反死 hoán-lâu 反流 hoán-o͘ 反烏 hoán-chiò 反照 hoán-iâⁿ 反營 hoán-seⁿ/hoán-chhiⁿ 反生 hoán-chèng 反症 hoán-kaⁿ 反監 hoán-bo̍k-sêng-siû 反目成仇 hoán-siàng/hoán-siòng 反相 hoán-séⁿ/hoán-séng/hoán-séng 反省 hoán-chéng 反種 hoán-pōe 反背 hoán-pak 反腹 hoán-sia̍t 反舌 hoán-sek 反色 hoán-koan 反觀 hoán-kak 反角 hoán-tiāu 反調 hoán-hong 反諷 hoán-hōa 反譁 hoán-chèng 反證 hoán-piàn/péng-pìⁿ 反變 hoán-nńg/hoán-núi 反軟 hoán-choán/hoán-tńg 反轉 hoán-chhéⁿ/hoán-chhíⁿ 反醒 hoán-kàn-kè 反間計 hoán-bīn/péng-bīn 反面 hoán-tian-tò 反顛倒 hoán-pok 反駁 hoán-n̂g 反黃 hū-hū-kiò 吁吁叫 hū-hū-tân 吁吁霆 ha̍h/ha̍p/kap 合 ha̍p-le 合le ha̍p--leh 合leh ha̍p-tī 合tī ha̍p-á 合仔 ha̍p-á-sìⁿ 合仔扇 ha̍p-á-í 合仔椅 ha̍p-á-thàn 合仔趁 ha̍p-chok 合作 ha̍p-chok-siā 合作社 ha̍p-pèng 合併 ha̍p-óa 合倚 ha̍p-chò-hóe/ha̍p-chòe-hóe/kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe 合做夥 ha̍p-kiōng 合共 ha̍p-le̍k 合力 ha̍p-si̍p 合十 ha̍h-kháu-bī 合口味 ha̍p-kah 合合 ha̍p-tông 合同 ha̍h-bī/kah-bī/kah-bī 合味 ha̍p-hô 合和 ha̍p-chhiùⁿ 合唱 ha̍h-chhùi/ha̍p-chhùi/kah-chhùi/kap-chhùi 合嘴 ha̍p-hóe 合夥 ha̍p-chàu 合奏 ha̍p-hun 合婚 ha̍p-gî 合宜 ha̍p-ka 合家 ha̍p-ki/ha̍p-ku 合居 ha̍p-kín 合巹 ha̍p-iáⁿ 合影 ha̍p-chêng 合情 ha̍p-chêng-ha̍p-lí 合情合理 ha̍h-ì/ha̍p-ì/kah-ì 合意 ha̍p-èng 合應 ha̍p-èng-kai 合應該 ha̍p-sêng 合成 ha̍h-chhiú 合手 ha̍p-pān 合扮 ha̍p-chiáng-pài/ha̍p-chióng-pài 合掌拜 ha̍p-î/ha̍p-û 合於 ha̍h-sî/kah-sî 合時 ha̍h-sî-sì/ha̍h-sî-sè 合時勢 ha̍h-sî-ki 合時機 ha̍h-ē-lo̍h 合會落 ha̍p-pán 合板 ha̍p-chím 合枕 ha̍p-keh 合格 ha̍p-keh-chiá 合格者 ha̍p-hoan 合歡 Ha̍p-hoan-soaⁿ 合歡山 ha̍p-hoan-chhiū 合歡樹 ha̍p-hoan-chháu 合歡草 ha̍h-khùi 合氣 ha̍p-hoat 合法 ha̍p-hoat-hòa 合法化 ha̍p-hoat-sèng 合法性 ha̍p-chiàu 合照 ha̍p-êng 合營 ha̍p-lí 合理 ha̍p-lí-hòa 合理化 ha̍h-ēng/ha̍h-iōng 合用 ha̍h-pôaⁿ 合盤 ha̍p-soàn 合算 ha̍p-iok 合約 ha̍p-cho͘/ha̍p-chó͘ 合組 ha̍p-chóng 合總 ha̍h-hī 合耳 ha̍h-thiaⁿ 合聽 ha̍p-kó͘ 合股 ha̍h-pî 合脾 ha̍p-chhài 合菜 ha̍p-chòng 合葬 ha̍p-tèng-pún 合訂本 ha̍p-kè 合計 ha̍p-kai 合該 ha̍p-kai-jiân/ha̍p-kai-liân 合該然 ha̍p-chu-keng-êng 合資經營 ha̍p--khí-lâi 合起來 ha̍h-sin 合身 ha̍h-su 合軀 ha̍p-pān 合辦 ha̍p-sek 合適 ha̍p-kim 合金 ha̍h-thâu-thûi 合頭槌 hō͘-thó͘/hiō-thó͘ 后土 hō͘-chō 后座 hō͘-gē 后羿 hiàng/hiòng/ǹg 向 hiàng-siāng/hiàng-siōng 向上 hiòng-hā 向下 hiòng-pak/ǹg-pak 向北 hiàⁿ-hiàⁿ 向向 hiòng-siān 向善 hiòng-gōa 向外 hiòng-gōa-kháu 向外口 hiòng-thiⁿ/hiòng-thian 向天 hiòng-thian-chóaⁿ 向天盞 hiòng-óng 向往 hiàng-āu/hiàⁿ-āu 向後 hiàng-sim-le̍k 向心力 hiòng-ji̍t/hiàng-ji̍t 向日 hiàng-sî/hiàⁿ-sî 向時 hiàⁿ-lâu 向流 hiàⁿ-io 向腰 hiàⁿ-sin/hiàng-sin 向身 hiàⁿ-khui 向開 hiàng-iâng/hiòng-iông 向陽 hiàng-hong 向風 hó͘-tēng 否定 hió-koat/hó͘-koat/hó͘ⁿ-koat 否決 hó͘-koat-koân 否決權 hó͘-jīm/hió-jīm 否認 hoan-hù 吩咐 hâm/kâm/kâⁿ 含 hâm-saⁿ-khoeh-sì/hâm-saⁿ-kheh-sì 含三缺四 hâm-oan 含冤 hâm-kháu-sǹg 含口算 hâm-hâm/hâm-kâm 含含 hâm-chîm 含尋 hâm-jím 含忍 hâm-oàn 含怨 hâm-hīn/hâm-hūn 含恨 hâm-ì 含意 hâm-chúi 含水 hâm-lūi 含淚 hâm-hûn 含痕 hâm-he 含痚 hâm-he-siaⁿ 含痚聲 hâm-bîn 含眠 hâm-siàu 含笑 hâm-siàu-mûi 含笑梅 hâm-chhiàu-hoe/hâm-chhiò-hoe/hâm-siàu-hoe 含笑花 hâm-hô͘ 含糊 hâm-he/hâm-heⁿ 含罅 hâm-siu-chháu 含羞草 hâm-gī 含義 hâm-thiok 含蓄 hâm-lúi 含蕊 hâm-sau 含酥 hâm-liāng/hâm-liōng 含量 hâm-sau 含颼 hâm-sau-hûn 含颼痕 háu 吼 háu-kiò 吼叫 háu-hiⁿ 吼哼 háu-hoah 吼喝 háu-thiàⁿ 吼疼 háu-thiàⁿ 吼痛 háu-ke/háu-koe 吼雞 háu-ke-bó/háu-koe-bú 吼雞母 hō/o 呵 hō-ló-sō 呵囉唆 ha-sio 呵燒 ha-tê 呵茶 ho͘/kho͘ 呼 ho͘--chi-io̍k-chhut 呼之欲出 ho͘-kiò 呼叫 ho͘-kiò-khì 呼叫器 ho͘-miâ 呼名 ho͘-khip 呼吸 ho͘-háu 呼吼 huh-huh-kiò 呼呼叫 ho͘-kiù 呼救 ho͘-io̍k/ho͘-jū 呼籲 ho͘-iok 呼約 ho͘-siaⁿ 呼聲 ho͘-im 呼音 ho͘-hong-hoàn-ú 呼風喚雨 ho͘-pu̍t-pu̍t 呼鵓鵓 hô/hôe/hê 和 hô-sū-ló 和事佬 hô-la̍t 和力 hô-hia̍p 和協 hô-ha̍p 和合 hô-tâng/hô-tông 和同 hô-siān 和善 hô-hó 和好 hôe-siūⁿ/hê-siūⁿ 和尚 hôe-siūⁿ-á/hê-siūⁿ-á 和尚仔 hôe-siūⁿ-á-kiáⁿ/hê-siūⁿ-á-kiáⁿ 和尚仔囝 hôe-siūⁿ-saⁿ/hê-siūⁿ-saⁿ 和尚衫 hôe-siūⁿ-hî/hê-siūⁿ-hû 和尚魚 hô-kio̍k 和局 hô-pêng 和平 Hô-pêng-tó 和平島 hô-sò͘ 和數 hô-loán 和暖 hô-ho̍k 和服 hô-lo̍k 和樂 hô-koa 和歌 hô-khì 和氣 hô-pôaⁿ 和盤 hô-chiòng 和眾 hô-bo̍k 和睦 hô-iok 和約 hô-bí 和美 hô-seng/hô-siaⁿ 和聲 hô-io̍h 和藥 hô-ái-khó-chhin 和藹可親 hô-chhin 和親 hô-kái 和解 hô-kái-su 和解書 hô-hâi 和諧 hô-gī 和議 hô-im 和音 hô-sūn 和順 hô-hong 和風 hô-chê/hô-chôe 和齊 hai-sai 咍腮 Hâm-hong 咸豐 hâm-hong-chháu 咸豐草 hiu 咻 hiu-hiu-kiò/siuh-siuh-kiò 咻咻叫 hu-hu-háu 咻咻吼 hiu-èng 咻應 háⁿ/háng/háng/hōng 哄 háⁿ-lâng 哄人 háng-sì/háng-sè/háⁿ-sì/háng-sè 哄勢 háng-hoah 哄喝 háng-heh/háⁿ-heh/háng-heh 哄嚇 háng-khang 哄孔 háng-hip/háⁿ-hip/háng-hip 哄翕 háⁿ-thâu 哄頭 háng-phiàn 哄騙 háⁿ-kiaⁿ 哄驚 ha 哈 hap-sian 哈仙 Ha-hu̍t 哈佛 Ha-hu̍t-tāi-ha̍k 哈佛大學 ha-ha-chhiò 哈哈笑 hah-hī/hah-hi 哈唏 hah-chhiùⁿ 哈啾 ha-khùi 哈氣 hah-hì 哈肺 hiáⁿ-tiûⁿ 哧場 háu 哮 hàu-kiò 哮叫 háu-chhan 哮呻 háu-me-me 哮咩咩 háu-hiⁿ 哮哼 háu-chiuh-chiuh 哮啁啁 háu-ke/háu-koe 哮雞 haiⁿ/hng 哼 hng--lâng 哼人 haiⁿ-chhan 哼呻 haiⁿ-haiⁿ-kiò 哼哼叫 haiⁿ-haiⁿ-chhan 哼哼呻 hiⁿ-hiⁿ-háu 哼哼哮 hiⁿ-hiⁿ--haiⁿ-haiⁿ 哼哼哼哼 hiⁿ-hiⁿ-chhoán/phuh-phuh-chhoán 哼哼喘 haiⁿ-kan-khó͘ 哼艱苦 hi/hī 唏 hó͘ 唬 hó͘-lâng/hó͘--lâng 唬人 hó͘-chhìn-thâu 唬秤頭 hán-oan/hiàm-oan 喊冤 hiàm-kiò 喊叫 hiàm-miâ 喊名 hiàm-hiu 喊咻 hán-hoah 喊喝 hán-pan 喊班 hiàm-khó͘ 喊苦 hiàm-ke/hiàm-koe 喊雞 hiàm-hûn 喊魂 hoàn-khí 喚起 hoàn-chhéⁿ/hoàn-chhíⁿ 喚醒 hí 喜 hí-sū 喜事 hí-ke̍k/hí-kio̍k 喜劇 hí-kio̍k-phìⁿ 喜劇片 hí-iàn 喜宴 hí-thiap 喜帖 hí-hêng-û-sek 喜形於色 hí-ia̍t 喜悅 hí-ài 喜愛 hí-khèng 喜慶 hí-sin-iàm-kū 喜新厭舊 hí-lo̍k 喜樂 hí-khì 喜氣 hí-iông-iông 喜洋洋 hí-iân 喜筵 hí-thn̂g 喜糖 hí-sek 喜色 hí-sìn 喜訊 hí-kiō 喜轎 hí-chiú 喜酒 hí-chhiok 喜鵲 hí-chhut 喜齣 hat/hoah 喝 hoah-hut 喝hut hoah-i-o 喝i-o hoah-iú-hō 喝iú-hō hoah-iú-ô-ê 喝iú-ô-ê hoah-lēng 喝令 hoah-kè 喝價 hoahoan-óng 喝冤枉 hoah-chhut 喝出 hoah-hiu 喝咻 hoah-hiàm 喝喊 hoah-hó 喝好 hat-chhái 喝彩 hoah-kûn 喝拳 hoah-kiù 喝救 hoahkiù-lâng 喝救人 hoah-kiù-hō͘ 喝救護 hoah-soah 喝煞 hoah-lêng-long 喝玲瓏 hoah-siaⁿ 喝聲 hoah-chha̍t 喝賊 hoah-bē/hoah-bōe 喝賣 hoah-lō͘ 喝路 hat-thè/hat-thòe/hoah-thè/hoah-thòe 喝退 hoah-tō 喝道 hoah-chhéⁿ/hoah-chhíⁿ 喝醒 hat-chhái 喝采 hoah-khui-lō͘ 喝開路 hat-thâu 喝頭

ióng-kiāⁿ 勇健 ióng-kò͘ 勇固 ióng-sū 勇士 ióng-chòng 勇壯 ióng-óng-ti̍t-chiân 勇往直前 ióng-khiàn-khiàn 勇掔掔 ióng-kám 勇敢 ióng-î/ióng-û 勇於 ióng-khia̍t-khia̍t 勇桀桀 ióng-khì 勇氣 ióng-béng 勇猛 ióng-sin 勇身 ióng-sin-miā 勇身命 ióng-lêng-lêng 勇龍龍 ià/iàm 厭 ià-siān 厭siān iàm-sè 厭世 iàm-hīn/iàm-hūn 厭恨 ià-lán 厭懶 iàn-khì 厭氣 ià-lak-lak 厭落落 iū 又 iū-ko-iū-bú 又歌又舞 iū-koh 又閣 iú 友 iú-siān 友善 iú-hó 友好 iú-chêng 友情 iú-ài 友愛 iú-gī 友誼 iú-pang 友邦 iū-siāng/iū-siōng 右上 iū-hā 右下 iū-pêng 右旁 iū-phài 右派 iū-e̍k 右翼 iū-kha 右腳 io̍k/ū 吁 ia 呀 ian-âu 咽喉 io 喲

ìn-á 印仔 ìn-sìn 印信 ìn-chheh 印冊 ìn-chhut 印出 ìn-soat 印刷 ìn-soat-phín 印刷品 ìn-soat-chhiúⁿ 印刷廠 ìn-soat-ki 印刷機 Ìn-tē-an/Ìn-tōe-an 印地安 ìn-tông 印堂 Ìn-nî 印尼 Ìn-tō͘ 印度 Ìn-tō͘-iûⁿ 印度洋 ìn-tō͘-tiû 印度綢 ìn-chho̍p/ìn-chho̍k 印戳 ìn-pún 印本 ìn-ní 印染 ìn-bô͘ 印模 ìn-hoat 印發 ìn-chiong 印章 Ìn-tē-an 印第安 ìn-tâi 印臺 ìn-sek 印色 ìn-sek-a̍h 印色盒 ìn-hoe 印花 ìn-hoe-sòe/ìn-hoe-sè 印花稅 ìn-hêng 印行 ìn-pió-ki 印表機 ìn-chèng 印證 ìn-siōng 印象 ìn-kim 印金 ìn-kàm 印鑑 ìn-hî/ìn-hû 印魚 ìⁿ-òⁿ 咿噁

î-it/ûi-it 唯一

jì-puh 吉甫 jū-ûi 喻為

khái-soân 凱旋 khan 刊 khan-chhut 刊出 khan-bu̍t 刊物 khan-teng 刊登 khan-hêng 刊行 khan-chài 刊載 kò 划 kò-hoâiⁿ-lâu 划橫流 kò-chûn 划船 kò-chûn-ê 划船的 koah/koeh 刮 khoe-sian 刮先 koeh-phôe/koeh-phê 刮皮 kah/kàu/tio̍h 到 kàu-taⁿ 到taⁿ kàu-taⁿ 到今 kàu-ūi 到位 kàu-chhù 到厝 kàu-tè 到地 kàu-khám 到坎 kàu-bóe/kàu-bé 到尾 kàu-bóe--á/kàu-bé--á 到尾仔 kàu-bóe--lâi/kàu-bé--lâi 到尾來 kàu-khàm 到崁 kàu-té/kàu-tóe/tàu-té/tàu-tí/tàu-tí/tàu-té 到底 kàu-só͘-chāi 到所在 kàu-chhiú 到手 kàu-taⁿ 到旦 kàu-sî 到時 kàu-goe̍h/kàu-ge̍h 到月 kàu-kî 到期 kàu-pún 到本 kàu-ke̍k-kak 到極角 kàu-hòe/kàu-hè 到歲 kàu-sek-chúi 到熟水 kàu-kah 到甲 kàu-chīn-pōng 到盡磅 kàu-kè-chháu 到繼草 kàu-chit 到職 kàu-lo̍h-bóe/kàu-lo̍h-bé 到落尾 kàu-gē 到詣 kàu-lō͘-bóe/kàu-lō͘-bé 到路尾 kàu-chāi 到載 kàu-thàu-té/kàu-thàu-tóe 到透底 kàu-hān 到限 kàu-chê/kàu-chôe 到齊 khek 刻 khek-put-iông-oān 刻不容緩 khek-to 刻刀 khek-pak 刻剝 khek-ōe 刻劃 khek-ìn 刻印 khek-ìn-á 刻印仔 khek-jī 刻字 khek-ì 刻意 khek-pán 刻板 khek-tiâm 刻沉 khek-phû 刻浮 khek-pán 刻版 khek-pit 刻筆 khek-hoe 刻花 khek-khó͘ 刻苦 khek-po̍k 刻薄 khek-chiam 刻針 khek 剋 khek-liám 剋斂 khek-chheⁿ/khek-chhiⁿ/khek-seng 剋星 khek-liám 剋歛 khek-pē-bó/khek-pē-bú 剋父母 kong 剛 kong-kiông 剛強 koah 割 koah-siong 割傷 koah-kè 割價 koah-âu 割喉 koah-chhùi-chhiu 割嘴鬚 koah-tiāⁿ 割定 koah-tiàm 割店 koah-ín 割引 koah-siá 割捨 kat-toān 割斷 koah-hóe/koah-hé 割火 koah-thiàⁿ 割疼 koah-bông-tn̂g 割盲腸 kat-lé/koah-lé 割禮 koah-tiū-á 割稻仔 koahtiū-bóe/koahtiū-bé 割稻尾 kat-choa̍t 割絕 koah-tn̂g-tō͘ 割腸肚 koah-chháu-to 割草刀 koah-chháu-ki 割草機 koah-niū 割讓 koah-hòe/koah-hè 割貨 koah-tî/koah-tû 割除 koah-ām 割頷 koah-hiuⁿ 割香 ke̍k/khia̍k/kia̍k/kio̍k 劇 ke̍k-tiong 劇中 kio̍k-chok-ka 劇作家 ke̍k-thoân 劇團 ke̍k-pún/kio̍k-pún 劇本 ke̍k-to̍k 劇毒 ke̍k-lia̍t 劇烈 kia̍k-gê 劇牙 kia̍k-piàn 劇變 ke̍k-īⁿ 劇院 kòe-chú-chhiú/kùi-chú-siú/kòe-chú-siú 劊子手 kòe-soa 劌痧 kiàm 劍 kiàm-a̍h 劍匣 kiàm-sok 劍束 Kiàm-kiô 劍橋 Kiàm-thâm 劍潭 kiàm-lân 劍蘭 kiàm-tō 劍道 kiàm-siò 劍鞘 kiàm-hî/kiàm-hû 劍魚 kiàm-hang 劍魟 kiàm-soa 劍鯊 kang/kong 功 kong-put-khó-bu̍t 功不可沒 kong-lī 功利 kong-le̍k 功力 kong-lô 功勞 kong-lô-chîⁿ 功勞錢 kong-bêng 功名 kang-hu 功夫 kang-hu-té/kang-hu-tóe 功夫底 kong-tek 功德 kong-hāu 功效 kong-lu̍t 功率 kong-iōng 功用 kong-chek 功績 kong-lêng 功能 kong-sîn 功臣 kong-khò 功課 kong-kò 功過 ka/ke 加 ke-hak 加hak ke-khàm 加khàm ka-siāng/ka-siōng 加上 ke-liáu-kang 加了工 ka-í 加以 ka-lûn 加侖 ka-pōe 加倍 ka-ta̍t 加值 ke-jōa/ke-lōa 加偌 ka-ji̍p 加入 ka-ji̍p-kū 加入舊 ka-koan-bīn 加冠面 ka-léng-sún 加冷損 ke-chhut-lâi 加出來 ka-cha̍p 加十 ke-khah 加卡 ka-ìn 加印 ke-kù 加句 ke-chhùi 加嘴 ke-chhùi-chi̍h 加嘴舌 ke-lo-so 加囉嗦 ka-nn̂g 加圇 ka-nn̄g-ê 加圇個 ka-nn̂g-thun 加圇吞 ka-ap 加壓 ka-tōa 加大 ka-kháng-hî/ka-kháng-hû 加孔魚 ka-tiāⁿ 加定 ka-hāi 加害 ke-chió 加少 ke-chió-á 加少仔 ka-kang/ke-kang 加工 ka-kang-khu 加工區 ka-kang-phín 加工品 ka-kang-chhiúⁿ 加工廠 ka-kang-gia̍p 加工業 ka-pò͘-mî 加布棉 ka-tiuⁿ 加張 ka-kiông 加強 ka-khoài 加快 ka-sêng 加成 Ka-ná-tāi 加拿大 ka-chhah 加插 ke-siu 加收 ka-sò͘ 加數 ka-koân 加權 ke-chúi 加水 ka-iû 加油 ka-iû-chām 加油站 ka-phài 加派 ke-chhim 加深 ka-thiam/ke-thiⁿ 加添 ke-kiám 加減 ke-kiám-hó 加減好 ke-kiám-thiaⁿ 加減聽 ke-kiám-kóng 加減講 ke-hoân-ló 加煩惱 ka-jia̍t 加熱 ka-pan 加班 ka-bêng 加盟 ke-chin-hó 加真好 ke-chin-kùi 加真貴 ka-phòa-po͘ 加破埔 ke-chhēng-saⁿ 加穿衫 ka-kip 加給 ka-bóng 加網 ka-kín 加緊 ke-khó͘-khì 加苦氣 ka-chhài 加菜 ka-chhài-kim 加菜金 ka-sin 加薪 ka-lâ-pa 加蚋吧 ke-soe--ê 加衰ê ke-pó͘ 加補 ke-chù 加註 ke-ōe 加話 ka-bû 加誣 ke-pòng 加謗 ke-kóng-ōe 加講話 ka-hō͘ 加護 ka-poe 加貝 ka--khí-lâi 加起來 ka-lak 加轆 ka-sok 加速 ke-tāng 加重 ka-tn̂g 加長 ke-tiông-ê 加長個 ke-koh 加閣 ka-iam 加陰 ka-iam-kôaⁿ 加陰寒 ke-gia̍h 加額 ka-koân 加高 kiap 劫 kiap-húi 劫匪 kiap-chhî 劫持 kiap-lia̍h 劫掠 kiap-sò͘ 劫數 kiap-koan 劫棺 kiap-ki 劫機 kiap-kaⁿ 劫監 kiap-lān 劫難 kèng/kēng 勁 kèng-te̍k 勁敵 kèng-lí/kèng-lú 勁旅 kèng-hong 勁風 khàm 勘 khàm-ìn-á 勘印仔 khàm-thô͘ 勘土 khàm-chhat 勘察 khàm-cha 勘查 khàm-pō͘ 勘步 khàm-chhek 勘測 khàm-hō͘ 勘雨 khàm-giām 勘驗 khîn/khûn 勤 khîn-khiām/khûn-khiām 勤儉 khîn-bián/khûn-bián 勤勉 khîn-bū/khûn-bū 勤務 khîn-bū-peng/khûn-bū-peng 勤務兵 khîn-hùn/khûn-hùn 勤奮 khîn-ha̍k/khûn-ha̍k 勤學 khîn-khoài/khûn-khoài 勤快 khîn-liān/khûn-liān 勤練 khîn-khó͘/khûn-khó͘ 勤苦 khîn-tha̍k/khûn-tha̍k 勤讀 khǹg/khoàn 勸 khǹg-sè 勸世 khoàn-sè-bûn 勸世文 khoàn-bō͘ 勸募 khoàn-khǹg 勸勸 khoàn-hòa 勸化 khoàn-kò 勸告 khǹg-hô 勸和 khǹg-siān/khoàn-siān 勸善 khoàn-gia̍p 勸業 khǹg-soah 勸煞 khoàn-kái 勸解 khoàn-iú 勸誘 kiu-chi-liù 勼之溜 kiu-kiu 勼勼 kiu-kiu-koe̍h-koe̍h 勼勼狹狹 kiu-khì/kiu-khù 勼去 kiu-chhiú 勼手 kiu-chúi 勼水 kiu-sio 勼燒 kiu-koe̍h 勼狹 kiu-té 勼短 kiù-kin/kiù-kun 勼筋 kiu-sè/kiu-sòe 勼細 kiù-ká-thiàⁿ 勼絞痛 kiu-kha 勼腳 kiu-kha-tiàm 勼腳站 kiù-kha-kin/kiù-kha-kun 勼腳筋 kiu-thè/kiu-thòe 勼退 kiù-phīⁿ 勼鼻 kau-ín 勾引 kau-tang/kau-tàng 勾當 kau-ba̍k-bóe/kau-ba̍k-bé 勾目尾 kau-khí 勾起 kiuh-siù-á 匊首仔 khong-chèng 匡正 khu 區 khu-kong-só͘ 區公所 khu-hun 區分 khu-pia̍t 區別 khu-e̍k 區劃 khu-khu 區區 khu-he̍k 區域 khu-he̍k-sèng 區域性 khu-tōaⁿ 區段 khu-tiúⁿ 區長 khu-kan 區間 khu-keh 區隔 khá/kha̍h 卡 khah-tòa 卡帶 khá-sek 卡式 khah-phìⁿ 卡片 khà-pin-chhèng 卡賓銃 khah-chhia 卡車 Khah-mn̂g 卡門 kòa 卦 kǹg/koàn 卷 kńg-á 卷仔 kǹg-chong 卷宗 kǹg-chhioh/kńg-chhioh 卷尺 kńg-peh 卷柏 kǹg-lê 卷螺 kńg-lê-á 卷螺仔 khiok-sī 卻是 khiok-pō͘ 卻步 kāu-thut-thut 厚thut-thut kāu-sū-sái 厚事屎 kāu-sū-lō͘ 厚事路 kāu-tāi-chì 厚代誌 kāu-lī 厚利 kāu-chhì 厚刺 kāu-kháu-chi̍h 厚口舌 kāu-tûn 厚唇 kāu-chhùi-chi̍h 厚嘴舌 kāu-chhùi-hoe 厚嘴花 kāu-cha̍t 厚實 kāu-jiō 厚尿 kāu-sái 厚屎 kāu-kang 厚工 kāu-tō͘ 厚度 kāu-khiò-tiō 厚徼兆 kāu-sim-sū/kāu-sim-su 厚心思 kāu-sèng-tē/kāu-sèng-tōe 厚性地 kāu-chhiú-sio̍h 厚手液 kāu-khiàn 厚掔 kāu-khiàn-sńg 厚掔損 kāu-khiàn-thâu 厚掔頭 kāu-chhau-hoân 厚操煩 kāu-ki-hio̍h 厚枝葉 kāu-khak-teng 厚殼丁 kāu-khak-á 厚殼仔 kāu-khak-hî/kāu-khak-hû 厚殼魚 kāu-mô͘-pēⁿ/kāu-mô͘-pīⁿ 厚毛病 kāu-soa-sap 厚沙屑 kāu-che-tái 厚渣滓 kāu-bông 厚濛 kāu-hoân-ló 厚煩惱 kāu-hun 厚熏 kāu-hun-chhoe/kāu-hun-chhe 厚熏吹 kāu-pēⁿ/kāu-pīⁿ 厚病 kāu-pēⁿ-thiàⁿ/kāu-pīⁿ-thiàⁿ 厚病痛 kāu-chèng-thâu 厚症頭 kāu-thâm 厚痰 kāu-phiah 厚癖 kāu-phôe/kāu-phê 厚皮 kāu-phôe-kui/kāu-phê-kui 厚皮kui kāu-phôe-àng/kāu-phê-àng 厚皮甕 kāu-phôe-chhài/kāu-phê-chhài 厚皮菜 kāu-phôe-hiuⁿ/kāu-phê-hiuⁿ 厚皮香 kāu-lé 厚禮 kāu-lé-sò͘ 厚禮數 kāu-tut-tut 厚篤篤 kāu-bah 厚肉 kāu-bah-á 厚肉仔 kāu-boa̍h-chhài 厚茉菜 kāu-tê 厚茶 kāu-ko͘ 厚菇 kāu-po̍h 厚薄 kāu-hun 厚薰 kāu-hēng 厚行 kāu-saⁿ 厚衫 kāu-giân-gí/kāu-giân-gú 厚言語 kāu-ōe 厚話 kāu-ōe-sái 厚話屎 kāu-khoe-hâi 厚詼諧 kāu-chiú 厚酒 kāu-hō͘ 厚雨 kāu-hō͘-chúi 厚雨水 kāu-bīn-kháng 厚面孔 kāu-bīn-phôe/kāu-bīn-phê 厚面皮 kāu-chhut-thâu 厚齣頭 khì/khù 去 khì-sè/khù-sè 去世 khì-liáu-liáu/khù-liáu-liáu 去了了 khì-jīm/khù-jīm 去任 khì-tò/khù-tò/khì-tó/khù-tó 去倒 khì-tò-liáu/khù-tò-liáu 去倒了 khì-tò-hó/khù-tò-hó 去倒好 khì-tò-hāi/khù-tò-hāi 去倒害 khì-tò-sí/khù-tò-sí 去倒死 khì-hâm/khù-hâm 去函 khì-hiòng/khù-hiòng 去向 khì--ah/khù--ah 去啊 khì-hàu-ko͘/khù-hàu-ko͘ 去孝孤 khì-chiū/khù-chiū 去就 khì-tiāu/khù-tiāu 去掉 khì--bē/khù--bē 去未 khì-sí/khù-sí 去死 khì-hóe/khù-hé 去火 khì-liû/khù-liû 去留 khì-hoan-pêng/khù-hoan-pêng 去番旁 khì-thâm/khù-thâm 去痰 khì-chit/khù-chit 去職 khì-lō͘/khù-lō͘ 去路 khì-hn̄g-hn̄g/khù-hn̄g-hn̄g 去遠遠 khì-tî/khù-tû 去除 khì-ló͘/khù-ló͘ 去魯 kap 及 ki̍p-sî 及時 ki̍p-sî-ú 及時雨 ki̍p-keh 及格 ki̍p-tē 及第 kháu 口 kháu-lēng 口令 kháu-keng 口供 kháu-thoân 口傳 kháu-bún 口吻 kháu-bī 口味 kháu-si̍t 口實 kháu-soaⁿ 口山 kháu-chō 口座 kháu-kèng 口徑 kháu-pâng 口房 kháu-châi 口才 kháu-ki 口技 kháu-kàu 口教 kháu-ke̍h 口桀 kháu-khì 口氣 Kháu-ô͘ 口湖 kháu-chàu 口灶 kháu-khîm 口琴 kháu-pe̍h 口白 kháu-pi 口碑 kháu-hok 口福 kháu-niû 口糧 kháu-hông 口紅 kháu-khiuⁿ 口腔 kháu-chi̍h/khió-sia̍t/kháu-sia̍t 口舌 kháu-hō 口號 khió-kak/kháu-kak 口角 kháu-koat/khó͘-koat 口訣 kháu-chhì 口試 kháu-gí/kháu-gú 口語 kháu-e̍k 口譯 kháu-sin 口身 kháu-su̍t 口述 káu-ke̍h/kháu-ke̍h 口逆 kháu-bīn 口面 kháu-im 口音 kháu-thâu 口頭 kháu-thâu-ōe 口頭話 kó͘ 古 kó͘-chéⁿ/kó͘-chíⁿ 古井 kó͘-chéⁿ-chhiûⁿ/kó͘-chíⁿ-chhiûⁿ 古井牆 kó͘-kau 古交 kó͘-têng-khu 古亭區 kó͘-kim 古今 kó͘-tāi 古代 kó͘-tián 古典 kó͘-chheh 古冊 kó͘-phok 古博 kó͘-kok 古國 kó͘-pó 古堡 Kó͘-pa 古巴 kó͘-nî-kū-siàu 古年舊數 kó͘-koài/ku-koài 古怪 kó͘-koài-phiah 古怪癖 kó͘-ì 古意 kó͘-chá 古早 kó͘-chá-lâng 古早人 kó͘-chá-lē 古早例 kó͘-chá-chheh 古早冊 kó͘-chá-sî 古早時 kó͘-chá-mi̍h 古早物 kó͘-chá-hoe 古早花 kó͘-sî 古時 kó͘-le̍k 古曆 kó͘-goa̍t 古月 kó͘-goa̍t-kin/kó͘-goa̍t-kun 古月根 kó͘-pêng-iú 古朋友 kó͘-pán 古板 kó͘-chui 古椎 kó͘-phok 古樸 kó͘-khoán 古款 kó͘-phài 古派 kó͘-goán 古玩 kó͘-lé 古禮 kó͘-ló 古老 kó͘-láu-phauh/kó͘-ló-phok 古老博 kó͘-tì 古致 kó͘-tóng 古董 Kó͘-lân-keng 古蘭經 kó͘-chong 古裝 kó͘-khiat 古譎 kó͘-chek 古蹟 kó͘-to͘ 古都 kó͘-chui 古錐 kó͘-hong 古風 kó͘-khia̍t/kó͘-kia̍t 古黠 kó͘-khia̍t-ōe 古黠話 kó͘-kó͘ 古鼓 kù 句 kù-hō 句號 kù-tāu 句讀 kù-tāu-chheng 句讀清 kù-tiám 句點 khàu-pài 叩拜 khiò-siā/khò͘-siā 叩謝 khàu-thâu 叩頭 kiò 叫 kiò-bē-ìn 叫bē應 kiò-m̄-káⁿ 叫m̀穘 kiò-chò/kiò-chòe 叫做 kiò-oan-óng 叫冤枉 kiò-chhut 叫出 kiò-chhut-tang 叫出冬 kiàu-kiàu-lióng 叫叫嚷 kiò-miâ 叫名 kiò-hoah 叫喝 kiò-chhùi 叫嘴 kiò-thiⁿ-chiáu 叫天鳥 kiò-koaⁿ-chhôe/kiò-koaⁿ-chhê 叫官箠 kiò-kheh 叫客 kiò-chō 叫座 kiò-ìn 叫應 kiò-kiù-lâng 叫救人 kiò-kiù-hō͘ 叫救護 kiò-sī 叫是 kiò-keⁿ/kiò-kiⁿ 叫更 kiò-hoaⁿ-hí 叫歡喜 kiò-bí 叫米 kiò-cheng-sîn/kiò-chheng-sîn 叫精神 kiò-sńg-ê 叫耍個 kiò-siaⁿ 叫聲 kiò-khó͘ 叫苦 kiò-chhài 叫菜 kiò--khí-lâi 叫起來 kiò-chhéⁿ/kiò-chhíⁿ 叫醒 kiò-kim-kó͘ 叫金鼓 kiò-lêng 叫鈴 kiò-cheng 叫鐘 kiò-mn̂g 叫門 kiò-tīn 叫陣 kiò-tiān-ōe 叫電話 kiò-hûn 叫魂 khó 可 khó-jîn 可人 khó-í 可以 khó-pōe 可佩 khó-sìn 可信 khó-siong 可傷 khó-chhú 可取 khó-kháu 可口 khó-hí 可喜 khó-ka 可嘉 khó-phàⁿ 可怕 khó-thí 可恥 khó-hīn/khó-hūn 可恨 khó-pi 可悲 khó-sioh 可惜 khó͘-ò͘/khó-ò͘/khó-ò͘ⁿ/khó͘-òⁿ/khó͘-ò͘ⁿ 可惡 khó-náu 可惱 khó-sióng-jî-ti 可想而知 khó-ài 可愛 khó-liân-tāi/khó-lîn-tāi 可憐代 khó-kèng 可敬 khó-lo̍k 可樂 khó-pí 可比 khó-iông-sèng 可溶性 khó-jiân-sèng 可燃性 khó-ùi 可畏 khó-gî 可疑 khó-chhiò 可笑 khó-lêng 可能 khó-lêng-sèng 可能性 khó͘-lân-keng 可蘭經 khó-hêng 可行 khó-kiàn 可見 khó-koan 可觀 khó-tho̍k 可讀 khó-kùi 可貴 khó-khò 可靠 khó-khò-sèng 可靠性 khó-kiaⁿ 可驚 koh/kok 各 kok-lâng 各人 kok-ūi 各位 kok-kok 各國 kok-tē/kok-tōe 各地 kok-sek-kok-iūⁿ 各式各樣 kok-pih 各憋 kok-hong-bīn 各方面 koh-iūⁿ 各樣 kok-kài 各界 kok-chióng 各種 kok-chū 各自 kok-hâng 各行 kok-hêng-kî-sī 各行其是 kah-lâng-ê 合人個 kap-chheh 合冊 kap-chheh-chóa 合冊紙 kah-chham/kap-chham 合參 kap-pâng/ka̍p-pâng 合房 kah-kòa 合掛 kah-chhah 合插 kah-kéng 合景 kah-ki 合枝 kap-chúi 合水 kap-lâu 合流 kap-káng 合港 kap-kài 合界 kah-ba̍k 合目 kap-sòaⁿ 合線 kap-choa̍h 合縒 kap-phāng 合縫 kah-sek 合色 kap-io̍h 合藥 kap-io̍h-á 合藥仔 kap-hó͘-io̍h 合虎藥 kap-chōa 合迣 kiat 吉 kiat-teng-thâng/kiat-teng-thâng 吉丁蟲 kiat-tiāu 吉兆 kiat-hiong 吉凶 kiat-lī 吉利 kiat-ji̍t 吉日 Kiat-lîm 吉林 kiat-siông 吉祥 ka-po̍k-mî 吉貝棉 Kiat-liông-pho 吉隆坡 kun 君 kun-chú 君主 kun-chú 君子 kun-chú-chhiū 君子樹 kun-chú-chha̍t 君子賊 kâm-tûn 含唇 kâⁿ-tè-chò/kâⁿ-tè-chòe 含塊做 ki 吱 ki-sut-á 吱蟀仔 khip 吸 khip-ji̍p 吸入 khip-chhú 吸取 khip-tîn-khí 吸塵器 khip-ín 吸引 khip-ín-lâng 吸引人 khip-ín-la̍t/khip-ín-le̍k 吸引力 khip-siu 吸收 khip-to̍k 吸毒 khip-khì 吸氣 khip-chúi 吸水 khip-chúi-ki 吸水機 khip-kōaⁿ 吸汗 khip-iû-ki 吸油機 khip-ian 吸煙 khip-chio̍h 吸石 kiuh-hun 吸薰 khip-hoeh/khip-huih 吸血 khip-hiat-kúi 吸血鬼 khip-thih 吸鐵 khip-hù 吸附 khip-im 吸音 khip-hong-hî/khip-hong-hû 吸風魚 kò 告 kò-chi̍t-tōaⁿ-lo̍h 告一段落 kò-tó-tńg 告倒轉 kò-pia̍t 告別 kò-pia̍t-sek 告別式 kò-kip 告急 kò-ùi 告慰 kò-hoat 告發 kò-pe̍k 告白 kò-ti 告知 kò͘-sī/kò-sī/kò-sī 告示 kò-sò͘ 告訴 kò-sò͘-nái-lūn 告訴乃論 kò-kài 告誡 kò-tāi 告貸 kò-iâⁿ 告贏 kò-su 告輸 kò-sî 告辭 koa-koa-kiò 呱呱叫 kho͘-si-á 呼si-5- kho͘-óa-lâi 呼倚來 kho͘-le-lah 呼列拉 kho͘-eh 呼呃 kho͘-su-á 呼哨仔 kho͘-ù-á/kho͘-uh-á 呼噎仔 kho͘-sái-eh 呼屎呃 kho͘-pi-á 呼觱仔 kho͘-ke/kho͘-koe 呼雞 kám 咁 kám-hó 咁好 kám-àn-ne 咁按呢 kám-ē 咁會 kám-ū-iáⁿ 咁有影 ka-ka-á 咖咖仔 ka-lí 咖哩 ka-pi 咖啡 ka-pi-in 咖啡因 ka-pi-ok 咖啡屋 ka-pi-tiàm 咖啡店 ka-pi-thiaⁿ 咖啡廳 ka-pi-sek 咖啡色 ka-lí-hún 咖喱粉 kā 咬 kā--leh 咬leh kā-siū 咬siū kā-lâng-káu 咬人狗 kā-lâng-niau 咬人貓 kā-kâiⁿ 咬個 kā-chhùi 咬嘴 kā-chhùi-khí-kin/kā-chhùi-khí-kun 咬嘴齒根 kā-lī 咬字 kā-tiāⁿ 咬定 kā-chńg-kah 咬指甲 kā-kin/kā-kun 咬根 kā-tiâu-tiâu 咬椆椆 kā-sí-sí 咬死死 kā-gê 咬牙 kā-káu 咬狗 kā-kam 咬甘 kā-phòa 咬破 kā-phòa-pò͘ 咬破布 kā-kûn 咬群 kā-chi̍h 咬舌 kā-phang 咬芳 kā-im 咬音 kā-chia̍h 咬食 kā-khí 咬齒 keh/koh 咯 keh-keh 咯咯 kha̍k-hông/kha̍k-âng 咯紅 kha̍k-hoeh/kha̍k-huih 咯血 khù-khù-sàu 咳咳嗽 ka-chhiùⁿ 咳啾 khâm-khe̍h 咳喀 ka-sàu 咳嗽 ka-cha̍k 咳浞 kiaⁿ-pan 哀班 ko 哥 Ko-lûn-pí-a 哥倫比亞 ko--ko 哥哥 Ko-pún-ha-kin/Ko-pún-ha-kun 哥本哈根 khàu 哭 khàu-iau 哭iau khàu-kah-thî 哭佮啼 khàu-chhan 哭呻 khàu-hiⁿ 哭哼 khàu-chhoeh/khàu-chheh 哭啜 khok-song-tiōng 哭喪杖 khàu-âu 哭嚎 khok-san-tiōng 哭山杖 khàu-chhoeh 哭慼 khàu-tâu 哭投 khàu-sí-lōa--lâng 哭死賴人 khàu-pē 哭父 khàu-pē 哭爸 khàu-thiàⁿ 哭痛 khàu-tok-sià 哭篤舍 khàu-siaⁿ 哭聲 khàu-khó͘ 哭苦 khàu-sò͘ 哭訴 khàu-lōa 哭賴 kíⁿ-kui 哽-月 kéⁿ-kui 哽kui kéⁿ-tio̍h 哽著 khé 啟 khé-sū 啟事 khé-tōng 啟動 Khé-tek-ki-tiûⁿ 啟德機場 khé-bêng 啟明 khé-bêng-chheⁿ/khé-bêng-chhiⁿ 啟明星 khé-iōng 啟用 khé-hoat 啟發 khé-sī 啟示 khé-hâng 啟航 khé-bông 啟蒙 khām-sàu 喊嗽 khòe 喫 khè-koe-chí/khòe-koe-chí 喫瓜子 khiâu 喬 khiâu-tiàu 喬吊 khiâu-bo̍k 喬木 khiâu-khó͘ 喬苦 kiâu-chong 喬裝

