มอดูล:zh/data/nan-pron/001/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/001

au--lo̍h-khì/au--lo̍h-khù/naih-lo̍h-khì/au-lo̍h-khù/thap-lo̍h-khì/thap-lo̍h-khù 凹落去 a̍h-á 匣仔 ai 哀 ai-siong 哀傷 ai-ai-háu 哀哀háu ai-ai-kiò 哀哀叫 ai-ai-chhan 哀哀呻 ai-ai-thiu 哀哀抽 ai-oàn 哀怨 ai-tō 哀悼 ai-tōng 哀慟 ai-êng 哀榮 ai-kiû 哀求 ai-thiàⁿ 哀痛 ai-sû 哀詞 ai-iah 唉呀 ai-chhan 唉呻 a-lé/à-lêng/à-lêng 啞鈴

âu-cha̍t 喉實 âu-tīⁿ 喉淀 âu-pì 喉痺 âu-khang 喉空 âu-kńg-tīⁿ/âu-kúiⁿ-tīⁿ 喉管淀 âu-ngô͘ 喉蛾 âu-cheng 喉鐘 âu-ūn 喉韻


bián-lē 勉勵 bián-kióng/bián-kiáng 勉強 bián-ûi-kî-lân 勉為其難 bū-si̍t 務實 bū-pún 務本 bū-kiû 務求 bō͘-tit 募得 bō͘-koan 募捐 bō͘-khoán 募款 bō͘-chi̍p 募集 but 勿 bih-tī 匿tī báu-miâ 卯名 báu-ba̍k 卯目 báu-tio̍h 卯著 bêng-jîn 名人 bêng-hūn 名份 bêng-lī-kê 名利枷 bêng-chhì/miâ-chhì 名刺 bêng-sèng 名勝 bêng-su 名師 bêng-bōng 名望 bêng-bōng-ka 名望家 bêng-chèng-giân-sūn 名正言順 bêng-phìⁿ/miâ-phìⁿ 名片 bêng-sán 名產 bêng-chiat 名節 bêng-gī/miâ-gī 名義 bêng-sû 名詞 bêng-chì 名誌 bêng-ī/bêng-ū 名譽 bêng-kùi 名貴 bêng-bûn 名門 bām-pn̄g 含飯 bún 吻 bún-bún-á-chhiò 吻吻仔笑 bún-chhiò 吻笑 bī 味 bī-soh-chháu 味噌草 bī-sò͘ 味素 bī-sò͘-hún 味素粉 bī-kak 味覺 bēng/miā 命 bēng-lēng 命令 bēng-àn/miā-àn/miā-àn 命案 bēng-tê/bēng-tôe 命題 bī-sī 唯是 būn-sè 問世 būn-hāu 問候 būn-song 問喪 būn-hó 問好 būn-sim-bô-khùi 問心無愧 būn-tin 問津 būn-tap 問答 būn-hō 問號 būn-ōe 問話 būn-tê/būn-tôe 問題 bih-luh 啤酒 bih-luh-tó͘ 啤酒肚

chhut-tī 出tī chhut-teng 出丁 chhut-put-sán 出不產 chhut-put-chīn 出不盡 chhut-sè/chhut-sì/chhut-sì 出世 chhut-sì-miā 出世命 chhut-chú-ì 出主意 chhut-sū 出事 chhut-lâng-chiân 出人前 chhut-tāi-chì 出代誌 chhut-jīm 出任 chhut-chhun 出伸 chhut-lâi 出來 chhut-chioh 出借 chhut-sông 出傖 chhut-kè 出價 chhut-kng 出光 chhut-ji̍p 出入 chhut-ji̍p-kháu 出入口 chhut-ji̍p-kéng 出入境 chhut-peng 出兵 chhut-sēng/chhut-sīn 出剩 chhut-la̍t 出力 chhut-tōng 出動 chhut-khîn/chhut-khûn 出勤 chhut-eh 出厄 chhut-khì/chhut-khù 出去 chhut-chhú 出取 chhut-kháu 出口 chhut-kháu-siong 出口商 chhut-tâi 出台 chhut-miâ 出名 chhut-miâ-lâng 出名人 chhut-phín 出品 chhut-siû 出售 chhut-chhùi 出嘴 chhut-kok 出國 chhut-thó͘ 出土 chhut-chāi 出在 chhut-chāi-lâng 出在人 chhut-chāi-i 出在伊 chhut-chāi-lí 出在你 chhut-chāi-ka-kī 出在家己 chhut-chāi-góa 出在我 chhut-tiûⁿ 出場 chhut-kéng 出境 chhut-gōa 出外 chhut-gōa-lâng 出外人 chhut-gōa-kéng 出外景 chhut-gōa-iûⁿ 出外洋 chhut-tōa-la̍t 出大力 chhut-thian 出天 chhut-kî 出奇 chhut-kè 出嫁 chhut-ke 出家 chhut-ke-lâng 出家人 chhut-bóe/chhut-bé 出尾 chhut-kio̍k 出局 chhut-san/chhut-soaⁿ 出山 chhut-sûn 出巡 chhut-chhai 出差 chhut-phâng 出帆 chhut-sai 出師 chhut-se̍k 出席 chhut-pêⁿ-chē/chhut-pîⁿ-chē 出平儕 chhut-sn̂g 出床 chhut-têng 出庭 chhut-chhiúⁿ 出廠 chhut-tiuⁿ 出張 chhut-cheng 出征 chhut-chiàn 出戰 chhut-chhiú 出手 chhut-chiau/chhut-chio 出招 chhut-thio 出挑 chhut-tioh 出挓 chhut-chiáng/chhut-chióng 出掌 chhut-kek 出擊 chhut-tioh 出擢 chhut-siu 出收 chhut-î/chhut-û 出於 chhut-ji̍t 出日 chhut-su 出書 chhut-goe̍h/chhut-ge̍h 出月 chhut-gia̍p 出業 chhut-chiaⁿ 出正 chhut-pìn 出殯 chhut-khùi 出氣 chhut-chúi 出水 chhut-chúi-chu 出水珠 chhut-kōaⁿ 出汗 chhut-bu̍t 出沒 chhut-iûⁿ 出洋 chhut-hái 出海 chhut-káng 出港 chhut-ián 出演 chhut-hóe/chhut-hé 出火 chhut-hóe-chheⁿ/chhut-hé-chhiⁿ 出火星 chhut-chhoe/chhut-chhe 出炊 chhut-ian 出煙 chhut-lô͘ 出爐 chhut-pán 出版 chhut-pán-siong 出版商 chhut-pán-gia̍p 出版業 chhut-pán-siā 出版社 chhut-ga̍k 出獄 chhut-chu 出珠 chhut-hiān 出現 chhut-seⁿ/chhut-siⁿ 出生 chhut-sán 出產 chhut-chín 出疹 chhut-hûn 出痕 chhut-môa-á 出痲仔 chhut-hoat 出發 chhut-hoat-tiám 出發點 chhut-chèng/chhut-chiòng 出眾 chhut-phòa 出破 chhut-hông-kháu 出磺口 chhut-sī 出示 chhut-sîn 出神 chhut-cho͘ 出租 chhut-sūi 出穗 chhut-khang-thâu 出空頭 chhut-chhiò-ōe 出笑話 chhut-pān 出範 chhut-phâng 出篷 chhut-lam 出籠 chhut-la̍p 出納 chhut-la̍p-oân 出納員 chhut-khoat/chhut-khoeh/chhut-kheh 出缺 chhut-chōe 出罪 chhut-siaⁿ 出聲 chhut-thoat 出脫 chhut-tiòng 出脹 chhut-kioh 出腳 chhut-kha-chhiú 出腳手 chhut-chū 出自 chhut-sek 出色 chhut-gê 出芽 chhut-chhài 出菜 chhut-chòng 出葬 chhut-chhù 出處 chhut-khēng 出虹 chhut-hoeh/chhut-huih 出血 chhut-kè-tì 出計智 chhut-chhiáⁿ 出請 chhut-hòe/chhut-hè 出貨 chhut-kùi 出貴 chhut-chu 出資 chhut-sia 出賒 chhut-siúⁿ-keh 出賞格 chhut-bē/chhut-bōe 出賣 chhut-sài 出賽 chhut-chhiau 出超 chhut-lō͘ 出路 chhut-chek 出蹟 chhut-sin 出身 chhut-sin-miā 出身命 chhut-kúi 出軌 chhut-iû 出遊 chhut-ūn 出運 chhut-tō 