lap-kha̍p 凹磕 lap-kiàⁿ 凹鏡 lia̍t 列 lia̍t-ūi 列位 lia̍t-ji̍p 列入 lia̍t-chhut 列出 lia̍t-ìn 列印 lia̍t-kok 列國 Lia̍t-lêng 列寧 lia̍t-tó 列島 lia̍t-se̍k 列席 lia̍t-kiông 列強 lia̍t-ûi 列為 lia̍t-chó͘ 列祖 lia̍t-kí/lia̍t-kú 列舉 lia̍t-kí-bē-liáu/lia̍t-kú-bōe-liáu 列舉bē了 lia̍t-pió 列表 lia̍t-chhia 列車 lia̍t-tūi 列隊 lāi/lī 利 lī-siāng-lī/lī-siōng-lī 利上利 lī-siāng-ka-lī/lī-siōng-ka-lī 利上加利 lāi-á-chîⁿ 利仔錢 lī-tá 利他 lī-piān 利便 lāi-to 利刀 lāi-koah 利割 lāi-kiàm-kiàm 利劍劍 lī-kháu 利口 lāi-khì/lī-khì 利器 lī-chú 利子 lī-hāi-koan-hē 利害關係 lī-jiō 利尿 lī-jiō-che 利尿劑 lī-kí 利己 lī-chhī 利市 lī-pè 利弊 lī-tit 利得 lāi-sit/lī-sek 利息 lī-î/lī-û 利於 lī-io̍k 利欲 Lī-pí-a 利比亞 lī-chúi/lī-súi/lī-súi 利水 lī-lâu 利流 lī-lu̍t 利率 lī-iōng 利用 lī-iōng-hòe-bu̍t 利用廢物 lī-iōng-ki-hōe 利用機會 lī-iōng-liâng-ki/lī-iōng-liông-ki 利用良機 lī-ek 利益 lī-ek-lâng 利益人 lī-sûn 利純 lāi-ká-lāi 利絞利 lī-pî 利脾 lī-iú 利誘 lī-lō͘ 利路 lāi-chîⁿ 利錢 lī-thâu 利頭 Lī-má 利馬 lâu-kià-lô͘ 劉寄奴 Lâu-pang 劉邦 la̍t/le̍k 力 le̍k-put-chiông-sim 力不從心 le̍k-khǹg 力勸 le̍k-tô͘ 力圖 le̍k-sū 力士 la̍t-bóe/la̍t-bé 力尾 la̍t-chúi 力水 le̍k-kiû 力求 le̍k-cheng 力爭 la̍t-chháu 力草 le̍k-hêng 力行 le̍k-liāng/le̍k-liōng 力量 la̍t-thâu 力頭 le̍k-hî/le̍k-hû 力魚 loa̍t-sì/loa̍t-sè 劣勢 ló͘ 努 ló͘-le̍k 努力 ló͘-khì 努氣 leh/le̍k 勒 le̍k-lēng 勒令 le̍k-hûn 勒痕 le̍k-ba̍k-bâi/lek-ba̍k-bâi 勒目眉 lek-sek/le̍k-sek 勒索 le̍k-sio̍k 勒贖 le̍k-bé 勒馬 le̍k-bé-soh 勒馬索 lô 勞 lô-chok 勞作 lô-pó 勞保 lô-pó-kio̍k 勞保局 lô-le̍k 勞力 Lô-le̍k-sū 勞力士 lô-tōng 勞動 lô-tōng-le̍k 勞動力 lô-bū 勞務 lô-ki-hoat 勞基法 lô-kang 勞工 lô-ia̍h 勞役 lô-sim 勞心 lô-hong 勞方 lô-gia̍p 勞業 lô-bîn 勞民 lô-hoân 勞煩 lô-lo̍k 勞碌 lô-lo̍k-miā 勞碌命 lô-sîn 勞神 lô-le̍k/lô-lūi 勞累 lô-khó͘ 勞苦 lô-chu 勞資 lô-kun 勞軍 lô-kà 勞駕 lē-chì 勵志 le̍k-miâ 匿名 lâm 南 lâm-hā 南下 Lâm-a 南亞 Lâm-kiaⁿ 南京 Lâm-kiaⁿ-tang-lō͘ 南京東路 lâm-chhek 南側 lâm--sì/lâm--sè/lâm-sì/lâm-sè 南勢 lâm-pak 南北 lâm-pak-kau 南北交 lâm-pak-hòe/lâm-pak-hè 南北貨 lâm-khu 南區 Lâm-tâi 南台 Lâm-soaⁿ 南山 Lâm-san-jîn-siū 南山人壽 Lâm-chng 南庄 Lâm-tâu 南投 Lâm-tâu-chhī 南投市 lâm-tâu-lâm 南投楠 Lâm-tâu-koān 南投縣 Lâm-su-lá-hu 南斯拉夫 lâm-hong 南方 Lâm-hong-ò 南方澳 lâm-pêng 南旁 Lâm-chhiong 南昌 lâm-ke̍k 南極 lâm-iûⁿ 南洋 lâm-iûⁿ-sam 南洋杉 Lâm-iûⁿ-kûn-tó 南洋群島 Lâm-hái 南海 Lâm-káng 南港 Lâm-káng-khu 南港區 Lâm-ò 南澳 lâm-ò-kam 南澳柑 lâm-pêng 南爿 lâm-toan 南端 lâm-tek 南竹 lâm-koán 南管 lâm-ūi 南緯 Lâm-bí 南美 Lâm-bí-chiu 南美洲 lâm-tê 南茶 lâm-chôa 南蛇 lâm-bân-sin 南蠻辛 lâm-lō͘-eng 南路鷹 lâm-hôe-thih-lō͘ 南迴鐵路 lâm-pō͘ 南部 Lâm-mn̂g 南門 Lâm-khai 南開 Lâm-iông 南陽 Lâm-hui 南非 lâm-bīn 南面 Lâm-Hân 南韓 lâm-hong 南風 lâm-hong-thiⁿ 南風天 lâm-hong-gōng 南風戇 lâm-hong-chháu 南風草 lî 厘 lî-lî 厘厘 lî-téng 厘戥 lî-bí 厘米 lî-si 厘絲 lī-hāi 厲害 lī-hāi-pēⁿ/lī-hāi-pīⁿ 厲害病 lī-hāi-io̍h 厲害藥 lī-hêng 厲行 lēng 另 lēng-hôe 另回 lēng-gōa 另外 lēng-gōa-chia̍h 另外食 lēng-kang 另工 lēng-hong-bīn 另方面 lēng-ji̍t/lēng-li̍t 另日 lēng-hêng 另行 lēng-tēng 另訂 lēng-khí-lô͘-chàu 另起爐灶 Lū 呂 lī-sòng-kheh/lū-sòng-kheh 呂宋客 lo̍k-chhùi 咯嘴 lán 咱 lán-lâng 咱人 lán-ê 咱的 lán-chiâ-lâng 咱遮人 ló 咾 lòng 哢 lí-li-le-le 哩哩le-hl lî-lî-lap-lap 哩哩塌塌 lí-li-lu̍t-lu̍t 哩哩律律 lî-lî-lak-lak/lî-lî-làu-làu/lí-li-lo̍k-lo̍k 哩哩落落 lô-chhia 哪吒 liām 唸 liām-siâu 唸siâu liām-bāng-ōe 唸夢話 liām-chu 唸書 liām-ko-koat/liām-koa-koat 唸歌訣 liām-keng 唸經 liām-jû 唸茹 liām-koat 唸訣 liām-kōng 唸誆 là/lah 啦 lah-lah-tūi 啦啦隊 long 啷 lâm-lâm-chū-gí/lâm-lâm-chū-gú 喃喃自語 la-pa/là-pa/la-pah/lat-pah 喇叭 lah-pah-hoe 喇叭花 la-hi 喇嘻 la-thian 喇天 la-êng 喇榮 la-liâng 喇涼 la-liâng-ōe 喇涼話 la-le 喇絡 la-poah 喇缽 la-êng 喇閒 la-phé/la-phóe 喇 liāng-á 喨仔 lū 喻

máu-chhùi 卯嘴 mauh-chhùi-ê 卯嘴的 mauh-lo̍h-khì/mau-lo̍h-khù 卯落去 máu-khí 卯齒 miâ 名 miâ-chheh 名冊 miâ-hūn 名分 miâ-lia̍t 名列 miâ-lī 名利 miâ-hù-kî-si̍t 名副其實 miâ-kiò 名叫 miâ-toaⁿ 名單 miâ-sèⁿ/miâ-sìⁿ/miâ-sìⁿ 名姓 miâ-jī 名字 miâ-ka 名家 miâ-chiòng 名將 miâ-chhù 名次 miâ-khì 名氣 miâ-liû 名流 miâ-pâi 名牌 miâ-ba̍k 名目 miâ-phō͘ 名簿 miâ-siaⁿ 名聲 miâ-siaⁿ-tháu 名聲敁 miâ-siaⁿ-chin-tháu 名聲真tháu miâ-siaⁿ-tháu 名聲透 miâ-siaⁿ-thàu-sái 名聲透屎 miâ-tù 名著 miâ-hō 名號 miâ-giân 名言 miâ-kóng 名講 miâ-i 名醫 miâ-thâu 名頭 miâ-gia̍h 名額 miā-tiong 命中 miā-té-hó/miā-tóe-hó 命底好 miā-sò͘ 命數 miā-kin/miā-kun 命根 miā-si-á 命絲仔 miā-si-kin/miā-si-kun 命絲根 miā-me̍h 命脈 miā-po̍h 命薄 miā-tô͘ 命途 miā-ūn 命運 me-me-kiò 咩咩叫 ma 哞 mà-mà-háu 哞哞哮 mo͘-mo͘-khùn 哞哞睏 mai 哩 mn̄g 問 mn̄g-koàn 問卷 Mn̄g-koàn-tiāu-cha 問卷調查 mn̄g--tio̍h 問著 mn̄g-bāi 問覓 mn̄g-lō͘ 問路 mn̄g-tn̂g-mn̄g-té 問長問短 ma-chi̍t-siaⁿ 嗎一聲 mô͘-hui 嗎啡

naih-phīⁿ-á 凹鼻仔 ngó͘-á-hî/ngó͘-á-hû 午仔魚 ngó͘-hiu 午休 ngó͘-iā 午夜 ngó͘-sî-liân 午時蓮 ngó͘-sòaⁿ 午線 ngó͘-kan 午間 nn̄g 卵 nn̄g-jîn/nn̄g-lîn 卵仁 nn̄g-pau 卵包 nn̄g-tè 卵塊 nn̄g-bóe-á 卵尾仔 nn̄g-châu 卵巢 nn̄g-ū-hêng 卵有形 nn̄g-khak 卵殼 nn̄g-chheng 卵清 nn̄g-pe̍h 卵白 nn̄g-peh-chit 卵白質 nn̄g-toaⁿ 卵端 nn̄g-hún 卵粉 nn̄g-toaⁿ 卵蛋 nì-sìⁿ 吝嗇 nih-sihN-kúi/nì-sìⁿ-kúi 吝嗇鬼 ngô͘-hōng 吳鳳 ngô͘ 吾 ne/nî/nih 呢 nî-á 呢仔 nî-á-sòaⁿ 呢仔線 nî--ê 呢的 nî-sòaⁿ 呢線 nà-chi̍h 咋舌 ná 哪 ngia̍uh-ngia̍uh-liām 唁唁唸 ngiauh-kiauh 唁噭 ngāu-ngāu-liām/ngiāu-ngiāu-liām 喁喁唸

ǹg-thiⁿ-pó-iū 向天保佑 ǹg-bāng 向望 ǹg-gû 向牛 ǹg-iûⁿ 向羊 ǹg-tǹg 向頓

oa-á 哇仔 oa-chú 哇子 oa-ke/oa-koe 哇雞 oân 員 oân-kang 員工 oân-chhe 員差 Oân-lîm 員林 oân-kéng 員警ōe-it-put-lī 劃一不二 ōe-chhut 劃出 ōe-hun 劃分 ōe-tēng 劃定 ōe-sî-tāi 劃時代 ōe-kui 劃歸 ōe-hoat 劃法 ōa-chheng 劃清 ōe-chheng-kài-sòaⁿ 劃清界線 ōe-kài/u̍ih-kài 劃界

phòng-jī 凸字 phòng-kiàⁿ 凸鏡 phòng-bīn-kiàⁿ 凸面鏡 pun-siū 分siū pun-ê 分個 pun-ke-hóe/pun-ke-hé 分傢伙 pun-kong-piáⁿ 分公餅 pun-chhe-lâu 分叉流 pun-kiáⁿ 分囝 pun-ke-hóe/pun-ke-hé 分家伙 pun-pêⁿ/pun-pîⁿ 分平 pun-tiuⁿ 分張 pun-phoe--ê 分批的 pun-phiⁿ 分抨 pun-phiⁿ/pun-pheⁿ 分摒 pun-chúi 分水 pun-chhe-lâu 分汊流 pun-chàu 分灶 pun-ê 分的 pun-âng-lī 分紅利 pun-kó͘ 分股 pun-niū 分讓 pun-châi-sán 分財產 pun-lō͘ 分路 pun-tō 分道 pun-tō-chhùi 分道嘴 pun-khui-khiā 分開khiā pun-khui-chia̍h 分開食 pun-chia̍h 分食 pun-pn̄g 分飯 pun-piáⁿ 分餅 phut 刜 phut-chháu 刜草 phàn/phòaⁿ 判 phòaⁿ-lē 判例 phòaⁿ-hêng 判刑 phòaⁿ-koaⁿ 判官 phòaⁿ-tēng 判定 phòaⁿ-toàn 判斷 phòaⁿ-àn 判案 phòaⁿ-koat 判決 phòaⁿ-koat-su 判決書 pa̍t 別 pia̍t-sè 別世 pa̍t-lâng 別人 pa̍t-ūi 別位 pa̍t-ūi-bô 別位無 pa̍t-ê 別個 pia̍t-chhut-sim-chhâi 別出心裁 pa̍t-kòa 別卦 pia̍t-sū 別墅 pa̍t-sèⁿ 別姓 pa̍t-tè 別帶 pa̍t-chng-thâu 別庄頭 pa̍t-só͘-chāi 別所在 pa̍t-tah 別搭 pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t 別日 pa̍t-iūⁿ 別樣 pa̍t-khoán 別款 pa̍t-phài 別派 pa̍t-ê-lâng 別的人 pa̍t-chióng 別種 pia̍t-chong 別莊 pia̍t-hō 別號 pa̍t-jiah 別跡 pia̍t-lī/pia̍t-lî 別離 pa̍t-hāng 別項 phòa-si/phò͘-si 剖屍 phòa-pêng 剖旁 phòa-khui 剖開 pak 剝 pak-kng-kng 剝光光 pak-siah/pak-siap 剝削 pak-tē-phôe/pak-tōe-phê 剝地皮 pak-toat 剝奪 peh-khak 剝殼 pak-phôe/pak-phê 剝皮 pak-phôe-iûⁿ/pak-phê-iûⁿ 剝皮羊 pak-phôe-hî/pak-phê-hû 剝皮魚 pak-theh-theh 剝裼裼 pak-cháu 剝走 pak-khui/peh-khui 剝開 pak-bīn-phôe/pak-bīn-phê 剝面皮 pak-kut 剝骨 pak-lut 剝黜 pu̍t 勃 pu̍t-pu̍t 勃勃 pu̍t-jiân 勃然 pau 包 pau-pa̍k 包pa̍k pau-á 包仔 pau-á-ê/pau-á-ôe 包仔鞋 pau-hóe-si̍t/pau-hé-si̍t 包伙食 pau-pó 包保 pau-siong-pò͘ 包傷布 pau-kong 包公 pau-chheh-chóa 包冊紙 pau-hâm 包含 pau-siong/pau-siang 包商 pau-ûi 包圍 pau-kîⁿ 包墘 pau-iông 包容 pau-hong 包封 pau-kang 包工 pau-pì 包庇 pau-siuⁿ 包廂 pau-chhau 包抄 pau-koat 包括 pau-ōaⁿ 包換 pau-lám 包攬 pau-lám-bóe/pau-lám-bé 包攬尾 pau-goe̍h/pau-ge̍h 包月 pau-ki 包機 pau-sí 包死 pau-koat 包決 pau-hâm 包涵 pau-iōng 包用 pau-phôe/pau-phê 包皮 pau-phôe-chóa/pau-phê-chóa 包皮紙 pau-chióng-tê 包種茶 pau-sit-thâu 包穡頭 pau-ún 包穩 pau-chóa 包紙 pau-chat 包紮 pau-lô-bān-siōng 包羅萬象 pau-pak 包腹 pau-chûn 包船 pau-keng 包莖 pau-hio̍h-thâng 包葉蟲 pau-sui 包蓑 pau-ho̍k 包袱 pau-chong 包裝 pau-chong-chóa 包裝紙 pau-kó/pau-kó͘ 包裹 pau-iâⁿ 包贏 pau--khí-lâi 包起來 pau-chhia 包車 pau-su 包輸 pau-pān 包辦 pau-i 包醫 pau-siau 包銷 pau-niá 包領 pau-thâu 包頭 pau-thâu-kin/pau-thâu-kun 包頭巾 pau-thâu-pe̍h 包頭白 pau-chia̍h-chhēng 包食穿 pau-pn̄g 包飯 pau-chhī 包飼 pau-āⁿ 包餡 pû 匏 pû-á 匏仔 pû-hia 匏桸 pí-siú 匕首 pak 北 pak-siāng/pak-siōng 北上 Pak-kiaⁿ-tāi-ha̍k 北京大學 pak-á 北仔 pak-á-phiah 北仔癖 Pak-á-ōe 北仔話 pak-á-piáⁿ 北仔餅 pak-hoa̍h 北伐 pak--sì/pak--sè/pak-sì/pak-sè 北勢 pak-khu 北區 pak-pòaⁿ-kiû 北半球 Pak-po͘ 北埔 Pak-tāi 北大 Pak-tōa-se-iûⁿ 北大西洋 Pak-gî 北宜 pak-hōaⁿ 北岸 Pak-chhī 北市 pak-tài 北帶 Pak-pêng 北平 Pak-tâu 北投 Pak-tâu-khu 北投區 Pak-táu 北斗 pak-táu-chheⁿ/pak-táu-chhiⁿ 北斗星 pak-hong 北方 pak-pêng 北旁 Pak-ke̍k 北極 Pak-au 北歐 Pak-hái 北海 pak-hái-hōaⁿ 北海岸 Pak-hái-tō 北海道 Pak-káng 北港 Pak-káng-khe/Pak-káng-khoe 北港溪 pak-un-tài 北溫帶 pak-pêng 北爿 pak-koán 北管 pak-koán-hì 北管戲 Pak-iok 北約 pak-hūi 北緯 Pak-koān 北縣 Pak-bí 北美 Pak-bí-chiu 北美洲 pak-chhang 北蔥 pak-pō͘ 北部 Pak-i 北醫 Pak-mn̂g 北門 Pak-hui 北非 pak-bīn 北面 Pak-Hân 北韓 pak-téng 北頂 pak-téng-lâng 北頂人 pak-téng-ōe 北頂話 pak-hong 北風 pak-bé 北馬 pak-ah 北鴨 pak-iāu 北鷂 piak-kó͘ 北鼓 phit 匹 phit-ngó͘ 匹偶 phit-te̍k 匹敵 phit-phòe/phit-phè 匹配 phit-thâu 匹頭 pián 匾 pòaⁿ 半 pòaⁿ-chhit-thô/pòaⁿ-thit-thô 半chhit-thô pòaⁿ-iau-pá 半iau飽 pòaⁿ-iau-gō 半iau餓 pòaⁿ-the-tó 半the倒 臥虒|pòaⁿ-the-tó 半|臥虒 poàn-teng/pòaⁿ-teng/pòaⁿ-teng/poàn-teng 半丁 pòaⁿ-chiūⁿ-á 半上仔 pòaⁿ-chiūⁿ-lō͘-ē 半上路下 pòaⁿ-sì-lâng 半世人 pòaⁿ-sì-tāi-lâng 半世代人 pòaⁿ-tiong-tn̂g 半中剸 pòaⁿ-tiong-ng 半中央 pòaⁿ-tiong-nôa 半中欄 pòaⁿ-tiong-tn̂g 半中段 pòaⁿ-tiong-chām 半中站 pòaⁿ-tiong-lî-tn̂g 半中而剸 pòaⁿ-tiong-io 半中腰 pòaⁿ-tiong-tô͘ 半中途 poàn-sian 半仙 pòaⁿ-hóng-á 半仿仔 pòaⁿ-sìn-gî 半信疑 pòaⁿ-kó͘-goe̍h/pòaⁿ-kó͘-ge̍h 半個月 pòaⁿ-tó-chúi 半倒水 pòaⁿ-kè 半價 pòaⁿ-tang 半冬 pòaⁿ-ta 半凋 pòaⁿ-tn̂g 半剸 pòaⁿ-tn̂g-hioh 半剸歇 pòaⁿ-thīn-thōng 半叮噹 pòaⁿ-tiàu 半吊 pòaⁿ-thun-thò͘ 半吞吐 pòaⁿ-kiáⁿ 半囝 pòaⁿ-îⁿ 半圓 pòaⁿ-chē-í 半坐椅 poàn-hā 半夏 pòaⁿ-thiⁿ 半天 pòaⁿ-thiⁿ-á 半天仔 poàn-thian-lûi 半天雷 poàn-thian-hui 半天飛 pòaⁿ-thiⁿ-chiáu 半天鳥 pòaⁿ-kan-tiong 半奸忠 poàn-chú 半子 pòaⁿ-kùi-khó 半季考 pòaⁿ-tō-thé 半導體 pòaⁿ-sió-sí 半小死 pòaⁿ-soaⁿ 半山 poàn-tó 半島 pòaⁿ-niá 半嶺 pòaⁿ-kang 半工 pòaⁿ-nî-âng 半年紅 pòaⁿ-kiâng-boeh 半強欲 pòaⁿ-kèng 半徑 pòaⁿ-sim-sek 半心適 pòaⁿ-khám 半憨 pòaⁿ-gōng-tiāⁿ 半戇定 pòaⁿ-táⁿ 半打 pòaⁿ-e-the 半挨推 pòaⁿ-lám-phû 半攬浮 pòaⁿ-ki-liân 半支蓮 pòaⁿ-sò͘ 半數 pòaⁿ-sin 半新 pòaⁿ-sin-kū 半新舊 pòaⁿ-pêng 半旁 pòaⁿ-pêng-thiⁿ 半旁天 poàn-kî 半旗 pòaⁿ-ji̍t/pòaⁿ-li̍t 半日 pòaⁿ-bêng-pòaⁿ-àm 半明半暗 pòaⁿ-tàu-á 半晝仔 pòaⁿ-po͘ 半晡 pòaⁿ-mê/pòaⁿ-mî 半暝 pòaⁿ-mê-pòaⁿ/pòaⁿ-mî-pòaⁿ 半暝半 pòaⁿ-mê-āu/pòaⁿ-mî-āu 半暝後 pòaⁿ-mê-goe̍h/pòaⁿ-mî-ge̍h 半暝月 pòaⁿ-goe̍h-li̍t/pòaⁿ-ge̍h-li̍t 半月日 pòaⁿ-ki-liân 半枝蓮 pòaⁿ-tháng-sai 半桶司 pòaⁿ-tháng-sái 半桶屎 pòaⁿ-tháng-sai 半桶師 pòaⁿ-tháng-chúi 半桶水 pòaⁿ-tháng-hia 半桶靴 pòaⁿ-tiâu-khùi 半條氣 pòaⁿ-lâu 半樓 pòaⁿ-lâu-á 半樓仔 pòaⁿ-koe̍h 半橛 pòaⁿ-khám 半歁 pòaⁿ-sí 半死 pòaⁿ-tîm-phû 半沉浮 pòaⁿ-phû-tîm 半浮沉 pòaⁿ-tâm-ta 半澹凋 pòaⁿ-o͘-pe̍h 半烏白 pòaⁿ-se̍k 半熟 pòaⁿ-sio-léng 半燒冷 pòaⁿ-pêng 半爿 pòaⁿ-pêng-thiⁿ 半爿天 pòaⁿ-pêng-hî/pòaⁿ-pêng-hû 半爿魚 pòaⁿ-chhiûⁿ-á 半牆仔 pòaⁿ-kiû 半球 poàn-seng 半生 pòaⁿ-chheⁿ-bīn-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-bīn-se̍k 半生拉熟 pòaⁿ-chheⁿ-hâuⁿ/pòaⁿ-chhiⁿ-hâuⁿ 半生殽 pòaⁿ-chheⁿ-sek/pòaⁿ-chhiⁿ-sek/pòaⁿ-chheⁿ-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-se̍k 半生熟 pòaⁿ-sán 半產 pòaⁿ-lâm-iûⁿ 半男陽 pòaⁿ-hoan 半番 poàn-pēⁿ/poàn-pīⁿ 半病 pòaⁿ-siáu 半痟 pòaⁿ-tian-gōng 半癲戇 pòaⁿ-pe̍h 半白 pòaⁿ-pah 半百 pòaⁿ-ba̍k-khui-khoeh 半目開瞎 pòaⁿ-khùn-chhéⁿ/pòaⁿ-khùn-chhíⁿ 半睏醒 pòaⁿ-ngē-nńg/pòaⁿ-ngī-nńg 半硬軟 pòaⁿ-phiò 半票 pòaⁿ-chām 半站 pòaⁿ-chat 半節 pòaⁿ-pòa-ki 半簸箕 pòaⁿ-lâm-hâⁿ/pòaⁿ-liâm-hâⁿ 半簾懸 pòaⁿ-lám-phû 半籠浮 pòaⁿ-láng-bí 半籠米 pòaⁿ-cheng-gōng 半精戇 pòa-chiaⁿ-pe̍h/pòaⁿ-cheng-pe̍h 半精白 pòaⁿ-chiaⁿ-bah 半精肉 pòaⁿ-chiaⁿ-pûi 半精肥 pòaⁿ-si 半絲 pòaⁿ-lāu-siàu 半老少 pòaⁿ-ló-lāu 半老老 pòaⁿ-sńg-chhiò 半耍笑 pòaⁿ-siaⁿ-pòaⁿ 半聲半 pòaⁿ-io 半腰 pòaⁿ-kū 半舊 pòaⁿ-kū-siùⁿ 半舊相 pòaⁿ-kū-lo̍h 半舊落 pòaⁿ-chhó-khái 半草楷 pòaⁿ-kiâⁿ-cháu 半行走 pòaⁿ-kiūⁿ-nńg 半謽軟 pòaⁿ-bē-pòaⁿ-sàng 半買半送 pòaⁿ-chhiah-pe̍h 半赤白 pòaⁿ-chhiah-bah 半赤肉 pòaⁿ-chhiah-pûi 半赤肥 pòaⁿ-kūi 半跪 pòaⁿ-lō͘ 半路 pòaⁿ-lō͘-sai 半路司 pòaⁿ-lō͘-sai 半路師 pòaⁿ-lō͘-sí 半路死 pòaⁿ-sin 半身 poàn-sin-put-sūi 半身不 pòaⁿ-sin-siōng 半身像 pòaⁿ-theⁿ-tó 半躺倒 pòaⁿ-chài 半載 pòaⁿ-tô͘ 半途 pòaⁿ-tô͘-jî-hùi 半途而廢 piàn-sūi/poàn-sūi 半遂 pòaⁿ-piⁿ-liân 半邊蓮 pòaⁿ-chùi 半醉 pòaⁿ-chhéⁿ-pòaⁿ-khùn/pòaⁿ-chhíⁿ-pòaⁿ-khùn 半醒半睏 pòaⁿ-chhéⁿ-bîn/pòaⁿ-chhíⁿ-bîn 半醒眠 pòaⁿ-tn̂g-m̄-chiâⁿ-té 半長m̀磽巡 pòaⁿ-tn̂g-té 半長短 pòaⁿ-iam-iûⁿ 半陰陽 pòaⁿ-hia 半靴 pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ 半頭生 pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ 半頭青 pòaⁿ-thâu-hong 半頭風 pòaⁿ-chia̍h-thit 半食thit pòaⁿ-chia̍h-gō 半食餓 pòaⁿ-pá 半飽 pòaⁿ-kiâm-chiáⁿ 半鹹chiáⁿ pòaⁿ-tiám-cheng 半點鐘 piàn-sūi 半 pi 卑 pi-hā 卑下 Pi-lâm 卑南 pi-bî 卑微 pi-chiān 卑賤 pi-phí 卑鄙 phoah/phok/poh 博 poa̍h-kiáu 博儌 poa̍h-kiáu-sian 博儌仙 poa̍h-kiáu-hàn 博儌漢 poa̍h-kiáu-kha 博儌腳 phok-chhú 博取 phok-sū 博士 phok-sū-phok 博士博 phok-sū-pan 博士班 poa̍h-tōa-kiáu 博大儌 phok-kiat 博孑 poh-jī-ūn/poh-lī-ūn 博字運 phok-ha̍k 博學 phoh-tiāⁿ 博定 poa̍h-sèⁿ-miā 博性命 phok-ài 博愛 poa̍h-pháiⁿ-kiáu 博歹儌 phok-bu̍t 博物 phok-bu̍t-koán 博物館 phok-bûn 博聞 poa̍h-lō͘-kiáu 博路儌 phok-ngá 博雅 poh-bīn 博面 poh 卜 pok-kòa 卜卦 pok-kòa-sian 卜卦先 péng-chhiò 反chhiò péng-khioh-chhiò 反khioh笑 péng-siū 反siū péng-lâi-péng-khì/péng-lâi-péng-khù 反來反去 péng-chhng 反倉 péng-chheh 反冊 péng-chhut-péng-li̍p 反出反入 péng-thán-chhiò 反坦笑 péng-thán-khap 反坦蓋 péng-thán-phak 反坦覆 péng-sin 反新 péng-toh 反桌 péng-pêng 反爿 péng-káu-á 反狗仔 péng-pe̍h-jîn 反白仁 péng-pe̍h-kâiⁿ 反白個 péng-pe̍h-ba̍k 反白目 péng-tō͘-soa 反肚痧 péng-ūi 反胃 péng-chi̍h-koan 反舌關 péng-chûn 反船 péng-khap 反蓋 péng-tîn 反藤 péng-phak 反覆 péng-bē/péng-bōe 反賣 péng-sin 反身 péng-chhia 反車 péng-liàn-tńg 反輦轉 poān-loān 叛亂 poān-peng 叛兵 poān-kok 叛國 poān-chiòng 叛將 poān-kàu 叛教 poān-pōe 叛背 poān-pián 叛變 poān-kun 叛軍 poān-ge̍k 叛逆 poān-kut 叛骨 pa 叭 phùi/thò͘/thó͘ 吐 pūi 吠 pūi-siaⁿ-pūi-iáⁿ 吠聲吠影 pa-láu-hî/pa-láu-hû 吧咾魚 phǹg-phǹg-kiò 呯呯叫 phùi-sak 呸sak phùi-chhùi-nōa 呸嘴瀾 phùi-nōa 呸瀾 phùi-thâm 呸痰 phùi-pe̍h-nōa 呸白瀾 phùi-chhàu-nōa 呸臭瀾 phùi-hoeh/phùi-huih 呸血 phùi-bīn 呸面 phut-phut-thiàu 咈咈跳 phín 品 phín-á 品仔 phín-á-mo̍͘h 品仔膜 phín-kong 品功 phín-sì-thâu/phín-sè-thâu 品勢頭 phín-miâ 品名 phín-siông 品嘗 phín-ha̍k-kiam-iu 品學兼優 phín-pó 品寶 phín-tek 品德 phín-phóng 品捧 phín-bêng 品明 phín-ū-chîⁿ 品有錢 phín-pâi 品牌 phín-ba̍k 品目 phín-óaⁿ 品碗 phín-chéng 品種 phín-koán 品管 phín-kip 品級 phín-bêng 品茗 phín-hēng 品行 phín-phêng 品評 phín-māu 品貌 phín-chit 品質 phín-lūi 品類 phín-lô͘-môa 品鱸鰻 phuh 哱 phuh-phuh-chhoán/phu̍h-phu̍h-chhoán 哱哱喘 phuh-soa-io̍h 哱痧藥 pō͘ 哺 pō͘-io̍k 哺育 pō͘-chi̍h 哺舌 pō͘-chia̍h 哺食 pō͘-khí 哺齒 phōng-phōng-chhi 唪唪嗤 pi 啡 pe-á/pi-á 啡仔 pi-á 啡子 phia̍k-phia̍k-tân 啪啪霆 pe̍k-le̍k 啪靂

san-tî/san-tû 刪除 seh/soa/soat 刷 seh-sin 刷新 siah 削 siah--lâng 削人 siah-to 削刀 siah-siah-kiò 削削叫 siah-ko͘-ki 削孤枝 siah-jio̍k 削弱 siah-kiám 削減 siah-phôe/siah-phê 削皮 siah-phôe-hî/siah-phê-hû 削皮魚 siah-tek-chìⁿ 削竹箭 siah-bah 削肉 siah-keng 削肩 siah-bīn-chú-phôe/siah-bīn-chú-phê 削面子皮 sat 剎 sēng--lo̍h-lâi 剩落來 sīn-gia̍h 剩額 sīn-pn̄g 剩飯 sēng-î/sēng-û 剩餘 sán-tî/sán-tû 剷除 sèng 勝 sèng-jīm 勝任 sèng-lī 勝利 sèng-lī-chiá 勝利者 sèng-kǹg 勝券 sèng-tē/sèng-tōe 勝地 sèng-kéng 勝景 sèng-soàn 勝算 sèng-sò͘ 勝訴 sì/sè 勢 sì-le̍k/sè-le̍k 勢力 sì-chāi-pit-tit/sè-chāi-pit-tit 勢在必得 sì-chāi-pit-hêng/sè-chāi-pit-hêng 勢在必行 sì-chiòng/sè-chiòng 勢將 sì-só͘-lān-bián/sè-só͘-lān-bián 勢所難免 sì-kò͘/sè-kò͘ 勢故 sì-bīn/sè-bīn 勢面 sì-thâu/sè-thâu 勢頭 sia̍h 勺 sia̍h-á/sio̍h-á 勺仔 sî 匙 sî-á 匙仔 si̍p-pat-á 十八仔 si̍p-jī-hò͘ 十字互 si̍p-jī-chhé 十字扯 si̍p-jī-kè 十字架 si̍p-jī-gí/si̍p-jī-gú 十字語 si̍p-jī-lō͘/cha̍p-jī-lō͘ 十字路 si̍p-pán-á 十扳仔 siap-káu-li̍t-o͘ 卅九日烏 seng-ta̍t 升值 seng-ha̍k 升學 seng-ha̍k-chú-gī 升學主義 seng-koaⁿ 升官 seng-kî 升旗 seng-kî-tián-lé 升旗典禮 seng-keh 升格 seng-khong 升空 seng-téng-khó-chhì 升等考試 seng-kip 升級 seng-khí 升起 seng-chhian 升遷 seng-kàng 升降 seng-kàng-ki 升降機 seng-ko 升高 siāu 卲 sià 卸 sià-kê 卸kê sià-hā 卸下 sià-sì-chiūⁿ 卸世上 sià-sì-chèng 卸世眾 sià-jīm 卸任 sià-tàⁿ 卸擔 sià-chó͘-kong 卸祖公 sià-keng 卸肩 sià-chháu 卸草 sià-chong 卸裝 sià-hòe-té/sià-hè-tóe 卸貨底 sià-chek-jīm 卸責任 sià-sin-lī/sià-sin-lî 卸身離 sià-tiāⁿ/sià-tiàⁿ 卸錠 sià-lī-sin/sià-lî-sin 卸離身 sià-bīn-chú 卸面子 sià-thé-biān/sià-thé-bīn 卸體面 saⁿ-âⁿ 參âⁿ saⁿ-chhiō-bīn 參chhiō面 saⁿ-chim 參chim saⁿ-sòa 參sòa saⁿ-thàng 參thàng saⁿ-thīn 參thīn saⁿ-kâng/saⁿ-kāng 參仝 saⁿ-i-óa 參依倚 saⁿ-óa 參倚 saⁿ-óa-ūi 參倚位 saⁿ-óa-pn̄g 參倚傍 saⁿ-óa-kīn/saⁿ-óa-kūn 參倚近 saⁿ-chhut-lō͘ 參出路 saⁿ-khǹg 參勸 saⁿ-kap 參及 saⁿ-ha̍h 參合 saⁿ-tâng 參同 saⁿ-hó͘ 參唬 saⁿ-pò-saⁿ-hō 參報參號 sim-tè 參塊 saⁿ-kah 參夾 sim-pó-pó/som-pó-pó 參寶寶 saⁿ-pang-chān 參幫贊 saⁿ-phō 參抱 saⁿ-piàⁿ 參拚 saⁿ-pài 參拜 saⁿ-kióng 參拱 saⁿ-pat 參捌 saⁿ-ke̍h 參桀 saⁿ-hūn 參混 saⁿ-lām 參濫 saⁿ-lām-chham 參濫參 saⁿ-sià 參瀉 saⁿ-sià-hō-miā 參瀉號命 saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/saⁿ-cheng 參爭 saⁿ-gió 參睨 saⁿ-chai 參知 saⁿ-hēng 參衒 saⁿ-chhin-chhiūⁿ 參親像 saⁿ-chèⁿ/saⁿ-chìⁿ 參諍 saⁿ-gio̍h 參謔 saⁿ-sè 參賽 saⁿ-thàn 參趁 saⁿ-su 參輸 saⁿ-su-iâⁿ 參輸贏 saⁿ-sî 參辭 saⁿ-liân-sòa 參連sòa saⁿ-lī/saⁿ-lî 參離 saⁿ-chia̍h-liâm 參食黏 saⁿ-thâi 參 siū-chè 受債 siū-siong 受傷 siū-hêng 受刑 siū-chè 受制 siū-bēng 受命 siū-úi-khut 受委屈 siū-īn 受孕 siū-hāi 受害 siū-hāi-lâng 受害人 siū-hāi-chiá 受害者 siū-khut 受屈 siū-hêng 受形 siū-sēng 受恿 siū-sēng-kiáⁿ 受恿囝 siū-hūi 受惠 siū-kà 受教 siū-to̍k 受毒 siū-khì 受氣 siū-chai/siū-che 受災 siū-chióng 受獎 siū-lí 受理 siū-ek 受益 siū-ek-jîn 受益人 siū-ek-hùi 受益費 siū-bôa 受磨 siū-cheng 受精 siū-chōe 受罪 siū-hoa̍t 受罰 siū-phèng 受聘 siū-khó͘ 受苦 siū-tio̍h 受著 siū-khui 受虧 siū-hùn 受訓 siū-thok 受託 siū-hóng-chiá 受訪者 siū-jio̍k 受辱 siū-kòe/siū-kè 受過 siū-hān 受限 siū-kò͘ 受雇 siū-lān 受難 siū-phiàn 受騙 sú-ha̍k 史學 sú-ka/sú-ke 史家 Sú-bi̍t-su 史密斯 sú-si̍t 史實 sú-liāu 史料 sú-chek 史蹟 Sú-ta̍t-lîm 史達林 sú-koán 史館 si/su 司 sai-á 司仔 sai-á-kang 司仔工 su-lēng 司令 su-lēng-tâi 司令台 su-lēng-koaⁿ 司令官 su-lēng-pō͘ 司令部 sai-hū 司傅 su-gî 司儀 sai-kong 司公 sai-kong-bō 司公帽 sai-kong-kha 司公腳 sai-kong-phâu 司公袍 sai-kong-ó 司公襖 sai-kong-giang 司公鈃 sai-kong-giang-á-hoe 司公鈃仔花 sai-kong-kè 司公髻 su-ki 司機 su-hoat 司法 su-hoat-koaⁿ 司法官 su-hoat-koân 司法權 su-hoat-kài 司法界 Su-hoat-pō͘ 司法部 Su-hoat-īⁿ 司法院 su-tiúⁿ 司長 Su-má 司馬 suh-kóng 吸管 si-jiō 哨尿 sàu-kak 哨角 so 唆 so-sú 唆使 so-lōng 唆弄 sau-siaⁿ 唦聲 siû-kè 售價 siû-chhut 售出 siû-phiò/siū-phiò 售票 siû-phiò-oân 售票員 siong-jîn 商人 siong-bū 商務 siong-bū-pō͘ 商務部 siong-phín 商品 siong-phín-hòa 商品化 siong-phín-phiau-sī 商品標示 siong-tiûⁿ 商場 siong-ka 商家 siong-choan 商專 siang-tián/siong-tián 商展 siong-tiàm 商店 siong-chêng 商情 siong-sò͘ 商數 siong-hōe 商會 siong-gia̍p 商業 siong-gia̍p-hòa 商業化 siong-gia̍p-khu 商業區 siong-phiau-koân/siong-piau-koân 商標權 siong-hoat 商法 siong-káng 商港 siong-iōng 商用 siong-kài 商界 siong-siā 商社 siong-kho 商科 siong-chit 商職 siong-chûn 商船 siong-hō 商號 siong-tèng 商訂 siong-thó 商討 siong-tâm 商談 siong-gī 商議 siong-ī 商譽 siong-liông 商量 siong-gîn/siong-gûn 商銀 siong-lio̍k 商陸 siong-tūi 商隊 sáⁿ/siahN/siáⁿ/siáng 啥 siáⁿ-mih 啥乜 siáⁿ-mih-lâng 啥乜人 siáⁿ-mih-khoán 啥乜款 siáⁿ-sū 啥事 siáⁿ-lâng 啥人 siáⁿ-lâng-chai 啥人知 siahN-tāi/siáⁿ-tāi 啥代 siáⁿ-pān-sì/siáⁿ-pān-sè 啥扮勢 siáⁿ-sî 啥時 siáⁿ-sî-chūn 啥時陣 siáⁿ-iūⁿ 啥樣 siáⁿ-khoán 啥款 siahN-pō͘ 啥步 sahN-mih/siáⁿ-mi̍h/siáⁿ-mn̍gh 啥物 siáⁿ-mi̍h-khoán 啥物款 siáⁿ-khang 啥空 siáⁿ-hòe/siáⁿ-hè 啥貨 siān-sū 善事 siān-jîn 善人 siān-ka 善加 Siān-hòa 善化 siān-tn̂g 善堂 siān-thāi 善待 siān-hiō 善後 siān-sim 善心 siān-ok 善惡 siān-ì 善意 siān-lâm 善男 siān-chiong 善終 siān-liâng/siān-liông 善良 siān-thâng-á 善蟲仔 siān-hēng 善行 sahN-sim-khùi 喢心氣 sahN-tio̍h-hong 喢著風 soān 喧 soan-hoa 喧嘩 soan-nāu 喧鬧 sng/song 喪 song-sū 喪事 sòng-bēng 喪命 song-hí-sū 喪喜事 sòng-sit 喪失 sng-hà 喪孝 song-ke 喪家 song-ho̍k 喪服 sng-soah 喪煞 sòng-seng 喪生 song-lé 喪禮 song-chòng 喪葬 sng-khau-soah 喪鬮煞 sā 嗄 sngh-phīⁿ 嗅鼻 siah 嗇 suh 嗍 suh-leng 嗍奶 soh-khùi/suh-khùi 嗍氣 soh-kōaⁿ/suh-kōaⁿ 嗍汗 suh-hun 嗍燻 suh-hoeh/soh-huih 嗍血

thap-ba̍k-ko͘ 凹目鮕 thap-thâu-chhia 凹頭推 thap-thâu-chai 凹頭栽 to 刀 to-á 刀仔 to-á-kiáⁿ 刀仔囝 to-á-chìⁿ 刀仔箭 to-siong-chháu/to-siang-chháu 刀傷草 to-chhùi 刀嘴 to-chí 刀子 to-bóe/to-bé 刀尾 to-niā 刀岭 to-pó͘-chhiú/to-pú-chhiú 刀斧手 to-sok 刀束 to-pán 刀板 to-pìⁿ/to-pèⁿ 刀柄 to-khak 刀殼 to-hûn 刀痕 to-chio̍h 刀石 to-tiam 刀砧 to-bah 刀肉 to-pōe 刀背 to-chit 刀脊 to-nî 刀蓮 to-tāu 刀豆 to-lō͘ 刀路 to-lō͘-chhim 刀路深 to-kheng 刀銎 to-mî/to-mê 刀鋩 to-siò/to-siù 刀鞘 to-siù 刀首 to-phiaⁿ 刀骿 to-hî/to-hû 刀魚 tiau 刁 tiau--lâng 刁人 tiau-kè 刁價 tiau-kó͘-tóng 刁古董 thiau-kang/thiau-kang/tiau-kang 刁工 thiàui-kò͘ 刁意 tiau-ì-kò͘ 刁意故 thiau-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì/tiau-kò͘-ì 刁故意 tiau-tn̄g 刁斷 thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân 刁蠻 tiau-nōa 刁賴 thiau-lân/thiau-lān/tiau-lân 刁難 tiau-lân--lâng 刁難人 tiau-khò 刁靠 thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân 刁頑 thiau-ah 刁鴨 tò-ka-chhut 到家齣 tò-chhiú-phang 到手芳 tok-tiāu 剁掉 tok-tn̄g 剁斷 tok-bah 剁肉 tok-thâu 剁頭 thì-kng-kng 剃光光 thì-kng-thâu 剃光頭 thì-chhùi-chhiu 剃嘴鬚 thì-thâu 剃頭 thì-thâu-to 剃頭刀 thì-thâu-sai-hū 剃頭師傅 thì-thâu-tiàm 剃頭店 thak-thek 剔剔 thak-chhùi-khí 剔嘴齒 thak-chí 剔指 thak-thek 剔斥 thak-sǹg-pôaⁿ 剔算盤 tńg-châi 剸臍 tāng/tōng 動 tōng-loān 動亂 tōng-jîn 動人 tōng-chok 動作 tōng-peng 動兵 tōng-to-peng 動刀兵 tōng-le̍k 動力 tōng-hiòng 動向 tōng-oân 動員 tōng-oân-lēng 動員令 tāng-thó͘ 動土 tōng-iông 動容 tāng-kang 動工 tōng-kan-ko/tāng-kan-ko 動干戈 tōng-sim 動心 tōng-chêng 動情 tōng-thài 動態 tāng-chhiú/tâng-chhiú 動手 tāng-chhiú-tāng-kha 動手動腳 tang-chhiú-su̍t 動手術 tāng-kûn-thâu 動拳頭 tāng-kûn-thâu-bó/tāng-kûn-thâu-bú 動拳頭母 tōng-iâu 動搖 tōng-si̍t-bu̍t 動植物 tōng-ki 動機 tâng-bú 動武 tōng-hóe/tōng-hé 動火 tōng-bu̍t 動物 tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 tōng-bu̍t-ha̍k 動物學 tōng-bu̍t-phiau-pún 動物標本 tōng-bu̍t-kài 動物界 tōng-sán 動產 tōng-iōng 動用 tōng-ōe 動畫 tōng-tōng 動盪 tāng-pit 動筆 tāng-chho͘-hoat 動粗法 tāng-thai-sîn 動胎神 tōng-lêng 動能 tōng-me̍h 動脈 tōng-me̍h-ngē-hòa/tōng-me̍h-ngī-hòa 動脈硬化 tāng-kha-chhiú 動腳手 tāng--tio̍h 動著 tōng-sû 動詞 tōng-gī 動議 tōng-sin 動身 tōng-lián-chhia 動輦車 tōng-tân 動霆 tōng-chēng 動靜 tāng-kó͘-ga̍k 動鼓樂 Toh 卓 Toh-lân 卓蘭 toh-khun 卓鯤 tho 叨 toh-chi̍t-ê 叨一個 tó-ūi 叨位 tiāu 召 tiàu-peng 召兵 tiàu-bō͘ 召募 tiàu-mn̄g 召問 tiàu-hoàn 召喚 tiàu-toaⁿ 召單 tiàu-hôe 召回 tiàu-kang-lâng 召工人 tiàu-teng 召燈 tiàu-kiàn 召見 tiàu-kiàⁿ 召鏡 tiàu-khai 召開 tiàu-chi̍p 召集 tiàu-chi̍p-jîn 召集人 teng 叮 tèng-chhùi-chi̍h 叮嘴舌 teng-lêng 叮嚀 teng-chiok 叮囑 tèng-ba̍k-chiu 叮目睭 tèng--tio̍h 叮著 tâi 台 tâi-siāng/tâi-siōng 台上 tâi-hā 台下 Tâi-tiong 台中 Tâi-tiong-chhī 台中市 Tâi-tiong-koān 台中縣 tâi-chêng/tâi-chiân 台前 Tâi-pak 台北 Tâi-pak-chhī 台北市 Tâi-pak-koān 台北縣 Tâi-lâm 台南 Tâi-lâm-chhī 台南市 Tâi-lâm-koān 台南縣 Tâi-siong 台商 tâi-khé 台啟 Tâi-tāi 台大 Tâi-tāi-i-īⁿ 台大醫院 tâi-pè 台幣 tâi-sek 台式 Tâi-bûn 台文 Tâi-tang 台東 Tâi-oân 台灣 Tâi-oân-lâng 台灣人 Tâi-oân-kiōng-hô-kok 台灣共和國 Tâi-oân-kok 台灣國 Tâi-oân-tāi-ha̍k 台灣大學 tâi-oân-sam 台灣杉 tâi-oân-chhêng 台灣榕 tâi-oân-chhiū 台灣樹 tâi-oân-kâu 台灣猴 Tâi-oân-to̍k-li̍p 台灣獨立 Tâi-oân-séng 台灣省 Tâi-oân-lô-má-jī 台灣羅馬字 Tâi-oân-ōe 台灣話 Tâi-oân-ōe-bûn 台灣話文 Tâi-oân-gí/Tâi-oân-gú 台灣語 Tâi-oân-gîn-hâng/Tâi-oân-gûn-hâng 台灣銀行 Tâi-oân-tiān-le̍k-kong-si 台灣電力公司 tâi-chiàu 台照 tâi-teng 台燈 Tâi-to̍k 台獨 Tâi-séng 台省 tâi-toan 台端 Tâi-thn̂g-kong-si 台糖公司 Tâi-liân-tóng 台聯黨 Tâi-se 台西 Tâi-sī 台視 tâi-sû 台詞 Tâi-gí/Tâi-gú 台語 Tâi-gí-lô-má-jī/Tâi-gú-lô-má-jī 台語羅馬字 Tâi-gîn/Tâi-gûn 台銀 tâi-kàm 台鑒 Tâi-tiān 台電 tâi-kà 台駕 toh 叼 toh-chi̍t-khoán 叼一款 toh-chi̍t-chióng 叼一種 toh-ūi 叼位 toh-lo̍h 叼落 tiàu/tiò 吊 tiàu-hông 吊hông tiàu-tāu 吊tāu tiàu-têng 吊亭 tiàu-tò-thâu 吊倒頭 tiàu-ka-lé 吊傀儡 tiàu-siong 吊傷 tiàu-tōa-tâng 吊大筒 tiàu-tòa 吊帶 tiàu-chhn̂g 吊床 tiàu-pín 吊扁 tiàu-sìⁿ 吊扇 tiàu-chhiú 吊手 tiàu-poe 吊杯 tiàu-kè 吊架 tiàu-thui 吊梯 tiàu-o͘ 吊槔 tiàu-o͘-chhìn 吊槔秤 tiàu-kiô 吊橋 tiàu-oai 吊歪 tiàu-sí 吊死 tiàu-to̍k 吊毒 tiàu-o͘ 吊烏 tiàu-teng 吊燈 tiàu-teng-khò͘ 吊燈褲 tiàu-sò 吊燥 tiàu-lô͘ 吊爐 tiàu-kâu 吊猴 tiàu-khoân 吊環 tiàu-pe̍h-jîn/tiàu-pe̍h-lîn 吊白仁 tiàu-pe̍h-ba̍k 吊白目 tiàu-lé 吊禮 tiàu-chhìn 吊秤 tiàu-khòng-ngó͘ 吊空五 tiàu-thang 吊窗 tiàu-si-thâng 吊絲蟲 tiàu-sòaⁿ 吊線 tiàu-tāu 吊脰 tiàu-tāu-kúi 吊脰鬼 tiàu-kha-soa 吊腳痧 tiàu-ko 吊膏 tiàu-lâng 吊膿 tiàu-io̍h 吊藥 tiàu-saⁿ 吊衫 tiàu-be̍h-tòa 吊襪帶 tiàu-kak 吊角 tiàu-kak-chōa 吊角逝 tiàu--khí-lâi 吊起來 tiàu-chhia 吊車 tiàu-chhia-bóe/tiàu-chhia-bé/tiàu-chhia-lián 吊車尾 tiàu-siau 吊銷 tiàu-siau-chip-chiàu 吊銷執照 tiàu-kiàⁿ 吊鏡 tiàu-cheng 吊鐘 tiàu-cheng-hoe 吊鐘花 tiàu-ām 吊頷 tiàu-kúi 吊鬼 tiàu-kúi-á 吊鬼仔 tiàu-tiáⁿ 吊鼎 tiàu-ńg 吊 tâng/tông 同 tông-sū 同事 tông-hiáng/tông-hióng 同享 tông-jîn 同仁 tâng-phōaⁿ 同伴 tông-ūi-sò͘ 同位素 tông-ūi-kak 同位角 tông-ūi-gí/tông-ūi-gú 同位語 tông-liâu 同僚 tông-le̍k-ha̍p-chok 同力合作 tông-hòa 同化 tông-chāi 同在 tông-tn̂g 同堂 tâng-sāi 同姒 tông-sèng 同姓 tâng-lī-ûn 同字勻 tâng-o̍h/tông-ha̍k/tông-o̍h/tông-ha̍k 同學 tông-ha̍k-hōe 同學會 tâng-oaⁿ 同安 tông-chong 同宗 tông-siok 同宿 tông-ki/tông-ku 同居 tông-se̍k 同席 tâng-nî 同年 tông-chhn̂g 同床 tông-chhn̂g-ī-bōng 同床異夢 tâng-sim 同心 tông-sim-hia̍p-le̍k 同心協力 tông-sim-ha̍p-ì 同心合意 tông-chì 同志 tông-sèng-loân 同性戀 tông-chêng 同情 tông-chêng-sim 同情心 tông-ì 同意 tông-ì-su 同意書 tông-kám 同感 tông-khèng 同慶 tâng-pâng/tông-pâng 同房 tông-cho̍k 同族 tâng-sî/tông-sî 同時 tông-kî 同期 tâng-thiāu 同柱 tông-gia̍p 同業 tông-gia̍p-kong-hōe 同業公會 tông-lo̍k 同樂 tông-lo̍k-boán-hōe 同樂晚會 tâng-iūⁿ 同樣 tông-kui-î-chīn 同歸於盡 tông-bó-ī-hū/tông-bú-ī-hū 同母異父 Tông-tī 同治 tông-tī-chháu 同治草 tông-hū-ī-bió 同父異母 tông-pan 同班 tông-lí 同理 tông-kam-kiōng-khó͘ 同甘共苦 tông-pēⁿ-siang-lîn/tông-pīⁿ-siong-lîn 同病相憐 tông-ê 同的 tông-bêng 同盟 tâng-thiāu 同祧 tông-chióng 同種 tông-chhong 同窗 tông-chhong-hōe 同窗會 tông-téng 同等 tông-téng-ha̍k-le̍k 同等學力 tông-pau 同胞 tông-pau-ī-hū 同胞異父 tông-chiu-kiōng-chè 同舟共濟 tông-hâng 同行 tông-hêng-tông-bēng 同行同命 tông-khim 同襟 tông-bô͘ 同謀 tông-pòe 同輩 tâng-tô͘ 同途 tông-chìn-thè/tông-chìn-thòe 同進退 tông-tō 同道 tâng-hiong/tông-hiong 同鄉 tông-hiong-hōe 同鄉會 tâng-mn̂g 同門 tâng-mn̂g-tiūⁿ 同門丈 tâng-mn̂g--ê 同門的 tông-im-ī-gī 同音異義 tông-lūi 同類 tâng-chê/tâng-chôe 同齊 tâng-chê-kiâⁿ/tâng-chôe-kiâⁿ 同齊行 thò͘-kah-làu 吐佮落 thó͘--chhut-lâi/thò͘--chhut-lâi 吐出來 thò͘-chhut-chin-chêng 吐出真情 thò͘-kiàm-kong 吐劍光 thò͘-che 吐劑 thò͘-eh 吐呃 thó͘-tōa-khùi 吐大氣 thò͘-tōa-ōe 吐大話 thò͘-leng 吐奶 thó͘-thóng-thâu 吐捅頭 thò͘-pún 吐本 thò͘-khì/thò͘-khùi/thó͘-khùi 吐氣 thò͘-khì-iông-bî 吐氣揚眉 thó͘-khùi-pûn-hāiⁿ 吐氣哼 thò͘-chúi 吐水 thò͘-làu 吐澇 thò͘-sià-chèng 吐瀉症 thó͘-ba̍k/thò͘-ba̍k 吐目 thò͘-ba̍k-lûi 吐目雷 thò͘-sūi 吐穗 thò͘-hông 吐紅 thò͘-si 吐絲 thó͘-bah-chìⁿ 吐肉箭 thó͘-tn̂g-thâu 吐腸頭 thó͘-lān-sui 吐膦蓑 thó͘-chi̍h 吐舌 thó͘-chi̍h-á-bō 吐舌仔帽 thó͘-sui 吐蓑 thó͘-io̍h 吐藥 thó͘-íⁿ 吐蘡 thò͘-hiat/thò͘-hoeh/thò͘-huih 吐血 thò͘-hoeh-thò͘-tô/thò͘-huih-thò͘-tô 吐血吐沱 thò͘-hoeh-chiáu/thò͘-huih-chiáu 吐血鳥 thò͘-liân-siân 吐連涎 thò͘-lō 吐露 thò͘-chhiu 吐鬚 thò͘-kiâm-siam 吐鹹瞻 thò͘-liông-siân 吐龍涎 thun 吞 thun-bē-lo̍h-khì/thun-bē-lo̍h-khù 吞bē落去 thun-chiàm 吞佔 thun-pèng 吞併 thun-chiàm 吞占 thun-thò͘ 吞吐 thun-sē 吞噬 thun-toa̍t 吞奪 thun-lún 吞忍 thun-siaⁿ 吞聲 thun--lo̍h-khì/thun--lo̍h-khù 吞落去 thun-chia̍h 吞食 thun-chia̍h-lâng 吞食人 tiâⁿ 呈 thêng-pò 呈報 thêng-hiàn 呈獻 têng-hiān 呈現 têng-chhéng 呈請 thêng-sàng 呈送 thái 呔 thái-tó 呔哪 tiat-jîn 哲人 thiat-ha̍k/tiat-ha̍k 哲學 tiat-ha̍k-ka 哲學家 tiat-ha̍k-hē 哲學系 thiat-lí/tiat-lí 哲理 tûn 唇 tûn-hông 唇紅 tûn-hông-chhí-pe̍k 唇紅齒白 tûn-khí 唇齒 tn̂g-lâng-jī 唐人字 tông-tāi 唐代 tông-tiâu 唐朝 tông-tu̍t 唐突 tông-thu̍t-kan 唐突間 Tông-lāu-ah 唐老鴨 tok 啄 tok-kè 啄價 tok-pit-á 啄嗶仔 tok-chhiū-chiáu 啄樹鳥 tok-khak 啄殼 tok-mn̂g 啄毛 tok-hoe 啄花 tok-chiù 啄蛀 tok-phīⁿ 啄鼻 tok-phīⁿ-á 啄鼻仔 tok-ku 啄龜 tam 啖 tam-chi̍t-chhùi 啖一嘴 tam-khòaⁿ-bāi 啖看覓 tām-sám 啖糝 thî 啼 thî-kiò 啼叫 thî-khàu 啼哭 thî-keⁿ/thî-kiⁿ 啼更 thî-chhiò-kai-hui 啼笑皆非 thi̍h-bô-thêng 喋無停 tan/toaⁿ 單 tan-it 單一 tan-teng 單丁 toaⁿ-teng-kòe-tāi/toaⁿ-teng-kè-tāi 單丁過代 toaⁿ-á 單仔 tan-ūi 單位 toaⁿ-ê 單個 tan-kè 單價 tan-goân 單元 toaⁿ-tangtiu7 單冬 tan-tan/toaⁿ-toaⁿ 單單 tan-jī 單字 toaⁿ-bóe/toaⁿ-bé 單尾 tan-sûn-khoân 單循環 toaⁿ-sìⁿ-mn̂g 單扇門 tan-táⁿ 單打 tan-táⁿ-to̍k-tàu 單打獨鬥 toaⁿ-tiah 單摘 tan-kì/tan-kù/toaⁿ-kì/toaⁿ-kù 單據 tan-sò͘ 單數 tan-hong 單方 tan-hong-bīn 單方面 tan-ji̍t 單日 tan-goe̍h/tan-ge̍h 單月 tan-pán-kiô 單板橋 tan-tiâu 單條 tan-chhiu-phit-bé 單槍匹馬 tan-kǹg 單槓 tan-to̍k 單獨 toaⁿ-seⁿ-kiáⁿ/toaⁿ-siⁿ-kiáⁿ 單生囝 toaⁿ-ba̍k-á 單目仔 tan-gán-phôe/tan-gán-phê 單眼皮 tan-sûn 單純 tan-sòaⁿ 單線 toaⁿ-kha-chhiú 單腳手 tan-sek 單色 toaⁿ-hō 單號 tan-hêng 單行 tan-hêng-tō 單行道 tan-tiāu 單調 tan-sin/toaⁿ-sin/tan-sin 單身 toaⁿ-sin-hàn 單身漢 tan-chhia 單車 toaⁿ-chōa 單逝 toaⁿ-bīn 單面 tan-im 單音 tan-hāng 單項


ûn-á-sī 勻仔是 ûn-á-kiâⁿ 勻仔行 ûn-á-gô-khô/ûn-á-kô-khô 勻仔遨 ûn-ûn 勻勻 ûn-ûn-á 勻勻仔 ûn-ûn-á-lâi 勻勻仔來 ûn-ke/ûn-koe 勻街 ûi-lī-sī-tô͘ 唯利是圖