出道 chhut-chiú 出酒 chhut-chhiú 出醜 chhut-chîⁿ 出錢 chhut-chhò 出錯 chhut-mn̂g 出門 chhut-mn̂g-lâng 出門人 chhut-kui 出閨 chhut-īⁿ 出院 chhut-tīn 出陣 chhut-chheⁿ/chhut-chhiⁿ 出青 chhut-bīn 出面 chhut-thâu 出頭 chhut-thâu-thiⁿ 出頭天 chhut-tê/chhut-tôe 出題 chhut-gia̍h 出額 chhut-hong-thâu 出風頭 chhut-siù 出首 chhut-bé 出馬 chhut-kut 出骨 chhut-kúi 出鬼 chhut-môa 出麻 chhiat 切 chhiat-siong 切傷 chhiat-ji̍p 切入 chhiat-siah 切削 chhiat-ha̍p 切合 chhiat-si̍t 切實 chhiat-khī 切忌 chhiat-khì 切氣 chhiat-phìⁿ 切片 chhiat-chhùi 切碎 chhiat-kiat 切結 chhiat-pak-chū-sat 切腹自殺 chhiat-bo̍k 切莫 chhiat-kì 切記 chhiat-hòe/chhiat-hè 切貨 chhiat-sin 切身 chhiat-khui 切開 chhiat-tî/chhiat-tû 切除 chho͘/chhoe/chhe 初 chhoe-it/chhe-it 初一 chho͘-tiong 初中 chho͘-chho͘ 初初 chho͘-ha̍k-chiá 初學者 chho͘-sím 初審 chho͘-loân 初戀 chho͘-sûn 初旬 chho͘-sî 初時 chho͘-kî 初期 chho͘-pō͘ 初步 chho͘-hoān 初犯 chho͘-phôe/chho͘-phê 初皮 chho͘-kó 初稿 chho͘-kip 初級 chho͘-chiong 初衷 chho͘-chhì 初試 chho͘-sài 初賽 chho͘-soán 初選 chè 制 chè-ho̍k 制伏 chè-âu 制喉 chè-ap 制壓 chè-tēng 制定 chè-tō͘ 制度 chè-tō͘-hòa 制度化 chè-sek 制式 chè-hiàn 制憲 chè-ho̍k 制服 chè-soah 制煞 chè-khong-koân 制空權 chè-iok 制約 chè-hêng 制衡 chè-chhâi 制裁 chè-tèng 制訂 chè-hān 制限 chhì/chhiah 刺 chhiah-chhoaⁿ 刺chhoaⁿ chhì-giâ-giâ 刺giâ-giâ chhì-kui 刺kui chhì-phè 刺phè chhì-jú 刺乳 chhì-ngó͘-ka 刺五加 chhiah-lâng-ba̍k 刺人目 chhì-á 刺仔 chhì-á-po͘ 刺仔埔 chhì-á-chí 刺仔子 chhì-á-sim 刺仔心 chhì-á-hoe 刺仔花 chhì-tang 刺冬 chhì-to 刺刀 chhiah-thò͘ 刺吐 chhiah-jī/chhià-jī 刺字 chhì-khek 刺客 chhiah-sim 刺心 chhì-tō͘-bi̍t 刺杜密 chhì-kóe/chhì-ké 刺果 chhì-kam-á 刺柑仔 chhì-phè 刺柿 chhì-keh 刺格 chhì-tông/chhì-tâng 刺桐 chhì-lâm 刺楠 chhì-sat 刺殺 chhì-mo͘-thâng 刺毛蟲 chhì-kang-bó͘ 刺江某 chhì-pho 刺波 chhì-kek 刺激 chhì-kek-sèng 刺激性 chhì-kiû 刺球 chhì-kiû-á 刺球仔 chhì-kiû-hoe 刺球花 chhì-koe 刺瓜 chhiah-ia̍h 刺疫 chhiahphôe-ê/chhiahphê-ôe 刺皮鞋 chhì-pôaⁿ 刺盤 chhiah-ba̍k/chhì-ba̍k 刺目 chhì-tek 刺竹 chhiah-siù/chhì-siù 刺繡 chhiah-phòng-se 刺膨紗 chhì-tám 刺膽 chhiah-hoe 刺花 chhì-kiô 刺茄 chhì-chháu 刺草 chhì-m̂ 刺莓 chhì-hēng 刺莧 chhì-so͘ 刺蒐 chhì-chhang 刺蔥 chhiah-hō 刺號 chhì-ūi/chhì-gūi 刺蝟 chhì-lê 刺螺 chhiah-hoeh-to/chhiah-huih-to 刺血刀 chhì-ti/chhì-tu 刺豬 chhiah-sin 刺身 chhiah-sng 刺酸 chhì-chha̍k 刺鑿 chhiah-ê-ê/chhiah-ôe-ôe 刺鞋的 chhò 剉 chhò-tiāu 剉掉 chhò-chhâ 剉柴 chhò-chhâ-hu 剉柴夫 chhò-chhiū 剉樹 chhò-chhiū-á 剉樹仔 chêng-chi̍t-mê/chêng-chi̍t-mî 前一暝 chêng-sì 前世 chêng-sì-lâng 前世人 chêng-sì-chè 前世債 chêng-sì-oan 前世冤 chêng-sè-gia̍p 前世業 chêng-lâng 前人 chêng-lâng-kiáⁿ 前人囝 chêng-jīm 前任 chiân-lâi 前來 chiân-lē 前例 chêng-tiāu/chiân-tiāu 前兆 chiân-kong-chīn-khì 前功盡棄 chêng-pòaⁿ-mê/chêng-pòaⁿ-mî 前半暝 chêng-hôe 前回 chêng-in 前因 chêng-tiâⁿ 前埕 chêng-iā 前夜 chêng-chhe 前妻 chêng-hiâm 前嫌 chêng-pang 前幫 chiân-óng 前往 chêng-āu 前後 chiân-só͘-bī-kiàn 前所未見 chêng-chhiú 前手 chiân-tê/chiân-thê 前提 chêng-khok 前擴 chêng-pái 前擺 chêng-kái 前改 chêng-táu 前斗 chiân-hong 前方 chêng-ji̍t 前日 chiân-kéng 前景 chêng-àm 前暗 chêng-mê/chêng-mî 前暝 chêng-bó͘ 前某 chêng-bó͘-kiáⁿ 前某囝 chiân-chiam 前瞻 chiân-kho 前科 chiân-sòaⁿ 前線 chêng-iân 前緣 chêng-ang 前翁 chêng-chiá 前者 chêng-lo̍h 前落 chiân-ōe 前衛 chêng-ki 前裾 chiân-giân 前言 chiân-sin 前身 chêng-chhia-chi-kàm 前車之鑑 chiân-pòe 前輩 chiân-su̍t 前述 chiân-tô͘ 前途 chêng-chìn/chiân-chìn 前進 chêng-kòe/chêng-kè 前過 chiân-hong 前鋒 Chêng-tìn 前鎮 chêng-mn̂g 前門 chêng-īⁿ 前院 chiân-tīn 前陣 chêng-bīn 前面 chêng-khí 前齒 chhun/sēng/sīn 剩 chián 剪 chián-liú-á-thâng 剪liú仔蟲 chián-á 剪仔 chián-kiáu 剪儌 chián-pò 剪報 chián-chiap 剪接 chián-bî 剪眉 chián-phiò 剪票 chián-liú-á 剪紐仔 chián-chóa 剪紙 chián-jiông 剪絨 chián-jiông-á-hoe 剪絨仔花 chián-jiông-hoe 剪絨花 chián-chhái 剪綵 chián--lo̍h-lâi 剪落來 chián-thâng 剪蟲 chián-chhâi 剪裁 chián-chip 剪輯 chián-lô 剪鑼 chián-thâu 剪頭 chián-hî/chián-hû 剪魚 chhòng 創 chhòng-hā 創下 chhòng-chok 創作 chhòng-siong 創傷 chhòng-chhut 創出 chhòng-khan 創刊 chhòng-chhù 創厝 chhòng-siáⁿ 創啥 chhòng-siáⁿ-mih 創啥乜 chhòng-siáⁿ-mi̍h 創啥物 chhòng-lah-sap 創垃圾 chhòng-sí-jîn 創始人 chhòng-kio̍k 創局 chhòng-kiàn 創建 chhòng-ì 創意 chhòng-gōng 創戇 chhòng-sin 創新 chhòng-kéng 創景 chhòng-kéng--lâng 創景人 chhòng-gia̍p 創業 chhòng-pháiⁿ 創歹 chhòng-tī 創治 chhóng-chheng-chhó 創清楚 chhòng-bô-hó 創無好 chhòng-khang 創空 chhòng-li̍p 創立 chhòng-sńg-ê 創耍個 chhòng-kí/chhòng-kú 