return {
	["凱撒"] = "Khái-sat",
	["凱旋"] = "khái-soân",
	["凶"] = "hiong",
	["凶勢"] = "hiong-sì/hiong-sè",
	["凶器"] = "hiong-khì",
	["凶夢"] = "hiong-bāng",
	["凶巴哩貓"] = "hiong-pa-lí-niau",
	["凶年"] = "hiong-liân",
	["凶手"] = "hiong-chhiú",
	["凶歲"] = "hiong-sòe",
	["凶猛"] = "hiong-béng",
	["凶身"] = "hiong-sin",
	["凶陷"] = "hong-hām",
	["凶險"] = "hiong-hiám",
	["凶險症"] = "hong-hiám-chèng",
	["凸出"] = "phok-chhut",
	["凸字"] = "phòng-jī",
	["凸目雷"] = "thó͘-ba̍k-lûi",
	["凸鏡"] = "phòng-kiàⁿ",
	["凸面鏡"] = "phòng-bīn-kiàⁿ",
	["凹"] = "au",
	["凹字"] = "lap-jī/thap-jī",
	["凹目鮕"] = "thap-ba̍k-ko͘",
	["凹磕"] = "lap-kha̍p",
	["凹腰"] = "nah-io",
	["凹落去"] = "au--lo̍h-khì/au--lo̍h-khù/naih-lo̍h-khì/au-lo̍h-khù/thap-lo̍h-khì/thap-lo̍h-khù",
	["凹鏡"] = "lap-kiàⁿ",
	["凹頭推"] = "thap-thâu-chhia",
	["凹頭栽"] = "thap-thâu-chai",
	["凹鼻仔"] = "naih-phīⁿ-á",
	["出"] = "chhut",
	["出tī"] = "chhut-tī",
	["出丁"] = "chhut-teng",
	["出不產"] = "chhut-put-sán",
	["出不盡"] = "chhut-put-chīn",
	["出世"] = "chhut-sè/chhut-sì/chhut-sì",
	["出世命"] = "chhut-sì-miā",
	["出主意"] = "chhut-chú-ì",
	["出事"] = "chhut-sū",
	["出人前"] = "chhut-lâng-chiân",
	["出代誌"] = "chhut-tāi-chì",
	["出任"] = "chhut-jīm",
	["出伸"] = "chhut-chhun",
	["出來"] = "chhut-lâi",
	["出借"] = "chhut-chioh",
	["出傖"] = "chhut-sông",
	["出價"] = "chhut-kè",
	["出光"] = "chhut-kng",
	["出入"] = "chhut-ji̍p",
	["出入口"] = "chhut-ji̍p-kháu",
	["出入境"] = "chhut-ji̍p-kéng",
	["出兵"] = "chhut-peng",
	["出剩"] = "chhut-sēng/chhut-sīn",
	["出力"] = "chhut-la̍t",
	["出動"] = "chhut-tōng",
	["出勤"] = "chhut-khîn/chhut-khûn",
	["出厄"] = "chhut-eh",
	["出去"] = "chhut-khì/chhut-khù",
	["出取"] = "chhut-chhú",
	["出口"] = "chhut-kháu",
	["出口商"] = "chhut-kháu-siong",
	["出台"] = "chhut-tâi",
	["出名"] = "chhut-miâ",
	["出名人"] = "chhut-miâ-lâng",
	["出品"] = "chhut-phín",
	["出售"] = "chhut-siû",
	["出嘴"] = "chhut-chhùi",
	["出國"] = "chhut-kok",
	["出土"] = "chhut-thó͘",
	["出在"] = "chhut-chāi",
	["出在人"] = "chhut-chāi-lâng",
	["出在伊"] = "chhut-chāi-i",
	["出在你"] = "chhut-chāi-lí",
	["出在家己"] = "chhut-chāi-ka-kī",
	["出在我"] = "chhut-chāi-góa",
	["出場"] = "chhut-tiûⁿ",
	["出境"] = "chhut-kéng",
	["出外"] = "chhut-gōa",
	["出外人"] = "chhut-gōa-lâng",
	["出外景"] = "chhut-gōa-kéng",
	["出外洋"] = "chhut-gōa-iûⁿ",
	["出大力"] = "chhut-tōa-la̍t",
	["出天"] = "chhut-thian",
	["出奇"] = "chhut-kî",
	["出嫁"] = "chhut-kè",
	["出家"] = "chhut-ke",
	["出家人"] = "chhut-ke-lâng",
	["出尾"] = "chhut-bóe/chhut-bé",
	["出局"] = "chhut-kio̍k",
	["出山"] = "chhut-san/chhut-soaⁿ",
	["出巡"] = "chhut-sûn",
	["出差"] = "chhut-chhai",
	["出帆"] = "chhut-phâng",
	["出師"] = "chhut-sai",
	["出席"] = "chhut-se̍k",
	["出平儕"] = "chhut-pêⁿ-chē/chhut-pîⁿ-chē",
	["出床"] = "chhut-sn̂g",
	["出庭"] = "chhut-têng",
	["出廠"] = "chhut-chhiúⁿ",
	["出張"] = "chhut-tiuⁿ",
	["出征"] = "chhut-cheng",
	["出戰"] = "chhut-chiàn",
	["出手"] = "chhut-chhiú",
	["出招"] = "chhut-chiau/chhut-chio",
	["出挑"] = "chhut-thio",
	["出挓"] = "chhut-tioh",
	["出掌"] = "chhut-chiáng/chhut-chióng",
	["出擊"] = "chhut-kek",
	["出擢"] = "chhut-tioh",
	["出收"] = "chhut-siu",
	["出於"] = "chhut-î/chhut-û",
	["出日"] = "chhut-ji̍t",
	["出書"] = "chhut-su",
	["出月"] = "chhut-goe̍h/chhut-ge̍h",
	["出業"] = "chhut-gia̍p",
	["出正"] = "chhut-chiaⁿ",
	["出殯"] = "chhut-pìn",
	["出氣"] = "chhut-khùi",
	["出水"] = "chhut-chúi",
	["出水珠"] = "chhut-chúi-chu",
	["出汗"] = "chhut-kōaⁿ",
	["出沒"] = "chhut-bu̍t",
	["出洋"] = "chhut-iûⁿ",
	["出海"] = "chhut-hái",
	["出港"] = "chhut-káng",
	["出演"] = "chhut-ián",
	["出火"] = "chhut-hóe/chhut-hé",
	["出火星"] = "chhut-hóe-chheⁿ/chhut-hé-chhiⁿ",
	["出炊"] = "chhut-chhoe/chhut-chhe",
	["出煙"] = "chhut-ian",
	["出爐"] = "chhut-lô͘",
	["出版"] = "chhut-pán",
	["出版商"] = "chhut-pán-siong",
	["出版業"] = "chhut-pán-gia̍p",
	["出版社"] = "chhut-pán-siā",
	["出獄"] = "chhut-ga̍k",
	["出珠"] = "chhut-chu",
	["出現"] = "chhut-hiān",
	["出生"] = "chhut-seⁿ/chhut-siⁿ",
	["出產"] = "chhut-sán",
	["出疹"] = "chhut-chín",
	["出痕"] = "chhut-hûn",
	["出痲仔"] = "chhut-môa-á",
	["出發"] = "chhut-hoat",
	["出發點"] = "chhut-hoat-tiám",
	["出眾"] = "chhut-chèng/chhut-chiòng",
	["出破"] = "chhut-phòa",
	["出磺口"] = "chhut-hông-kháu",
	["出示"] = "chhut-sī",
	["出神"] = "chhut-sîn",
	["出租"] = "chhut-cho͘",
	["出穗"] = "chhut-sūi",
	["出空頭"] = "chhut-khang-thâu",
	["出笑話"] = "chhut-chhiò-ōe",
	["出範"] = "chhut-pān",
	["出篷"] = "chhut-phâng",
	["出籠"] = "chhut-lam",
	["出納"] = "chhut-la̍p",
	["出納員"] = "chhut-la̍p-oân",
	["出缺"] = "chhut-khoat/chhut-khoeh/chhut-kheh",
	["出罪"] = "chhut-chōe",
	["出聲"] = "chhut-siaⁿ",
	["出脫"] = "chhut-thoat",
	["出脹"] = "chhut-tiòng",
	["出腳"] = "chhut-kioh",
	["出腳手"] = "chhut-kha-chhiú",
	["出自"] = "chhut-chū",
	["出色"] = "chhut-sek",
	["出芽"] = "chhut-gê",
	["出菜"] = "chhut-chhài",
	["出葬"] = "chhut-chòng",
	["出處"] = "chhut-chhù",
	["出虹"] = "chhut-khēng",
	["出血"] = "chhut-hoeh/chhut-huih",
	["出計智"] = "chhut-kè-tì",
	["出請"] = "chhut-chhiáⁿ",
	["出貨"] = "chhut-hòe/chhut-hè",
	["出貴"] = "chhut-kùi",
	["出資"] = "chhut-chu",
	["出賒"] = "chhut-sia",
	["出賞格"] = "chhut-siúⁿ-keh",
	["出賣"] = "chhut-bē/chhut-bōe",
	["出賽"] = "chhut-sài",
	["出超"] = "chhut-chhiau",
	["出路"] = "chhut-lō͘",
	["出蹟"] = "chhut-chek",
	["出身"] = "chhut-sin",
	["出身命"] = "chhut-sin-miā",
	["出軌"] = "chhut-kúi",
	["出遊"] = "chhut-iû",
	["出運"] = "chhut-ūn",
	["出道"] = "chhut-tō",
	["出酒"] = "chhut-chiú",
	["出醜"] = "chhut-chhiú",
	["出錢"] = "chhut-chîⁿ",
	["出錯"] = "chhut-chhò",
	["出門"] = "chhut-mn̂g",
	["出門人"] = "chhut-mn̂g-lâng",
	["出閨"] = "chhut-kui",
	["出院"] = "chhut-īⁿ",
	["出陣"] = "chhut-tīn",
	["出青"] = "chhut-chheⁿ/chhut-chhiⁿ",
	["出面"] = "chhut-bīn",
	["出頭"] = "chhut-thâu",
	["出頭天"] = "chhut-thâu-thiⁿ",
	["出題"] = "chhut-tê/chhut-tôe",
	["出額"] = "chhut-gia̍h",
	["出風頭"] = "chhut-hong-thâu",
	["出首"] = "chhut-siù",
	["出馬"] = "chhut-bé",
	["出骨"] = "chhut-kut",
	["出鬼"] = "chhut-kúi",
	["出麻"] = "chhut-môa",
	["函"] = "hâm",
	["函寄"] = "hâm-kià",
	["函授"] = "hâm-siū",
	["函數"] = "hâm-sò͘",
	["函養"] = "hâm-iáng/hâm-ióng",
	["刀"] = "to",
	["刀仔"] = "to-á",
	["刀仔囝"] = "to-á-kiáⁿ",
	["刀仔箭"] = "to-á-chìⁿ",
	["刀傷草"] = "to-siong-chháu/to-siang-chháu",
	["刀嘴"] = "to-chhùi",
	["刀子"] = "to-chí",
	["刀尾"] = "to-bóe/to-bé",
	["刀岭"] = "to-niā",
	["刀斧手"] = "to-pó͘-chhiú/to-pú-chhiú",
	["刀束"] = "to-sok",
	["刀板"] = "to-pán",
	["刀柄"] = "to-pìⁿ/to-pèⁿ",
	["刀殼"] = "to-khak",
	["刀痕"] = "to-hûn",
	["刀石"] = "to-chio̍h",
	["刀砧"] = "to-tiam",
	["刀肉"] = "to-bah",
	["刀背"] = "to-pōe",
	["刀脊"] = "to-chit",
	["刀蓮"] = "to-nî",
	["刀豆"] = "to-tāu",
	["刀路"] = "to-lō͘",
	["刀路深"] = "to-lō͘-chhim",
	["刀銎"] = "to-kheng",
	["刀鋩"] = "to-mî/to-mê",
	["刀鞘"] = "to-siò/to-siù",
	["刀首"] = "to-siù",
	["刀骿"] = "to-phiaⁿ",
	["刀魚"] = "to-hî/to-hû",
	["刁"] = "tiau",
	["刁人"] = "tiau--lâng",
	["刁價"] = "tiau-kè",
	["刁古董"] = "tiau-kó͘-tóng",
	["刁工"] = "thiau-kang/thiau-kang/tiau-kang",
	["刁意"] = "thiàui-kò͘",
	["刁意故"] = "tiau-ì-kò͘",
	["刁故意"] = "thiau-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì/tiau-kò͘-ì",
	["刁斷"] = "tiau-tn̄g",
	["刁蠻"] = "thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân",
	["刁賴"] = "tiau-nōa",
	["刁難"] = "thiau-lân/thiau-lān/tiau-lân",
	["刁難人"] = "tiau-lân--lâng",
	["刁靠"] = "tiau-khò",
	["刁頑"] = "thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân",
	["刁鴨"] = "thiau-ah",
	["分"] = "hun/hūn/pun",
	["分siū"] = "pun-siū",
	["分享"] = "hun-hiáng/hun-hióng",
	["分佈"] = "hun-pò͘",
	["分個"] = "pun-ê",
	["分傢伙"] = "pun-ke-hóe/pun-ke-hé",
	["分光鏡"] = "hun-kong-kiàⁿ",
	["分公司"] = "hun-kong-si",
	["分公餅"] = "pun-kong-piáⁿ",
	["分出"] = "hun-chhut",
	["分分仔"] = "hun-hun-á",
	["分別"] = "hun-pia̍t",
	["分割"] = "hun-koah",
	["分化"] = "hun-hòa",
	["分區"] = "hun-khu",
	["分厘"] = "hun-lî",
	["分叉"] = "hun-chhe",
	["分叉枝"] = "hun-chhe-ki",
	["分叉流"] = "pun-chhe-lâu",
	["分叉路"] = "hun-chhe-lō͘/pun-chhe-lō͘",
	["分合"] = "hun-ha̍p",
	["分囝"] = "pun-kiáⁿ",
	["分場"] = "hun-tiûⁿ",
	["分外"] = "hun-gōa",
	["分娩"] = "hun-bián",
	["分子"] = "hun-chú",
	["分家伙"] = "pun-ke-hóe/pun-ke-hé",
	["分寸"] = "hun-chhùn",
	["分局"] = "hun-kio̍k",
	["分居"] = "hun-ki/hun-ku",
	["分層負責"] = "hun-chân-hū-chek",
	["分工"] = "hun-kang",
	["分布"] = "hun-pò͘",
	["分平"] = "pun-pêⁿ/pun-pîⁿ",
	["分張"] = "pun-tiuⁿ",
	["分得"] = "hun-tit",
	["分心"] = "hun-sim",
	["分憂"] = "hun-iu",
	["分成"] = "hun-sêng",
	["分手"] = "hun-chhiú",
	["分批"] = "hun-phe/hun-phoe",
	["分批的"] = "pun-phoe--ê",
	["分抨"] = "pun-phiⁿ",
	["分拆"] = "hun-thiah/pun-thiah",
	["分摒"] = "pun-phiⁿ/pun-pheⁿ",
	["分撥"] = "hun-poah",
	["分擔"] = "hun-tam",
	["分攤"] = "hun-thoaⁿ",
	["分支"] = "hun-chi/hun-ki",
	["分數"] = "hun-siàu/hun-sò͘",
	["分文"] = "hun-bûn",
	["分明"] = "hun-bêng",
	["分曉"] = "hun-hiáu",
	["分書"] = "hun-su",
	["分會"] = "hun-hē/hun-hōe",
	["分期"] = "hun-kî",
	["分析"] = "hun-sek",
	["分析家"] = "hun-sek-ka",
	["分校"] = "hun-hāu",
	["分椏"] = "hun-oe",
	["分業"] = "hun-gia̍p",
	["分權"] = "hun-koân",
	["分歧"] = "hun-kî",
	["分段"] = "hun-tōaⁿ",
	["分母"] = "hun-bó/hun-bú",
	["分水"] = "pun-chúi",
	["分汊流"] = "pun-chhe-lâu",
	["分泌"] = "hun-pì",
	["分泌物"] = "hun-pì-bu̍t",
	["分派"] = "hun-phài",
	["分流"] = "hun-lâu/pun-lâu",
	["分灶"] = "pun-chàu",
	["分為"] = "hun-ûi",
	["分班"] = "hun-pan",
	["分界"] = "hun-kài",
	["分發"] = "hun-hoat",
	["分的"] = "pun-ê",
	["分神"] = "hun-sîn",
	["分租"] = "hun-cho͘",
	["分立"] = "hun-li̍p",
	["分紅利"] = "pun-âng-lī",
	["分級"] = "hun-kip",
	["分組"] = "hun-cho͘",
	["分線"] = "hun-sòaⁿ",
	["分聲"] = "hun-siaⁿ",
	["分股"] = "pun-kó͘",
	["分行"] = "hun-hâng",
	["分裂"] = "hun-lia̍t",
	["分解"] = "hun-kái",
	["分訴"] = "hun-sò͘",
	["分詞"] = "hun-sû",
	["分讓"] = "pun-niū",
	["分貝"] = "hun-pòe",
	["分財產"] = "pun-châi-sán",
	["分贓"] = "hun-chong/pun-chng",
	["分路"] = "pun-lō͘",
	["分辨"] = "hun-piān",
	["分辯"] = "hun-piān",
	["分道"] = "pun-tō",
	["分道嘴"] = "pun-tō-chhùi",
	["分部"] = "hun-pō͘",
	["分配"] = "hun-phòe/hun-phè",
	["分野"] = "hun-iá",
	["分量"] = "hūn-liāng/hūn-liōng",
	["分金"] = "hun-kim",
	["分針"] = "hun-chiam",
	["分銷"] = "hun-siau",
	["分鐘"] = "hun-cheng",
	["分開"] = "hun-khui/pun-khui",
	["分開khiā"] = "pun-khui-khiā",
	["分開帶"] = "hun-khui-tòa",
	["分開食"] = "pun-khui-chia̍h",
	["分院"] = "hun-īⁿ",
	["分隊"] = "hun-tūi",
	["分隔"] = "hun-keh",
	["分離"] = "hun-lī/hun-lî",
	["分額"] = "hūn-gia̍h",
	["分類"] = "hun-lūi",
	["分食"] = "pun-chia̍h",
	["分飯"] = "pun-pn̄g",
	["分餅"] = "pun-piáⁿ",
	["分香"] = "hun-hiuⁿ",
	["切"] = "chhiat",
	["切傷"] = "chhiat-siong",
	["切入"] = "chhiat-ji̍p",
	["切削"] = "chhiat-siah",
	["切合"] = "chhiat-ha̍p",
	["切實"] = "chhiat-si̍t",
	["切忌"] = "chhiat-khī",
	["切氣"] = "chhiat-khì",
	["切片"] = "chhiat-phìⁿ",
	["切碎"] = "chhiat-chhùi",
	["切結"] = "chhiat-kiat",
	["切腹自殺"] = "chhiat-pak-chū-sat",
	["切莫"] = "chhiat-bo̍k",
	["切記"] = "chhiat-kì",
	["切貨"] = "chhiat-hòe/chhiat-hè",
	["切身"] = "chhiat-sin",
	["切開"] = "chhiat-khui",
	["切除"] = "chhiat-tî/chhiat-tû",
	["刊"] = "khan",
	["刊出"] = "khan-chhut",
	["刊物"] = "khan-bu̍t",
	["刊登"] = "khan-teng",
	["刊行"] = "khan-hêng",
	["刊載"] = "khan-chài",
	["刑"] = "hêng",
	["刑事"] = "hêng-sū",
	["刑具"] = "hêng-khū",
	["刑場"] = "hêng-tiûⁿ",
	["刑庭"] = "hêng-têng",
	["刑期"] = "hêng-kî",
	["刑案"] = "hêng-àn",
	["刑求"] = "hêng-kiû",
	["刑法"] = "hêng-hoat",
	["刑罰"] = "hêng-hoa̍t",
	["刑警"] = "hêng-kéng",
	["刑責"] = "hêng-chek",
	["划"] = "kò",
	["划橫流"] = "kò-hoâiⁿ-lâu",
	["划算"] = "hôa-sǹg",
	["划船"] = "kò-chûn",
	["划船的"] = "kò-chûn-ê",
	["列"] = "lia̍t",
	["列位"] = "lia̍t-ūi",
	["列入"] = "lia̍t-ji̍p",
	["列出"] = "lia̍t-chhut",
	["列印"] = "lia̍t-ìn",
	["列國"] = "lia̍t-kok",
	["列寧"] = "Lia̍t-lêng",
	["列島"] = "lia̍t-tó",
	["列席"] = "lia̍t-se̍k",
	["列強"] = "lia̍t-kiông",
	["列為"] = "lia̍t-ûi",
	["列祖"] = "lia̍t-chó͘",
	["列舉"] = "lia̍t-kí/lia̍t-kú",
	["列舉bē了"] = "lia̍t-kí-bē-liáu/lia̍t-kú-bōe-liáu",
	["列表"] = "lia̍t-pió",
	["列車"] = "lia̍t-chhia",
	["列隊"] = "lia̍t-tūi",
	["刜"] = "phut",
	["刜草"] = "phut-chháu",
	["初"] = "chho͘/chhoe/chhe",
	["初一"] = "chhoe-it/chhe-it",
	["初中"] = "chho͘-tiong",
	["初初"] = "chho͘-chho͘",
	["初學者"] = "chho͘-ha̍k-chiá",
	["初審"] = "chho͘-sím",
	["初戀"] = "chho͘-loân",
	["初旬"] = "chho͘-sûn",
	["初時"] = "chho͘-sî",
	["初期"] = "chho͘-kî",
	["初步"] = "chho͘-pō͘",
	["初犯"] = "chho͘-hoān",
	["初皮"] = "chho͘-phôe/chho͘-phê",
	["初稿"] = "chho͘-kó",
	["初級"] = "chho͘-kip",
	["初衷"] = "chho͘-chiong",
	["初試"] = "chho͘-chhì",
	["初賽"] = "chho͘-sài",
	["初選"] = "chho͘-soán",
	["判"] = "phàn/phòaⁿ",
	["判例"] = "phòaⁿ-lē",
	["判刑"] = "phòaⁿ-hêng",
	["判官"] = "phòaⁿ-koaⁿ",
	["判定"] = "phòaⁿ-tēng",
	["判斷"] = "phòaⁿ-toàn",
	["判案"] = "phòaⁿ-àn",
	["判決"] = "phòaⁿ-koat",
	["判決書"] = "phòaⁿ-koat-su",
	["別"] = "pa̍t",
	["別世"] = "pia̍t-sè",
	["別人"] = "pa̍t-lâng",
	["別位"] = "pa̍t-ūi",
	["別位無"] = "pa̍t-ūi-bô",
	["別個"] = "pa̍t-ê",
	["別出心裁"] = "pia̍t-chhut-sim-chhâi",
	["別卦"] = "pa̍t-kòa",
	["別墅"] = "pia̍t-sū",
	["別姓"] = "pa̍t-sèⁿ",
	["別帶"] = "pa̍t-tè",
	["別庄頭"] = "pa̍t-chng-thâu",
	["別所在"] = "pa̍t-só͘-chāi",
	["別搭"] = "pa̍t-tah",
	["別日"] = "pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t",
	["別樣"] = "pa̍t-iūⁿ",
	["別款"] = "pa̍t-khoán",
	["別派"] = "pa̍t-phài",
	["別的人"] = "pa̍t-ê-lâng",
	["別種"] = "pa̍t-chióng",
	["別莊"] = "pia̍t-chong",
	["別號"] = "pia̍t-hō",
	["別跡"] = "pa̍t-jiah",
	["別離"] = "pia̍t-lī/pia̍t-lî",
	["別項"] = "pa̍t-hāng",
	["利"] = "lāi/lī",
	["利上利"] = "lī-siāng-lī/lī-siōng-lī",
	["利上加利"] = "lī-siāng-ka-lī/lī-siōng-ka-lī",
	["利仔錢"] = "lāi-á-chîⁿ",
	["利他"] = "lī-tá",
	["利便"] = "lī-piān",
	["利刀"] = "lāi-to",
	["利割"] = "lāi-koah",
	["利劍劍"] = "lāi-kiàm-kiàm",
	["利口"] = "lī-kháu",
	["利器"] = "lāi-khì/lī-khì",
	["利子"] = "lī-chú",
	["利害關係"] = "lī-hāi-koan-hē",
	["利尿"] = "lī-jiō",
	["利尿劑"] = "lī-jiō-che",
	["利己"] = "lī-kí",
	["利市"] = "lī-chhī",
	["利弊"] = "lī-pè",
	["利得"] = "lī-tit",
	["利息"] = "lāi-sit/lī-sek",
	["利於"] = "lī-î/lī-û",
	["利欲"] = "lī-io̍k",
	["利比亞"] = "Lī-pí-a",
	["利水"] = "lī-chúi/lī-súi/lī-súi",
	["利流"] = "lī-lâu",
	["利率"] = "lī-lu̍t",
	["利用"] = "lī-iōng",
	["利用廢物"] = "lī-iōng-hòe-bu̍t",
	["利用機會"] = "lī-iōng-ki-hōe",
	["利用良機"] = "lī-iōng-liâng-ki/lī-iōng-liông-ki",
	["利益"] = "lī-ek",
	["利益人"] = "lī-ek-lâng",
	["利純"] = "lī-sûn",
	["利絞利"] = "lāi-ká-lāi",
	["利脾"] = "lī-pî",
	["利誘"] = "lī-iú",
	["利路"] = "lī-lō͘",
	["利錢"] = "lāi-chîⁿ",
	["利頭"] = "lī-thâu",
	["利馬"] = "Lī-má",
	["刪減"] = "san-kiám",
	["刪除"] = "san-tî/san-tû",
	["刮"] = "koah/koeh",
	["刮先"] = "khoe-sian",
	["刮皮"] = "koeh-phôe/koeh-phê",
	["到"] = "kah/kàu/tio̍h",
	["到taⁿ"] = "kàu-taⁿ",
	["到今"] = "kàu-taⁿ",
	["到位"] = "kàu-ūi",
	["到厝"] = "kàu-chhù",
	["到地"] = "kàu-tè",
	["到坎"] = "kàu-khám",
	["到家齣"] = "tò-ka-chhut",
	["到尾"] = "kàu-bóe/kàu-bé",
	["到尾仔"] = "kàu-bóe--á/kàu-bé--á",
	["到尾來"] = "kàu-bóe--lâi/kàu-bé--lâi",
	["到崁"] = "kàu-khàm",
	["到底"] = "kàu-té/kàu-tóe/tàu-té/tàu-tí/tàu-tí/tàu-té",
	["到所在"] = "kàu-só͘-chāi",
	["到手"] = "kàu-chhiú",
	["到手芳"] = "tò-chhiú-phang",
	["到旦"] = "kàu-taⁿ",
	["到時"] = "kàu-sî",
	["到月"] = "kàu-goe̍h/kàu-ge̍h",
	["到期"] = "kàu-kî",
	["到本"] = "kàu-pún",
	["到極角"] = "kàu-ke̍k-kak",
	["到歲"] = "kàu-hòe/kàu-hè",
	["到熟水"] = "kàu-sek-chúi",
	["到甲"] = "kàu-kah",
	["到盡磅"] = "kàu-chīn-pōng",
	["到繼草"] = "kàu-kè-chháu",
	["到職"] = "kàu-chit",
	["到落尾"] = "kàu-lo̍h-bóe/kàu-lo̍h-bé",
	["到詣"] = "kàu-gē",
	["到路尾"] = "kàu-lō͘-bóe/kàu-lō͘-bé",
	["到載"] = "kàu-chāi",
	["到透底"] = "kàu-thàu-té/kàu-thàu-tóe",
	["到限"] = "kàu-hān",
	["到齊"] = "kàu-chê/kàu-chôe",
	["制"] = "chè",
	["制伏"] = "chè-ho̍k",
	["制喉"] = "chè-âu",
	["制壓"] = "chè-ap",
	["制定"] = "chè-tēng",
	["制度"] = "chè-tō͘",
	["制度化"] = "chè-tō͘-hòa",
	["制式"] = "chè-sek",
	["制憲"] = "chè-hiàn",
	["制服"] = "chè-ho̍k",
	["制煞"] = "chè-soah",
	["制空權"] = "chè-khong-koân",
	["制約"] = "chè-iok",
	["制衡"] = "chè-hêng",
	["制裁"] = "chè-chhâi",
	["制訂"] = "chè-tèng",
	["制限"] = "chè-hān",
	["刷"] = "seh/soa/soat",
	["刷新"] = "seh-sin",
	["刺"] = "chhì/chhiah",
	["刺chhoaⁿ"] = "chhiah-chhoaⁿ",
	["刺giâ-giâ"] = "chhì-giâ-giâ",
	["刺kui"] = "chhì-kui",
	["刺phè"] = "chhì-phè",
	["刺乳"] = "chhì-jú",
	["刺五加"] = "chhì-ngó͘-ka",
	["刺人目"] = "chhiah-lâng-ba̍k",
	["刺仔"] = "chhì-á",
	["刺仔埔"] = "chhì-á-po͘",
	["刺仔子"] = "chhì-á-chí",
	["刺仔心"] = "chhì-á-sim",
	["刺仔花"] = "chhì-á-hoe",
	["刺冬"] = "chhì-tang",
	["刺刀"] = "chhì-to",
	["刺吐"] = "chhiah-thò͘",
	["刺字"] = "chhiah-jī/chhià-jī",
	["刺客"] = "chhì-khek",
	["刺心"] = "chhiah-sim",
	["刺杜密"] = "chhì-tō͘-bi̍t",
	["刺果"] = "chhì-kóe/chhì-ké",
	["刺柑仔"] = "chhì-kam-á",
	["刺柿"] = "chhì-phè",
	["刺格"] = "chhì-keh",
	["刺桐"] = "chhì-tông/chhì-tâng",
	["刺楠"] = "chhì-lâm",
	["刺殺"] = "chhì-sat",
	["刺毛蟲"] = "chhì-mo͘-thâng",
	["刺江某"] = "chhì-kang-bó͘",
	["刺波"] = "chhì-pho",
	["刺激"] = "chhì-kek",
	["刺激性"] = "chhì-kek-sèng",
	["刺球"] = "chhì-kiû",
	["刺球仔"] = "chhì-kiû-á",
	["刺球花"] = "chhì-kiû-hoe",
	["刺瓜"] = "chhì-koe",
	["刺疫"] = "chhiah-ia̍h",
	["刺皮鞋"] = "chhiahphôe-ê/chhiahphê-ôe",
	["刺盤"] = "chhì-pôaⁿ",
	["刺目"] = "chhiah-ba̍k/chhì-ba̍k",
	["刺竹"] = "chhì-tek",
	["刺繡"] = "chhiah-siù/chhì-siù",
	["刺膨紗"] = "chhiah-phòng-se",
	["刺膽"] = "chhì-tám",
	["刺花"] = "chhiah-hoe",
	["刺茄"] = "chhì-kiô",
	["刺草"] = "chhì-chháu",
	["刺莓"] = "chhì-m̂",
	["刺莧"] = "chhì-hēng",
	["刺蒐"] = "chhì-so͘",
	["刺蔥"] = "chhì-chhang",
	["刺號"] = "chhiah-hō",
	["刺蝟"] = "chhì-ūi/chhì-gūi",
	["刺螺"] = "chhì-lê",
	["刺血刀"] = "chhiah-hoeh-to/chhiah-huih-to",
	["刺豬"] = "chhì-ti/chhì-tu",
	["刺身"] = "chhiah-sin",
	["刺酸"] = "chhiah-sng",
	["刺鑿"] = "chhì-chha̍k",
	["刺鞋的"] = "chhiah-ê-ê/chhiah-ôe-ôe",
	["刻"] = "khek",
	["刻不容緩"] = "khek-put-iông-oān",
	["刻刀"] = "khek-to",
	["刻剝"] = "khek-pak",
	["刻劃"] = "khek-ōe",
	["刻印"] = "khek-ìn",
	["刻印仔"] = "khek-ìn-á",
	["刻字"] = "khek-jī",
	["刻意"] = "khek-ì",
	["刻板"] = "khek-pán",
	["刻沉"] = "khek-tiâm",
	["刻浮"] = "khek-phû",
	["刻版"] = "khek-pán",
	["刻筆"] = "khek-pit",
	["刻花"] = "khek-hoe",
	["刻苦"] = "khek-khó͘",
	["刻薄"] = "khek-po̍k",
	["刻針"] = "khek-chiam",
	["剁掉"] = "tok-tiāu",
	["剁斷"] = "tok-tn̄g",
	["剁肉"] = "tok-bah",
	["剁頭"] = "tok-thâu",
	["剃光光"] = "thì-kng-kng",
	["剃光頭"] = "thì-kng-thâu",
	["剃嘴鬚"] = "thì-chhùi-chhiu",
	["剃頭"] = "thì-thâu",
	["剃頭刀"] = "thì-thâu-to",
	["剃頭師傅"] = "thì-thâu-sai-hū",
	["剃頭店"] = "thì-thâu-tiàm",
	["剉"] = "chhò",
	["剉掉"] = "chhò-tiāu",
	["剉柴"] = "chhò-chhâ",
	["剉柴夫"] = "chhò-chhâ-hu",
	["剉樹"] = "chhò-chhiū",
	["剉樹仔"] = "chhò-chhiū-á",
	["削"] = "siah",
	["削人"] = "siah--lâng",
	["削刀"] = "siah-to",
	["削削叫"] = "siah-siah-kiò",
	["削孤枝"] = "siah-ko͘-ki",
	["削弱"] = "siah-jio̍k",
	["削減"] = "siah-kiám",
	["削皮"] = "siah-phôe/siah-phê",
	["削皮魚"] = "siah-phôe-hî/siah-phê-hû",
	["削竹箭"] = "siah-tek-chìⁿ",
	["削肉"] = "siah-bah",
	["削肩"] = "siah-keng",
	["削面子皮"] = "siah-bīn-chú-phôe/siah-bīn-chú-phê",
	["剋"] = "khek",
	["剋斂"] = "khek-liám",
	["剋星"] = "khek-chheⁿ/khek-chhiⁿ/khek-seng",
	["剋歛"] = "khek-liám",
	["剋父母"] = "khek-pē-bó/khek-pē-bú",
	["前一暝"] = "chêng-chi̍t-mê/chêng-chi̍t-mî",
	["前世"] = "chêng-sì",
	["前世人"] = "chêng-sì-lâng",
	["前世債"] = "chêng-sì-chè",
	["前世冤"] = "chêng-sì-oan",
	["前世業"] = "chêng-sè-gia̍p",
	["前人"] = "chêng-lâng",
	["前人囝"] = "chêng-lâng-kiáⁿ",
	["前任"] = "chêng-jīm",
	["前來"] = "chiân-lâi",
	["前例"] = "chiân-lē",
	["前兆"] = "chêng-tiāu/chiân-tiāu",
	["前功盡棄"] = "chiân-kong-chīn-khì",
	["前半暝"] = "chêng-pòaⁿ-mê/chêng-pòaⁿ-mî",
	["前回"] = "chêng-hôe",
	["前因"] = "chêng-in",
	["前埕"] = "chêng-tiâⁿ",
	["前夜"] = "chêng-iā",
	["前妻"] = "chêng-chhe",
	["前嫌"] = "chêng-hiâm",
	["前幫"] = "chêng-pang",
	["前往"] = "chiân-óng",
	["前後"] = "chêng-āu",
	["前所未見"] = "chiân-só͘-bī-kiàn",
	["前手"] = "chêng-chhiú",
	["前提"] = "chiân-tê/chiân-thê",
	["前擴"] = "chêng-khok",
	["前擺"] = "chêng-pái",
	["前改"] = "chêng-kái",
	["前斗"] = "chêng-táu",
	["前方"] = "chiân-hong",
	["前日"] = "chêng-ji̍t",
	["前景"] = "chiân-kéng",
	["前暗"] = "chêng-àm",
	["前暝"] = "chêng-mê/chêng-mî",
	["前某"] = "chêng-bó͘",
	["前某囝"] = "chêng-bó͘-kiáⁿ",
	["前瞻"] = "chiân-chiam",
	["前科"] = "chiân-kho",
	["前線"] = "chiân-sòaⁿ",
	["前緣"] = "chêng-iân",
	["前翁"] = "chêng-ang",
	["前者"] = "chêng-chiá",
	["前落"] = "chêng-lo̍h",
	["前衛"] = "chiân-ōe",
	["前裾"] = "chêng-ki",
	["前言"] = "chiân-giân",
	["前身"] = "chiân-sin",
	["前車之鑑"] = "chêng-chhia-chi-kàm",
	["前輩"] = "chiân-pòe",
	["前述"] = "chiân-su̍t",
	["前途"] = "chiân-tô͘",
	["前進"] = "chêng-chìn/chiân-chìn",
	["前過"] = "chêng-kòe/chêng-kè",
	["前鋒"] = "chiân-hong",
	["前鎮"] = "Chêng-tìn",
	["前門"] = "chêng-mn̂g",
	["前院"] = "chêng-īⁿ",
	["前陣"] = "chiân-tīn",
	["前面"] = "chêng-bīn",
	["前齒"] = "chêng-khí",
	["剎"] = "sat",
	["剔剔"] = "thak-thek",
	["剔嘴齒"] = "thak-chhùi-khí",
	["剔指"] = "thak-chí",
	["剔斥"] = "thak-thek",
	["剔算盤"] = "thak-sǹg-pôaⁿ",
	["剖屍"] = "phòa-si/phò͘-si",
	["剖旁"] = "phòa-pêng",
	["剖開"] = "phòa-khui",
	["剛"] = "kong",
	["剛強"] = "kong-kiông",
	["剝"] = "pak",
	["剝光光"] = "pak-kng-kng",
	["剝削"] = "pak-siah/pak-siap",
	["剝地皮"] = "pak-tē-phôe/pak-tōe-phê",
	["剝奪"] = "pak-toat",
	["剝殼"] = "peh-khak",
	["剝皮"] = "pak-phôe/pak-phê",
	["剝皮羊"] = "pak-phôe-iûⁿ/pak-phê-iûⁿ",
	["剝皮魚"] = "pak-phôe-hî/pak-phê-hû",
	["剝裼裼"] = "pak-theh-theh",
	["剝走"] = "pak-cháu",
	["剝開"] = "pak-khui/peh-khui",
	["剝面皮"] = "pak-bīn-phôe/pak-bīn-phê",
	["剝骨"] = "pak-kut",
	["剝黜"] = "pak-lut",
	["剩"] = "chhun/sēng/sīn",
	["剩落來"] = "sēng--lo̍h-lâi",
	["剩額"] = "sīn-gia̍h",
	["剩飯"] = "sīn-pn̄g",
	["剩餘"] = "sēng-î/sēng-û",
	["剪"] = "chián",
	["剪liú仔蟲"] = "chián-liú-á-thâng",
	["剪仔"] = "chián-á",
	["剪儌"] = "chián-kiáu",
	["剪報"] = "chián-pò",
	["剪接"] = "chián-chiap",
	["剪眉"] = "chián-bî",
	["剪票"] = "chián-phiò",
	["剪紐仔"] = "chián-liú-á",
	["剪紙"] = "chián-chóa",
	["剪絨"] = "chián-jiông",
	["剪絨仔花"] = "chián-jiông-á-hoe",
	["剪絨花"] = "chián-jiông-hoe",
	["剪綵"] = "chián-chhái",
	["剪落來"] = "chián--lo̍h-lâi",
	["剪蟲"] = "chián-thâng",
	["剪裁"] = "chián-chhâi",
	["剪輯"] = "chián-chip",
	["剪鑼"] = "chián-lô",
	["剪頭"] = "chián-thâu",
	["剪魚"] = "chián-hî/chián-hû",
	["副"] = "hù",
	["副主席"] = "hù-chú-se̍k",
	["副作用"] = "hù-chok-iōng",
	["副刊"] = "hù-khan",
	["副司令"] = "hù-su-lēng",
	["副廠長"] = "hù-chhiúⁿ-tiúⁿ",
	["副房"] = "hù-pâng",
	["副所長"] = "hù-só͘-tiúⁿ",
	["副教授"] = "hù-kàu-siū",
	["副會長"] = "hù-hōe-tiúⁿ",
	["副本"] = "hù-pún",
	["副校長"] = "hù-hāu-tiúⁿ",
	["副業"] = "hù-gia̍p",
	["副理"] = "hù-lí",
	["副產品"] = "hù-sán-phín",
	["副產物"] = "hù-sán-bu̍t",
	["副社長"] = "hù-siā-tiúⁿ",
	["副總"] = "hù-chóng",
	["副總裁"] = "hù-chóng-chhâi",
	["副署"] = "hù-sū",
	["副議長"] = "hù-gī-tiúⁿ",
	["副院長"] = "hù-īⁿ-tiúⁿ",
	["副食"] = "hù-si̍t",
	["割"] = "koah",
	["割傷"] = "koah-siong",
	["割價"] = "koah-kè",
	["割喉"] = "koah-âu",
	["割嘴鬚"] = "koah-chhùi-chhiu",
	["割定"] = "koah-tiāⁿ",
	["割店"] = "koah-tiàm",
	["割引"] = "koah-ín",
	["割捨"] = "koah-siá",
	["割斷"] = "kat-toān",
	["割火"] = "koah-hóe/koah-hé",
	["割疼"] = "koah-thiàⁿ",
	["割盲腸"] = "koah-bông-tn̂g",
	["割禮"] = "kat-lé/koah-lé",
	["割稻仔"] = "koah-tiū-á",
	["割稻尾"] = "koahtiū-bóe/koahtiū-bé",
	["割絕"] = "kat-choa̍t",
	["割腸肚"] = "koah-tn̂g-tō͘",
	["割草刀"] = "koah-chháu-to",
	["割草機"] = "koah-chháu-ki",
	["割讓"] = "koah-niū",
	["割貨"] = "koah-hòe/koah-hè",
	["割除"] = "koah-tî/koah-tû",
	["割頷"] = "koah-ām",
	["割香"] = "koah-hiuⁿ",
	["創"] = "chhòng",
	["創下"] = "chhòng-hā",
	["創作"] = "chhòng-chok",
	["創傷"] = "chhòng-siong",
	["創出"] = "chhòng-chhut",
	["創刊"] = "chhòng-khan",
	["創厝"] = "chhòng-chhù",
	["創啥"] = "chhòng-siáⁿ",
	["創啥乜"] = "chhòng-siáⁿ-mih",
	["創啥物"] = "chhòng-siáⁿ-mi̍h",
	["創垃圾"] = "chhòng-lah-sap",
	["創始人"] = "chhòng-sí-jîn",
	["創局"] = "chhòng-kio̍k",
	["創建"] = "chhòng-kiàn",
	["創意"] = "chhòng-ì",
	["創戇"] = "chhòng-gōng",
	["創新"] = "chhòng-sin",
	["創景"] = "chhòng-kéng",
	["創景人"] = "chhòng-kéng--lâng",
	["創業"] = "chhòng-gia̍p",
	["創歹"] = "chhòng-pháiⁿ",
	["創治"] = "chhòng-tī",
	["創清楚"] = "chhóng-chheng-chhó",
	["創無好"] = "chhòng-bô-hó",
	["創空"] = "chhòng-khang",
	["創立"] = "chhòng-li̍p",
	["創耍個"] = "chhòng-sńg-ê",
	["創舉"] = "chhòng-kí/chhòng-kú",
	["創設"] = "chhòng-siat",
	["創辦"] = "chhòng-pān",
	["創造"] = "chhòng-chō",
	["創造出"] = "chhòng-chō-chhut",
	["創造力"] = "chhòng-chō-le̍k",
	["剷平"] = "chhán-pêng",
	["剷除"] = "sán-tî/sán-tû",
	["剸"] = "chân",
	["剸死"] = "chân-sí",
	["剸殺"] = "chân-sat",
	["剸臍"] = "tńg-châi",
	["剿"] = "chiâu",
	["剿滅"] = "châu-bia̍t",
	["劃"] = "he̍k/ōe/oe̍h/u̍ih",
	["劃一"] = "ōe-it",
	["劃一不二"] = "ōe-it-put-lī",
	["劃出"] = "ōe-chhut",
	["劃分"] = "ōe-hun",
	["劃定"] = "ōe-tēng",
	["劃撥"] = "e̍k-poat/ōe-poah/u̍ih/ōe-poah",
	["劃時代"] = "ōe-sî-tāi",
	["劃歸"] = "ōe-kui",
	["劃法"] = "ōe-hoat",
	["劃清"] = "ōa-chheng",
	["劃清界線"] = "ōe-chheng-kài-sòaⁿ",
	["劃界"] = "ōe-kài/u̍ih-kài",
	["劃策"] = "u̍ih/ōe-chhek",
	["劇"] = "ke̍k/khia̍k/kia̍k/kio̍k",
	["劇中"] = "ke̍k-tiong",
	["劇作家"] = "kio̍k-chok-ka",
	["劇團"] = "ke̍k-thoân",
	["劇本"] = "ke̍k-pún/kio̍k-pún",
	["劇毒"] = "ke̍k-to̍k",
	["劇烈"] = "ke̍k-lia̍t",
	["劇牙"] = "kia̍k-gê",
	["劇變"] = "kia̍k-piàn",
	["劇院"] = "ke̍k-īⁿ",
	["劉寄奴"] = "lâu-kià-lô͘",
	["劉邦"] = "Lâu-pang",
	["劊子手"] = "kòe-chú-chhiú/kùi-chú-siú/kòe-chú-siú",
	["劌痧"] = "kòe-soa",
	["劍"] = "kiàm",
	["劍匣"] = "kiàm-a̍h",
	["劍束"] = "kiàm-sok",
	["劍橋"] = "Kiàm-kiô",
	["劍潭"] = "Kiàm-thâm",
	["劍蘭"] = "kiàm-lân",
	["劍道"] = "kiàm-tō",
	["劍鞘"] = "kiàm-siò",
	["劍魚"] = "kiàm-hî/kiàm-hû",
	["劍魟"] = "kiàm-hang",
	["劍鯊"] = "kiàm-soa",
	["劑"] = "chē",
	["力"] = "la̍t/le̍k",
	["力不從心"] = "le̍k-put-chiông-sim",
	["力勸"] = "le̍k-khǹg",
	["力圖"] = "le̍k-tô͘",
	["力士"] = "le̍k-sū",
	["力尾"] = "la̍t-bóe/la̍t-bé",
	["力水"] = "la̍t-chúi",
	["力求"] = "le̍k-kiû",
	["力爭"] = "le̍k-cheng",
	["力草"] = "la̍t-chháu",
	["力行"] = "le̍k-hêng",
	["力量"] = "le̍k-liāng/le̍k-liōng",
	["力頭"] = "la̍t-thâu",
	["力魚"] = "le̍k-hî/le̍k-hû",
	["功"] = "kang/kong",
	["功不可沒"] = "kong-put-khó-bu̍t",
	["功利"] = "kong-lī",
	["功力"] = "kong-le̍k",
	["功勞"] = "kong-lô",
	["功勞錢"] = "kong-lô-chîⁿ",
	["功名"] = "kong-bêng",
	["功夫"] = "kang-hu",
	["功夫底"] = "kang-hu-té/kang-hu-tóe",
	["功德"] = "kong-tek",
	["功效"] = "kong-hāu",
	["功率"] = "kong-lu̍t",
	["功用"] = "kong-iōng",
	["功績"] = "kong-chek",
	["功能"] = "kong-lêng",
	["功臣"] = "kong-sîn",
	["功課"] = "kong-khò",
	["功過"] = "kong-kò",
	["加"] = "ka/ke",
	["加hak"] = "ke-hak",
	["加khàm"] = "ke-khàm",
	["加上"] = "ka-siāng/ka-siōng",
	["加了工"] = "ke-liáu-kang",
	["加以"] = "ka-í",
	["加侖"] = "ka-lûn",
	["加倍"] = "ka-pōe",
	["加值"] = "ka-ta̍t",
	["加偌"] = "ke-jōa/ke-lōa",
	["加入"] = "ka-ji̍p",
	["加入舊"] = "ka-ji̍p-kū",
	["加冠面"] = "ka-koan-bīn",
	["加冷損"] = "ka-léng-sún",
	["加出來"] = "ke-chhut-lâi",
	["加十"] = "ka-cha̍p",
	["加卡"] = "ke-khah",
	["加印"] = "ka-ìn",
	["加句"] = "ke-kù",
	["加嘴"] = "ke-chhùi",
	["加嘴舌"] = "ke-chhùi-chi̍h",
	["加囉嗦"] = "ke-lo-so",
	["加圇"] = "ka-nn̂g",
	["加圇個"] = "ka-nn̄g-ê",
	["加圇吞"] = "ka-nn̂g-thun",
	["加壓"] = "ka-ap",
	["加大"] = "ka-tōa",
	["加孔魚"] = "ka-kháng-hî/ka-kháng-hû",
	["加定"] = "ka-tiāⁿ",
	["加害"] = "ka-hāi",
	["加少"] = "ke-chió",
	["加少仔"] = "ke-chió-á",
	["加工"] = "ka-kang/ke-kang",
	["加工區"] = "ka-kang-khu",
	["加工品"] = "ka-kang-phín",
	["加工廠"] = "ka-kang-chhiúⁿ",
	["加工業"] = "ka-kang-gia̍p",
	["加布棉"] = "ka-pò͘-mî",
	["加張"] = "ka-tiuⁿ",
	["加強"] = "ka-kiông",
	["加快"] = "ka-khoài",
	["加成"] = "ka-sêng",
	["加拿大"] = "Ka-ná-tāi",
	["加插"] = "ka-chhah",
	["加收"] = "ke-siu",
	["加數"] = "ka-sò͘",
	["加權"] = "ka-koân",
	["加水"] = "ke-chúi",
	["加油"] = "ka-iû",
	["加油站"] = "ka-iû-chām",
	["加派"] = "ka-phài",
	["加深"] = "ke-chhim",
	["加添"] = "ka-thiam/ke-thiⁿ",
	["加減"] = "ke-kiám",
	["加減好"] = "ke-kiám-hó",
	["加減聽"] = "ke-kiám-thiaⁿ",
	["加減講"] = "ke-kiám-kóng",
	["加煩惱"] = "ke-hoân-ló",
	["加熱"] = "ka-jia̍t",
	["加班"] = "ka-pan",
	["加盟"] = "ka-bêng",
	["加真好"] = "ke-chin-hó",
	["加真貴"] = "ke-chin-kùi",
	["加破埔"] = "ka-phòa-po͘",
	["加穿衫"] = "ke-chhēng-saⁿ",
	["加給"] = "ka-kip",
	["加網"] = "ka-bóng",
	["加緊"] = "ka-kín",
	["加苦氣"] = "ke-khó͘-khì",
	["加菜"] = "ka-chhài",
	["加菜金"] = "ka-chhài-kim",
	["加薪"] = "ka-sin",
	["加蚋吧"] = "ka-lâ-pa",
	["加衰ê"] = "ke-soe--ê",
	["加補"] = "ke-pó͘",
	["加註"] = "ke-chù",
	["加話"] = "ke-ōe",
	["加誣"] = "ka-bû",
	["加謗"] = "ke-pòng",
	["加講話"] = "ke-kóng-ōe",
	["加護"] = "ka-hō͘",
	["加貝"] = "ka-poe",
	["加起來"] = "ka--khí-lâi",
	["加轆"] = "ka-lak",
	["加速"] = "ka-sok",
	["加重"] = "ke-tāng",
	["加長"] = "ka-tn̂g",
	["加長個"] = "ke-tiông-ê",
	["加閣"] = "ke-koh",
	["加陰"] = "ka-iam",
	["加陰寒"] = "ka-iam-kôaⁿ",
	["加額"] = "ke-gia̍h",
	["加高"] = "ka-koân",
	["劣勢"] = "loa̍t-sì/loa̍t-sè",
	["助"] = "chō͘",
	["助力"] = "chō͘-le̍k",
	["助動詞"] = "chō͘-tōng-sû",
	["助學金"] = "chō͘-ha̍k-kim",
	["助手"] = "chō͘-chhiú",
	["助教"] = "chō͘-kàu",
	["助理"] = "chō͘-lí",
	["助理員"] = "chō͘-lí-oân",
	["助產士"] = "chō͘-sán-sū",
	["助益"] = "chō͘-ek",
	["助膽"] = "chō͘-táⁿ",
	["助詞"] = "chō͘-sû",
	["助贊"] = "chō͘-chān/chō͘-chàn",
	["助長"] = "chō͘-tióng",
	["助陣"] = "chō͘-tīn",
	["努"] = "ló͘",
	["努力"] = "ló͘-le̍k",
	["努氣"] = "ló͘-khì",
	["劫"] = "kiap",
	["劫匪"] = "kiap-húi",
	["劫持"] = "kiap-chhî",
	["劫掠"] = "kiap-lia̍h",
	["劫數"] = "kiap-sò͘",
	["劫棺"] = "kiap-koan",
	["劫機"] = "kiap-ki",
	["劫監"] = "kiap-kaⁿ",
	["劫難"] = "kiap-lān",
	["勁"] = "kèng/kēng",
	["勁敵"] = "kèng-te̍k",
	["勁旅"] = "kèng-lí/kèng-lú",
	["勁風"] = "kèng-hong",
	["勃"] = "pu̍t",
	["勃勃"] = "pu̍t-pu̍t",
	["勃然"] = "pu̍t-jiân",
	["勇"] = "ióng",
	["勇健"] = "ióng-kiāⁿ",
	["勇固"] = "ióng-kò͘",
	["勇士"] = "ióng-sū",
	["勇壯"] = "ióng-chòng",
	["勇往直前"] = "ióng-óng-ti̍t-chiân",
	["勇掔掔"] = "ióng-khiàn-khiàn",
	["勇敢"] = "ióng-kám",
	["勇於"] = "ióng-î/ióng-û",
	["勇桀桀"] = "ióng-khia̍t-khia̍t",
	["勇氣"] = "ióng-khì",
	["勇猛"] = "ióng-béng",
	["勇身"] = "ióng-sin",
	["勇身命"] = "ióng-sin-miā",
	["勇龍龍"] = "ióng-lêng-lêng",
	["勉力"] = "bián-le̍k",
	["勉勵"] = "bián-lē",
	["勉強"] = "bián-kióng/bián-kiáng",
	["勉為其難"] = "bián-ûi-kî-lân",
	["勒"] = "leh/le̍k",
	["勒令"] = "le̍k-lēng",
	["勒痕"] = "le̍k-hûn",
	["勒目眉"] = "le̍k-ba̍k-bâi/lek-ba̍k-bâi",
	["勒索"] = "lek-sek/le̍k-sek",
	["勒贖"] = "le̍k-sio̍k",
	["勒馬"] = "le̍k-bé",
	["勒馬索"] = "le̍k-bé-soh",
	["動"] = "tāng/tōng",
	["動亂"] = "tōng-loān",
	["動人"] = "tōng-jîn",
	["動作"] = "tōng-chok",
	["動兵"] = "tōng-peng",
	["動刀兵"] = "tōng-to-peng",
	["動力"] = "tōng-le̍k",
	["動向"] = "tōng-hiòng",
	["動員"] = "tōng-oân",
	["動員令"] = "tōng-oân-lēng",
	["動土"] = "tāng-thó͘",
	["動容"] = "tōng-iông",
	["動工"] = "tāng-kang",
	["動干戈"] = "tōng-kan-ko/tāng-kan-ko",
	["動心"] = "tōng-sim",
	["動情"] = "tōng-chêng",
	["動態"] = "tōng-thài",
	["動手"] = "tāng-chhiú/tâng-chhiú",
	["動手動腳"] = "tāng-chhiú-tāng-kha",
	["動手術"] = "tang-chhiú-su̍t",
	["動拳頭"] = "tāng-kûn-thâu",
	["動拳頭母"] = "tāng-kûn-thâu-bó/tāng-kûn-thâu-bú",
	["動搖"] = "tōng-iâu",
	["動植物"] = "tōng-si̍t-bu̍t",
	["動機"] = "tōng-ki",
	["動武"] = "tâng-bú",
	["動火"] = "tōng-hóe/tōng-hé",
	["動物"] = "tōng-bu̍t",
	["動物園"] = "tōng-bu̍t-hn̂g",
	["動物學"] = "tōng-bu̍t-ha̍k",
	["動物標本"] = "tōng-bu̍t-phiau-pún",
	["動物界"] = "tōng-bu̍t-kài",
	["動產"] = "tōng-sán",
	["動用"] = "tōng-iōng",
	["動畫"] = "tōng-ōe",
	["動盪"] = "tōng-tōng",
	["動筆"] = "tāng-pit",
	["動粗法"] = "tāng-chho͘-hoat",
	["動胎神"] = "tāng-thai-sîn",
	["動能"] = "tōng-lêng",
	["動脈"] = "tōng-me̍h",
	["動脈硬化"] = "tōng-me̍h-ngē-hòa/tōng-me̍h-ngī-hòa",
	["動腳手"] = "tāng-kha-chhiú",
	["動著"] = "tāng--tio̍h",
	["動詞"] = "tōng-sû",
	["動議"] = "tōng-gī",
	["動身"] = "tōng-sin",
	["動輦車"] = "tōng-lián-chhia",
	["動霆"] = "tōng-tân",
	["動靜"] = "tōng-chēng",
	["動鼓樂"] = "tāng-kó͘-ga̍k",
	["勘"] = "khàm",
	["勘印仔"] = "khàm-ìn-á",
	["勘土"] = "khàm-thô͘",
	["勘察"] = "khàm-chhat",
	["勘查"] = "khàm-cha",
	["勘步"] = "khàm-pō͘",
	["勘測"] = "khàm-chhek",
	["勘雨"] = "khàm-hō͘",
	["勘驗"] = "khàm-giām",
	["務實"] = "bū-si̍t",
	["務本"] = "bū-pún",
	["務求"] = "bū-kiû",
	["勝"] = "sèng",
	["勝任"] = "sèng-jīm",
	["勝利"] = "sèng-lī",
	["勝利者"] = "sèng-lī-chiá",
	["勝券"] = "sèng-kǹg",
	["勝地"] = "sèng-tē/sèng-tōe",
	["勝景"] = "sèng-kéng",
	["勝算"] = "sèng-soàn",
	["勝訴"] = "sèng-sò͘",
	["勞"] = "lô",
	["勞作"] = "lô-chok",
	["勞保"] = "lô-pó",
	["勞保局"] = "lô-pó-kio̍k",
	["勞力"] = "lô-le̍k",
	["勞力士"] = "Lô-le̍k-sū",
	["勞動"] = "lô-tōng",
	["勞動力"] = "lô-tōng-le̍k",
	["勞務"] = "lô-bū",
	["勞基法"] = "lô-ki-hoat",
	["勞工"] = "lô-kang",
	["勞役"] = "lô-ia̍h",
	["勞心"] = "lô-sim",
	["勞方"] = "lô-hong",
	["勞業"] = "lô-gia̍p",
	["勞民"] = "lô-bîn",
	["勞煩"] = "lô-hoân",
	["勞碌"] = "lô-lo̍k",
	["勞碌命"] = "lô-lo̍k-miā",
	["勞神"] = "lô-sîn",
	["勞累"] = "lô-le̍k/lô-lūi",
	["勞苦"] = "lô-khó͘",
	["勞資"] = "lô-chu",
	["勞軍"] = "lô-kun",
	["勞駕"] = "lô-kà",
	["募得"] = "bō͘-tit",
	["募捐"] = "bō͘-koan",
	["募款"] = "bō͘-khoán",
	["募集"] = "bō͘-chi̍p",
	["勢"] = "sì/sè",
	["勢力"] = "sì-le̍k/sè-le̍k",
	["勢在必得"] = "sì-chāi-pit-tit/sè-chāi-pit-tit",
	["勢在必行"] = "sì-chāi-pit-hêng/sè-chāi-pit-hêng",
	["勢將"] = "sì-chiòng/sè-chiòng",
	["勢所難免"] = "sì-só͘-lān-bián/sè-só͘-lān-bián",
	["勢故"] = "sì-kò͘/sè-kò͘",
	["勢面"] = "sì-bīn/sè-bīn",
	["勢頭"] = "sì-thâu/sè-thâu",
	["勤"] = "khîn/khûn",
	["勤儉"] = "khîn-khiām/khûn-khiām",
	["勤勉"] = "khîn-bián/khûn-bián",
	["勤務"] = "khîn-bū/khûn-bū",
	["勤務兵"] = "khîn-bū-peng/khûn-bū-peng",
	["勤奮"] = "khîn-hùn/khûn-hùn",
	["勤學"] = "khîn-ha̍k/khûn-ha̍k",
	["勤快"] = "khîn-khoài/khûn-khoài",
	["勤練"] = "khîn-liān/khûn-liān",
	["勤苦"] = "khîn-khó͘/khûn-khó͘",
	["勤讀"] = "khîn-tha̍k/khûn-tha̍k",
	["勳章"] = "hun-chiong",
	["勵志"] = "lē-chì",
	["勸"] = "khǹg/khoàn",
	["勸世"] = "khǹg-sè",
	["勸世文"] = "khoàn-sè-bûn",
	["勸募"] = "khoàn-bō͘",
	["勸勸"] = "khoàn-khǹg",
	["勸化"] = "khoàn-hòa",
	["勸告"] = "khoàn-kò",
	["勸和"] = "khǹg-hô",
	["勸善"] = "khǹg-siān/khoàn-siān",
	["勸業"] = "khoàn-gia̍p",
	["勸煞"] = "khǹg-soah",
	["勸解"] = "khoàn-kái",
	["勸誘"] = "khoàn-iú",
	["勺"] = "sia̍h",
	["勺仔"] = "sia̍h-á/sio̍h-á",
	["勻"] = "ûn",
	["勻仔是"] = "ûn-á-sī",
	["勻仔行"] = "ûn-á-kiâⁿ",
	["勻仔遨"] = "ûn-á-gô-khô/ûn-á-kô-khô",
	["勻勻"] = "ûn-ûn",
	["勻勻仔"] = "ûn-ûn-á",
	["勻勻仔來"] = "ûn-ûn-á-lâi",
	["勻街"] = "ûn-ke/ûn-koe",
	["勼之溜"] = "kiu-chi-liù",
	["勼勼"] = "kiu-kiu",
	["勼勼狹狹"] = "kiu-kiu-koe̍h-koe̍h",
	["勼去"] = "kiu-khì/kiu-khù",
	["勼手"] = "kiu-chhiú",
	["勼水"] = "kiu-chúi",
	["勼燒"] = "kiu-sio",
	["勼狹"] = "kiu-koe̍h",
	["勼短"] = "kiu-té",
	["勼筋"] = "kiù-kin/kiù-kun",
	["勼細"] = "kiu-sè/kiu-sòe",
	["勼絞痛"] = "kiù-ká-thiàⁿ",
	["勼腳"] = "kiu-kha",
	["勼腳站"] = "kiu-kha-tiàm",
	["勼腳筋"] = "kiù-kha-kin/kiù-kha-kun",
	["勼退"] = "kiu-thè/kiu-thòe",
	["勼鼻"] = "kiù-phīⁿ",
	["勾引"] = "kau-ín",
	["勾當"] = "kau-tang/kau-tàng",
	["勾目尾"] = "kau-ba̍k-bóe/kau-ba̍k-bé",
	["勾起"] = "kau-khí",
	["勿"] = "but",
	["包"] = "pau",
	["包pa̍k"] = "pau-pa̍k",
	["包仔"] = "pau-á",
	["包仔鞋"] = "pau-á-ê/pau-á-ôe",
	["包伙食"] = "pau-hóe-si̍t/pau-hé-si̍t",
	["包保"] = "pau-pó",
	["包傷布"] = "pau-siong-pò͘",
	["包公"] = "pau-kong",
	["包冊紙"] = "pau-chheh-chóa",
	["包含"] = "pau-hâm",
	["包商"] = "pau-siong/pau-siang",
	["包圍"] = "pau-ûi",
	["包墘"] = "pau-kîⁿ",
	["包容"] = "pau-iông",
	["包封"] = "pau-hong",
	["包工"] = "pau-kang",
	["包庇"] = "pau-pì",
	["包廂"] = "pau-siuⁿ",
	["包抄"] = "pau-chhau",
	["包括"] = "pau-koat",
	["包換"] = "pau-ōaⁿ",
	["包攬"] = "pau-lám",
	["包攬尾"] = "pau-lám-bóe/pau-lám-bé",
	["包月"] = "pau-goe̍h/pau-ge̍h",
	["包機"] = "pau-ki",
	["包死"] = "pau-sí",
	["包決"] = "pau-koat",
	["包涵"] = "pau-hâm",
	["包用"] = "pau-iōng",
	["包皮"] = "pau-phôe/pau-phê",
	["包皮紙"] = "pau-phôe-chóa/pau-phê-chóa",
	["包種茶"] = "pau-chióng-tê",
	["包穡頭"] = "pau-sit-thâu",
	["包穩"] = "pau-ún",
	["包紙"] = "pau-chóa",
	["包紮"] = "pau-chat",
	["包羅萬象"] = "pau-lô-bān-siōng",
	["包腹"] = "pau-pak",
	["包船"] = "pau-chûn",
	["包莖"] = "pau-keng",
	["包葉蟲"] = "pau-hio̍h-thâng",
	["包蓑"] = "pau-sui",
	["包袱"] = "pau-ho̍k",
	["包裝"] = "pau-chong",
	["包裝紙"] = "pau-chong-chóa",
	["包裹"] = "pau-kó/pau-kó͘",
	["包贏"] = "pau-iâⁿ",
	["包起來"] = "pau--khí-lâi",
	["包車"] = "pau-chhia",
	["包輸"] = "pau-su",
	["包辦"] = "pau-pān",
	["包醫"] = "pau-i",
	["包銷"] = "pau-siau",
	["包領"] = "pau-niá",
	["包頭"] = "pau-thâu",
	["包頭巾"] = "pau-thâu-kin/pau-thâu-kun",
	["包頭白"] = "pau-thâu-pe̍h",
	["包食穿"] = "pau-chia̍h-chhēng",
	["包飯"] = "pau-pn̄g",
	["包飼"] = "pau-chhī",
	["包餡"] = "pau-āⁿ",
	["匆促"] = "chhong-chhiok",
	["匈奴"] = "hiong-lô͘",
	["匈牙利"] = "Hiong-gê-lī",
	["匊首仔"] = "kiuh-siù-á",
	["匏"] = "pû",
	["匏仔"] = "pû-á",
	["匏桸"] = "pû-hia",
	["匕首"] = "pí-siú",
	["化"] = "hòa/òa",
	["化人"] = "hòa--lâng",
	["化化"] = "hòa-hòa",
	["化合物"] = "hòa-ha̍p-bu̍t",
	["化名"] = "hòa-miâ",
	["化妝"] = "hòa-chong",
	["化工"] = "hòa-kang",
	["化工業"] = "hòa-kang-gia̍p",
	["化整為零"] = "hòa-chéng-ûi-lêng",
	["化石"] = "hòa-chio̍h",
	["化石樹"] = "òa-chio̍h-chhiū",
	["化石草"] = "hòa-chio̍h-chháu",
	["化礐"] = "hòa-ha̍k",
	["化糞池"] = "hòa-hùn-tî",
	["化緣"] = "hòa-iân",
	["化裝"] = "hòa-chong",
	["化裝油"] = "hòa-chong-iû",
	["化解"] = "hòa-kái/hòa-kóe",
	["化身"] = "hòa-sin",
	["化驗"] = "hòa-giām",
	["北"] = "pak",
	["北上"] = "pak-siāng/pak-siōng",
	["北京大學"] = "Pak-kiaⁿ-tāi-ha̍k",
	["北仔"] = "pak-á",
	["北仔癖"] = "pak-á-phiah",
	["北仔話"] = "Pak-á-ōe",
	["北仔餅"] = "pak-á-piáⁿ",
	["北伐"] = "pak-hoa̍h",
	["北勢"] = "pak--sì/pak--sè/pak-sì/pak-sè",
	["北區"] = "pak-khu",
	["北半球"] = "pak-pòaⁿ-kiû",
	["北埔"] = "Pak-po͘",
	["北大"] = "Pak-tāi",
	["北大西洋"] = "Pak-tōa-se-iûⁿ",
	["北宜"] = "Pak-gî",
	["北岸"] = "pak-hōaⁿ",
	["北市"] = "Pak-chhī",
	["北帶"] = "pak-tài",
	["北平"] = "Pak-pêng",
	["北投"] = "Pak-tâu",
	["北投區"] = "Pak-tâu-khu",
	["北斗"] = "Pak-táu",
	["北斗星"] = "pak-táu-chheⁿ/pak-táu-chhiⁿ",
	["北方"] = "pak-hong",
	["北旁"] = "pak-pêng",
	["北極"] = "Pak-ke̍k",
	["北歐"] = "Pak-au",
	["北海"] = "Pak-hái",
	["北海岸"] = "pak-hái-hōaⁿ",
	["北海道"] = "Pak-hái-tō",
	["北港"] = "Pak-káng",
	["北港溪"] = "Pak-káng-khe/Pak-káng-khoe",
	["北溫帶"] = "pak-un-tài",
	["北爿"] = "pak-pêng",
	["北管"] = "pak-koán",
	["北管戲"] = "pak-koán-hì",
	["北約"] = "Pak-iok",
	["北緯"] = "pak-hūi",
	["北縣"] = "Pak-koān",
	["北美"] = "Pak-bí",
	["北美洲"] = "Pak-bí-chiu",
	["北蔥"] = "pak-chhang",
	["北部"] = "pak-pō͘",
	["北醫"] = "Pak-i",
	["北門"] = "Pak-mn̂g",
	["北非"] = "Pak-hui",
	["北面"] = "pak-bīn",
	["北韓"] = "Pak-Hân",
	["北頂"] = "pak-téng",
	["北頂人"] = "pak-téng-lâng",
	["北頂話"] = "pak-téng-ōe",
	["北風"] = "pak-hong",
	["北馬"] = "pak-bé",
	["北鴨"] = "pak-ah",
	["北鷂"] = "pak-iāu",
	["北鼓"] = "piak-kó͘",
	["匙"] = "sî",
	["匙仔"] = "sî-á",
	["匠心"] = "chhiūⁿ-sim",
	["匡正"] = "khong-chèng",
	["匣仔"] = "a̍h-á",
	["匪"] = "húi",
	["匪徒"] = "húi-tô͘",
	["匪諜"] = "húi-tia̍p",
	["匪類"] = "húi-lūi",
	["匯兌"] = "hōe-tê/hôe-tūi",
	["匯出"] = "hōe-chhut",
	["匯單"] = "hōe-toaⁿ",
	["匯報"] = "hôe-pò",
	["匯款"] = "hōe-khoán",
	["匯流"] = "hōe-lâu",
	["匯率"] = "hôe-lu̍t/hôe-sut",
	["匯票"] = "hōe-phiò",
	["匯豐銀行"] = "hôe-hong-gîn-hêng/hôe-hong-gûn-hêng",
	["匯費"] = "hôe-hùi",
	["匯集"] = "hôe-chi̍p",
	["匹"] = "phit",
	["匹偶"] = "phit-ngó͘",
	["匹敵"] = "phit-te̍k",
	["匹配"] = "phit-phòe/phit-phè",
	["匹頭"] = "phit-thâu",
	["匾"] = "pián",
	["匿tī"] = "bih-tī",
	["匿名"] = "le̍k-miâ",
	["區"] = "khu",
	["區公所"] = "khu-kong-só͘",
	["區分"] = "khu-hun",
	["區別"] = "khu-pia̍t",
	["區劃"] = "khu-e̍k",
	["區區"] = "khu-khu",
	["區域"] = "khu-he̍k",
	["區域性"] = "khu-he̍k-sèng",
	["區段"] = "khu-tōaⁿ",
	["區長"] = "khu-tiúⁿ",
	["區間"] = "khu-kan",
	["區隔"] = "khu-keh",
	["十一叔"] = "cha̍p-it-chek",
	["十一哥"] = "cha̍p-it-ko",
	["十一指"] = "cha̍p-it-cháiⁿ",
	["十三點"] = "cha̍p-saⁿ-tiám",
	["十二月冬"] = "cha̍p-lī-goe̍h-tang/cha̍p-lī-ge̍h-tang",
	["十二紅"] = "cha̍p-jī-âng",
	["十全"] = "cha̍p-chn̂g/si̍p-choân",
	["十八仔"] = "si̍p-pat-á",
	["十八殿"] = "cha̍p-peh-tiān/cha̍p-poeh-tiān",
	["十分"] = "cha̍p-hūn",
	["十分的"] = "cha̍p-hun-ê",
	["十字互"] = "si̍p-jī-hò͘",
	["十字扯"] = "si̍p-jī-chhé",
	["十字架"] = "si̍p-jī-kè",
	["十字語"] = "si̍p-jī-gí/si̍p-jī-gú",
	["十字路"] = "si̍p-jī-lō͘/cha̍p-jī-lō͘",
	["十成金"] = "cha̍p-siâⁿ-kim",
	["十成銀"] = "cha̍p-siâⁿ-gîn/cha̍p-siâⁿ-gûn",
	["十扳仔"] = "si̍p-pán-á",
	["十月冬"] = "cha̍p-goe̍h-tang/cha̍p-ge̍h-tang",
	["十月液"] = "cha̍p-goe̍h-sio̍h/cha̍p-ge̍h-sio̍h",
	["十條誡"] = "cha̍p-tiâu-kài",
	["十樣錦"] = "cha̍p-iūⁿ-kím",
	["十虎利"] = "cha̍p-hó͘-lāi",
	["十足"] = "cha̍p-chiok",
	["十路全"] = "cha̍p-lō͘-chn̂g",
	["十里香"] = "cha̍p-lí-hiang/cha̍p-lí-hiong",
	["千"] = "chheng/chhian",
	["千tú沖"] = "chhian-tú-chhèng",
	["千不幸"] = "chhian-put-hēng",
	["千古"] = "chhian-kó͘",
	["千家貨"] = "chhian-ka-hòe/chhian-ka-hè",
	["千家路"] = "chhian-ka-lō͘",
	["千層剝"] = "chhian-chân-pak",
	["千層皮"] = "chhian-têng-phôe/chhian-têng-phê",
	["千年桐"] = "chhian-nî-tông",
	["千抵千"] = "chhian-tú-chhian",
	["千斤力"] = "chhian-kin-la̍t/chhian-kun-la̍t",
	["千斤拔"] = "chhian-kin-poa̍t/chhian-kun-poa̍t",
	["千斤秤"] = "chhian-kin-chhìn/chhian-kun-chhìn",
	["千斤草"] = "chhian-kin-chháu/chhian-kun-chháu",
	["千日紅"] = "chhian-ji̍t-hông",
	["千歲蘭"] = "chhian-sòe-lân",
	["千燭"] = "chhian-chek",
	["千瘡百孔"] = "chhian-chhng-pek-khóng",
	["千篇一律"] = "chhian-phian-it-lu̍t",
	["千萬"] = "chhian-bān",
	["千赫"] = "chhian-hek",
	["千辛萬苦"] = "chhian-sin-bān-khó͘",
	["千里光"] = "chhian-lí-kng",
	["千里彪"] = "chhian-lí-piu",
	["千里急"] = "chhian-lí-kip",
	["千里鏡"] = "chhian-lí-kiàⁿ",
	["千里馬"] = "chhian-lí-bé",
	["千里駒"] = "chhian-lí-khu",
	["千金"] = "chhian-kim",
	["千頭萬緒"] = "chhian-thâu-bān-sū",
	["卅九日烏"] = "siap-káu-li̍t-o͘",
	["升"] = "chin",
	["升值"] = "seng-ta̍t",
	["升學"] = "seng-ha̍k",
	["升學主義"] = "seng-ha̍k-chú-gī",
	["升官"] = "seng-koaⁿ",
	["升旗"] = "seng-kî",
	["升旗典禮"] = "seng-kî-tián-lé",
	["升格"] = "seng-keh",
	["升空"] = "seng-khong",
	["升等考試"] = "seng-téng-khó-chhì",
	["升級"] = "seng-kip",
	["升聲"] = "chin-siaⁿ",
	["升起"] = "seng-khí",
	["升遷"] = "seng-chhian",
	["升降"] = "seng-kàng",
	["升降機"] = "seng-kàng-ki",
	["升高"] = "seng-ko",
	["午仔魚"] = "ngó͘-á-hî/ngó͘-á-hû",
	["午休"] = "ngó͘-hiu",
	["午夜"] = "ngó͘-iā",
	["午時"] = "gō͘-sî/ngó͘-sî",
	["午時正"] = "gō͘-sî-chiàⁿ",
	["午時花"] = "gō͘-sî-hoe/ngó͘-sî-hoe",
	["午時蓮"] = "ngó͘-sî-liân",
	["午線"] = "ngó͘-sòaⁿ",
	["午間"] = "ngó͘-kan",
	["午餐"] = "gō͘-chhan",
	["半"] = "pòaⁿ",
	["半|臥虒"] = "pòaⁿ-the-tó",
	["半chhit-thô"] = "pòaⁿ-chhit-thô/pòaⁿ-thit-thô",
	["半iau飽"] = "pòaⁿ-iau-pá",
	["半iau餓"] = "pòaⁿ-iau-gō",
	["半the倒"] = "pòaⁿ-the-tó",
	["半"] = "piàn-sūi",
	["半丁"] = "poàn-teng/pòaⁿ-teng/pòaⁿ-teng/poàn-teng",
	["半上仔"] = "pòaⁿ-chiūⁿ-á",
	["半上路下"] = "pòaⁿ-chiūⁿ-lō͘-ē",
	["半世人"] = "pòaⁿ-sì-lâng",
	["半世代人"] = "pòaⁿ-sì-tāi-lâng",
	["半中剸"] = "pòaⁿ-tiong-tn̂g",
	["半中央"] = "pòaⁿ-tiong-ng",
	["半中欄"] = "pòaⁿ-tiong-nôa",
	["半中段"] = "pòaⁿ-tiong-tn̂g",
	["半中站"] = "pòaⁿ-tiong-chām",
	["半中而剸"] = "pòaⁿ-tiong-lî-tn̂g",
	["半中腰"] = "pòaⁿ-tiong-io",
	["半中途"] = "pòaⁿ-tiong-tô͘",
	["半仙"] = "poàn-sian",
	["半仿仔"] = "pòaⁿ-hóng-á",
	["半信疑"] = "pòaⁿ-sìn-gî",
	["半個月"] = "pòaⁿ-kó͘-goe̍h/pòaⁿ-kó͘-ge̍h",
	["半倒水"] = "pòaⁿ-tó-chúi",
	["半價"] = "pòaⁿ-kè",
	["半冬"] = "pòaⁿ-tang",
	["半凋"] = "pòaⁿ-ta",
	["半剸"] = "pòaⁿ-tn̂g",
	["半剸歇"] = "pòaⁿ-tn̂g-hioh",
	["半叮噹"] = "pòaⁿ-thīn-thōng",
	["半吊"] = "pòaⁿ-tiàu",
	["半吞吐"] = "pòaⁿ-thun-thò͘",
	["半囝"] = "pòaⁿ-kiáⁿ",
	["半圓"] = "pòaⁿ-îⁿ",