創舉 chhòng-siat 創設 chhòng-pān 創辦 chhòng-chō 創造 chhòng-chō-chhut 創造出 chhòng-chō-le̍k 創造力 chhán-pêng 剷平 chân 剸 chân-sí 剸死 chân-sat 剸殺 chiâu 剿 châu-bia̍t 剿滅 chē 劑 chō͘ 助 chō͘-le̍k 助力 chō͘-tōng-sû 助動詞 chō͘-ha̍k-kim 助學金 chō͘-chhiú 助手 chō͘-kàu 助教 chō͘-lí 助理 chō͘-lí-oân 助理員 chō͘-sán-sū 助產士 chō͘-ek 助益 chō͘-táⁿ 助膽 chō͘-sû 助詞 chō͘-chān/chō͘-chàn 助贊 chō͘-tióng 助長 chō͘-tīn 助陣 chhong-chhiok 匆促 chhiūⁿ-sim 匠心 cha̍p-it-chek 十一叔 cha̍p-it-ko 十一哥 cha̍p-it-cháiⁿ 十一指 cha̍p-saⁿ-tiám 十三點 cha̍p-lī-goe̍h-tang/cha̍p-lī-ge̍h-tang 十二月冬 cha̍p-jī-âng 十二紅 cha̍p-chn̂g/si̍p-choân 十全 cha̍p-peh-tiān/cha̍p-poeh-tiān 十八殿 cha̍p-hūn 十分 cha̍p-hun-ê 十分的 cha̍p-siâⁿ-kim 十成金 cha̍p-siâⁿ-gîn/cha̍p-siâⁿ-gûn 十成銀 cha̍p-goe̍h-tang/cha̍p-ge̍h-tang 十月冬 cha̍p-goe̍h-sio̍h/cha̍p-ge̍h-sio̍h 十月液 cha̍p-tiâu-kài 十條誡 cha̍p-iūⁿ-kím 十樣錦 cha̍p-hó͘-lāi 十虎利 cha̍p-chiok 十足 cha̍p-lō͘-chn̂g 十路全 cha̍p-lí-hiang/cha̍p-lí-hiong 十里香 chheng/chhian 千 chhian-tú-chhèng 千tú沖 chhian-put-hēng 千不幸 chhian-kó͘ 千古 chhian-ka-hòe/chhian-ka-hè 千家貨 chhian-ka-lō͘ 千家路 chhian-chân-pak 千層剝 chhian-têng-phôe/chhian-têng-phê 千層皮 chhian-nî-tông 千年桐 chhian-tú-chhian 千抵千 chhian-kin-la̍t/chhian-kun-la̍t 千斤力 chhian-kin-poa̍t/chhian-kun-poa̍t 千斤拔 chhian-kin-chhìn/chhian-kun-chhìn 千斤秤 chhian-kin-chháu/chhian-kun-chháu 千斤草 chhian-ji̍t-hông 千日紅 chhian-sòe-lân 千歲蘭 chhian-chek 千燭 chhian-chhng-pek-khóng 千瘡百孔 chhian-phian-it-lu̍t 千篇一律 chhian-bān 千萬 chhian-hek 千赫 chhian-sin-bān-khó͘ 千辛萬苦 chhian-lí-kng 千里光 chhian-lí-piu 千里彪 chhian-lí-kip 千里急 chhian-lí-kiàⁿ 千里鏡 chhian-lí-bé 千里馬 chhian-lí-khu 千里駒 chhian-kim 千金 chhian-thâu-bān-sū 千頭萬緒 chin 升 chin-siaⁿ 升聲 chut 卒 chut-á 卒仔 chut-gia̍p 卒業 chiam 占 chiam-á-bí 占仔米 chiam-á-chhek 占仔粟 chiam-á-kak-á 占仔角仔 chiam-chāu 占找 chiàm-soah 占煞 chiah 即 chek-ūi 即位 chek-sú 即使 chiah-ê 即個 chek-khek 即刻 chek-khó 即可 chek-kò 即告 chiah-ní/chiah-nih 即呢 chiah-ní-á-tōa 即呢仔大 chek-se̍k 即席 chek-ji̍t 即日 chek-sî 即時 chek-sî-sí 即時死 chek-ûi 即為 chit-hèng 即興 chit-tia̍p 即霎 chhù 厝 chhù-chú 厝主 chhù-tiān 厝佃 chhù-kè 厝價 chhù-lāi 厝內 chhù-lāi-lâng 厝內人 chhù-tē/chhù-tōe 厝地 chhù-khè 厝契 chhù-the̍h 厝宅 chhù-khiā 厝徛 chhù-kè 厝架 chhù-gia̍p 厝業 chhù-khak 厝殼 chhù-hiā 厝瓦 chhù-cho͘ 厝租 chhù-sòe/chhù-sè 厝稅 chhù-chit 厝脊 chhù-kha 厝腳 chhù-kha-á 厝腳仔 chhù-kòa 厝蓋 chhù-kak 厝角 chhù-kak-chiáu 厝角鳥 chhù-piⁿ 厝邊 chhù-piⁿ-tau 厝邊兜 chhù-piⁿ-kan 厝邊間 chhù-piⁿ-thâu-bóe/chhù-piⁿ-thâu-bé 厝邊頭尾 chhù-keng 厝間 chhù-téng 厝頂 chhù-thâu-ke 厝頭家 chhù-chiáu-á 厝鳥仔 chham/saⁿ/sim/song 參 chham-chi̍t-kha 參一腳 chham-sū 參事 chham-kah 參佮 chham-ka 參加 chham-ka-chiá 參加者 chham-thian 參天 chham-tián 參展 chham-chhu/chham-chhi 參差 chham-chiàn 參戰 chham-chèng 參政 chham-chèng-koân 參政權 chham-chiàu 參照 chham-pe̍h 參白 chham-khó 參考 chham-khó-su 參考書 chham-ú-kám 參與感 chham-koan 參觀 chham-koan-chiá 參觀者 chham-siâng/chham-siông 參詳 chham-bô͘ 參謀 chham-bô͘-tiúⁿ 參謀長 chham-gī-oân 參議員 Chham-gī-īⁿ 參議院 chham-soán 參選 chham-ia̍t/chham-oa̍t 參閱 chham-īⁿ 參院 chhe 叉 chhe-sí 叉死 chek 叔 chek-peh 叔伯 chek-peh-hiaⁿ 叔伯兄 chek-kong 叔公 chek-sun 叔孫 chhú 取 chhú-tiong-pān 取中範 chhú-tāi 取代 chhú-chhut 取出 chhú-sèng 取勝 chhú-miâ 取名 chhú-hô 取和 chhú-hôe 取回 chhú-tit 取得 chhú-chiat 取折 chhú-siá 取捨 chhú-châi 取材 chhú-iūⁿ 取樣 chhú-khoán 取款 chhú-koat 取決 chhú-siau 取消 chhú-iōng 取用 chhú-ti̍t 取直 chhú-tè/chhú-tē 取締 chhú-chū 取自 chhú-tō 取道 chhú-chê/chhú-chôe 取齊 châng 叢 châng-ê-lūi 叢ê類 chông-su 叢書 chí 只 chí-hó 只好 chí-tek/chí-tit 只得 chí-sī 只是 chí-ū 只有 chí-beh 只欲 chí-beh-sī 只欲是 chí-koán 只管 chí-iàu 只要 chí-kiàn 只見 chia̍h-oân 吃完 chia̍h-chháu 吃草 chia̍h--tio̍h 吃著 chia̍h--khí-lâi 吃起來 chhùn 吋 chhńg/chn̄g/chūiⁿ 吮 chhńg-khang 吮空 chi-chi-tân 吱吱霆 chhá/chhau 吵 chhá-siâu 吵siâu chhá-lâng-bîn 吵人眠 chhá-chhùi 吵嘴 chhá-chhùi-khí 吵嘴齒 chhá-jiáng 吵嚷 chhá-ke-bâ 吵家媌 chhá-lā 吵撈 chhá-kiáu 吵攪 chhá-sin-niû 吵新娘 chhá-sí-lâng 吵死人 chhá-cheng-sîn 吵精神 chhá-soe 吵衰 chhá-chhéⁿ/chhá-chhíⁿ 吵醒 chhá-cha̍p 吵雜 chhá-nāu/chháu-nāu 吵鬧 chhoe/chhe 吹 chhoe-ta/chhe-ta 吹凋 chhoe-hiòng/chhe-hiòng 吹向 chhoe-liâng/chhe-liâng 吹涼 chhoe-káu-lê/chhe-káu-lê 吹狗螺 chhoe-kóng/chhe-kóng 吹管 chhoe--khí-lâi/chhe--khí-lâi 吹起來 