	["半坐椅"] = "pòaⁿ-chē-í",
	["半夏"] = "poàn-hā",
	["半天"] = "pòaⁿ-thiⁿ",
	["半天仔"] = "pòaⁿ-thiⁿ-á",
	["半天雷"] = "poàn-thian-lûi",
	["半天飛"] = "poàn-thian-hui",
	["半天鳥"] = "pòaⁿ-thiⁿ-chiáu",
	["半奸忠"] = "pòaⁿ-kan-tiong",
	["半子"] = "poàn-chú",
	["半季考"] = "pòaⁿ-kùi-khó",
	["半導體"] = "pòaⁿ-tō-thé",
	["半小死"] = "pòaⁿ-sió-sí",
	["半山"] = "pòaⁿ-soaⁿ",
	["半島"] = "poàn-tó",
	["半嶺"] = "pòaⁿ-niá",
	["半工"] = "pòaⁿ-kang",
	["半年紅"] = "pòaⁿ-nî-âng",
	["半強欲"] = "pòaⁿ-kiâng-boeh",
	["半徑"] = "pòaⁿ-kèng",
	["半心適"] = "pòaⁿ-sim-sek",
	["半憨"] = "pòaⁿ-khám",
	["半戇定"] = "pòaⁿ-gōng-tiāⁿ",
	["半打"] = "pòaⁿ-táⁿ",
	["半挨推"] = "pòaⁿ-e-the",
	["半攬浮"] = "pòaⁿ-lám-phû",
	["半支蓮"] = "pòaⁿ-ki-liân",
	["半數"] = "pòaⁿ-sò͘",
	["半新"] = "pòaⁿ-sin",
	["半新舊"] = "pòaⁿ-sin-kū",
	["半旁"] = "pòaⁿ-pêng",
	["半旁天"] = "pòaⁿ-pêng-thiⁿ",
	["半旗"] = "poàn-kî",
	["半日"] = "pòaⁿ-ji̍t/pòaⁿ-li̍t",
	["半明半暗"] = "pòaⁿ-bêng-pòaⁿ-àm",
	["半晝仔"] = "pòaⁿ-tàu-á",
	["半晡"] = "pòaⁿ-po͘",
	["半暝"] = "pòaⁿ-mê/pòaⁿ-mî",
	["半暝半"] = "pòaⁿ-mê-pòaⁿ/pòaⁿ-mî-pòaⁿ",
	["半暝後"] = "pòaⁿ-mê-āu/pòaⁿ-mî-āu",
	["半暝月"] = "pòaⁿ-mê-goe̍h/pòaⁿ-mî-ge̍h",
	["半月日"] = "pòaⁿ-goe̍h-li̍t/pòaⁿ-ge̍h-li̍t",
	["半枝蓮"] = "pòaⁿ-ki-liân",
	["半桶司"] = "pòaⁿ-tháng-sai",
	["半桶屎"] = "pòaⁿ-tháng-sái",
	["半桶師"] = "pòaⁿ-tháng-sai",
	["半桶水"] = "pòaⁿ-tháng-chúi",
	["半桶靴"] = "pòaⁿ-tháng-hia",
	["半條氣"] = "pòaⁿ-tiâu-khùi",
	["半樓"] = "pòaⁿ-lâu",
	["半樓仔"] = "pòaⁿ-lâu-á",
	["半橛"] = "pòaⁿ-koe̍h",
	["半歁"] = "pòaⁿ-khám",
	["半死"] = "pòaⁿ-sí",
	["半沉浮"] = "pòaⁿ-tîm-phû",
	["半浮沉"] = "pòaⁿ-phû-tîm",
	["半澹凋"] = "pòaⁿ-tâm-ta",
	["半烏白"] = "pòaⁿ-o͘-pe̍h",
	["半熟"] = "pòaⁿ-se̍k",
	["半燒冷"] = "pòaⁿ-sio-léng",
	["半爿"] = "pòaⁿ-pêng",
	["半爿天"] = "pòaⁿ-pêng-thiⁿ",
	["半爿魚"] = "pòaⁿ-pêng-hî/pòaⁿ-pêng-hû",
	["半牆仔"] = "pòaⁿ-chhiûⁿ-á",
	["半球"] = "pòaⁿ-kiû",
	["半生"] = "poàn-seng",
	["半生拉熟"] = "pòaⁿ-chheⁿ-bīn-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-bīn-se̍k",
	["半生殽"] = "pòaⁿ-chheⁿ-hâuⁿ/pòaⁿ-chhiⁿ-hâuⁿ",
	["半生熟"] = "pòaⁿ-chheⁿ-sek/pòaⁿ-chhiⁿ-sek/pòaⁿ-chheⁿ-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-se̍k",
	["半產"] = "pòaⁿ-sán",
	["半男陽"] = "pòaⁿ-lâm-iûⁿ",
	["半番"] = "pòaⁿ-hoan",
	["半病"] = "poàn-pēⁿ/poàn-pīⁿ",
	["半痟"] = "pòaⁿ-siáu",
	["半癲戇"] = "pòaⁿ-tian-gōng",
	["半白"] = "pòaⁿ-pe̍h",
	["半百"] = "pòaⁿ-pah",
	["半目開瞎"] = "pòaⁿ-ba̍k-khui-khoeh",
	["半睏醒"] = "pòaⁿ-khùn-chhéⁿ/pòaⁿ-khùn-chhíⁿ",
	["半硬軟"] = "pòaⁿ-ngē-nńg/pòaⁿ-ngī-nńg",
	["半票"] = "pòaⁿ-phiò",
	["半站"] = "pòaⁿ-chām",
	["半節"] = "pòaⁿ-chat",
	["半簸箕"] = "pòaⁿ-pòa-ki",
	["半簾懸"] = "pòaⁿ-lâm-hâⁿ/pòaⁿ-liâm-hâⁿ",
	["半籠浮"] = "pòaⁿ-lám-phû",
	["半籠米"] = "pòaⁿ-láng-bí",
	["半精戇"] = "pòaⁿ-cheng-gōng",
	["半精白"] = "pòa-chiaⁿ-pe̍h/pòaⁿ-cheng-pe̍h",
	["半精肉"] = "pòaⁿ-chiaⁿ-bah",
	["半精肥"] = "pòaⁿ-chiaⁿ-pûi",
	["半絲"] = "pòaⁿ-si",
	["半老少"] = "pòaⁿ-lāu-siàu",
	["半老老"] = "pòaⁿ-ló-lāu",
	["半耍笑"] = "pòaⁿ-sńg-chhiò",
	["半聲半"] = "pòaⁿ-siaⁿ-pòaⁿ",
	["半腰"] = "pòaⁿ-io",
	["半舊"] = "pòaⁿ-kū",
	["半舊相"] = "pòaⁿ-kū-siùⁿ",
	["半舊落"] = "pòaⁿ-kū-lo̍h",
	["半草楷"] = "pòaⁿ-chhó-khái",
	["半行走"] = "pòaⁿ-kiâⁿ-cháu",
	["半謽軟"] = "pòaⁿ-kiūⁿ-nńg",
	["半買半送"] = "pòaⁿ-bē-pòaⁿ-sàng",
	["半赤白"] = "pòaⁿ-chhiah-pe̍h",
	["半赤肉"] = "pòaⁿ-chhiah-bah",
	["半赤肥"] = "pòaⁿ-chhiah-pûi",
	["半跪"] = "pòaⁿ-kūi",
	["半路"] = "pòaⁿ-lō͘",
	["半路司"] = "pòaⁿ-lō͘-sai",
	["半路師"] = "pòaⁿ-lō͘-sai",
	["半路死"] = "pòaⁿ-lō͘-sí",
	["半身"] = "pòaⁿ-sin",
	["半身不"] = "poàn-sin-put-sūi",
	["半身像"] = "pòaⁿ-sin-siōng",
	["半躺倒"] = "pòaⁿ-theⁿ-tó",
	["半載"] = "pòaⁿ-chài",
	["半途"] = "pòaⁿ-tô͘",
	["半途而廢"] = "pòaⁿ-tô͘-jî-hùi",
	["半遂"] = "piàn-sūi/poàn-sūi",
	["半邊蓮"] = "pòaⁿ-piⁿ-liân",
	["半醉"] = "pòaⁿ-chùi",
	["半醒半睏"] = "pòaⁿ-chhéⁿ-pòaⁿ-khùn/pòaⁿ-chhíⁿ-pòaⁿ-khùn",
	["半醒眠"] = "pòaⁿ-chhéⁿ-bîn/pòaⁿ-chhíⁿ-bîn",
	["半長m̀磽巡"] = "pòaⁿ-tn̂g-m̄-chiâⁿ-té",
	["半長短"] = "pòaⁿ-tn̂g-té",
	["半陰陽"] = "pòaⁿ-iam-iûⁿ",
	["半靴"] = "pòaⁿ-hia",
	["半頭生"] = "pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ",
	["半頭青"] = "pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ",
	["半頭風"] = "pòaⁿ-thâu-hong",
	["半食thit"] = "pòaⁿ-chia̍h-thit",
	["半食餓"] = "pòaⁿ-chia̍h-gō",
	["半飽"] = "pòaⁿ-pá",
	["半鹹chiáⁿ"] = "pòaⁿ-kiâm-chiáⁿ",
	["半點鐘"] = "pòaⁿ-tiám-cheng",
	["卑"] = "pi",
	["卑下"] = "pi-hā",
	["卑南"] = "Pi-lâm",
	["卑微"] = "pi-bî",
	["卑賤"] = "pi-chiān",
	["卑鄙"] = "pi-phí",
	["卒"] = "chut",
	["卒仔"] = "chut-á",
	["卒業"] = "chut-gia̍p",
	["卓"] = "Toh",
	["卓蘭"] = "Toh-lân",
	["卓鯤"] = "toh-khun",
	["協"] = "hia̍p",
	["協力"] = "hia̍p-le̍k",
	["協助"] = "hia̍p-chō͘",
	["協同"] = "hia̍p-tông",
	["協和"] = "hia̍p-hô",
	["協商"] = "hia̍p-siong",
	["協奏"] = "hia̍p-chàu",
	["協奏曲"] = "hia̍p-chàu-khek",
	["協定"] = "hia̍p-tēng",
	["協心"] = "hia̍p-sim",
	["協會"] = "hia̍p-hōe",
	["協理"] = "hia̍p-lí",
	["協約"] = "hia̍p-iok",
	["協調"] = "hia̍p-tiau",
	["協談"] = "hia̍p-tâm",
	["協議"] = "hia̍p-gī",
	["協辦"] = "hia̍p-pān",
	["南"] = "lâm",
	["南下"] = "lâm-hā",
	["南亞"] = "Lâm-a",
	["南京"] = "Lâm-kiaⁿ",
	["南京東路"] = "Lâm-kiaⁿ-tang-lō͘",
	["南側"] = "lâm-chhek",
	["南勢"] = "lâm--sì/lâm--sè/lâm-sì/lâm-sè",
	["南北"] = "lâm-pak",
	["南北交"] = "lâm-pak-kau",
	["南北貨"] = "lâm-pak-hòe/lâm-pak-hè",
	["南區"] = "lâm-khu",
	["南台"] = "Lâm-tâi",
	["南山"] = "Lâm-soaⁿ",
	["南山人壽"] = "Lâm-san-jîn-siū",
	["南庄"] = "Lâm-chng",
	["南投"] = "Lâm-tâu",
	["南投市"] = "Lâm-tâu-chhī",
	["南投楠"] = "lâm-tâu-lâm",
	["南投縣"] = "Lâm-tâu-koān",
	["南斯拉夫"] = "Lâm-su-lá-hu",
	["南方"] = "lâm-hong",
	["南方澳"] = "Lâm-hong-ò",
	["南旁"] = "lâm-pêng",
	["南昌"] = "Lâm-chhiong",
	["南極"] = "lâm-ke̍k",
	["南洋"] = "lâm-iûⁿ",
	["南洋杉"] = "lâm-iûⁿ-sam",
	["南洋群島"] = "Lâm-iûⁿ-kûn-tó",
	["南海"] = "Lâm-hái",
	["南港"] = "Lâm-káng",
	["南港區"] = "Lâm-káng-khu",
	["南澳"] = "Lâm-ò",
	["南澳柑"] = "lâm-ò-kam",
	["南爿"] = "lâm-pêng",
	["南端"] = "lâm-toan",
	["南竹"] = "lâm-tek",
	["南管"] = "lâm-koán",
	["南緯"] = "lâm-ūi",
	["南美"] = "Lâm-bí",
	["南美洲"] = "Lâm-bí-chiu",
	["南茶"] = "lâm-tê",
	["南蛇"] = "lâm-chôa",
	["南蠻辛"] = "lâm-bân-sin",
	["南路鷹"] = "lâm-lō͘-eng",
	["南迴鐵路"] = "lâm-hôe-thih-lō͘",
	["南部"] = "lâm-pō͘",
	["南門"] = "Lâm-mn̂g",
	["南開"] = "Lâm-khai",
	["南陽"] = "Lâm-iông",
	["南非"] = "Lâm-hui",
	["南面"] = "lâm-bīn",
	["南韓"] = "Lâm-Hân",
	["南風"] = "lâm-hong",
	["南風天"] = "lâm-hong-thiⁿ",
	["南風戇"] = "lâm-hong-gōng",
	["南風草"] = "lâm-hong-chháu",
	["博"] = "phoah/phok/poh",
	["博儌"] = "poa̍h-kiáu",
	["博儌仙"] = "poa̍h-kiáu-sian",
	["博儌漢"] = "poa̍h-kiáu-hàn",
	["博儌腳"] = "poa̍h-kiáu-kha",
	["博取"] = "phok-chhú",
	["博士"] = "phok-sū",
	["博士博"] = "phok-sū-phok",
	["博士班"] = "phok-sū-pan",
	["博大儌"] = "poa̍h-tōa-kiáu",
	["博孑"] = "phok-kiat",
	["博字運"] = "poh-jī-ūn/poh-lī-ūn",
	["博學"] = "phok-ha̍k",
	["博定"] = "phoh-tiāⁿ",
	["博性命"] = "poa̍h-sèⁿ-miā",
	["博愛"] = "phok-ài",
	["博歹儌"] = "poa̍h-pháiⁿ-kiáu",
	["博物"] = "phok-bu̍t",
	["博物館"] = "phok-bu̍t-koán",
	["博聞"] = "phok-bûn",
	["博路儌"] = "poa̍h-lō͘-kiáu",
	["博雅"] = "phok-ngá",
	["博面"] = "poh-bīn",
	["卜"] = "poh",
	["卜卦"] = "pok-kòa",
	["卜卦先"] = "pok-kòa-sian",
	["占"] = "chiam",
	["占仔米"] = "chiam-á-bí",
	["占仔粟"] = "chiam-á-chhek",
	["占仔角仔"] = "chiam-á-kak-á",
	["占找"] = "chiam-chāu",
	["占煞"] = "chiàm-soah",
	["卡"] = "khá/kha̍h",
	["卡帶"] = "khah-tòa",
	["卡式"] = "khá-sek",
	["卡片"] = "khah-phìⁿ",
	["卡賓銃"] = "khà-pin-chhèng",
	["卡車"] = "khah-chhia",
	["卡門"] = "Khah-mn̂g",
	["卦"] = "kòa",
	["卯"] = "mâu",
	["卯名"] = "báu-miâ",
	["卯嘴"] = "máu-chhùi",
	["卯嘴的"] = "mauh-chhùi-ê",
	["卯目"] = "báu-ba̍k",
	["卯落去"] = "mauh-lo̍h-khì/mau-lo̍h-khù",
	["卯著"] = "báu-tio̍h",
	["卯齒"] = "máu-khí",
	["印"] = "ìn",
	["印仔"] = "ìn-á",
	["印信"] = "ìn-sìn",
	["印冊"] = "ìn-chheh",
	["印出"] = "ìn-chhut",
	["印刷"] = "ìn-soat",
	["印刷品"] = "ìn-soat-phín",
	["印刷廠"] = "ìn-soat-chhiúⁿ",
	["印刷機"] = "ìn-soat-ki",
	["印地安"] = "Ìn-tē-an/Ìn-tōe-an",
	["印堂"] = "ìn-tông",
	["印尼"] = "Ìn-nî",
	["印度"] = "Ìn-tō͘",
	["印度洋"] = "Ìn-tō͘-iûⁿ",
	["印度綢"] = "ìn-tō͘-tiû",
	["印戳"] = "ìn-chho̍p/ìn-chho̍k",
	["印本"] = "ìn-pún",
	["印染"] = "ìn-ní",
	["印模"] = "ìn-bô͘",
	["印發"] = "ìn-hoat",
	["印章"] = "ìn-chiong",
	["印第安"] = "Ìn-tē-an",
	["印臺"] = "ìn-tâi",
	["印色"] = "ìn-sek",
	["印色盒"] = "ìn-sek-a̍h",
	["印花"] = "ìn-hoe",
	["印花稅"] = "ìn-hoe-sòe/ìn-hoe-sè",
	["印行"] = "ìn-hêng",
	["印表機"] = "ìn-pió-ki",
	["印證"] = "ìn-chèng",
	["印象"] = "ìn-siōng",
	["印金"] = "ìn-kim",
	["印鑑"] = "ìn-kàm",
	["印魚"] = "ìn-hî/ìn-hû",
	["危及"] = "gûi-ki̍p",
	["危害"] = "gûi-hāi",
	["危急"] = "gûi-kip",
	["危樓"] = "gûi-lâu",
	["危機"] = "gûi-ki",
	["危險"] = "gûi-hiám/hûi-hiám",
	["危難"] = "gûi-lān",
	["卲"] = "siāu",
	["即"] = "chiah",
	["即位"] = "chek-ūi",
	["即使"] = "chek-sú",
	["即個"] = "chiah-ê",
	["即刻"] = "chek-khek",
	["即可"] = "chek-khó",
	["即告"] = "chek-kò",
	["即呢"] = "chiah-ní/chiah-nih",
	["即呢仔大"] = "chiah-ní-á-tōa",
	["即席"] = "chek-se̍k",
	["即日"] = "chek-ji̍t",
	["即時"] = "chek-sî",
	["即時死"] = "chek-sî-sí",
	["即為"] = "chek-ûi",
	["即興"] = "chit-hèng",
	["即霎"] = "chit-tia̍p",
	["卵"] = "nn̄g",
	["卵仁"] = "nn̄g-jîn/nn̄g-lîn",
	["卵包"] = "nn̄g-pau",
	["卵塊"] = "nn̄g-tè",
	["卵尾仔"] = "nn̄g-bóe-á",
	["卵巢"] = "nn̄g-châu",
	["卵有形"] = "nn̄g-ū-hêng",
	["卵殼"] = "nn̄g-khak",
	["卵清"] = "nn̄g-chheng",
	["卵白"] = "nn̄g-pe̍h",
	["卵白質"] = "nn̄g-peh-chit",
	["卵端"] = "nn̄g-toaⁿ",
	["卵粉"] = "nn̄g-hún",
	["卵蛋"] = "nn̄g-toaⁿ",
	["卷"] = "kǹg/koàn",
	["卷仔"] = "kńg-á",
	["卷宗"] = "kǹg-chong",
	["卷尺"] = "kǹg-chhioh/kńg-chhioh",
	["卷柏"] = "kńg-peh",
	["卷螺"] = "kǹg-lê",
	["卷螺仔"] = "kńg-lê-á",
	["卸"] = "sià",
	["卸kê"] = "sià-kê",
	["卸下"] = "sià-hā",
	["卸世上"] = "sià-sì-chiūⁿ",
	["卸世眾"] = "sià-sì-chèng",
	["卸任"] = "sià-jīm",
	["卸擔"] = "sià-tàⁿ",
	["卸祖公"] = "sià-chó͘-kong",
	["卸肩"] = "sià-keng",
	["卸草"] = "sià-chháu",
	["卸裝"] = "sià-chong",
	["卸貨底"] = "sià-hòe-té/sià-hè-tóe",
	["卸責任"] = "sià-chek-jīm",
	["卸身離"] = "sià-sin-lī/sià-sin-lî",
	["卸錠"] = "sià-tiāⁿ/sià-tiàⁿ",
	["卸離身"] = "sià-lī-sin/sià-lî-sin",
	["卸面子"] = "sià-bīn-chú",
	["卸體面"] = "sià-thé-biān/sià-thé-bīn",
	["卻是"] = "khiok-sī",
	["卻步"] = "khiok-pō͘",
	["厄"] = "eh",
	["厄運"] = "eh-ūn/ek-ūn",
	["厄難"] = "ek-lān",
	["厘"] = "lî",
	["厘厘"] = "lî-lî",
	["厘戥"] = "lî-téng",
	["厘米"] = "lî-bí",
	["厘絲"] = "lî-si",
	["厚"] = "hō͘/kāu",
	["厚thut-thut"] = "kāu-thut-thut",
	["厚事屎"] = "kāu-sū-sái",
	["厚事路"] = "kāu-sū-lō͘",
	["厚代誌"] = "kāu-tāi-chì",
	["厚利"] = "kāu-lī",
	["厚刺"] = "kāu-chhì",
	["厚口舌"] = "kāu-kháu-chi̍h",
	["厚唇"] = "kāu-tûn",
	["厚嘴舌"] = "kāu-chhùi-chi̍h",
	["厚嘴花"] = "kāu-chhùi-hoe",
	["厚實"] = "kāu-cha̍t",
	["厚尿"] = "kāu-jiō",
	["厚屎"] = "kāu-sái",
	["厚工"] = "kāu-kang",
	["厚度"] = "kāu-tō͘",
	["厚徼兆"] = "kāu-khiò-tiō",
	["厚心思"] = "kāu-sim-sū/kāu-sim-su",
	["厚性地"] = "kāu-sèng-tē/kāu-sèng-tōe",
	["厚愛"] = "hō͘-ài",
	["厚手液"] = "kāu-chhiú-sio̍h",
	["厚掔"] = "kāu-khiàn",
	["厚掔損"] = "kāu-khiàn-sńg",
	["厚掔頭"] = "kāu-khiàn-thâu",
	["厚操煩"] = "kāu-chhau-hoân",
	["厚枝葉"] = "kāu-ki-hio̍h",
	["厚殼丁"] = "kāu-khak-teng",
	["厚殼仔"] = "kāu-khak-á",
	["厚殼魚"] = "kāu-khak-hî/kāu-khak-hû",
	["厚毛病"] = "kāu-mô͘-pēⁿ/kāu-mô͘-pīⁿ",
	["厚沙屑"] = "kāu-soa-sap",
	["厚渣滓"] = "kāu-che-tái",
	["厚濛"] = "kāu-bông",
	["厚煩惱"] = "kāu-hoân-ló",
	["厚熏"] = "kāu-hun",
	["厚熏吹"] = "kāu-hun-chhoe/kāu-hun-chhe",
	["厚病"] = "kāu-pēⁿ/kāu-pīⁿ",
	["厚病痛"] = "kāu-pēⁿ-thiàⁿ/kāu-pīⁿ-thiàⁿ",
	["厚症頭"] = "kāu-chèng-thâu",
	["厚痰"] = "kāu-thâm",
	["厚癖"] = "kāu-phiah",
	["厚皮"] = "kāu-phôe/kāu-phê",
	["厚皮kui"] = "kāu-phôe-kui/kāu-phê-kui",
	["厚皮甕"] = "kāu-phôe-àng/kāu-phê-àng",
	["厚皮菜"] = "kāu-phôe-chhài/kāu-phê-chhài",
	["厚皮香"] = "kāu-phôe-hiuⁿ/kāu-phê-hiuⁿ",
	["厚禮"] = "kāu-lé",
	["厚禮數"] = "kāu-lé-sò͘",
	["厚篤篤"] = "kāu-tut-tut",
	["厚肉"] = "kāu-bah",
	["厚肉仔"] = "kāu-bah-á",
	["厚茉菜"] = "kāu-boa̍h-chhài",
	["厚茶"] = "kāu-tê",
	["厚菇"] = "kāu-ko͘",
	["厚薄"] = "kāu-po̍h",
	["厚薰"] = "kāu-hun",
	["厚行"] = "kāu-hēng",
	["厚衫"] = "kāu-saⁿ",
	["厚言語"] = "kāu-giân-gí/kāu-giân-gú",
	["厚話"] = "kāu-ōe",
	["厚話屎"] = "kāu-ōe-sái",
	["厚詼諧"] = "kāu-khoe-hâi",
	["厚誼"] = "hō͘-gī",
	["厚酒"] = "kāu-chiú",
	["厚重"] = "hiō-tiōng/hō͘-tiōng/hō͘-tiōng",
	["厚雨"] = "kāu-hō͘",
	["厚雨水"] = "kāu-hō͘-chúi",
	["厚面孔"] = "kāu-bīn-kháng",
	["厚面皮"] = "kāu-bīn-phôe/kāu-bīn-phê",
	["厚齣頭"] = "kāu-chhut-thâu",
	["厝"] = "chhù",
	["厝主"] = "chhù-chú",
	["厝佃"] = "chhù-tiān",
	["厝價"] = "chhù-kè",
	["厝內"] = "chhù-lāi",
	["厝內人"] = "chhù-lāi-lâng",
	["厝地"] = "chhù-tē/chhù-tōe",
	["厝契"] = "chhù-khè",
	["厝宅"] = "chhù-the̍h",
	["厝徛"] = "chhù-khiā",
	["厝架"] = "chhù-kè",
	["厝業"] = "chhù-gia̍p",
	["厝殼"] = "chhù-khak",
	["厝瓦"] = "chhù-hiā",
	["厝租"] = "chhù-cho͘",
	["厝稅"] = "chhù-sòe/chhù-sè",
	["厝脊"] = "chhù-chit",
	["厝腳"] = "chhù-kha",
	["厝腳仔"] = "chhù-kha-á",
	["厝蓋"] = "chhù-kòa",
	["厝角"] = "chhù-kak",
	["厝角鳥"] = "chhù-kak-chiáu",
	["厝邊"] = "chhù-piⁿ",
	["厝邊兜"] = "chhù-piⁿ-tau",
	["厝邊間"] = "chhù-piⁿ-kan",
	["厝邊頭尾"] = "chhù-piⁿ-thâu-bóe/chhù-piⁿ-thâu-bé",
	["厝間"] = "chhù-keng",
	["厝頂"] = "chhù-téng",
	["厝頭家"] = "chhù-thâu-ke",
	["厝鳥仔"] = "chhù-chiáu-á",
	["原主"] = "goân-chú",
	["原也"] = "oân-ā",
	["原仔"] = "goân-á/oân-á",
	["原件"] = "goân-kiāⁿ",
	["原任"] = "goân-jīm",
	["原位"] = "goân-ūi",
	["原住民"] = "goân-chū-bîn",
	["原來"] = "goân-lâi",
	["原價"] = "goân-kè",
	["原先"] = "goân-sian",
	["原全"] = "goân-choân",
	["原再"] = "goân-chài",
	["原初"] = "goân-chho͘",
	["原則"] = "goân-chek",
	["原前"] = "goân-chiân",
	["原名"] = "goân-miâ",
	["原告"] = "goân-kò",
	["原因"] = "goân-in",
	["原在"] = "goân-chāi",
	["原地"] = "goân-tē/goân-tōe",
	["原型"] = "goân-hêng",
	["原始"] = "goân-sí",
	["原子"] = "goân-chú",
	["原子彈"] = "goân-chú-tôaⁿ",
	["原子能"] = "goân-chú-lêng",
	["原子能委員會"] = "Goân-chú-lêng-úi-oân-hōe",
	["原封不動"] = "goân-hong-put-tōng",
	["原底"] = "goân-té/goân-tóe",
	["原形"] = "goân-hêng",
	["原情"] = "goân-chêng",
	["原意"] = "goân-ì",
	["原文"] = "goân-bûn",
	["原料"] = "goân-liāu",
	["原早"] = "goân-chá",
	["原是"] = "goân-sī",
	["原有"] = "goân-iú",
	["原木"] = "goân-bo̍k",
	["原本"] = "goân-pún",
	["原材料"] = "goân-châi-liāu",
	["原案"] = "goân-àn",
	["原汁"] = "goân-chiap",
	["原油"] = "goân-iû",
	["原版"] = "goân-pán",
	["原狀"] = "goân-chōng",
	["原理"] = "goân-lí",
	["原由"] = "goân-iû",
	["原症"] = "goân-chèng",
	["原稿"] = "goân-kó",
	["原籍"] = "goân-che̍k",
	["原紙"] = "goân-chóa",
	["原義"] = "goân-gī",
	["原舊"] = "goân-kū",
	["原色"] = "goân-sek",
	["原著"] = "goân-tio̍h",
	["原處"] = "goân-chhù",
	["原裝"] = "goân-chong",
	["原諒"] = "goân-liōng",
	["原貌"] = "goân-māu",
	["原起先"] = "goân-khí-seng",
	["原路"] = "goân-lō͘",
	["原配"] = "goân-phòe/goân-phè",
	["原野"] = "goân-iá",
	["原音"] = "goân-im",
	["原頭"] = "goân-thâu",
	["原點"] = "goân-tiám",
	["厭"] = "ià/iàm",
	["厭siān"] = "ià-siān",
	["厭世"] = "iàm-sè",
	["厭恨"] = "iàm-hīn/iàm-hūn",
	["厭懶"] = "ià-lán",
	["厭氣"] = "iàn-khì",
	["厭落落"] = "ià-lak-lak",
	["厲害"] = "lī-hāi",
	["厲害病"] = "lī-hāi-pēⁿ/lī-hāi-pīⁿ",
	["厲害藥"] = "lī-hāi-io̍h",
	["厲行"] = "lī-hêng",
	["去"] = "khì/khù",
	["去世"] = "khì-sè/khù-sè",
	["去了了"] = "khì-liáu-liáu/khù-liáu-liáu",
	["去任"] = "khì-jīm/khù-jīm",
	["去倒"] = "khì-tò/khù-tò/khì-tó/khù-tó",
	["去倒了"] = "khì-tò-liáu/khù-tò-liáu",
	["去倒好"] = "khì-tò-hó/khù-tò-hó",
	["去倒害"] = "khì-tò-hāi/khù-tò-hāi",
	["去倒死"] = "khì-tò-sí/khù-tò-sí",
	["去函"] = "khì-hâm/khù-hâm",
	["去向"] = "khì-hiòng/khù-hiòng",
	["去啊"] = "khì--ah/khù--ah",
	["去孝孤"] = "khì-hàu-ko͘/khù-hàu-ko͘",
	["去就"] = "khì-chiū/khù-chiū",
	["去掉"] = "khì-tiāu/khù-tiāu",
	["去未"] = "khì--bē/khù--bē",
	["去死"] = "khì-sí/khù-sí",
	["去火"] = "khì-hóe/khù-hé",
	["去留"] = "khì-liû/khù-liû",
	["去番旁"] = "khì-hoan-pêng/khù-hoan-pêng",
	["去痰"] = "khì-thâm/khù-thâm",
	["去職"] = "khì-chit/khù-chit",
	["去路"] = "khì-lō͘/khù-lō͘",
	["去遠遠"] = "khì-hn̄g-hn̄g/khù-hn̄g-hn̄g",
	["去除"] = "khì-tî/khù-tû",
	["去魯"] = "khì-ló͘/khù-ló͘",
	["參"] = "chham/saⁿ/sim/song",
	["參âⁿ"] = "saⁿ-âⁿ",
	["參chhiō面"] = "saⁿ-chhiō-bīn",
	["參chim"] = "saⁿ-chim",
	["參sòa"] = "saⁿ-sòa",
	["參thàng"] = "saⁿ-thàng",
	["參thīn"] = "saⁿ-thīn",
	["參"] = "saⁿ-thâi",
	["參一腳"] = "chham-chi̍t-kha",
	["參事"] = "chham-sū",
	["參仝"] = "saⁿ-kâng/saⁿ-kāng",
	["參佮"] = "chham-kah",
	["參依倚"] = "saⁿ-i-óa",
	["參倚"] = "saⁿ-óa",
	["參倚位"] = "saⁿ-óa-ūi",
	["參倚傍"] = "saⁿ-óa-pn̄g",
	["參倚近"] = "saⁿ-óa-kīn/saⁿ-óa-kūn",
	["參出路"] = "saⁿ-chhut-lō͘",
	["參加"] = "chham-ka",
	["參加者"] = "chham-ka-chiá",
	["參勸"] = "saⁿ-khǹg",
	["參及"] = "saⁿ-kap",
	["參合"] = "saⁿ-ha̍h",
	["參同"] = "saⁿ-tâng",
	["參唬"] = "saⁿ-hó͘",
	["參報參號"] = "saⁿ-pò-saⁿ-hō",
	["參塊"] = "sim-tè",
	["參天"] = "chham-thian",
	["參夾"] = "saⁿ-kah",
	["參寶寶"] = "sim-pó-pó/som-pó-pó",
	["參展"] = "chham-tián",
	["參差"] = "chham-chhu/chham-chhi",
	["參幫贊"] = "saⁿ-pang-chān",
	["參戰"] = "chham-chiàn",
	["參抱"] = "saⁿ-phō",
	["參拚"] = "saⁿ-piàⁿ",
	["參拜"] = "saⁿ-pài",
	["參拱"] = "saⁿ-kióng",
	["參捌"] = "saⁿ-pat",
	["參政"] = "chham-chèng",
	["參政權"] = "chham-chèng-koân",
	["參桀"] = "saⁿ-ke̍h",
	["參混"] = "saⁿ-hūn",
	["參濫"] = "saⁿ-lām",
	["參濫參"] = "saⁿ-lām-chham",
	["參瀉"] = "saⁿ-sià",
	["參瀉號命"] = "saⁿ-sià-hō-miā",
	["參照"] = "chham-chiàu",
	["參爭"] = "saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/saⁿ-cheng",
	["參白"] = "chham-pe̍h",
	["參睨"] = "saⁿ-gió",
	["參知"] = "saⁿ-chai",
	["參考"] = "chham-khó",
	["參考書"] = "chham-khó-su",
	["參與感"] = "chham-ú-kám",
	["參衒"] = "saⁿ-hēng",
	["參親像"] = "saⁿ-chhin-chhiūⁿ",
	["參觀"] = "chham-koan",
	["參觀者"] = "chham-koan-chiá",
	["參詳"] = "chham-siâng/chham-siông",
	["參諍"] = "saⁿ-chèⁿ/saⁿ-chìⁿ",
	["參謀"] = "chham-bô͘",
	["參謀長"] = "chham-bô͘-tiúⁿ",
	["參謔"] = "saⁿ-gio̍h",
	["參議員"] = "chham-gī-oân",
	["參議院"] = "Chham-gī-īⁿ",
	["參賽"] = "saⁿ-sè",
	["參趁"] = "saⁿ-thàn",
	["參輸"] = "saⁿ-su",
	["參輸贏"] = "saⁿ-su-iâⁿ",
	["參辭"] = "saⁿ-sî",
	["參連sòa"] = "saⁿ-liân-sòa",
	["參選"] = "chham-soán",
	["參閱"] = "chham-ia̍t/chham-oa̍t",
	["參院"] = "chham-īⁿ",
	["參離"] = "saⁿ-lī/saⁿ-lî",
	["參食黏"] = "saⁿ-chia̍h-liâm",
	["又"] = "iū",
	["又歌又舞"] = "iū-ko-iū-bú",
	["又閣"] = "iū-koh",
	["叉"] = "chhe",
	["叉死"] = "chhe-sí",
	["及"] = "kap",
	["及時"] = "ki̍p-sî",
	["及時雨"] = "ki̍p-sî-ú",
	["及格"] = "ki̍p-keh",
	["及第"] = "ki̍p-tē",
	["友"] = "iú",
	["友善"] = "iú-siān",
	["友好"] = "iú-hó",
	["友情"] = "iú-chêng",
	["友愛"] = "iú-ài",
	["友誼"] = "iú-gī",
	["友邦"] = "iú-pang",
	["反"] = "hoán",
	["反chhiò"] = "péng-chhiò",
	["反khioh笑"] = "péng-khioh-chhiò",
	["反siū"] = "péng-siū",
	["反串"] = "hoán-chhoàn",
	["反之"] = "hoán-chi",
	["反亂"] = "hoán-loān",
	["反來反去"] = "péng-lâi-péng-khì/péng-lâi-péng-khù",
	["反供"] = "hoán-keng",
	["反倉"] = "péng-chhng",
	["反倒轉"] = "hoán-tó-tńg/hoán-tò-tńg",
	["反僥"] = "hoán-hiau",
	["反光"] = "hoán-kng",
	["反共"] = "hoán-kiōng",
	["反冊"] = "péng-chheh",
	["反出反入"] = "péng-chhut-péng-li̍p",
	["反動"] = "hoán-tōng",
	["反卦"] = "hoán-kòa",
	["反叛"] = "hoán-poān",
	["反口供"] = "hoán-kháu-keng",
	["反向"] = "hoán-hiòng",
	["反味"] = "hoán-bī",
	["反咬"] = "hoán-kā",
	["反問"] = "hoán-būn",
	["反嘩"] = "hoán-hōa",
	["反嘴"] = "hoán-chhùi",
	["反坦笑"] = "péng-thán-chhiò",
	["反坦蓋"] = "péng-thán-khap",
	["反坦覆"] = "péng-thán-phak",
	["反天"] = "hoán-thiⁿ",
	["反射"] = "hoán-siā",
	["反對"] = "hoán-tùi",
	["反對派"] = "hoán-tùi-phài",
	["反對黨"] = "hoán-tùi-tóng",
	["反常"] = "hoán-siông",
	["反彈"] = "hoán-tōaⁿ",
	["反形"] = "hoán-hêng",
	["反復"] = "hoán-ho̍k",
	["反心"] = "hoán-sim",
	["反悔"] = "hoán-hóe",
	["反感"] = "hoán-kám",
	["反應"] = "hoán-èng",
	["反戰"] = "hoán-chiàn",
	["反戾"] = "hoán-lē",
	["反手"] = "hoán-chhiú",
	["反抗"] = "hoán-khòng",
	["反擊"] = "hoán-kek",
	["反攻"] = "hoán-kong",
	["反新"] = "péng-sin",
	["反映"] = "hoán-èng",
	["反映出"] = "hoán-èng-chhut",
	["反桌"] = "péng-toh",
	["反梟"] = "hoán-hiau",
	["反正"] = "hoán-chèng",
	["反死"] = "hoán-sí",
	["反流"] = "hoán-lâu",
	["反烏"] = "hoán-o͘",
	["反照"] = "hoán-chiò",
	["反營"] = "hoán-iâⁿ",
	["反爿"] = "péng-pêng",
	["反狗仔"] = "péng-káu-á",
	["反生"] = "hoán-seⁿ/hoán-chhiⁿ",
	["反症"] = "hoán-chèng",
	["反白仁"] = "péng-pe̍h-jîn",
	["反白個"] = "péng-pe̍h-kâiⁿ",
	["反白目"] = "péng-pe̍h-ba̍k",
	["反監"] = "hoán-kaⁿ",
	["反目成仇"] = "hoán-bo̍k-sêng-siû",
	["反相"] = "hoán-siàng/hoán-siòng",
	["反省"] = "hoán-séⁿ/hoán-séng/hoán-séng",
	["反種"] = "hoán-chéng",
	["反肚痧"] = "péng-tō͘-soa",
	["反胃"] = "péng-ūi",
	["反背"] = "hoán-pōe",
	["反腹"] = "hoán-pak",
	["反舌"] = "hoán-sia̍t",
	["反舌關"] = "péng-chi̍h-koan",
	["反船"] = "péng-chûn",
	["反色"] = "hoán-sek",
	["反蓋"] = "péng-khap",
	["反藤"] = "péng-tîn",
	["反覆"] = "péng-phak",
	["反觀"] = "hoán-koan",
	["反角"] = "hoán-kak",
	["反調"] = "hoán-tiāu",
	["反諷"] = "hoán-hong",
	["反譁"] = "hoán-hōa",
	["反證"] = "hoán-chèng",
	["反變"] = "hoán-piàn/péng-pìⁿ",
	["反賣"] = "péng-bē/péng-bōe",
	["反身"] = "péng-sin",
	["反車"] = "péng-chhia",
	["反軟"] = "hoán-nńg/hoán-núi",
	["反輦轉"] = "péng-liàn-tńg",
	["反轉"] = "hoán-choán/hoán-tńg",
	["反醒"] = "hoán-chhéⁿ/hoán-chhíⁿ",
	["反間計"] = "hoán-kàn-kè",
	["反面"] = "hoán-bīn/péng-bīn",
	["反顛倒"] = "hoán-tian-tò",
	["反駁"] = "hoán-pok",
	["反黃"] = "hoán-n̂g",
	["叔"] = "chek",
	["叔伯"] = "chek-peh",
	["叔伯兄"] = "chek-peh-hiaⁿ",
	["叔公"] = "chek-kong",
	["叔孫"] = "chek-sun",
	["取"] = "chhú",
	["取中範"] = "chhú-tiong-pān",
	["取代"] = "chhú-tāi",
	["取出"] = "chhú-chhut",
	["取勝"] = "chhú-sèng",
	["取名"] = "chhú-miâ",
	["取和"] = "chhú-hô",
	["取回"] = "chhú-hôe",
	["取得"] = "chhú-tit",
	["取折"] = "chhú-chiat",
	["取捨"] = "chhú-siá",
	["取材"] = "chhú-châi",
	["取樣"] = "chhú-iūⁿ",
	["取款"] = "chhú-khoán",
	["取決"] = "chhú-koat",
	["取消"] = "chhú-siau",
	["取用"] = "chhú-iōng",
	["取直"] = "chhú-ti̍t",
	["取締"] = "chhú-tè/chhú-tē",