chhoe-hong/chhe-hong 吹風 chhek 呎 chiu 周 chiu-khan 周刊 chiu-tò 周到 chiu-ûi 周圍 chiu-bi̍t 周密 chiu-soân 周旋 chiu-ti 周知 chiu-chiong 周章 chiu-siông 周詳 chiu-piⁿ 周邊 chhan 呻 chiù 咒 chiù-lé 咒lé chiù-chhàm 咒懺 chiù-mē/chiù-mā 咒罵 chiù-chó͘ 咒詛 chiù-chōa 咒誓 chiù-chhàm 咒讖 chài 哉 chiauh-chiauh-kiò 哳哳叫 chim 唚 chim-chhùi 唚嘴 chhiàng/chhiùⁿ 唱 chhiàng-kè 唱價 chhiùⁿ-chhut 唱出 chhiàng-hoán-tiāu 唱反調 chhiàng-miâ 唱名 chhiàng-bêng 唱明 chhiùⁿ-khek 唱曲 chhiùⁿ-koa/chhiò-koa 唱歌 chhiàng-tù 唱注 chhiòⁿ-phìⁿ/chhiùⁿ-phìⁿ 唱片 chhiùⁿ-pôaⁿ 唱盤 chhiàng-lé 唱禮 chhiàng-siaⁿ 唱聲 chhiàng-soe 唱衰 chhiùⁿ-tiāu 唱調 chhiùⁿ-khí 唱起 chip-chi̍t-chhùi 唼一嘴 chhoán 喘 chhoán-bē-ti̍t/chhoán-bōe-ti̍t 喘bē直 chhoán-phēⁿ-phēⁿ 喘phēⁿ-phēⁿ chhoán-phī-phēⁿ 喘phī-phēⁿ chhoán-tōa-khùi 喘大氣 chhoán-khùi 喘氣 chhoán-pēⁿ/chhoán-pīⁿ 喘病 chha̍p-chha̍p-liām 喢喢念 chha̍p-chha̍p-tih 喢喢滴 chhā 喳 chhiùⁿ/chhngh 嗆

eh 厄 eh-ūn/ek-ūn 厄運 ek-lān 厄難 eh 呃 eh-ni 呃奶 eh-sng 呃酸

é-káu-soa 啞口痧 é-káu--ê 啞口的 é-káu-siaⁿ 啞口聲 é-káu-hoe 啞口花 é-káu-thih 啞口鐵 é-siaⁿ 啞聲 é-cheng 啞鐘

gō͘-sî-chiàⁿ 午時正 gō͘-sî-hoe/ngó͘-sî-hoe 午時花 gō͘-chhan 午餐 gûi-ki̍p 危及 gûi-hāi 危害 gûi-kip 危急 gûi-lâu 危樓 gûi-ki 危機 gûi-hiám/hûi-hiám 危險 gûi-lān 危難 goân-chú 原主 goân-á/oân-á 原仔 goân-kiāⁿ 原件 goân-jīm 原任 goân-ūi 原位 goân-chū-bîn 原住民 goân-lâi 原來 goân-kè 原價 goân-sian 原先 goân-choân 原全 goân-chài 原再 goân-chho͘ 原初 goân-chek 原則 goân-chiân 原前 goân-miâ 原名 goân-kò 原告 goân-in 原因 goân-chāi 原在 goân-tē/goân-tōe 原地 goân-hêng 原型 goân-sí 原始 goân-chú 原子 goân-chú-tôaⁿ 原子彈 goân-chú-lêng 原子能 Goân-chú-lêng-úi-oân-hōe 原子能委員會 goân-hong-put-tōng 原封不動 goân-té/goân-tóe 原底 goân-hêng 原形 goân-chêng 原情 goân-ì 原意 goân-bûn 原文 goân-liāu 原料 goân-chá 原早 goân-sī 原是 goân-iú 原有 goân-bo̍k 原木 goân-pún 原本 goân-châi-liāu 原材料 goân-àn 原案 goân-chiap 原汁 goân-iû 原油 goân-pán 原版 goân-chōng 原狀 goân-lí 原理 goân-iû 原由 goân-chèng 原症 goân-kó 原稿 goân-che̍k 原籍 goân-chóa 原紙 goân-gī 原義 goân-kū 原舊 goân-sek 原色 goân-tio̍h 原著 goân-chhù 原處 goân-chong 原裝 goân-liōng 原諒 goân-māu 原貌 goân-khí-seng 原起先 goân-lō͘ 原路 goân-phòe/goân-phè 原配 goân-iá 原野 goân-im 原音 goân-thâu 原頭 goân-tiám 原點 gîm 吟 gîm-bī 吟味 gîm-chhiùⁿ 吟唱 gîm-si 吟詩 gîm-siōng 吟誦 gô͘-koeh-hî/gô͘-keh-hû/ngô͘-kok-hî/ngô͘-kok-hû 吳郭魚 goân-gōe/oân-gōe 員外

hiong-sì/hiong-sè 凶勢 hiong-khì 凶器 hiong-bāng 凶夢 hiong-pa-lí-niau 凶巴哩貓 hiong-liân 凶年 hiong-chhiú 凶手 hiong-sòe 凶歲 hiong-béng 凶猛 hiong-sin 凶身 hong-hām 凶陷 hiong-hiám 凶險 hong-hiám-chèng 凶險症 hâm 函 hâm-kià 函寄 hâm-siū 函授 hâm-sò͘ 函數 hâm-iáng/hâm-ióng 函養 hun/hūn/pun 分 hun-hiáng/hun-hióng 分享 hun-pò͘ 分佈 hun-kong-kiàⁿ 分光鏡 hun-kong-si 分公司 hun-chhut 分出 hun-hun-á 分分仔 hun-pia̍t 分別 hun-koah 分割 hun-hòa 分化 hun-khu 分區 hun-lî 分厘 hun-chhe 分叉 hun-chhe-ki 分叉枝 hun-chhe-lō͘/pun-chhe-lō͘ 分叉路 hun-ha̍p 分合 hun-tiûⁿ 分場 hun-gōa 分外 hun-bián 分娩 hun-chú 分子 hun-chhùn 分寸 hun-kio̍k 分局 hun-ki/hun-ku 分居 hun-chân-hū-chek 分層負責 hun-kang 分工 hun-pò͘ 分布 hun-tit 分得 hun-sim 分心 hun-iu 分憂 hun-sêng 分成 hun-chhiú 分手 hun-phe/hun-phoe 分批 hun-thiah/pun-thiah 分拆 hun-poah 分撥 hun-tam 分擔 hun-thoaⁿ 分攤 hun-chi/hun-ki 分支 hun-siàu/hun-sò͘ 分數 hun-bûn 分文 hun-bêng 分明 hun-hiáu 分曉 hun-su 分書 hun-hē/hun-hōe 分會 hun-kî 分期 hun-sek 分析 hun-sek-ka 分析家 hun-hāu 分校 hun-oe 分椏 hun-gia̍p 分業 hun-koân 分權 hun-kî 分歧 hun-tōaⁿ 分段 hun-bó/hun-bú 分母 hun-pì 分泌 hun-pì-bu̍t 分泌物 hun-phài 分派 hun-lâu/pun-lâu 分流 hun-ûi 分為 hun-pan 分班 hun-kài 分界 hun-hoat 分發 hun-sîn 分神 hun-cho͘ 分租 hun-li̍p 分立 hun-kip 分級 hun-cho͘ 分組 hun-sòaⁿ 分線 hun-siaⁿ 分聲 hun-hâng 分行 hun-lia̍t 分裂 hun-kái 分解 hun-sò͘ 分訴 hun-sû 分詞 hun-pòe 分貝 hun-chong/pun-chng 分贓 hun-piān 分辨 hun-piān 分辯 hun-pō͘ 分部 hun-phòe/hun-phè 分配 hun-iá 分野 hūn-liāng/hūn-liōng 分量 hun-kim 分金 hun-chiam 分針 hun-siau 分銷 hun-cheng 分鐘 hun-khui/pun-khui 分開 hun-khui-tòa 分開帶 hun-īⁿ 分院 hun-tūi 分隊 hun-keh 分隔 hun-lī/hun-lî 分離 hūn-gia̍h 分額 hun-lūi 分類 hun-hiuⁿ 分香 hêng 刑 hêng-sū 刑事 hêng-khū 刑具 hêng-tiûⁿ 刑場 hêng-têng 刑庭 hêng-kî 刑期 hêng-àn 刑案 hêng-kiû 刑求 hêng-hoat 刑法 hêng-hoa̍t 刑罰 hêng-kéng 刑警 hêng-chek 刑責 hôa-sǹg 划算 hù 副 hù-chú-se̍k 副主席 hù-chok-iōng 副作用 hù-khan 副刊 hù-su-lēng 副司令 hù-chhiúⁿ-tiúⁿ 副廠長 hù-pâng 副房 hù-só͘-tiúⁿ 副所長 hù-kàu-siū 副教授 hù-hōe-tiúⁿ 副會長 hù-pún 副本 hù-hāu-tiúⁿ 副校長 hù-gia̍p 副業 hù-lí 副理 hù-sán-phín 副產品 hù-sán-bu̍t 副產物 hù-siā-tiúⁿ 副社長 hù-chóng 副總 hù-chóng-chhâi 副總裁 hù-sū 副署 hù-gī-tiúⁿ 副議長 hù-īⁿ-tiúⁿ 副院長 hù-si̍t 副食 he̍k/ōe/oe̍h/u̍ih 劃 hun-chiong 勳章 hiong-lô͘ 匈奴 Hiong-gê-lī 匈牙利 hòa/òa 化 hòa--lâng 化人 hòa-hòa 化化 hòa-ha̍p-bu̍t 化合物 hòa-miâ 化名 hòa-chong 化妝 hòa-kang 化工 hòa-kang-gia̍p 化工業 hòa-chéng-ûi-lêng 化整為零 hòa-chio̍h 化石 hòa-chio̍h-chháu 化石草 hòa-ha̍k 化礐 hòa-hùn-tî 化糞池 hòa-iân 化緣 hòa-chong 化裝 hòa-chong-iû 化裝油 hòa-kái/hòa-kóe 化解 hòa-sin 化身 hòa-giām 化驗 húi 匪 húi-tô͘ 匪徒 húi-tia̍p 匪諜 húi-lūi 匪類 hōe-tê/hôe-tūi 匯兌 hōe-chhut 匯出 hōe-toaⁿ 匯單 hôe-pò 匯報 hōe-khoán 匯款 hōe-lâu 匯流 hôe-lu̍t/hôe-sut 匯率 hōe-phiò 匯票 hôe-hong-gîn-hêng/hôe-hong-gûn-hêng 匯豐銀行 hôe-hùi 匯費 hôe-chi̍p 匯集 hia̍p 協 hia̍p-le̍k 協力 hia̍p-chō͘ 協助 hia̍p-tông 協同 hia̍p-hô 協和 hia̍p-siong 協商 hia̍p-chàu 協奏 hia̍p-chàu-khek 協奏曲 hia̍p-tēng 協定 hia̍p-sim 協心 hia̍p-hōe 協會 hia̍p-lí 協理 hia̍p-iok 協約 hia̍p-tiau 協調 hia̍p-tâm 協談 hia̍p-gī 協議 hia̍p-pān 協辦 hō͘/kāu 厚 hō͘-ài 厚愛 hō͘-gī 厚誼 hiō-tiōng/hō͘-tiōng/hō͘-tiōng 厚重 hoán 反 hoán-chhoàn 反串 hoán-chi 反之 hoán-loān 反亂 hoán-keng 反供 hoán-tó-tńg/hoán-tò-tńg 反倒轉 hoán-hiau 反僥 hoán-kng 反光 hoán-kiōng 反共 hoán-tōng 反動 hoán-kòa 反卦 hoán-poān 反叛 hoán-kháu-keng 反口供 hoán-hiòng 反向 hoán-bī 反味 hoán-kā 反咬 hoán-būn 反問 hoán-hōa 反嘩 hoán-chhùi 反嘴 hoán-thiⁿ 反天 hoán-siā 反射 hoán-tùi 反對 hoán-tùi-phài 反對派 hoán-tùi-tóng 反對黨 hoán-siông 反常 hoán-tōaⁿ 反彈 hoán-hêng 反形 hoán-ho̍k 反復 hoán-sim 反心 hoán-hóe 反悔 hoán-kám 反感 hoán-èng 反應 hoán-chiàn 反戰 hoán-lē 反戾 hoán-chhiú 反手 hoán-khòng 反抗 hoán-kek 反擊 hoán-kong 反攻 hoán-èng 反映 hoán-èng-chhut 反映出 hoán-hiau 反梟 hoán-chèng 反正 hoán-sí 反死 hoán-lâu 反流 hoán-o͘ 反烏 hoán-chiò 反照 hoán-iâⁿ 反營 hoán-seⁿ/hoán-chhiⁿ 反生 hoán-chèng 反症 hoán-kaⁿ 反監 hoán-bo̍k-sêng-siû 反目成仇 hoán-siàng/hoán-siòng 反相 hoán-séⁿ/hoán-séng/hoán-séng 反省 hoán-chéng 反種 hoán-pōe 反背 hoán-pak 反腹 hoán-sia̍t 反舌 hoán-sek 反色 hoán-koan 反觀 hoán-kak 反角 hoán-tiāu 反調 hoán-hong 反諷 hoán-hōa 反譁 hoán-chèng 反證 hoán-piàn/péng-pìⁿ 反變 hoán-nńg/hoán-núi 反軟 hoán-choán/hoán-tńg 反轉 hoán-chhéⁿ/hoán-chhíⁿ 反醒 hoán-kàn-kè 反間計 hoán-bīn/péng-bīn 反面 hoán-tian-tò 反顛倒 hoán-pok 反駁 hoán-n̂g 反黃 hū-hū-kiò 吁吁叫 hū-hū-tân 吁吁霆 ha̍h/ha̍p/kap 合 ha̍p-le 合le ha̍p--leh 合leh ha̍p-tī 合tī ha̍p-á 合仔 ha̍p-á-sìⁿ 合仔扇 ha̍p-á-í 合仔椅 ha̍p-á-thàn 合仔趁 ha̍p-chok 合作 ha̍p-chok-siā 合作社 ha̍p-pèng 合併 ha̍p-óa 合倚 ha̍p-chò-hóe/ha̍p-chòe-hóe/kap-chò-hóe/kap-chòe-hóe 合做夥 ha̍p-kiōng 合共 ha̍p-le̍k 合力 ha̍p-si̍p 合十 ha̍h-kháu-bī 合口味 ha̍p-kah 合合 ha̍p-tông 合同 ha̍h-bī/kah-bī/kah-bī 合味 ha̍p-hô 合和 ha̍p-chhiùⁿ 合唱 ha̍h-chhùi/ha̍p-chhùi/kah-chhùi/kap-chhùi 合嘴 ha̍p-hóe 合夥 ha̍p-chàu 合奏 ha̍p-hun 合婚 ha̍p-gî 合宜 ha̍p-ka 合家 ha̍p-ki/ha̍p-ku 合居 ha̍p-kín 合巹 ha̍p-iáⁿ 合影 ha̍p-chêng 合情 ha̍p-chêng-ha̍p-lí 合情合理 ha̍h-ì/ha̍p-ì/kah-ì 合意 ha̍p-èng 合應 ha̍p-èng-kai 合應該 ha̍p-sêng 合成 ha̍h-chhiú 合手 ha̍p-pān 合扮 ha̍p-chiáng-pài/ha̍p-chióng-pài 合掌拜 ha̍p-î/ha̍p-û 合於 ha̍h-sî/kah-sî 合時 ha̍h-sî-sì/ha̍h-sî-sè 合時勢 ha̍h-sî-ki 合時機 ha̍h-ē-lo̍h 合會落 ha̍p-pán 合板 ha̍p-chím 合枕 ha̍p-keh 合格 ha̍p-keh-chiá 合格者 ha̍p-hoan 合歡 Ha̍p-hoan-soaⁿ 合歡山 ha̍p-hoan-chhiū 合歡樹 ha̍p-hoan-chháu 合歡草 ha̍h-khùi 合氣 ha̍p-hoat 合法 ha̍p-hoat-hòa 合法化 ha̍p-hoat-sèng 合法性 ha̍p-chiàu 合照 ha̍p-êng 合營 ha̍p-lí 合理 ha̍p-lí-hòa 合理化 ha̍h-ēng/ha̍h-iōng 合用 ha̍h-pôaⁿ 合盤 ha̍p-soàn 合算 ha̍p-iok 合約 ha̍p-cho͘/ha̍p-chó͘ 合組 ha̍p-chóng 合總 ha̍h-hī 合耳 ha̍h-thiaⁿ 合聽 ha̍p-kó͘ 合股 ha̍h-pî 合脾 ha̍p-chhài 合菜 ha̍p-chòng 合葬 ha̍p-tèng-pún 合訂本 ha̍p-kè 合計 ha̍p-kai 合該 ha̍p-kai-jiân/ha̍p-kai-liân 合該然 ha̍p-chu-keng-êng 合資經營 ha̍p--khí-lâi 合起來 ha̍h-sin 合身 ha̍h-su 合軀 ha̍p-pān 合辦 ha̍p-sek 合適 ha̍p-kim 合金 ha̍h-thâu-thûi 合頭槌 hō͘-thó͘/hiō-thó͘ 后土 hō͘-chō 后座 hō͘-gē 后羿 hiàng/hiòng/ǹg 向 hiàng-siāng/hiàng-siōng 向上 hiòng-hā 向下 hiòng-pak/ǹg-pak 向北 hiàⁿ-hiàⁿ 向向 hiòng-siān 向善 hiòng-gōa 向外 hiòng-gōa-kháu 向外口 hiòng-thiⁿ/hiòng-thian 向天 hiòng-thian-chóaⁿ 向天盞 hiòng-óng 向往 hiàng-āu/hiàⁿ-āu 向後 hiàng-sim-le̍k 向心力 hiòng-ji̍t/hiàng-ji̍t 向日 hiàng-sî/hiàⁿ-sî 向時 hiàⁿ-lâu 向流 hiàⁿ-io 向腰 hiàⁿ-sin/hiàng-sin 向身 hiàⁿ-khui 向開 hiàng-iâng/hiòng-iông 向陽 