	["取自"] = "chhú-chū",
	["取道"] = "chhú-tō",
	["取齊"] = "chhú-chê/chhú-chôe",
	["受債"] = "siū-chè",
	["受傷"] = "siū-siong",
	["受刑"] = "siū-hêng",
	["受制"] = "siū-chè",
	["受命"] = "siū-bēng",
	["受委屈"] = "siū-úi-khut",
	["受孕"] = "siū-īn",
	["受害"] = "siū-hāi",
	["受害人"] = "siū-hāi-lâng",
	["受害者"] = "siū-hāi-chiá",
	["受屈"] = "siū-khut",
	["受形"] = "siū-hêng",
	["受恿"] = "siū-sēng",
	["受恿囝"] = "siū-sēng-kiáⁿ",
	["受惠"] = "siū-hūi",
	["受教"] = "siū-kà",
	["受毒"] = "siū-to̍k",
	["受氣"] = "siū-khì",
	["受災"] = "siū-chai/siū-che",
	["受獎"] = "siū-chióng",
	["受理"] = "siū-lí",
	["受益"] = "siū-ek",
	["受益人"] = "siū-ek-jîn",
	["受益費"] = "siū-ek-hùi",
	["受磨"] = "siū-bôa",
	["受精"] = "siū-cheng",
	["受罪"] = "siū-chōe",
	["受罰"] = "siū-hoa̍t",
	["受聘"] = "siū-phèng",
	["受苦"] = "siū-khó͘",
	["受著"] = "siū-tio̍h",
	["受虧"] = "siū-khui",
	["受訓"] = "siū-hùn",
	["受託"] = "siū-thok",
	["受訪者"] = "siū-hóng-chiá",
	["受辱"] = "siū-jio̍k",
	["受過"] = "siū-kòe/siū-kè",
	["受限"] = "siū-hān",
	["受雇"] = "siū-kò͘",
	["受難"] = "siū-lān",
	["受騙"] = "siū-phiàn",
	["叛亂"] = "poān-loān",
	["叛兵"] = "poān-peng",
	["叛國"] = "poān-kok",
	["叛將"] = "poān-chiòng",
	["叛教"] = "poān-kàu",
	["叛背"] = "poān-pōe",
	["叛變"] = "poān-pián",
	["叛軍"] = "poān-kun",
	["叛逆"] = "poān-ge̍k",
	["叛骨"] = "poān-kut",
	["叢"] = "châng",
	["叢ê類"] = "châng-ê-lūi",
	["叢書"] = "chông-su",
	["口"] = "kháu",
	["口令"] = "kháu-lēng",
	["口供"] = "kháu-keng",
	["口傳"] = "kháu-thoân",
	["口吻"] = "kháu-bún",
	["口味"] = "kháu-bī",
	["口實"] = "kháu-si̍t",
	["口山"] = "kháu-soaⁿ",
	["口座"] = "kháu-chō",
	["口徑"] = "kháu-kèng",
	["口房"] = "kháu-pâng",
	["口才"] = "kháu-châi",
	["口技"] = "kháu-ki",
	["口教"] = "kháu-kàu",
	["口桀"] = "kháu-ke̍h",
	["口氣"] = "kháu-khì",
	["口湖"] = "Kháu-ô͘",
	["口灶"] = "kháu-chàu",
	["口琴"] = "kháu-khîm",
	["口白"] = "kháu-pe̍h",
	["口碑"] = "kháu-pi",
	["口福"] = "kháu-hok",
	["口糧"] = "kháu-niû",
	["口紅"] = "kháu-hông",
	["口腔"] = "kháu-khiuⁿ",
	["口舌"] = "kháu-chi̍h/khió-sia̍t/kháu-sia̍t",
	["口號"] = "kháu-hō",
	["口角"] = "khió-kak/kháu-kak",
	["口訣"] = "kháu-koat/khó͘-koat",
	["口試"] = "kháu-chhì",
	["口語"] = "kháu-gí/kháu-gú",
	["口譯"] = "kháu-e̍k",
	["口身"] = "kháu-sin",
	["口述"] = "kháu-su̍t",
	["口逆"] = "káu-ke̍h/kháu-ke̍h",
	["口面"] = "kháu-bīn",
	["口音"] = "kháu-im",
	["口頭"] = "kháu-thâu",
	["口頭話"] = "kháu-thâu-ōe",
	["古"] = "kó͘",
	["古井"] = "kó͘-chéⁿ/kó͘-chíⁿ",
	["古井牆"] = "kó͘-chéⁿ-chhiûⁿ/kó͘-chíⁿ-chhiûⁿ",
	["古交"] = "kó͘-kau",
	["古亭區"] = "kó͘-têng-khu",
	["古今"] = "kó͘-kim",
	["古代"] = "kó͘-tāi",
	["古典"] = "kó͘-tián",
	["古冊"] = "kó͘-chheh",
	["古博"] = "kó͘-phok",
	["古國"] = "kó͘-kok",
	["古堡"] = "kó͘-pó",
	["古巴"] = "Kó͘-pa",
	["古年舊數"] = "kó͘-nî-kū-siàu",
	["古怪"] = "kó͘-koài/ku-koài",
	["古怪癖"] = "kó͘-koài-phiah",
	["古意"] = "kó͘-ì",
	["古早"] = "kó͘-chá",
	["古早人"] = "kó͘-chá-lâng",
	["古早例"] = "kó͘-chá-lē",
	["古早冊"] = "kó͘-chá-chheh",
	["古早時"] = "kó͘-chá-sî",
	["古早物"] = "kó͘-chá-mi̍h",
	["古早花"] = "kó͘-chá-hoe",
	["古時"] = "kó͘-sî",
	["古曆"] = "kó͘-le̍k",
	["古月"] = "kó͘-goa̍t",
	["古月根"] = "kó͘-goa̍t-kin/kó͘-goa̍t-kun",
	["古朋友"] = "kó͘-pêng-iú",
	["古板"] = "kó͘-pán",
	["古椎"] = "kó͘-chui",
	["古樸"] = "kó͘-phok",
	["古款"] = "kó͘-khoán",
	["古派"] = "kó͘-phài",
	["古玩"] = "kó͘-goán",
	["古禮"] = "kó͘-lé",
	["古老"] = "kó͘-ló",
	["古老博"] = "kó͘-láu-phauh/kó͘-ló-phok",
	["古致"] = "kó͘-tì",
	["古董"] = "kó͘-tóng",
	["古蘭經"] = "Kó͘-lân-keng",
	["古裝"] = "kó͘-chong",
	["古譎"] = "kó͘-khiat",
	["古蹟"] = "kó͘-chek",
	["古都"] = "kó͘-to͘",
	["古錐"] = "kó͘-chui",
	["古風"] = "kó͘-hong",
	["古黠"] = "kó͘-khia̍t/kó͘-kia̍t",
	["古黠話"] = "kó͘-khia̍t-ōe",
	["古鼓"] = "kó͘-kó͘",
	["句"] = "kù",
	["句號"] = "kù-hō",
	["句讀"] = "kù-tāu",
	["句讀清"] = "kù-tāu-chheng",
	["句點"] = "kù-tiám",
	["另"] = "lēng",
	["另回"] = "lēng-hôe",
	["另外"] = "lēng-gōa",
	["另外食"] = "lēng-gōa-chia̍h",
	["另工"] = "lēng-kang",
	["另方面"] = "lēng-hong-bīn",
	["另日"] = "lēng-ji̍t/lēng-li̍t",
	["另行"] = "lēng-hêng",
	["另訂"] = "lēng-tēng",
	["另起爐灶"] = "lēng-khí-lô͘-chàu",
	["叨"] = "tho",
	["叨一個"] = "toh-chi̍t-ê",
	["叨位"] = "tó-ūi",
	["叩拜"] = "khàu-pài",
	["叩謝"] = "khiò-siā/khò͘-siā",
	["叩頭"] = "khàu-thâu",
	["只"] = "chí",
	["只好"] = "chí-hó",
	["只得"] = "chí-tek/chí-tit",
	["只是"] = "chí-sī",
	["只有"] = "chí-ū",
	["只欲"] = "chí-beh",
	["只欲是"] = "chí-beh-sī",
	["只管"] = "chí-koán",
	["只要"] = "chí-iàu",
	["只見"] = "chí-kiàn",
	["叫"] = "kiò",
	["叫bē應"] = "kiò-bē-ìn",
	["叫m̀穘"] = "kiò-m̄-káⁿ",
	["叫做"] = "kiò-chò/kiò-chòe",
	["叫冤枉"] = "kiò-oan-óng",
	["叫出"] = "kiò-chhut",
	["叫出冬"] = "kiò-chhut-tang",
	["叫叫嚷"] = "kiàu-kiàu-lióng",
	["叫名"] = "kiò-miâ",
	["叫喝"] = "kiò-hoah",
	["叫嘴"] = "kiò-chhùi",
	["叫天鳥"] = "kiò-thiⁿ-chiáu",
	["叫官箠"] = "kiò-koaⁿ-chhôe/kiò-koaⁿ-chhê",
	["叫客"] = "kiò-kheh",
	["叫座"] = "kiò-chō",
	["叫應"] = "kiò-ìn",
	["叫救人"] = "kiò-kiù-lâng",
	["叫救護"] = "kiò-kiù-hō͘",
	["叫是"] = "kiò-sī",
	["叫更"] = "kiò-keⁿ/kiò-kiⁿ",
	["叫歡喜"] = "kiò-hoaⁿ-hí",
	["叫米"] = "kiò-bí",
	["叫精神"] = "kiò-cheng-sîn/kiò-chheng-sîn",
	["叫耍個"] = "kiò-sńg-ê",
	["叫聲"] = "kiò-siaⁿ",
	["叫苦"] = "kiò-khó͘",
	["叫菜"] = "kiò-chhài",
	["叫起來"] = "kiò--khí-lâi",
	["叫醒"] = "kiò-chhéⁿ/kiò-chhíⁿ",
	["叫金鼓"] = "kiò-kim-kó͘",
	["叫鈴"] = "kiò-lêng",
	["叫鐘"] = "kiò-cheng",
	["叫門"] = "kiò-mn̂g",
	["叫陣"] = "kiò-tīn",
	["叫電話"] = "kiò-tiān-ōe",
	["叫魂"] = "kiò-hûn",
	["召"] = "tiāu",
	["召兵"] = "tiàu-peng",
	["召募"] = "tiàu-bō͘",
	["召問"] = "tiàu-mn̄g",
	["召喚"] = "tiàu-hoàn",
	["召單"] = "tiàu-toaⁿ",
	["召回"] = "tiàu-hôe",
	["召工人"] = "tiàu-kang-lâng",
	["召燈"] = "tiàu-teng",
	["召見"] = "tiàu-kiàn",
	["召鏡"] = "tiàu-kiàⁿ",
	["召開"] = "tiàu-khai",
	["召集"] = "tiàu-chi̍p",
	["召集人"] = "tiàu-chi̍p-jîn",
	["叭"] = "pa",
	["叮"] = "teng",
	["叮嘴舌"] = "tèng-chhùi-chi̍h",
	["叮嚀"] = "teng-lêng",
	["叮囑"] = "teng-chiok",
	["叮目睭"] = "tèng-ba̍k-chiu",
	["叮著"] = "tèng--tio̍h",
	["可"] = "khó",
	["可人"] = "khó-jîn",
	["可以"] = "khó-í",
	["可佩"] = "khó-pōe",
	["可信"] = "khó-sìn",
	["可傷"] = "khó-siong",
	["可取"] = "khó-chhú",
	["可口"] = "khó-kháu",
	["可喜"] = "khó-hí",
	["可嘉"] = "khó-ka",
	["可怕"] = "khó-phàⁿ",
	["可恥"] = "khó-thí",
	["可恨"] = "khó-hīn/khó-hūn",
	["可悲"] = "khó-pi",
	["可惜"] = "khó-sioh",
	["可惡"] = "khó͘-ò͘/khó-ò͘/khó-ò͘ⁿ/khó͘-òⁿ/khó͘-ò͘ⁿ",
	["可惱"] = "khó-náu",
	["可想而知"] = "khó-sióng-jî-ti",
	["可愛"] = "khó-ài",
	["可憐代"] = "khó-liân-tāi/khó-lîn-tāi",
	["可敬"] = "khó-kèng",
	["可樂"] = "khó-lo̍k",
	["可比"] = "khó-pí",
	["可溶性"] = "khó-iông-sèng",
	["可燃性"] = "khó-jiân-sèng",
	["可畏"] = "khó-ùi",
	["可疑"] = "khó-gî",
	["可笑"] = "khó-chhiò",
	["可能"] = "khó-lêng",
	["可能性"] = "khó-lêng-sèng",
	["可蘭經"] = "khó͘-lân-keng",
	["可行"] = "khó-hêng",
	["可見"] = "khó-kiàn",
	["可觀"] = "khó-koan",
	["可讀"] = "khó-tho̍k",
	["可貴"] = "khó-kùi",
	["可靠"] = "khó-khò",
	["可靠性"] = "khó-khò-sèng",
	["可驚"] = "khó-kiaⁿ",
	["台"] = "tâi",
	["台上"] = "tâi-siāng/tâi-siōng",
	["台下"] = "tâi-hā",
	["台中"] = "Tâi-tiong",
	["台中市"] = "Tâi-tiong-chhī",
	["台中縣"] = "Tâi-tiong-koān",
	["台前"] = "tâi-chêng/tâi-chiân",
	["台北"] = "Tâi-pak",
	["台北市"] = "Tâi-pak-chhī",
	["台北縣"] = "Tâi-pak-koān",
	["台南"] = "Tâi-lâm",
	["台南市"] = "Tâi-lâm-chhī",
	["台南縣"] = "Tâi-lâm-koān",
	["台商"] = "Tâi-siong",
	["台啟"] = "tâi-khé",
	["台大"] = "Tâi-tāi",
	["台大醫院"] = "Tâi-tāi-i-īⁿ",
	["台幣"] = "tâi-pè",
	["台式"] = "tâi-sek",
	["台文"] = "Tâi-bûn",
	["台東"] = "Tâi-tang",
	["台灣"] = "Tâi-oân",
	["台灣人"] = "Tâi-oân-lâng",
	["台灣共和國"] = "Tâi-oân-kiōng-hô-kok",
	["台灣國"] = "Tâi-oân-kok",
	["台灣大學"] = "Tâi-oân-tāi-ha̍k",
	["台灣杉"] = "tâi-oân-sam",
	["台灣榕"] = "tâi-oân-chhêng",
	["台灣樹"] = "tâi-oân-chhiū",
	["台灣猴"] = "tâi-oân-kâu",
	["台灣獨立"] = "Tâi-oân-to̍k-li̍p",
	["台灣省"] = "Tâi-oân-séng",
	["台灣羅馬字"] = "Tâi-oân-lô-má-jī",
	["台灣話"] = "Tâi-oân-ōe",
	["台灣話文"] = "Tâi-oân-ōe-bûn",
	["台灣語"] = "Tâi-oân-gí/Tâi-oân-gú",
	["台灣銀行"] = "Tâi-oân-gîn-hâng/Tâi-oân-gûn-hâng",
	["台灣電力公司"] = "Tâi-oân-tiān-le̍k-kong-si",
	["台照"] = "tâi-chiàu",
	["台燈"] = "tâi-teng",
	["台獨"] = "Tâi-to̍k",
	["台省"] = "Tâi-séng",
	["台端"] = "tâi-toan",
	["台糖公司"] = "Tâi-thn̂g-kong-si",
	["台聯黨"] = "Tâi-liân-tóng",
	["台西"] = "Tâi-se",
	["台視"] = "Tâi-sī",
	["台詞"] = "tâi-sû",
	["台語"] = "Tâi-gí/Tâi-gú",
	["台語羅馬字"] = "Tâi-gí-lô-má-jī/Tâi-gú-lô-má-jī",
	["台銀"] = "Tâi-gîn/Tâi-gûn",
	["台鑒"] = "tâi-kàm",
	["台電"] = "Tâi-tiān",
	["台駕"] = "tâi-kà",
	["史學"] = "sú-ha̍k",
	["史家"] = "sú-ka/sú-ke",
	["史密斯"] = "Sú-bi̍t-su",
	["史實"] = "sú-si̍t",
	["史料"] = "sú-liāu",
	["史蹟"] = "sú-chek",
	["史達林"] = "Sú-ta̍t-lîm",
	["史館"] = "sú-koán",
	["右上"] = "iū-siāng/iū-siōng",
	["右下"] = "iū-hā",
	["右旁"] = "iū-pêng",
	["右派"] = "iū-phài",
	["右翼"] = "iū-e̍k",
	["右腳"] = "iū-kha",
	["司"] = "si/su",
	["司仔"] = "sai-á",
	["司仔工"] = "sai-á-kang",
	["司令"] = "su-lēng",
	["司令台"] = "su-lēng-tâi",
	["司令官"] = "su-lēng-koaⁿ",
	["司令部"] = "su-lēng-pō͘",
	["司傅"] = "sai-hū",
	["司儀"] = "su-gî",
	["司公"] = "sai-kong",
	["司公帽"] = "sai-kong-bō",
	["司公腳"] = "sai-kong-kha",
	["司公袍"] = "sai-kong-phâu",
	["司公襖"] = "sai-kong-ó",
	["司公鈃"] = "sai-kong-giang",
	["司公鈃仔花"] = "sai-kong-giang-á-hoe",
	["司公髻"] = "sai-kong-kè",
	["司機"] = "su-ki",
	["司法"] = "su-hoat",
	["司法官"] = "su-hoat-koaⁿ",
	["司法權"] = "su-hoat-koân",
	["司法界"] = "su-hoat-kài",
	["司法部"] = "Su-hoat-pō͘",
	["司法院"] = "Su-hoat-īⁿ",
	["司長"] = "su-tiúⁿ",
	["司馬"] = "Su-má",
	["叼"] = "toh",
	["叼一款"] = "toh-chi̍t-khoán",
	["叼一種"] = "toh-chi̍t-chióng",
	["叼位"] = "toh-ūi",
	["叼落"] = "toh-lo̍h",
	["吁"] = "io̍k/ū",
	["吁吁叫"] = "hū-hū-kiò",
	["吁吁霆"] = "hū-hū-tân",
	["吃完"] = "chia̍h-oân",
	["吃草"] = "chia̍h-chháu",
	["吃著"] = "chia̍h--tio̍h",
	["吃起來"] = "chia̍h--khí-lâi",
	["各"] = "koh/kok",
	["各人"] = "kok-lâng",
	["各位"] = "kok-ūi",
	["各國"] = "kok-kok",
	["各地"] = "kok-tē/kok-tōe",
	["各式各樣"] = "kok-sek-kok-iūⁿ",
	["各憋"] = "kok-pih",
	["各方面"] = "kok-hong-bīn",
	["各樣"] = "koh-iūⁿ",
	["各界"] = "kok-kài",
	["各種"] = "kok-chióng",
	["各自"] = "kok-chū",
	["各行"] = "kok-hâng",
	["各行其是"] = "kok-hêng-kî-sī",
	["合"] = "ha̍h/ha̍p/kap",
	["合le"] = "ha̍p-le",
	["合leh"] = "ha̍p--leh",
	["合tī"] = "ha̍p-tī",
	["合人個"] = "kah-lâng-ê",
	["合仔"] = "ha̍p-á",
	["合仔扇"] = "ha̍p-á-sìⁿ",
	["合仔椅"] = "ha̍p-á-í",
	["合仔趁"] = "ha̍p-á-thàn",
	["合作"] = "ha̍p-chok",
	["合作社"] = "ha̍p-chok-siā",
	["合併"] = "ha̍p-pèng",
	["合倚"] = "ha̍p-óa",
	["合做夥"] = "ha̍p-chò-hóe/ha̍p-chòe-hóe/kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe",
	["合共"] = "ha̍p-kiōng",
	["合冊"] = "kap-chheh",
	["合冊紙"] = "kap-chheh-chóa",
	["合力"] = "ha̍p-le̍k",
	["合十"] = "ha̍p-si̍p",
	["合參"] = "kah-chham/kap-chham",
	["合口味"] = "ha̍h-kháu-bī",
	["合合"] = "ha̍p-kah",
	["合同"] = "ha̍p-tông",
	["合味"] = "ha̍h-bī/kah-bī/kah-bī",
	["合和"] = "ha̍p-hô",
	["合唱"] = "ha̍p-chhiùⁿ",
	["合嘴"] = "ha̍h-chhùi/ha̍p-chhùi/kah-chhùi/kap-chhùi",
	["合夥"] = "ha̍p-hóe",
	["合奏"] = "ha̍p-chàu",
	["合婚"] = "ha̍p-hun",
	["合宜"] = "ha̍p-gî",
	["合家"] = "ha̍p-ka",
	["合居"] = "ha̍p-ki/ha̍p-ku",
	["合巹"] = "ha̍p-kín",
	["合影"] = "ha̍p-iáⁿ",
	["合情"] = "ha̍p-chêng",
	["合情合理"] = "ha̍p-chêng-ha̍p-lí",
	["合意"] = "ha̍h-ì/ha̍p-ì/kah-ì",
	["合應"] = "ha̍p-èng",
	["合應該"] = "ha̍p-èng-kai",
	["合成"] = "ha̍p-sêng",
	["合房"] = "kap-pâng/ka̍p-pâng",
	["合手"] = "ha̍h-chhiú",
	["合扮"] = "ha̍p-pān",
	["合掌拜"] = "ha̍p-chiáng-pài/ha̍p-chióng-pài",
	["合掛"] = "kah-kòa",
	["合插"] = "kah-chhah",
	["合於"] = "ha̍p-î/ha̍p-û",
	["合時"] = "ha̍h-sî/kah-sî",
	["合時勢"] = "ha̍h-sî-sì/ha̍h-sî-sè",
	["合時機"] = "ha̍h-sî-ki",
	["合景"] = "kah-kéng",
	["合會落"] = "ha̍h-ē-lo̍h",
	["合板"] = "ha̍p-pán",
	["合枕"] = "ha̍p-chím",
	["合枝"] = "kah-ki",
	["合格"] = "ha̍p-keh",
	["合格者"] = "ha̍p-keh-chiá",
	["合歡"] = "ha̍p-hoan",
	["合歡山"] = "Ha̍p-hoan-soaⁿ",
	["合歡樹"] = "ha̍p-hoan-chhiū",
	["合歡草"] = "ha̍p-hoan-chháu",
	["合氣"] = "ha̍h-khùi",
	["合水"] = "kap-chúi",
	["合法"] = "ha̍p-hoat",
	["合法化"] = "ha̍p-hoat-hòa",
	["合法性"] = "ha̍p-hoat-sèng",
	["合流"] = "kap-lâu",
	["合港"] = "kap-káng",
	["合照"] = "ha̍p-chiàu",
	["合營"] = "ha̍p-êng",
	["合理"] = "ha̍p-lí",
	["合理化"] = "ha̍p-lí-hòa",
	["合用"] = "ha̍h-ēng/ha̍h-iōng",
	["合界"] = "kap-kài",
	["合盤"] = "ha̍h-pôaⁿ",
	["合目"] = "kah-ba̍k",
	["合算"] = "ha̍p-soàn",
	["合約"] = "ha̍p-iok",
	["合組"] = "ha̍p-cho͘/ha̍p-chó͘",
	["合線"] = "kap-sòaⁿ",
	["合縒"] = "kap-choa̍h",
	["合縫"] = "kap-phāng",
	["合總"] = "ha̍p-chóng",
	["合耳"] = "ha̍h-hī",
	["合聽"] = "ha̍h-thiaⁿ",
	["合股"] = "ha̍p-kó͘",
	["合脾"] = "ha̍h-pî",
	["合色"] = "kah-sek",
	["合菜"] = "ha̍p-chhài",
	["合葬"] = "ha̍p-chòng",
	["合藥"] = "kap-io̍h",
	["合藥仔"] = "kap-io̍h-á",
	["合虎藥"] = "kap-hó͘-io̍h",
	["合訂本"] = "ha̍p-tèng-pún",
	["合計"] = "ha̍p-kè",
	["合該"] = "ha̍p-kai",
	["合該然"] = "ha̍p-kai-jiân/ha̍p-kai-liân",
	["合資經營"] = "ha̍p-chu-keng-êng",
	["合起來"] = "ha̍p--khí-lâi",
	["合身"] = "ha̍h-sin",
	["合軀"] = "ha̍h-su",
	["合辦"] = "ha̍p-pān",
	["合迣"] = "kap-chōa",
	["合適"] = "ha̍p-sek",
	["合金"] = "ha̍p-kim",
	["合頭槌"] = "ha̍h-thâu-thûi",
	["吉"] = "kiat",
	["吉丁蟲"] = "kiat-teng-thâng/kiat-teng-thâng",
	["吉兆"] = "kiat-tiāu",
	["吉凶"] = "kiat-hiong",
	["吉利"] = "kiat-lī",
	["吉日"] = "kiat-ji̍t",
	["吉普"] = "jì-phuh",
	["吉林"] = "Kiat-lîm",
	["吉甫"] = "jì-puh",
	["吉祥"] = "kiat-siông",
	["吉貝棉"] = "ka-po̍k-mî",
	["吉隆坡"] = "Kiat-liông-pho",
	["吊"] = "tiàu/tiò",
	["吊hông"] = "tiàu-hông",
	["吊tāu"] = "tiàu-tāu",
	["吊"] = "tiàu-ńg",
	["吊亭"] = "tiàu-têng",
	["吊倒頭"] = "tiàu-tò-thâu",
	["吊傀儡"] = "tiàu-ka-lé",
	["吊傷"] = "tiàu-siong",
	["吊大筒"] = "tiàu-tōa-tâng",
	["吊帶"] = "tiàu-tòa",
	["吊床"] = "tiàu-chhn̂g",
	["吊扁"] = "tiàu-pín",
	["吊扇"] = "tiàu-sìⁿ",
	["吊手"] = "tiàu-chhiú",
	["吊杯"] = "tiàu-poe",
	["吊架"] = "tiàu-kè",
	["吊梯"] = "tiàu-thui",
	["吊槔"] = "tiàu-o͘",
	["吊槔秤"] = "tiàu-o͘-chhìn",
	["吊橋"] = "tiàu-kiô",
	["吊歪"] = "tiàu-oai",
	["吊死"] = "tiàu-sí",
	["吊毒"] = "tiàu-to̍k",
	["吊烏"] = "tiàu-o͘",
	["吊燈"] = "tiàu-teng",
	["吊燈褲"] = "tiàu-teng-khò͘",
	["吊燥"] = "tiàu-sò",
	["吊爐"] = "tiàu-lô͘",
	["吊猴"] = "tiàu-kâu",
	["吊環"] = "tiàu-khoân",
	["吊白仁"] = "tiàu-pe̍h-jîn/tiàu-pe̍h-lîn",
	["吊白目"] = "tiàu-pe̍h-ba̍k",
	["吊禮"] = "tiàu-lé",
	["吊秤"] = "tiàu-chhìn",
	["吊空五"] = "tiàu-khòng-ngó͘",
	["吊窗"] = "tiàu-thang",
	["吊絲蟲"] = "tiàu-si-thâng",
	["吊線"] = "tiàu-sòaⁿ",
	["吊脰"] = "tiàu-tāu",
	["吊脰鬼"] = "tiàu-tāu-kúi",
	["吊腳痧"] = "tiàu-kha-soa",
	["吊膏"] = "tiàu-ko",
	["吊膿"] = "tiàu-lâng",
	["吊藥"] = "tiàu-io̍h",
	["吊衫"] = "tiàu-saⁿ",
	["吊襪帶"] = "tiàu-be̍h-tòa",
	["吊角"] = "tiàu-kak",
	["吊角逝"] = "tiàu-kak-chōa",
	["吊起來"] = "tiàu--khí-lâi",
	["吊車"] = "tiàu-chhia",
	["吊車尾"] = "tiàu-chhia-bóe/tiàu-chhia-bé/tiàu-chhia-lián",
	["吊銷"] = "tiàu-siau",
	["吊銷執照"] = "tiàu-siau-chip-chiàu",
	["吊鏡"] = "tiàu-kiàⁿ",
	["吊鐘"] = "tiàu-cheng",
	["吊鐘花"] = "tiàu-cheng-hoe",
	["吊頷"] = "tiàu-ām",
	["吊鬼"] = "tiàu-kúi",
	["吊鬼仔"] = "tiàu-kúi-á",
	["吊鼎"] = "tiàu-tiáⁿ",
	["吋"] = "chhùn",
	["同"] = "tâng/tông",
	["同事"] = "tông-sū",
	["同享"] = "tông-hiáng/tông-hióng",
	["同仁"] = "tông-jîn",
	["同伴"] = "tâng-phōaⁿ",
	["同位素"] = "tông-ūi-sò͘",
	["同位角"] = "tông-ūi-kak",
	["同位語"] = "tông-ūi-gí/tông-ūi-gú",
	["同僚"] = "tông-liâu",
	["同力合作"] = "tông-le̍k-ha̍p-chok",
	["同化"] = "tông-hòa",
	["同在"] = "tông-chāi",
	["同堂"] = "tông-tn̂g",
	["同姒"] = "tâng-sāi",
	["同姓"] = "tông-sèng",
	["同字勻"] = "tâng-lī-ûn",
	["同學"] = "tâng-o̍h/tông-ha̍k/tông-o̍h/tông-ha̍k",
	["同學會"] = "tông-ha̍k-hōe",
	["同安"] = "tâng-oaⁿ",
	["同宗"] = "tông-chong",
	["同宿"] = "tông-siok",
	["同居"] = "tông-ki/tông-ku",
	["同席"] = "tông-se̍k",
	["同年"] = "tâng-nî",
	["同床"] = "tông-chhn̂g",
	["同床異夢"] = "tông-chhn̂g-ī-bōng",
	["同心"] = "tâng-sim",
	["同心協力"] = "tông-sim-hia̍p-le̍k",
	["同心合意"] = "tông-sim-ha̍p-ì",
	["同志"] = "tông-chì",
	["同性戀"] = "tông-sèng-loân",
	["同情"] = "tông-chêng",
	["同情心"] = "tông-chêng-sim",
	["同意"] = "tông-ì",
	["同意書"] = "tông-ì-su",
	["同感"] = "tông-kám",
	["同慶"] = "tông-khèng",
	["同房"] = "tâng-pâng/tông-pâng",
	["同族"] = "tông-cho̍k",
	["同時"] = "tâng-sî/tông-sî",
	["同期"] = "tông-kî",
	["同柱"] = "tâng-thiāu",
	["同業"] = "tông-gia̍p",
	["同業公會"] = "tông-gia̍p-kong-hōe",
	["同樂"] = "tông-lo̍k",
	["同樂晚會"] = "tông-lo̍k-boán-hōe",
	["同樣"] = "tâng-iūⁿ",
	["同歸於盡"] = "tông-kui-î-chīn",
	["同母異父"] = "tông-bó-ī-hū/tông-bú-ī-hū",
	["同治"] = "Tông-tī",
	["同治草"] = "tông-tī-chháu",
	["同父異母"] = "tông-hū-ī-bió",
	["同班"] = "tông-pan",
	["同理"] = "tông-lí",
	["同甘共苦"] = "tông-kam-kiōng-khó͘",
	["同病相憐"] = "tông-pēⁿ-siang-lîn/tông-pīⁿ-siong-lîn",
	["同的"] = "tông-ê",
	["同盟"] = "tông-bêng",
	["同祧"] = "tâng-thiāu",
	["同種"] = "tông-chióng",
	["同窗"] = "tông-chhong",
	["同窗會"] = "tông-chhong-hōe",
	["同等"] = "tông-téng",
	["同等學力"] = "tông-téng-ha̍k-le̍k",
	["同胞"] = "tông-pau",
	["同胞異父"] = "tông-pau-ī-hū",
	["同舟共濟"] = "tông-chiu-kiōng-chè",
	["同行"] = "tông-hâng",
	["同行同命"] = "tông-hêng-tông-bēng",
	["同襟"] = "tông-khim",
	["同謀"] = "tông-bô͘",
	["同輩"] = "tông-pòe",
	["同途"] = "tâng-tô͘",
	["同進退"] = "tông-chìn-thè/tông-chìn-thòe",
	["同道"] = "tông-tō",
	["同鄉"] = "tâng-hiong/tông-hiong",
	["同鄉會"] = "tông-hiong-hōe",
	["同門"] = "tâng-mn̂g",
	["同門丈"] = "tâng-mn̂g-tiūⁿ",
	["同門的"] = "tâng-mn̂g--ê",
	["同音異義"] = "tông-im-ī-gī",
	["同類"] = "tông-lūi",
	["同齊"] = "tâng-chê/tâng-chôe",
	["同齊行"] = "tâng-chê-kiâⁿ/tâng-chôe-kiâⁿ",
	["名"] = "miâ",
	["名人"] = "bêng-jîn",
	["名份"] = "bêng-hūn",
	["名冊"] = "miâ-chheh",
	["名分"] = "miâ-hūn",
	["名列"] = "miâ-lia̍t",
	["名利"] = "miâ-lī",
	["名利枷"] = "bêng-lī-kê",
	["名刺"] = "bêng-chhì/miâ-chhì",
	["名副其實"] = "miâ-hù-kî-si̍t",
	["名勝"] = "bêng-sèng",
	["名叫"] = "miâ-kiò",
	["名單"] = "miâ-toaⁿ",
	["名姓"] = "miâ-sèⁿ/miâ-sìⁿ/miâ-sìⁿ",
	["名字"] = "miâ-jī",
	["名家"] = "miâ-ka",
	["名將"] = "miâ-chiòng",
	["名師"] = "bêng-su",
	["名望"] = "bêng-bōng",
	["名望家"] = "bêng-bōng-ka",
	["名次"] = "miâ-chhù",
	["名正言順"] = "bêng-chèng-giân-sūn",
	["名氣"] = "miâ-khì",
	["名流"] = "miâ-liû",
	["名片"] = "bêng-phìⁿ/miâ-phìⁿ",
	["名牌"] = "miâ-pâi",
	["名產"] = "bêng-sán",
	["名目"] = "miâ-ba̍k",
	["名節"] = "bêng-chiat",
	["名簿"] = "miâ-phō͘",
	["名義"] = "bêng-gī/miâ-gī",
	["名聲"] = "miâ-siaⁿ",
	["名聲敁"] = "miâ-siaⁿ-tháu",
	["名聲真tháu"] = "miâ-siaⁿ-chin-tháu",
	["名聲透"] = "miâ-siaⁿ-tháu",
	["名聲透屎"] = "miâ-siaⁿ-thàu-sái",
	["名著"] = "miâ-tù",
	["名號"] = "miâ-hō",
	["名言"] = "miâ-giân",
	["名詞"] = "bêng-sû",
	["名誌"] = "bêng-chì",
	["名講"] = "miâ-kóng",
	["名譽"] = "bêng-ī/bêng-ū",
	["名貴"] = "bêng-kùi",
	["名醫"] = "miâ-i",
	["名門"] = "bêng-bûn",
	["名頭"] = "miâ-thâu",
	["名額"] = "miâ-gia̍h",
	["后土"] = "hō͘-thó͘/hiō-thó͘",
	["后座"] = "hō͘-chō",
	["后羿"] = "hō͘-gē",
	["吐"] = "phùi/thò͘/thó͘",
	["吐佮落"] = "thò͘-kah-làu",
	["吐出來"] = "thó͘--chhut-lâi/thò͘--chhut-lâi",
	["吐出真情"] = "thò͘-chhut-chin-chêng",
	["吐劍光"] = "thò͘-kiàm-kong",
	["吐劑"] = "thò͘-che",
	["吐呃"] = "thò͘-eh",
	["吐大氣"] = "thó͘-tōa-khùi",
	["吐大話"] = "thò͘-tōa-ōe",
	["吐奶"] = "thò͘-leng",
	["吐捅頭"] = "thó͘-thóng-thâu",
	["吐本"] = "thò͘-pún",
	["吐氣"] = "thò͘-khì/thò͘-khùi/thó͘-khùi",
	["吐氣哼"] = "thó͘-khùi-pûn-hāiⁿ",
	["吐氣揚眉"] = "thò͘-khì-iông-bî",
	["吐水"] = "thò͘-chúi",
	["吐澇"] = "thò͘-làu",
	["吐瀉症"] = "thò͘-sià-chèng",
	["吐目"] = "thó͘-ba̍k/thò͘-ba̍k",
	["吐目雷"] = "thò͘-ba̍k-lûi",
	["吐穗"] = "thò͘-sūi",
	["吐紅"] = "thò͘-hông",
	["吐絲"] = "thò͘-si",
	["吐肉箭"] = "thó͘-bah-chìⁿ",
	["吐腸頭"] = "thó͘-tn̂g-thâu",
	["吐膦蓑"] = "thó͘-lān-sui",
	["吐舌"] = "thó͘-chi̍h",
	["吐舌仔帽"] = "thó͘-chi̍h-á-bō",
	["吐蓑"] = "thó͘-sui",
	["吐藥"] = "thó͘-io̍h",
	["吐蘡"] = "thó͘-íⁿ",
	["吐血"] = "thò͘-hiat/thò͘-hoeh/thò͘-huih",
	["吐血吐沱"] = "thò͘-hoeh-thò͘-tô/thò͘-huih-thò͘-tô",
	["吐血鳥"] = "thò͘-hoeh-chiáu/thò͘-huih-chiáu",
	["吐連涎"] = "thò͘-liân-siân",
	["吐露"] = "thò͘-lō",
	["吐鬚"] = "thò͘-chhiu",
	["吐鹹瞻"] = "thò͘-kiâm-siam",
	["吐龍涎"] = "thò͘-liông-siân",
	["向"] = "hiàng/hiòng/ǹg",
	["向上"] = "hiàng-siāng/hiàng-siōng",
	["向下"] = "hiòng-hā",
	["向北"] = "hiòng-pak/ǹg-pak",
	["向南"] = "ǹg-lâm",
	["向向"] = "hiàⁿ-hiàⁿ",
	["向善"] = "hiòng-siān",
	["向外"] = "hiòng-gōa",
	["向外口"] = "hiòng-gōa-kháu",
	["向天"] = "hiòng-thiⁿ/hiòng-thian",
	["向天保佑"] = "ǹg-thiⁿ-pó-iū",
	["向天盞"] = "hiòng-thian-chóaⁿ",
	["向往"] = "hiòng-óng",
	["向後"] = "hiàng-āu/hiàⁿ-āu",
	["向心力"] = "hiàng-sim-le̍k",
	["向日"] = "hiòng-ji̍t/hiàng-ji̍t",
	["向時"] = "hiàng-sî/hiàⁿ-sî",
	["向望"] = "ǹg-bāng",
	["向流"] = "hiàⁿ-lâu",
	["向牛"] = "ǹg-gû",
	["向羊"] = "ǹg-iûⁿ",
	["向腰"] = "hiàⁿ-io",
	["向身"] = "hiàⁿ-sin/hiàng-sin",
	["向開"] = "hiàⁿ-khui",
	["向陽"] = "hiàng-iâng/hiòng-iông",
	["向頓"] = "ǹg-tǹg",
	["向風"] = "hiàng-hong",
	["君"] = "kun",
	["君主"] = "kun-chú",
	["君子"] = "kun-chú",
	["君子樹"] = "kun-chú-chhiū",
	["君子賊"] = "kun-chú-chha̍t",
	["吝嗇"] = "nì-sìⁿ",
	["吝嗇鬼"] = "nih-sihN-kúi/nì-sìⁿ-kúi",
	["吞"] = "thun",
	["吞bē落去"] = "thun-bē-lo̍h-khì/thun-bē-lo̍h-khù",
	["吞佔"] = "thun-chiàm",
	["吞併"] = "thun-pèng",
	["吞占"] = "thun-chiàm",
	["吞吐"] = "thun-thò͘",
	["吞噬"] = "thun-sē",
	["吞奪"] = "thun-toa̍t",
	["吞忍"] = "thun-lún",
	["吞聲"] = "thun-siaⁿ",
	["吞落去"] = "thun--lo̍h-khì/thun--lo̍h-khù",
	["吞食"] = "thun-chia̍h",
	["吞食人"] = "thun-chia̍h-lâng",
	["吟"] = "gîm",
	["吟味"] = "gîm-bī",
	["吟唱"] = "gîm-chhiùⁿ",
	["吟詩"] = "gîm-si",
	["吟誦"] = "gîm-siōng",
	["吠"] = "pūi",
	["吠聲吠影"] = "pūi-siaⁿ-pūi-iáⁿ",
	["否定"] = "hó͘-tēng",
	["否決"] = "hió-koat/hó͘-koat/hó͘ⁿ-koat",
	["否決權"] = "hó͘-koat-koân",
	["否認"] = "hó͘-jīm/hió-jīm",
	["吧咾魚"] = "pa-láu-hî/pa-láu-hû",
	["吩咐"] = "hoan-hù",
	["含"] = "hâm/kâm/kâⁿ",
	["含三缺四"] = "hâm-saⁿ-khoeh-sì/hâm-saⁿ-kheh-sì",
	["含冤"] = "hâm-oan",
	["含口算"] = "hâm-kháu-sǹg",