hiàng-hong 向風 hó͘-tēng 否定 hió-koat/hó͘-koat/hó͘ⁿ-koat 否決 hó͘-koat-koân 否決權 hó͘-jīm/hió-jīm 否認 hoan-hù 吩咐 hâm/kâm/kâⁿ 含 hâm-saⁿ-khoeh-sì/hâm-saⁿ-kheh-sì 含三缺四 hâm-oan 含冤 hâm-kháu-sǹg 含口算 hâm-hâm/hâm-kâm 含含 hâm-chîm 含尋 hâm-jím 含忍 hâm-oàn 含怨 hâm-hīn/hâm-hūn 含恨 hâm-ì 含意 hâm-chúi 含水 hâm-lūi 含淚 hâm-hûn 含痕 hâm-he 含痚 hâm-he-siaⁿ 含痚聲 hâm-bîn 含眠 hâm-siàu 含笑 hâm-siàu-mûi 含笑梅 hâm-chhiàu-hoe/hâm-chhiò-hoe/hâm-siàu-hoe 含笑花 hâm-hô͘ 含糊 hâm-he/hâm-heⁿ 含罅 hâm-siu-chháu 含羞草 hâm-gī 含義 hâm-thiok 含蓄 hâm-lúi 含蕊 hâm-sau 含酥 hâm-liāng/hâm-liōng 含量 hâm-sau 含颼 hâm-sau-hûn 含颼痕 háu 吼 háu-kiò 吼叫 háu-hiⁿ 吼哼 háu-hoah 吼喝 háu-thiàⁿ 吼疼 háu-thiàⁿ 吼痛 háu-ke/háu-koe 吼雞 háu-ke-bó/háu-koe-bú 吼雞母 hō/o 呵 hō-ló-sō 呵囉唆 ha-sio 呵燒 ha-tê 呵茶 ho͘/kho͘ 呼 ho͘--chi-io̍k-chhut 呼之欲出 ho͘-kiò 呼叫 ho͘-kiò-khì 呼叫器 ho͘-miâ 呼名 ho͘-khip 呼吸 ho͘-háu 呼吼 huh-huh-kiò 呼呼叫 ho͘-kiù 呼救 ho͘-io̍k/ho͘-jū 呼籲 ho͘-iok 呼約 ho͘-siaⁿ 呼聲 ho͘-im 呼音 ho͘-hong-hoàn-ú 呼風喚雨 ho͘-pu̍t-pu̍t 呼鵓鵓 hô/hôe/hê 和 hô-sū-ló 和事佬 hô-la̍t 和力 hô-hia̍p 和協 hô-ha̍p 和合 hô-tâng/hô-tông 和同 hô-siān 和善 hô-hó 和好 hôe-siūⁿ/hê-siūⁿ 和尚 hôe-siūⁿ-á/hê-siūⁿ-á 和尚仔 hôe-siūⁿ-á-kiáⁿ/hê-siūⁿ-á-kiáⁿ 和尚仔囝 hôe-siūⁿ-saⁿ/hê-siūⁿ-saⁿ 和尚衫 hôe-siūⁿ-hî/hê-siūⁿ-hû 和尚魚 hô-kio̍k 和局 hô-pêng 和平 Hô-pêng-tó 和平島 hô-sò͘ 和數 hô-loán 和暖 hô-ho̍k 和服 hô-lo̍k 和樂 hô-koa 和歌 hô-khì 和氣 hô-pôaⁿ 和盤 hô-chiòng 和眾 hô-bo̍k 和睦 hô-iok 和約 hô-bí 和美 hô-seng/hô-siaⁿ 和聲 hô-io̍h 和藥 hô-ái-khó-chhin 和藹可親 hô-chhin 和親 hô-kái 和解 hô-kái-su 和解書 hô-hâi 和諧 hô-gī 和議 hô-im 和音 hô-sūn 和順 hô-hong 和風 hô-chê/hô-chôe 和齊 hai-sai 咍腮 Hâm-hong 咸豐 hâm-hong-chháu 咸豐草 hiu 咻 hiu-hiu-kiò/siuh-siuh-kiò 咻咻叫 hu-hu-háu 咻咻吼 hiu-èng 咻應 háⁿ/háng/háng/hōng 哄 háⁿ-lâng 哄人 háng-sì/háng-sè/háⁿ-sì/háng-sè 哄勢 háng-hoah 哄喝 háng-heh/háⁿ-heh/háng-heh 哄嚇 háng-khang 哄孔 háng-hip/háⁿ-hip/háng-hip 哄翕 háⁿ-thâu 哄頭 háng-phiàn 哄騙 háⁿ-kiaⁿ 哄驚 ha 哈 hap-sian 哈仙 Ha-hu̍t 哈佛 Ha-hu̍t-tāi-ha̍k 哈佛大學 ha-ha-chhiò 哈哈笑 hah-hī/hah-hi 哈唏 hah-chhiùⁿ 哈啾 ha-khùi 哈氣 hah-hì 哈肺 hiáⁿ-tiûⁿ 哧場 háu 哮 hàu-kiò 哮叫 háu-chhan 哮呻 háu-me-me 哮咩咩 háu-hiⁿ 哮哼 háu-chiuh-chiuh 哮啁啁 háu-ke/háu-koe 哮雞 haiⁿ/hng 哼 hng--lâng 哼人 haiⁿ-chhan 哼呻 haiⁿ-haiⁿ-kiò 哼哼叫 haiⁿ-haiⁿ-chhan 哼哼呻 hiⁿ-hiⁿ-háu 哼哼哮 hiⁿ-hiⁿ--haiⁿ-haiⁿ 哼哼哼哼 hiⁿ-hiⁿ-chhoán/phuh-phuh-chhoán 哼哼喘 haiⁿ-kan-khó͘ 哼艱苦 hi/hī 唏 hó͘ 唬 hó͘-lâng/hó͘--lâng 唬人 hó͘-chhìn-thâu 唬秤頭 hán-oan/hiàm-oan 喊冤 hiàm-kiò 喊叫 hiàm-miâ 喊名 hiàm-hiu 喊咻 hán-hoah 喊喝 hán-pan 喊班 hiàm-khó͘ 喊苦 hiàm-ke/hiàm-koe 喊雞 hiàm-hûn 喊魂 hoàn-khí 喚起 hoàn-chhéⁿ/hoàn-chhíⁿ 喚醒 hí 喜 hí-sū 喜事 hí-ke̍k/hí-kio̍k 喜劇 hí-kio̍k-phìⁿ 喜劇片 hí-iàn 喜宴 hí-thiap 喜帖 hí-hêng-û-sek 喜形於色 hí-ia̍t 喜悅 hí-ài 喜愛 hí-khèng 喜慶 hí-sin-iàm-kū 喜新厭舊 hí-lo̍k 喜樂 hí-khì 喜氣 hí-iông-iông 喜洋洋 hí-iân 喜筵 hí-thn̂g 喜糖 hí-sek 喜色 hí-sìn 喜訊 hí-kiō 喜轎 hí-chiú 喜酒 hí-chhiok 喜鵲 hí-chhut 喜齣 hat/hoah 喝 hoah-hut 喝hut hoah-i-o 喝i-o hoah-iú-hō 喝iú-hō hoah-iú-ô-ê 喝iú-ô-ê hoah-lēng 喝令 hoah-kè 喝價 hoahoan-óng 喝冤枉 hoah-chhut 喝出 hoah-hiu 喝咻 hoah-hiàm 喝喊 hoah-hó 喝好 hat-chhái 喝彩 hoah-kûn 喝拳 hoah-kiù 喝救 hoahkiù-lâng 喝救人 hoah-kiù-hō͘ 喝救護 hoah-soah 喝煞 hoah-lêng-long 喝玲瓏 hoah-siaⁿ 喝聲 hoah-chha̍t 喝賊 hoah-bē/hoah-bōe 喝賣 hoah-lō͘ 喝路 hat-thè/hat-thòe/hoah-thè/hoah-thòe 喝退 hoah-tō 喝道 hoah-chhéⁿ/hoah-chhíⁿ 喝醒 hat-chhái 喝采 hoah-khui-lō͘ 喝開路 hat-thâu 喝頭

ióng-kiāⁿ 勇健 ióng-kò͘ 勇固 ióng-sū 勇士 ióng-chòng 勇壯 ióng-óng-ti̍t-chiân 勇往直前 ióng-khiàn-khiàn 勇掔掔 ióng-kám 勇敢 ióng-î/ióng-û 勇於 ióng-khia̍t-khia̍t 勇桀桀 ióng-khì 勇氣 ióng-béng 勇猛 ióng-sin 勇身 ióng-sin-miā 勇身命 ióng-lêng-lêng 勇龍龍 ià/iàm 厭 ià-siān 厭siān iàm-sè 厭世 iàm-hīn/iàm-hūn 厭恨 ià-lán 厭懶 iàn-khì 厭氣 ià-lak-lak 厭落落 iū 又 iū-ko-iū-bú 又歌又舞 iū-koh 又閣 iú 友 iú-siān 友善 iú-hó 友好 iú-chêng 友情 iú-ài 友愛 iú-gī 友誼 iú-pang 友邦 iū-siāng/iū-siōng 右上 iū-hā 右下 iū-pêng 右旁 iū-phài 右派 iū-e̍k 右翼 iū-kha 右腳 io̍k/ū 吁 ia 呀 ian-âu 咽喉 io 喲

ìn-á 印仔 ìn-sìn 印信 ìn-chheh 印冊 ìn-chhut 印出 ìn-soat 印刷 ìn-soat-phín 印刷品 ìn-soat-chhiúⁿ 印刷廠 ìn-soat-ki 印刷機 Ìn-tē-an/Ìn-tōe-an 印地安 ìn-tông 印堂 Ìn-nî 印尼 Ìn-tō͘ 印度 Ìn-tō͘-iûⁿ 印度洋 ìn-tō͘-tiû 印度綢 ìn-chho̍p/ìn-chho̍k 印戳 ìn-pún 印本 ìn-ní 印染 ìn-bô͘ 印模 ìn-hoat 印發 ìn-chiong 印章 Ìn-tē-an 印第安 ìn-tâi 印臺 ìn-sek 印色 ìn-sek-a̍h 印色盒 ìn-hoe 印花 ìn-hoe-sòe/ìn-hoe-sè 印花稅 ìn-hêng 印行 ìn-pió-ki 印表機 ìn-chèng 印證 ìn-siōng 印象 ìn-kim 印金 ìn-kàm 印鑑 ìn-hî/ìn-hû 印魚 ìⁿ-òⁿ 咿噁