	["含含"] = "hâm-hâm/hâm-kâm",
	["含唇"] = "kâm-tûn",
	["含塊做"] = "kâⁿ-tè-chò/kâⁿ-tè-chòe",
	["含尋"] = "hâm-chîm",
	["含忍"] = "hâm-jím",
	["含怨"] = "hâm-oàn",
	["含恨"] = "hâm-hīn/hâm-hūn",
	["含意"] = "hâm-ì",
	["含水"] = "hâm-chúi",
	["含淚"] = "hâm-lūi",
	["含痕"] = "hâm-hûn",
	["含痚"] = "hâm-he",
	["含痚聲"] = "hâm-he-siaⁿ",
	["含眠"] = "hâm-bîn",
	["含笑"] = "hâm-siàu",
	["含笑梅"] = "hâm-siàu-mûi",
	["含笑花"] = "hâm-chhiàu-hoe/hâm-chhiò-hoe/hâm-siàu-hoe",
	["含糊"] = "hâm-hô͘",
	["含罅"] = "hâm-he/hâm-heⁿ",
	["含羞草"] = "hâm-siu-chháu",
	["含義"] = "hâm-gī",
	["含蓄"] = "hâm-thiok",
	["含蕊"] = "hâm-lúi",
	["含酥"] = "hâm-sau",
	["含量"] = "hâm-liāng/hâm-liōng",
	["含颼"] = "hâm-sau",
	["含颼痕"] = "hâm-sau-hûn",
	["含飯"] = "bām-pn̄g",
	["吮"] = "chhńg/chn̄g/chūiⁿ",
	["吮空"] = "chhńg-khang",
	["吱"] = "ki",
	["吱吱霆"] = "chi-chi-tân",
	["吱蟀仔"] = "ki-sut-á",
	["吳郭魚"] = "gô͘-koeh-hî/gô͘-keh-hû/ngô͘-kok-hî/ngô͘-kok-hû",
	["吳鳳"] = "ngô͘-hōng",
	["吵"] = "chhá/chhau",
	["吵siâu"] = "chhá-siâu",
	["吵人眠"] = "chhá-lâng-bîn",
	["吵嘴"] = "chhá-chhùi",
	["吵嘴齒"] = "chhá-chhùi-khí",
	["吵嚷"] = "chhá-jiáng",
	["吵家媌"] = "chhá-ke-bâ",
	["吵撈"] = "chhá-lā",
	["吵攪"] = "chhá-kiáu",
	["吵新娘"] = "chhá-sin-niû",
	["吵死人"] = "chhá-sí-lâng",
	["吵精神"] = "chhá-cheng-sîn",
	["吵衰"] = "chhá-soe",
	["吵醒"] = "chhá-chhéⁿ/chhá-chhíⁿ",
	["吵雜"] = "chhá-cha̍p",
	["吵鬧"] = "chhá-nāu/chháu-nāu",
	["吸"] = "khip",
	["吸入"] = "khip-ji̍p",
	["吸取"] = "khip-chhú",
	["吸塵器"] = "khip-tîn-khí",
	["吸引"] = "khip-ín",
	["吸引人"] = "khip-ín-lâng",
	["吸引力"] = "khip-ín-la̍t/khip-ín-le̍k",
	["吸收"] = "khip-siu",
	["吸毒"] = "khip-to̍k",
	["吸氣"] = "khip-khì",
	["吸水"] = "khip-chúi",
	["吸水機"] = "khip-chúi-ki",
	["吸汗"] = "khip-kōaⁿ",
	["吸油機"] = "khip-iû-ki",
	["吸煙"] = "khip-ian",
	["吸石"] = "khip-chio̍h",
	["吸管"] = "suh-kóng",
	["吸薰"] = "kiuh-hun",
	["吸血"] = "khip-hoeh/khip-huih",
	["吸血鬼"] = "khip-hiat-kúi",
	["吸鐵"] = "khip-thih",
	["吸附"] = "khip-hù",
	["吸音"] = "khip-im",
	["吸風魚"] = "khip-hong-hî/khip-hong-hû",
	["吹"] = "chhoe/chhe",
	["吹凋"] = "chhoe-ta/chhe-ta",
	["吹向"] = "chhoe-hiòng/chhe-hiòng",
	["吹涼"] = "chhoe-liâng/chhe-liâng",
	["吹狗螺"] = "chhoe-káu-lê/chhe-káu-lê",
	["吹管"] = "chhoe-kóng/chhe-kóng",
	["吹起來"] = "chhoe--khí-lâi/chhe--khí-lâi",
	["吹風"] = "chhoe-hong/chhe-hong",
	["吻"] = "bún",
	["吻吻仔笑"] = "bún-bún-á-chhiò",
	["吻笑"] = "bún-chhiò",
	["吼"] = "háu",
	["吼叫"] = "háu-kiò",
	["吼哼"] = "háu-hiⁿ",
	["吼喝"] = "háu-hoah",
	["吼疼"] = "háu-thiàⁿ",
	["吼痛"] = "háu-thiàⁿ",
	["吼雞"] = "háu-ke/háu-koe",
	["吼雞母"] = "háu-ke-bó/háu-koe-bú",
	["吾"] = "ngô͘",
	["呀"] = "ia",
	["呂"] = "Lū",
	["呂宋客"] = "lī-sòng-kheh/lū-sòng-kheh",
	["呃"] = "eh",
	["呃奶"] = "eh-ni",
	["呃酸"] = "eh-sng",
	["呈"] = "tiâⁿ",
	["呈報"] = "thêng-pò",
	["呈獻"] = "thêng-hiàn",
	["呈現"] = "têng-hiān",
	["呈請"] = "têng-chhéng",
	["呈送"] = "thêng-sàng",
	["告"] = "kò",
	["告一段落"] = "kò-chi̍t-tōaⁿ-lo̍h",
	["告倒轉"] = "kò-tó-tńg",
	["告別"] = "kò-pia̍t",
	["告別式"] = "kò-pia̍t-sek",
	["告急"] = "kò-kip",
	["告慰"] = "kò-ùi",
	["告發"] = "kò-hoat",
	["告白"] = "kò-pe̍k",
	["告知"] = "kò-ti",
	["告示"] = "kò͘-sī/kò-sī/kò-sī",
	["告訴"] = "kò-sò͘",
	["告訴乃論"] = "kò-sò͘-nái-lūn",
	["告誡"] = "kò-kài",
	["告貸"] = "kò-tāi",
	["告贏"] = "kò-iâⁿ",
	["告輸"] = "kò-su",
	["告辭"] = "kò-sî",
	["呎"] = "chhek",
	["呔"] = "thái",
	["呔哪"] = "thái-tó",
	["呢"] = "ne/nî/nih",
	["呢仔"] = "nî-á",
	["呢仔線"] = "nî-á-sòaⁿ",
	["呢的"] = "nî--ê",
	["呢線"] = "nî-sòaⁿ",
	["周"] = "chiu",
	["周刊"] = "chiu-khan",
	["周到"] = "chiu-tò",
	["周圍"] = "chiu-ûi",
	["周密"] = "chiu-bi̍t",
	["周旋"] = "chiu-soân",
	["周知"] = "chiu-ti",
	["周章"] = "chiu-chiong",
	["周詳"] = "chiu-siông",
	["周邊"] = "chiu-piⁿ",
	["呯呯叫"] = "phǹg-phǹg-kiò",
	["呱呱叫"] = "koa-koa-kiò",
	["味"] = "bī",
	["味噌草"] = "bī-soh-chháu",
	["味素"] = "bī-sò͘",
	["味素粉"] = "bī-sò͘-hún",
	["味覺"] = "bī-kak",
	["呵"] = "hō/o",
	["呵囉唆"] = "hō-ló-sō",
	["呵燒"] = "ha-sio",
	["呵茶"] = "ha-tê",
	["呸sak"] = "phùi-sak",
	["呸嘴瀾"] = "phùi-chhùi-nōa",
	["呸瀾"] = "phùi-nōa",
	["呸痰"] = "phùi-thâm",
	["呸白瀾"] = "phùi-pe̍h-nōa",
	["呸臭瀾"] = "phùi-chhàu-nōa",
	["呸血"] = "phùi-hoeh/phùi-huih",
	["呸面"] = "phùi-bīn",
	["呻"] = "chhan",
	["呼"] = "ho͘/kho͘",
	["呼si-5-"] = "kho͘-si-á",
	["呼之欲出"] = "ho͘--chi-io̍k-chhut",
	["呼倚來"] = "kho͘-óa-lâi",
	["呼列拉"] = "kho͘-le-lah",
	["呼叫"] = "ho͘-kiò",
	["呼叫器"] = "ho͘-kiò-khì",
	["呼名"] = "ho͘-miâ",
	["呼吸"] = "ho͘-khip",
	["呼吼"] = "ho͘-háu",
	["呼呃"] = "kho͘-eh",
	["呼呼叫"] = "huh-huh-kiò",
	["呼哨仔"] = "kho͘-su-á",
	["呼噎仔"] = "kho͘-ù-á/kho͘-uh-á",
	["呼屎呃"] = "kho͘-sái-eh",
	["呼救"] = "ho͘-kiù",
	["呼籲"] = "ho͘-io̍k/ho͘-jū",
	["呼約"] = "ho͘-iok",
	["呼聲"] = "ho͘-siaⁿ",
	["呼觱仔"] = "kho͘-pi-á",
	["呼雞"] = "kho͘-ke/kho͘-koe",
	["呼音"] = "ho͘-im",
	["呼風喚雨"] = "ho͘-hong-hoàn-ú",
	["呼鵓鵓"] = "ho͘-pu̍t-pu̍t",
	["命"] = "bēng/miā",
	["命中"] = "miā-tiong",
	["命令"] = "bēng-lēng",
	["命底好"] = "miā-té-hó/miā-tóe-hó",
	["命數"] = "miā-sò͘",
	["命根"] = "miā-kin/miā-kun",
	["命案"] = "bēng-àn/miā-àn/miā-àn",
	["命絲仔"] = "miā-si-á",
	["命絲根"] = "miā-si-kin/miā-si-kun",
	["命脈"] = "miā-me̍h",
	["命薄"] = "miā-po̍h",
	["命途"] = "miā-tô͘",
	["命運"] = "miā-ūn",
	["命題"] = "bēng-tê/bēng-tôe",
	["咁"] = "kám",
	["咁好"] = "kám-hó",
	["咁按呢"] = "kám-àn-ne",
	["咁會"] = "kám-ē",
	["咁有影"] = "kám-ū-iáⁿ",
	["咈咈跳"] = "phut-phut-thiàu",
	["咋舌"] = "nà-chi̍h",
	["和"] = "hô/hôe/hê",
	["和事佬"] = "hô-sū-ló",
	["和力"] = "hô-la̍t",
	["和協"] = "hô-hia̍p",
	["和合"] = "hô-ha̍p",
	["和同"] = "hô-tâng/hô-tông",
	["和善"] = "hô-siān",
	["和好"] = "hô-hó",
	["和尚"] = "hôe-siūⁿ/hê-siūⁿ",
	["和尚仔"] = "hôe-siūⁿ-á/hê-siūⁿ-á",
	["和尚仔囝"] = "hôe-siūⁿ-á-kiáⁿ/hê-siūⁿ-á-kiáⁿ",
	["和尚衫"] = "hôe-siūⁿ-saⁿ/hê-siūⁿ-saⁿ",
	["和尚魚"] = "hôe-siūⁿ-hî/hê-siūⁿ-hû",
	["和局"] = "hô-kio̍k",
	["和平"] = "hô-pêng",
	["和平島"] = "Hô-pêng-tó",
	["和數"] = "hô-sò͘",
	["和暖"] = "hô-loán",
	["和服"] = "hô-ho̍k",
	["和樂"] = "hô-lo̍k",
	["和歌"] = "hô-koa",
	["和氣"] = "hô-khì",
	["和盤"] = "hô-pôaⁿ",
	["和眾"] = "hô-chiòng",
	["和睦"] = "hô-bo̍k",
	["和約"] = "hô-iok",
	["和美"] = "hô-bí",
	["和聲"] = "hô-seng/hô-siaⁿ",
	["和藥"] = "hô-io̍h",
	["和藹可親"] = "hô-ái-khó-chhin",
	["和親"] = "hô-chhin",
	["和解"] = "hô-kái",
	["和解書"] = "hô-kái-su",
	["和諧"] = "hô-hâi",
	["和議"] = "hô-gī",
	["和音"] = "hô-im",
	["和順"] = "hô-sūn",
	["和風"] = "hô-hong",
	["和齊"] = "hô-chê/hô-chôe",
	["咍腮"] = "hai-sai",
	["咒"] = "chiù",
	["咒lé"] = "chiù-lé",
	["咒懺"] = "chiù-chhàm",
	["咒罵"] = "chiù-mē/chiù-mā",
	["咒詛"] = "chiù-chó͘",
	["咒誓"] = "chiù-chōa",
	["咒讖"] = "chiù-chhàm",
	["咖咖仔"] = "ka-ka-á",
	["咖哩"] = "ka-lí",
	["咖啡"] = "ka-pi",
	["咖啡因"] = "ka-pi-in",
	["咖啡屋"] = "ka-pi-ok",
	["咖啡店"] = "ka-pi-tiàm",
	["咖啡廳"] = "ka-pi-thiaⁿ",
	["咖啡色"] = "ka-pi-sek",
	["咖喱粉"] = "ka-lí-hún",
	["咩咩叫"] = "me-me-kiò",
	["咬"] = "kā",
	["咬leh"] = "kā--leh",
	["咬siū"] = "kā-siū",
	["咬人狗"] = "kā-lâng-káu",
	["咬人貓"] = "kā-lâng-niau",
	["咬個"] = "kā-kâiⁿ",
	["咬嘴"] = "kā-chhùi",
	["咬嘴齒根"] = "kā-chhùi-khí-kin/kā-chhùi-khí-kun",
	["咬字"] = "kā-lī",
	["咬定"] = "kā-tiāⁿ",
	["咬指甲"] = "kā-chńg-kah",
	["咬根"] = "kā-kin/kā-kun",
	["咬椆椆"] = "kā-tiâu-tiâu",
	["咬死死"] = "kā-sí-sí",
	["咬牙"] = "kā-gê",
	["咬狗"] = "kā-káu",
	["咬甘"] = "kā-kam",
	["咬破"] = "kā-phòa",
	["咬破布"] = "kā-phòa-pò͘",
	["咬群"] = "kā-kûn",
	["咬舌"] = "kā-chi̍h",
	["咬芳"] = "kā-phang",
	["咬音"] = "kā-im",
	["咬食"] = "kā-chia̍h",
	["咬齒"] = "kā-khí",
	["咯"] = "keh/koh",
	["咯咯"] = "keh-keh",
	["咯嘴"] = "lo̍k-chhùi",
	["咯紅"] = "kha̍k-hông/kha̍k-âng",
	["咯血"] = "kha̍k-hoeh/kha̍k-huih",
	["咱"] = "lán",
	["咱人"] = "lán-lâng",
	["咱的"] = "lán-ê",
	["咱遮人"] = "lán-chiâ-lâng",
	["咳咳嗽"] = "khù-khù-sàu",
	["咳啾"] = "ka-chhiùⁿ",
	["咳喀"] = "khâm-khe̍h",
	["咳嗽"] = "ka-sàu",
	["咳浞"] = "ka-cha̍k",
	["咸豐"] = "Hâm-hong",
	["咸豐草"] = "hâm-hong-chháu",
	["咻"] = "hiu",
	["咻咻叫"] = "hiu-hiu-kiò/siuh-siuh-kiò",
	["咻咻吼"] = "hu-hu-háu",
	["咻應"] = "hiu-èng",
	["咽喉"] = "ian-âu",
	["咾"] = "ló",
	["咿噁"] = "ìⁿ-òⁿ",
	["哀"] = "ai",
	["哀傷"] = "ai-siong",
	["哀哀háu"] = "ai-ai-háu",
	["哀哀叫"] = "ai-ai-kiò",
	["哀哀呻"] = "ai-ai-chhan",
	["哀哀抽"] = "ai-ai-thiu",
	["哀怨"] = "ai-oàn",
	["哀悼"] = "ai-tō",
	["哀慟"] = "ai-tōng",
	["哀榮"] = "ai-êng",
	["哀求"] = "ai-kiû",
	["哀班"] = "kiaⁿ-pan",
	["哀痛"] = "ai-thiàⁿ",
	["哀詞"] = "ai-sû",
	["品"] = "phín",
	["品仔"] = "phín-á",
	["品仔膜"] = "phín-á-mo̍͘h",
	["品功"] = "phín-kong",
	["品勢頭"] = "phín-sì-thâu/phín-sè-thâu",
	["品名"] = "phín-miâ",
	["品嘗"] = "phín-siông",
	["品學兼優"] = "phín-ha̍k-kiam-iu",
	["品寶"] = "phín-pó",
	["品德"] = "phín-tek",
	["品捧"] = "phín-phóng",
	["品明"] = "phín-bêng",
	["品有錢"] = "phín-ū-chîⁿ",
	["品牌"] = "phín-pâi",
	["品目"] = "phín-ba̍k",
	["品碗"] = "phín-óaⁿ",
	["品種"] = "phín-chéng",
	["品管"] = "phín-koán",
	["品級"] = "phín-kip",
	["品茗"] = "phín-bêng",
	["品行"] = "phín-hēng",
	["品評"] = "phín-phêng",
	["品貌"] = "phín-māu",
	["品質"] = "phín-chit",
	["品類"] = "phín-lūi",
	["品鱸鰻"] = "phín-lô͘-môa",
	["哄"] = "háⁿ/háng/háng/hōng",
	["哄人"] = "háⁿ-lâng",
	["哄勢"] = "háng-sì/háng-sè/háⁿ-sì/háng-sè",
	["哄喝"] = "háng-hoah",
	["哄嚇"] = "háng-heh/háⁿ-heh/háng-heh",
	["哄孔"] = "háng-khang",
	["哄翕"] = "háng-hip/háⁿ-hip/háng-hip",
	["哄頭"] = "háⁿ-thâu",
	["哄騙"] = "háng-phiàn",
	["哄驚"] = "háⁿ-kiaⁿ",
	["哇仔"] = "oa-á",
	["哇子"] = "oa-chú",
	["哇雞"] = "oa-ke/oa-koe",
	["哈"] = "ha",
	["哈仙"] = "hap-sian",
	["哈佛"] = "Ha-hu̍t",
	["哈佛大學"] = "Ha-hu̍t-tāi-ha̍k",
	["哈哈笑"] = "ha-ha-chhiò",
	["哈唏"] = "hah-hī/hah-hi",
	["哈啾"] = "hah-chhiùⁿ",
	["哈氣"] = "ha-khùi",
	["哈肺"] = "hah-hì",
	["哉"] = "chài",
	["哞"] = "ma",
	["哞哞哮"] = "mà-mà-háu",
	["哞哞睏"] = "mo͘-mo͘-khùn",
	["員"] = "oân",
	["員外"] = "goân-gōe/oân-gōe",
	["員山"] = "Îⁿ-soaⁿ",
	["員工"] = "oân-kang",
	["員差"] = "oân-chhe",
	["員林"] = "Oân-lîm",
	["員警"] = "oân-kéng",
	["哢"] = "lòng",
	["哥"] = "ko",
	["哥倫比亞"] = "Ko-lûn-pí-a",
	["哥哥"] = "ko--ko",
	["哥本哈根"] = "Ko-pún-ha-kin/Ko-pún-ha-kun",
	["哦"] = "ô͘",
	["哧場"] = "hiáⁿ-tiûⁿ",
	["哨尿"] = "si-jiō",
	["哨角"] = "sàu-kak",
	["哩"] = "mai",
	["哩哩le-hl"] = "lí-li-le-le",
	["哩哩塌塌"] = "lî-lî-lap-lap",
	["哩哩律律"] = "lí-li-lu̍t-lu̍t",
	["哩哩落落"] = "lî-lî-lak-lak/lî-lî-làu-làu/lí-li-lo̍k-lo̍k",
	["哪"] = "ná",
	["哪吒"] = "lô-chhia",
	["哭"] = "khàu",
	["哭iau"] = "khàu-iau",
	["哭佮啼"] = "khàu-kah-thî",
	["哭呻"] = "khàu-chhan",
	["哭哼"] = "khàu-hiⁿ",
	["哭啜"] = "khàu-chhoeh/khàu-chheh",
	["哭喪杖"] = "khok-song-tiōng",
	["哭嚎"] = "khàu-âu",
	["哭山杖"] = "khok-san-tiōng",
	["哭慼"] = "khàu-chhoeh",
	["哭投"] = "khàu-tâu",
	["哭死賴人"] = "khàu-sí-lōa--lâng",
	["哭父"] = "khàu-pē",
	["哭爸"] = "khàu-pē",
	["哭痛"] = "khàu-thiàⁿ",
	["哭篤舍"] = "khàu-tok-sià",
	["哭聲"] = "khàu-siaⁿ",
	["哭苦"] = "khàu-khó͘",
	["哭訴"] = "khàu-sò͘",
	["哭賴"] = "khàu-lōa",
	["哮"] = "háu",
	["哮叫"] = "hàu-kiò",
	["哮呻"] = "háu-chhan",
	["哮咩咩"] = "háu-me-me",
	["哮哼"] = "háu-hiⁿ",
	["哮啁啁"] = "háu-chiuh-chiuh",
	["哮雞"] = "háu-ke/háu-koe",
	["哱"] = "phuh",
	["哱哱喘"] = "phuh-phuh-chhoán/phu̍h-phu̍h-chhoán",
	["哱痧藥"] = "phuh-soa-io̍h",
	["哲人"] = "tiat-jîn",
	["哲學"] = "thiat-ha̍k/tiat-ha̍k",
	["哲學家"] = "tiat-ha̍k-ka",
	["哲學系"] = "tiat-ha̍k-hē",
	["哲理"] = "thiat-lí/tiat-lí",
	["哳哳叫"] = "chiauh-chiauh-kiò",
	["哺"] = "pō͘",
	["哺育"] = "pō͘-io̍k",
	["哺舌"] = "pō͘-chi̍h",
	["哺食"] = "pō͘-chia̍h",
	["哺齒"] = "pō͘-khí",
	["哼"] = "haiⁿ/hng",
	["哼人"] = "hng--lâng",
	["哼呻"] = "haiⁿ-chhan",
	["哼哼叫"] = "haiⁿ-haiⁿ-kiò",
	["哼哼呻"] = "haiⁿ-haiⁿ-chhan",
	["哼哼哮"] = "hiⁿ-hiⁿ-háu",
	["哼哼哼哼"] = "hiⁿ-hiⁿ--haiⁿ-haiⁿ",
	["哼哼喘"] = "hiⁿ-hiⁿ-chhoán/phuh-phuh-chhoán",
	["哼艱苦"] = "haiⁿ-kan-khó͘",
	["哽kui"] = "kéⁿ-kui",
	["哽-月"] = "kíⁿ-kui",
	["哽著"] = "kéⁿ-tio̍h",
	["唁唁唸"] = "ngia̍uh-ngia̍uh-liām",
	["唁噭"] = "ngiauh-kiauh",
	["唅飯"] = "ām-pn̄g",
	["唆"] = "so",
	["唆使"] = "so-sú",
	["唆弄"] = "so-lōng",
	["唇"] = "tûn",
	["唇紅"] = "tûn-hông",
	["唇紅齒白"] = "tûn-hông-chhí-pe̍k",
	["唇齒"] = "tûn-khí",
	["唉呀"] = "ai-iah",
	["唉呻"] = "ai-chhan",
	["唏"] = "hi/hī",
	["唐人字"] = "tn̂g-lâng-jī",
	["唐代"] = "tông-tāi",
	["唐朝"] = "tông-tiâu",
	["唐突"] = "tông-tu̍t",
	["唐突間"] = "tông-thu̍t-kan",
	["唐老鴨"] = "Tông-lāu-ah",
	["唚"] = "chim",
	["唚嘴"] = "chim-chhùi",
	["唦聲"] = "sau-siaⁿ",
	["唪唪嗤"] = "phōng-phōng-chhi",
	["唬"] = "hó͘",
	["唬人"] = "hó͘-lâng/hó͘--lâng",
	["唬秤頭"] = "hó͘-chhìn-thâu",
	["售價"] = "siû-kè",
	["售出"] = "siû-chhut",
	["售票"] = "siû-phiò/siū-phiò",
	["售票員"] = "siû-phiò-oân",
	["唯一"] = "î-it/ûi-it",
	["唯利是圖"] = "ûi-lī-sī-tô͘",
	["唯是"] = "bī-sī",
	["唱"] = "chhiàng/chhiùⁿ",
	["唱價"] = "chhiàng-kè",
	["唱出"] = "chhiùⁿ-chhut",
	["唱反調"] = "chhiàng-hoán-tiāu",
	["唱名"] = "chhiàng-miâ",
	["唱明"] = "chhiàng-bêng",
	["唱曲"] = "chhiùⁿ-khek",
	["唱歌"] = "chhiùⁿ-koa/chhiò-koa",
	["唱注"] = "chhiàng-tù",
	["唱片"] = "chhiòⁿ-phìⁿ/chhiùⁿ-phìⁿ",
	["唱盤"] = "chhiùⁿ-pôaⁿ",
	["唱禮"] = "chhiàng-lé",
	["唱聲"] = "chhiàng-siaⁿ",
	["唱衰"] = "chhiàng-soe",
	["唱調"] = "chhiùⁿ-tiāu",
	["唱起"] = "chhiùⁿ-khí",
	["唸"] = "liām",
	["唸siâu"] = "liām-siâu",
	["唸夢話"] = "liām-bāng-ōe",
	["唸書"] = "liām-chu",
	["唸歌訣"] = "liām-ko-koat/liām-koa-koat",
	["唸經"] = "liām-keng",
	["唸茹"] = "liām-jû",
	["唸訣"] = "liām-koat",
	["唸誆"] = "liām-kōng",
	["唼一嘴"] = "chip-chi̍t-chhùi",
	["啄"] = "tok",
	["啄價"] = "tok-kè",
	["啄嗶仔"] = "tok-pit-á",
	["啄樹鳥"] = "tok-chhiū-chiáu",
	["啄殼"] = "tok-khak",
	["啄毛"] = "tok-mn̂g",
	["啄花"] = "tok-hoe",
	["啄蛀"] = "tok-chiù",
	["啄鼻"] = "tok-phīⁿ",
	["啄鼻仔"] = "tok-phīⁿ-á",
	["啄龜"] = "tok-ku",
	["商人"] = "siong-jîn",
	["商務"] = "siong-bū",
	["商務部"] = "siong-bū-pō͘",
	["商品"] = "siong-phín",
	["商品化"] = "siong-phín-hòa",
	["商品標示"] = "siong-phín-phiau-sī",
	["商場"] = "siong-tiûⁿ",
	["商家"] = "siong-ka",
	["商專"] = "siong-choan",
	["商展"] = "siang-tián/siong-tián",
	["商店"] = "siong-tiàm",
	["商情"] = "siong-chêng",
	["商數"] = "siong-sò͘",
	["商會"] = "siong-hōe",
	["商業"] = "siong-gia̍p",
	["商業化"] = "siong-gia̍p-hòa",
	["商業區"] = "siong-gia̍p-khu",
	["商標權"] = "siong-phiau-koân/siong-piau-koân",
	["商法"] = "siong-hoat",
	["商港"] = "siong-káng",
	["商用"] = "siong-iōng",
	["商界"] = "siong-kài",
	["商社"] = "siong-siā",
	["商科"] = "siong-kho",
	["商職"] = "siong-chit",
	["商船"] = "siong-chûn",
	["商號"] = "siong-hō",
	["商訂"] = "siong-tèng",
	["商討"] = "siong-thó",
	["商談"] = "siong-tâm",
	["商議"] = "siong-gī",
	["商譽"] = "siong-ī",
	["商量"] = "siong-liông",
	["商銀"] = "siong-gîn/siong-gûn",
	["商陸"] = "siong-lio̍k",
	["商隊"] = "siong-tūi",
	["問"] = "mn̄g",
	["問世"] = "būn-sè",
	["問候"] = "būn-hāu",
	["問卷"] = "mn̄g-koàn",
	["問卷調查"] = "Mn̄g-koàn-tiāu-cha",
	["問喪"] = "būn-song",
	["問好"] = "būn-hó",
	["問心無愧"] = "būn-sim-bô-khùi",
	["問津"] = "būn-tin",
	["問答"] = "būn-tap",
	["問著"] = "mn̄g--tio̍h",
	["問號"] = "būn-hō",
	["問覓"] = "mn̄g-bāi",
	["問話"] = "būn-ōe",
	["問路"] = "mn̄g-lō͘",
	["問長問短"] = "mn̄g-tn̂g-mn̄g-té",
	["問題"] = "būn-tê/būn-tôe",
	["啖"] = "tam",
	["啖一嘴"] = "tam-chi̍t-chhùi",
	["啖看覓"] = "tam-khòaⁿ-bāi",
	["啖糝"] = "tām-sám",
	["啞口"] = "é-káu/é-kháu",
	["啞口痧"] = "é-káu-soa",
	["啞口的"] = "é-káu--ê",
	["啞口聲"] = "é-káu-siaⁿ",
	["啞口花"] = "é-káu-hoe",
	["啞口鐵"] = "é-káu-thih",
	["啞聲"] = "é-siaⁿ",
	["啞鈴"] = "a-lé/à-lêng/à-lêng",
	["啞鐘"] = "é-cheng",
	["啟"] = "khé",
	["啟事"] = "khé-sū",
	["啟動"] = "khé-tōng",
	["啟德機場"] = "Khé-tek-ki-tiûⁿ",
	["啟明"] = "khé-bêng",
	["啟明星"] = "khé-bêng-chheⁿ/khé-bêng-chhiⁿ",
	["啟用"] = "khé-iōng",
	["啟發"] = "khé-hoat",
	["啟示"] = "khé-sī",
	["啟航"] = "khé-hâng",
	["啟蒙"] = "khé-bông",
	["啡"] = "pi",
	["啡仔"] = "pe-á/pi-á",
	["啡子"] = "pi-á",
	["啤酒"] = "bih-luh",
	["啤酒肚"] = "bih-luh-tó͘",
	["啥"] = "sáⁿ/siahN/siáⁿ/siáng",
	["啥乜"] = "siáⁿ-mih",
	["啥乜人"] = "siáⁿ-mih-lâng",
	["啥乜款"] = "siáⁿ-mih-khoán",
	["啥事"] = "siáⁿ-sū",
	["啥人"] = "siáⁿ-lâng",
	["啥人知"] = "siáⁿ-lâng-chai",
	["啥代"] = "siahN-tāi/siáⁿ-tāi",
	["啥扮勢"] = "siáⁿ-pān-sì/siáⁿ-pān-sè",
	["啥時"] = "siáⁿ-sî",
	["啥時陣"] = "siáⁿ-sî-chūn",
	["啥樣"] = "siáⁿ-iūⁿ",
	["啥款"] = "siáⁿ-khoán",
	["啥步"] = "siahN-pō͘",
	["啥物"] = "sahN-mih/siáⁿ-mi̍h/siáⁿ-mn̍gh",
	["啥物款"] = "siáⁿ-mi̍h-khoán",
	["啥空"] = "siáⁿ-khang",
	["啥貨"] = "siáⁿ-hòe/siáⁿ-hè",
	["啦"] = "là/lah",
	["啦啦隊"] = "lah-lah-tūi",
	["啪啪霆"] = "phia̍k-phia̍k-tân",
	["啪靂"] = "pe̍k-le̍k",
	["啷"] = "long",
	["啼"] = "thî",
	["啼叫"] = "thî-kiò",
	["啼哭"] = "thî-khàu",
	["啼更"] = "thî-keⁿ/thî-kiⁿ",
	["啼笑皆非"] = "thî-chhiò-kai-hui",
	["喁喁唸"] = "ngāu-ngāu-liām/ngiāu-ngiāu-liām",
	["喃喃自語"] = "lâm-lâm-chū-gí/lâm-lâm-chū-gú",
	["善事"] = "siān-sū",
	["善人"] = "siān-jîn",
	["善加"] = "siān-ka",
	["善化"] = "Siān-hòa",
	["善堂"] = "siān-tn̂g",
	["善待"] = "siān-thāi",
	["善後"] = "siān-hiō",
	["善心"] = "siān-sim",
	["善惡"] = "siān-ok",
	["善意"] = "siān-ì",
	["善男"] = "siān-lâm",
	["善終"] = "siān-chiong",
	["善良"] = "siān-liâng/siān-liông",
	["善蟲仔"] = "siān-thâng-á",
	["善行"] = "siān-hēng",
	["喇"] = "la-phé/la-phóe",
	["喇叭"] = "la-pa/là-pa/la-pah/lat-pah",
	["喇叭花"] = "lah-pah-hoe",
	["喇嘻"] = "la-hi",
	["喇天"] = "la-thian",
	["喇榮"] = "la-êng",
	["喇涼"] = "la-liâng",
	["喇涼話"] = "la-liâng-ōe",
	["喇絡"] = "la-le",
	["喇缽"] = "la-poah",
	["喇閒"] = "la-êng",
	["喉"] = "âu",
	["喉實"] = "âu-cha̍t",
	["喉淀"] = "âu-tīⁿ",
	["喉痺"] = "âu-pì",
	["喉空"] = "âu-khang",
	["喉管淀"] = "âu-kńg-tīⁿ/âu-kúiⁿ-tīⁿ",
	["喉蛾"] = "âu-ngô͘",
	["喉鐘"] = "âu-cheng",
	["喉韻"] = "âu-ūn",
	["喊冤"] = "hán-oan/hiàm-oan",
	["喊叫"] = "hiàm-kiò",
	["喊名"] = "hiàm-miâ",
	["喊咻"] = "hiàm-hiu",
	["喊喝"] = "hán-hoah",
	["喊嗽"] = "khām-sàu",
	["喊班"] = "hán-pan",
	["喊苦"] = "hiàm-khó͘",
	["喊雞"] = "hiàm-ke/hiàm-koe",
	["喊魂"] = "hiàm-hûn",
	["喋無停"] = "thi̍h-bô-thêng",
	["喘"] = "chhoán",
	["喘bē直"] = "chhoán-bē-ti̍t/chhoán-bōe-ti̍t",
	["喘phēⁿ-phēⁿ"] = "chhoán-phēⁿ-phēⁿ",
	["喘phī-phēⁿ"] = "chhoán-phī-phēⁿ",
	["喘大氣"] = "chhoán-tōa-khùi",
	["喘氣"] = "chhoán-khùi",
	["喘病"] = "chhoán-pēⁿ/chhoán-pīⁿ",
	["喚起"] = "hoàn-khí",
	["喚醒"] = "hoàn-chhéⁿ/hoàn-chhíⁿ",
	["喜"] = "hí",
	["喜事"] = "hí-sū",
	["喜劇"] = "hí-ke̍k/hí-kio̍k",
	["喜劇片"] = "hí-kio̍k-phìⁿ",
	["喜宴"] = "hí-iàn",
	["喜帖"] = "hí-thiap",
	["喜形於色"] = "hí-hêng-û-sek",
	["喜悅"] = "hí-ia̍t",
	["喜愛"] = "hí-ài",
	["喜慶"] = "hí-khèng",
	["喜新厭舊"] = "hí-sin-iàm-kū",
	["喜樂"] = "hí-lo̍k",
	["喜氣"] = "hí-khì",
	["喜洋洋"] = "hí-iông-iông",
	["喜筵"] = "hí-iân",
	["喜糖"] = "hí-thn̂g",
	["喜色"] = "hí-sek",
	["喜訊"] = "hí-sìn",
	["喜轎"] = "hí-kiō",
	["喜酒"] = "hí-chiú",
	["喜鵲"] = "hí-chhiok",
	["喜齣"] = "hí-chhut",
	["喝"] = "hat/hoah",
	["喝hut"] = "hoah-hut",
	["喝i-o"] = "hoah-i-o",
	["喝iú-hō"] = "hoah-iú-hō",
	["喝iú-ô-ê"] = "hoah-iú-ô-ê",
	["喝令"] = "hoah-lēng",
	["喝價"] = "hoah-kè",
	["喝冤枉"] = "hoahoan-óng",
	["喝出"] = "hoah-chhut",
	["喝咻"] = "hoah-hiu",
	["喝喊"] = "hoah-hiàm",
	["喝好"] = "hoah-hó",
	["喝彩"] = "hat-chhái",
	["喝拳"] = "hoah-kûn",
	["喝救"] = "hoah-kiù",
	["喝救人"] = "hoahkiù-lâng",
	["喝救護"] = "hoah-kiù-hō͘",
	["喝煞"] = "hoah-soah",
	["喝玲瓏"] = "hoah-lêng-long",
	["喝聲"] = "hoah-siaⁿ",
	["喝賊"] = "hoah-chha̍t",
	["喝賣"] = "hoah-bē/hoah-bōe",
	["喝路"] = "hoah-lō͘",
	["喝退"] = "hat-thè/hat-thòe/hoah-thè/hoah-thòe",
	["喝道"] = "hoah-tō",
	["喝醒"] = "hoah-chhéⁿ/hoah-chhíⁿ",
	["喝采"] = "hat-chhái",
	["喝開路"] = "hoah-khui-lō͘",
	["喝頭"] = "hat-thâu",
	["喢喢念"] = "chha̍p-chha̍p-liām",
	["喢喢滴"] = "chha̍p-chha̍p-tih",
	["喢心氣"] = "sahN-sim-khùi",
	["喢著風"] = "sahN-tio̍h-hong",
	["喧"] = "soān",
	["喧嘩"] = "soan-hoa",
	["喧鬧"] = "soan-nāu",
	["喨仔"] = "liāng-á",
	["喪"] = "sng/song",
	["喪事"] = "song-sū",
	["喪命"] = "sòng-bēng",
	["喪喜事"] = "song-hí-sū",
	["喪失"] = "sòng-sit",
	["喪孝"] = "sng-hà",
	["喪家"] = "song-ke",
	["喪服"] = "song-ho̍k",
	["喪煞"] = "sng-soah",
	["喪生"] = "sòng-seng",
	["喪禮"] = "song-lé",
	["喪葬"] = "song-chòng",
	["喪鬮煞"] = "sng-khau-soah",
	["喫"] = "khòe",
	["喫瓜子"] = "khè-koe-chí/khòe-koe-chí",
	["喬"] = "khiâu",
	["喬吊"] = "khiâu-tiàu",
	["喬木"] = "khiâu-bo̍k",
	["喬苦"] = "khiâu-khó͘",
	["喬裝"] = "kiâu-chong",
	["單"] = "tan/toaⁿ",
	["單一"] = "tan-it",
	["單丁"] = "tan-teng",
	["單丁過代"] = "toaⁿ-teng-kòe-tāi/toaⁿ-teng-kè-tāi",
	["單仔"] = "toaⁿ-á",
	["單位"] = "tan-ūi",
	["單個"] = "toaⁿ-ê",
	["單價"] = "tan-kè",
	["單元"] = "tan-goân",
	["單冬"] = "toaⁿ-tangtiu7",
	["單單"] = "tan-tan/toaⁿ-toaⁿ",
	["單字"] = "tan-jī",
	["單尾"] = "toaⁿ-bóe/toaⁿ-bé",
	["單循環"] = "tan-sûn-khoân",
	["單扇門"] = "toaⁿ-sìⁿ-mn̂g",
	["單打"] = "tan-táⁿ",
	["單打獨鬥"] = "tan-táⁿ-to̍k-tàu",
	["單摘"] = "toaⁿ-tiah",
	["單據"] = "tan-kì/tan-kù/toaⁿ-kì/toaⁿ-kù",
	["單數"] = "tan-sò͘",
	["單方"] = "tan-hong",
	["單方面"] = "tan-hong-bīn",
	["單日"] = "tan-ji̍t",
	["單月"] = "tan-goe̍h/tan-ge̍h",
	["單板橋"] = "tan-pán-kiô",
	["單條"] = "tan-tiâu",
	["單槍匹馬"] = "tan-chhiu-phit-bé",
	["單槓"] = "tan-kǹg",
	["單獨"] = "tan-to̍k",
	["單生囝"] = "toaⁿ-seⁿ-kiáⁿ/toaⁿ-siⁿ-kiáⁿ",
	["單目仔"] = "toaⁿ-ba̍k-á",
	["單眼皮"] = "tan-gán-phôe/tan-gán-phê",
	["單純"] = "tan-sûn",
	["單線"] = "tan-sòaⁿ",
	["單腳手"] = "toaⁿ-kha-chhiú",
	["單色"] = "tan-sek",
	["單號"] = "toaⁿ-hō",
	["單行"] = "tan-hêng",
	["單行道"] = "tan-hêng-tō",
	["單調"] = "tan-tiāu",
	["單身"] = "tan-sin/toaⁿ-sin/tan-sin",
	["單身漢"] = "toaⁿ-sin-hàn",
	["單車"] = "tan-chhia",
	["單逝"] = "toaⁿ-chōa",
	["單面"] = "toaⁿ-bīn",
	["單音"] = "tan-im",
	["單項"] = "tan-hāng",
	["喲"] = "io",
	["喳"] = "chhā",
	["喻"] = "lū",
	["喻為"] = "jū-ûi",
	["嗄"] = "sā",
	["嗅鼻"] = "sngh-phīⁿ",
	["嗆"] = "chhiùⁿ/chhngh",
	["嗇"] = "siah",
	["嗍"] = "suh",
	["嗍奶"] = "suh-leng",
	["嗍氣"] = "soh-khùi/suh-khùi",
	["嗍汗"] = "soh-kōaⁿ/suh-kōaⁿ",
	["嗍燻"] = "suh-hun",
	["嗍血"] = "suh-hoeh/soh-huih",
	["嗎一聲"] = "ma-chi̍t-siaⁿ",
	["嗎啡"] = "mô͘-hui",
}