î-it/ûi-it 唯一

jì-puh 吉甫 jū-ûi 喻為

khái-soân 凱旋 khan 刊 khan-chhut 刊出 khan-bu̍t 刊物 khan-teng 刊登 khan-hêng 刊行 khan-chài 刊載 kò 划 kò-hoâiⁿ-lâu 划橫流 kò-chûn 划船 kò-chûn-ê 划船的 koah/koeh 刮 khoe-sian 刮先 koeh-phôe/koeh-phê 刮皮 kah/kàu/tio̍h 到 kàu-taⁿ 到taⁿ kàu-taⁿ 到今 kàu-ūi 到位 kàu-chhù 到厝 kàu-tè 到地 kàu-khám 到坎 kàu-bóe/kàu-bé 到尾 kàu-bóe--á/kàu-bé--á 到尾仔 kàu-bóe--lâi/kàu-bé--lâi 到尾來 kàu-khàm 到崁 kàu-té/kàu-tóe/tàu-té/tàu-tí/tàu-tí/tàu-té 到底 kàu-só͘-chāi 到所在 kàu-chhiú 到手 kàu-taⁿ 到旦 kàu-sî 到時 kàu-goe̍h/kàu-ge̍h 到月 kàu-kî 到期 kàu-pún 到本 kàu-ke̍k-kak 到極角 kàu-hòe/kàu-hè 到歲 kàu-sek-chúi 到熟水 kàu-kah 到甲 kàu-chīn-pōng 到盡磅 kàu-kè-chháu 到繼草 kàu-chit 到職 kàu-lo̍h-bóe/kàu-lo̍h-bé 到落尾 kàu-gē 到詣 kàu-lō͘-bóe/kàu-lō͘-bé 到路尾 kàu-chāi 到載 kàu-thàu-té/kàu-thàu-tóe 到透底 kàu-hān 到限 kàu-chê/kàu-chôe 到齊 khek 刻 khek-put-iông-oān 刻不容緩 khek-to 刻刀 khek-pak 刻剝 khek-ōe 刻劃 khek-ìn 刻印 khek-ìn-á 刻印仔 khek-jī 刻字 khek-ì 刻意 khek-pán 刻板 khek-tiâm 刻沉 khek-phû 刻浮 khek-pán 刻版 khek-pit 刻筆 khek-hoe 刻花 khek-khó͘ 刻苦 khek-po̍k 刻薄 khek-chiam 刻針 khek 剋 khek-liám 剋斂 khek-chheⁿ/khek-chhiⁿ/khek-seng 剋星 khek-liám 剋歛 khek-pē-bó/khek-pē-bú 剋父母 kong 剛 kong-kiông 剛強 koah 割 koah-siong 割傷 koah-kè 割價 koah-âu 割喉 koah-chhùi-chhiu 割嘴鬚 koah-tiāⁿ 割定 koah-tiàm 割店 koah-ín 割引 koah-siá 割捨 kat-toān 割斷 koah-hóe/koah-hé 割火 koah-thiàⁿ 割疼 koah-bông-tn̂g 割盲腸 kat-lé/koah-lé 割禮 koah-tiū-á 割稻仔 koahtiū-bóe/koahtiū-bé 割稻尾 kat-choa̍t 割絕 koah-tn̂g-tō͘ 割腸肚 koah-chháu-to 割草刀 koah-chháu-ki 割草機 koah-niū 割讓 koah-hòe/koah-hè 割貨 koah-tî/koah-tû 割除 koah-ām 割頷 koah-hiuⁿ 割香 ke̍k/khia̍k/kia̍k/kio̍k 劇 ke̍k-tiong 劇中 kio̍k-chok-ka 劇作家 ke̍k-thoân 劇團 ke̍k-pún/kio̍k-pún 劇本 ke̍k-to̍k 劇毒 ke̍k-lia̍t 劇烈 kia̍k-gê 劇牙 kia̍k-piàn 劇變 ke̍k-īⁿ 劇院 kòe-chú-chhiú/kùi-chú-siú/kòe-chú-siú 劊子手 kòe-soa 劌痧 kiàm 劍 kiàm-a̍h 劍匣 kiàm-sok 劍束 Kiàm-kiô 劍橋 Kiàm-thâm 劍潭 kiàm-lân 劍蘭 kiàm-tō 劍道 kiàm-siò 劍鞘 kiàm-hî/kiàm-hû 劍魚 kiàm-hang 劍魟 kiàm-soa 劍鯊 kang/kong 功 kong-put-khó-bu̍t 功不可沒 kong-lī 功利 kong-le̍k 功力 kong-lô 功勞 kong-lô-chîⁿ 功勞錢 kong-bêng 功名 kang-hu 功夫 kang-hu-té/kang-hu-tóe 功夫底 kong-tek 功德 kong-hāu 功效 kong-lu̍t 功率 kong-iōng 功用 kong-chek 功績 kong-lêng 功能 kong-sîn 功臣 kong-khò 功課 kong-kò 功過 ka/ke 加 ke-hak 加hak ke-khàm 加khàm ka-siāng/ka-siōng 加上 ke-liáu-kang 加了工 ka-í 加以 ka-lûn 加侖 ka-pōe 加倍 ka-ta̍t 加值 ke-jōa/ke-lōa 加偌 ka-ji̍p 加入 ka-ji̍p-kū 加入舊 ka-koan-bīn 加冠面 ka-léng-sún 加冷損 ke-chhut-lâi 加出來 ka-cha̍p 加十 ke-khah 加卡 ka-ìn 加印 ke-kù 加句 ke-chhùi 加嘴 ke-chhùi-chi̍h 加嘴舌 ke-lo-so 加囉嗦 ka-nn̂g 加圇 ka-nn̄g-ê 加圇個 ka-nn̂g-thun 加圇吞 ka-ap 加壓 ka-tōa 加大 ka-kháng-hî/ka-kháng-hû 加孔魚 ka-tiāⁿ 加定 ka-hāi 加害 ke-chió 加少 ke-chió-á 加少仔 ka-kang/ke-kang 加工 ka-kang-khu 加工區 ka-kang-phín 加工品 ka-kang-chhiúⁿ 加工廠 ka-kang-gia̍p 加工業 ka-pò͘-mî 加布棉 ka-tiuⁿ 加張 ka-kiông 加強 ka-khoài 加快 ka-sêng 加成 Ka-ná-tāi 加拿大 ka-chhah 加插 ke-siu 加收 ka-sò͘ 加數 ka-koân 加權 ke-chúi 加水 ka-iû 加油 ka-iû-chām 加油站 ka-phài 加派 ke-chhim 加深 ka-thiam/ke-thiⁿ 加添 ke-kiám 加減 ke-kiám-hó 加減好 ke-kiám-thiaⁿ 加減聽 ke-kiám-kóng 加減講 ke-hoân-ló 加煩惱 ka-jia̍t 加熱 ka-pan 加班 ka-bêng 加盟 ke-chin-hó 加真好 ke-chin-kùi 加真貴 ka-phòa-po͘ 加破埔 ke-chhēng-saⁿ 加穿衫 ka-kip 加給 ka-bóng 加網 ka-kín 加緊 ke-khó͘-khì 加苦氣 ka-chhài 加菜 ka-chhài-kim 加菜金 ka-sin 加薪 ka-lâ-pa 加蚋吧 ke-soe--ê 加衰ê ke-pó͘ 加補 ke-chù 加註 ke-ōe 加話 ka-bû 加誣 ke-pòng 加謗 ke-kóng-ōe 加講話 ka-hō͘ 加護 ka-poe 加貝 ka--khí-lâi 加起來 ka-lak 加轆 ka-sok 加速 ke-tāng 加重 ka-tn̂g 加長 ke-tiông-ê 加長個 ke-koh 加閣 ka-iam 加陰 ka-iam-kôaⁿ 加陰寒 ke-gia̍h 加額 ka-koân 加高 kiap 劫 kiap-húi 劫匪 kiap-chhî 劫持 kiap-lia̍h 劫掠 kiap-sò͘ 劫數 kiap-koan 劫棺 kiap-ki 劫機 kiap-kaⁿ 劫監 kiap-lān 劫難 kèng/kēng 勁 kèng-te̍k 勁敵 kèng-lí/kèng-lú 勁旅 kèng-hong 勁風 khàm 勘 khàm-ìn-á 勘印仔 khàm-thô͘ 勘土 khàm-chhat 勘察 khàm-cha 勘查 khàm-pō͘ 勘步 khàm-chhek 勘測 khàm-hō͘ 勘雨 khàm-giām 勘驗 khîn/khûn 勤 khîn-khiām/khûn-khiām 勤儉 khîn-bián/khûn-bián 勤勉 khîn-bū/khûn-bū 勤務 khîn-bū-peng/khûn-bū-peng 勤務兵 khîn-hùn/khûn-hùn 勤奮 khîn-ha̍k/khûn-ha̍k 勤學 khîn-khoài/khûn-khoài 勤快 khîn-liān/khûn-liān 勤練 khîn-khó͘/khûn-khó͘ 勤苦 khîn-tha̍k/khûn-tha̍k 勤讀 khǹg/khoàn 勸 khǹg-sè 勸世 khoàn-sè-bûn 勸世文 khoàn-bō͘ 勸募 khoàn-khǹg 勸勸 khoàn-hòa 勸化 khoàn-kò 勸告 khǹg-hô 勸和 khǹg-siān/khoàn-siān 勸善 khoàn-gia̍p 勸業 khǹg-soah 勸煞 khoàn-kái 勸解 khoàn-iú 勸誘 kiu-chi-liù 勼之溜 kiu-kiu 勼勼 kiu-kiu-koe̍h-koe̍h 勼勼狹狹 kiu-khì/kiu-khù 勼去 kiu-chhiú 勼手 kiu-chúi 勼水 kiu-sio 勼燒 kiu-koe̍h 勼狹 kiu-té 勼短 kiù-kin/kiù-kun 勼筋 kiu-sè/kiu-sòe 勼細 kiù-ká-thiàⁿ 勼絞痛 kiu-kha 勼腳 kiu-kha-tiàm 勼腳站 kiù-kha-kin/kiù-kha-kun 勼腳筋 kiu-thè/kiu-thòe 勼退 kiù-phīⁿ 勼鼻 kau-ín 勾引 kau-tang/kau-tàng 勾當 kau-ba̍k-bóe/kau-ba̍k-bé 勾目尾 kau-khí 勾起 kiuh-siù-á 匊首仔 khong-chèng 匡正 khu 區 khu-kong-só͘ 區公所 khu-hun 區分 khu-pia̍t 區別 khu-e̍k 區劃 khu-khu 區區 khu-he̍k 區域 khu-he̍k-sèng 區域性 khu-tōaⁿ 區段 khu-tiúⁿ 區長 khu-kan 區間 khu-keh 區隔 khá/kha̍h 卡 khah-tòa 卡帶 khá-sek 卡式 khah-phìⁿ 卡片 khà-pin-chhèng 卡賓銃 khah-chhia 卡車 Khah-mn̂g 卡門 kòa 卦 kǹg/koàn 卷 kńg-á 卷仔 kǹg-chong 卷宗 kǹg-chhioh/kńg-chhioh 卷尺 kńg-peh 卷柏 kǹg-lê 卷螺 kńg-lê-á 卷螺仔 khiok-sī 卻是 khiok-pō͘ 卻步 kāu-thut-thut 厚thut-thut kāu-sū-sái 厚事屎 kāu-sū-lō͘ 厚事路 kāu-tāi-chì 厚代誌 kāu-lī 厚利 kāu-chhì 厚刺 kāu-kháu-chi̍h 厚口舌 kāu-tûn 厚唇 kāu-chhùi-chi̍h 厚嘴舌 kāu-chhùi-hoe 厚嘴花 kāu-cha̍t 厚實 kāu-jiō 厚尿 kāu-sái 厚屎 kāu-kang 厚工 kāu-tō͘ 厚度 kāu-khiò-tiō 厚徼兆 kāu-sim-sū/kāu-sim-su 厚心思 kāu-sèng-tē/kāu-sèng-tōe 厚性地 kāu-chhiú-sio̍h 厚手液 kāu-khiàn 厚掔 kāu-khiàn-sńg 厚掔損 kāu-khiàn-thâu 厚掔頭 kāu-chhau-hoân 厚操煩 kāu-ki-hio̍h 厚枝葉 kāu-khak-teng 厚殼丁 kāu-khak-á 厚殼仔 kāu-khak-hî/kāu-khak-hû 厚殼魚 kāu-mô͘-pēⁿ/kāu-mô͘-pīⁿ 厚毛病 kāu-soa-sap 厚沙屑 kāu-che-tái 厚渣滓 kāu-bông 厚濛 kāu-hoân-ló 厚煩惱 kāu-hun 厚熏 kāu-hun-chhoe/kāu-hun-chhe 厚熏吹 kāu-pēⁿ/kāu-pīⁿ 厚病 kāu-pēⁿ-thiàⁿ/kāu-pīⁿ-thiàⁿ 厚病痛 kāu-chèng-thâu 厚症頭 kāu-thâm 厚痰 kāu-phiah 厚癖 kāu-phôe/kāu-phê 厚皮 kāu-phôe-kui/kāu-phê-kui 厚皮kui kāu-phôe-àng/kāu-phê-àng 厚皮甕 kāu-phôe-chhài/kāu-phê-chhài 厚皮菜 kāu-phôe-hiuⁿ/kāu-phê-hiuⁿ 厚皮香 kāu-lé 厚禮 kāu-lé-sò͘ 厚禮數 kāu-tut-tut 厚篤篤 kāu-bah 厚肉 kāu-bah-á 厚肉仔 kāu-boa̍h-chhài 厚茉菜 kāu-tê 厚茶 kāu-ko͘ 厚菇 kāu-po̍h 厚薄 kāu-hun 厚薰 kāu-hēng 厚行 kāu-saⁿ 厚衫 kāu-giân-gí/kāu-giân-gú 厚言語 kāu-ōe 厚話 kāu-ōe-sái 厚話屎 kāu-khoe-hâi 厚詼諧 kāu-chiú 厚酒 kāu-hō͘ 厚雨 kāu-hō͘-chúi 厚雨水 kāu-bīn-kháng 厚面孔 kāu-bīn-phôe/kāu-bīn-phê 厚面皮 kāu-chhut-thâu 厚齣頭 khì/khù 去 khì-sè/khù-sè 去世 khì-liáu-liáu/khù-liáu-liáu 去了了 khì-jīm/khù-jīm 去任 khì-tò/khù-tò/khì-tó/khù-tó 去倒 khì-tò-liáu/khù-tò-liáu 去倒了 khì-tò-hó/khù-tò-hó 去倒好 khì-tò-hāi/khù-tò-hāi 去倒害 khì-tò-sí/khù-tò-sí 去倒死 khì-hâm/khù-hâm 去函 khì-hiòng/khù-hiòng 去向 khì--ah/khù--ah 去啊 khì-hàu-ko͘/khù-hàu-ko͘ 去孝孤 khì-chiū/khù-chiū 去就 khì-tiāu/khù-tiāu 去掉 khì--bē/khù--bē 去未 khì-sí/khù-sí 去死 khì-hóe/khù-hé 去火 khì-liû/khù-liû 去留 khì-hoan-pêng/khù-hoan-pêng 去番旁 khì-thâm/khù-thâm 去痰 khì-chit/khù-chit 去職 khì-lō͘/khù-lō͘ 去路 khì-hn̄g-hn̄g/khù-hn̄g-hn̄g 去遠遠 khì-tî/khù-tû 去除 khì-ló͘/khù-ló͘ 去魯 kap 及 ki̍p-sî 及時 ki̍p-sî-ú 及時雨 ki̍p-keh 及格 ki̍p-tē 及第 kháu 口 kháu-lēng 口令 kháu-keng 口供 kháu-thoân 口傳 kháu-bún 口吻 kháu-bī 口味 kháu-si̍t 口實 kháu-soaⁿ 口山 kháu-chō 口座 kháu-kèng 口徑 kháu-pâng 口房 kháu-châi 口才 kháu-ki 口技 kháu-kàu 口教 kháu-ke̍h 口桀 kháu-khì 口氣 Kháu-ô͘ 口湖 kháu-chàu 口灶 kháu-khîm 口琴 kháu-pe̍h 口白 kháu-pi 口碑 kháu-hok 口福 kháu-niû 口糧 kháu-hông 口紅 kháu-khiuⁿ 口腔 kháu-chi̍h/khió-sia̍t/kháu-sia̍t 口舌 kháu-hō 口號 khió-kak/kháu-kak 口角 kháu-koat/khó͘-koat 口訣 kháu-chhì 口試 kháu-gí/kháu-gú 口語 kháu-e̍k 口譯 kháu-sin 口身 kháu-su̍t 口述 káu-ke̍h/kháu-ke̍h 口逆 kháu-bīn 口面 kháu-im 口音 kháu-thâu 口頭 kháu-thâu-ōe 口頭話 kó͘ 古 kó͘-chéⁿ/kó͘-chíⁿ 古井 kó͘-chéⁿ-chhiûⁿ/kó͘-chíⁿ-chhiûⁿ 古井牆 kó͘-kau 古交 kó͘-têng-khu 古亭區 kó͘-kim 古今 kó͘-tāi 古代 kó͘-tián 古典 kó͘-chheh 古冊 kó͘-phok 古博 kó͘-kok 古國 kó͘-pó 古堡 Kó͘-pa 古巴 kó͘-nî-kū-siàu 古年舊數 kó͘-koài/ku-koài 古怪 kó͘-koài-phiah 古怪癖 kó͘-ì 古意 kó͘-chá 古早 kó͘-chá-lâng 古早人 kó͘-chá-lē 古早例 kó͘-chá-chheh 古早冊 kó͘-chá-sî 古早時 kó͘-chá-mi̍h 古早物 kó͘-chá-hoe 古早花 kó͘-sî 古時 kó͘-le̍k 古曆 kó͘-goa̍t 古月 kó͘-goa̍t-kin/kó͘-goa̍t-kun 古月根 kó͘-pêng-iú 古朋友 kó͘-pán 古板 kó͘-chui 古椎 kó͘-phok 古樸 kó͘-khoán 古款 kó͘-phài 古派 kó͘-goán 古玩 kó͘-lé 古禮 kó͘-ló 古老 kó͘-láu-phauh/kó͘-ló-phok 古老博 kó͘-tì 古致 kó͘-tóng 古董 Kó͘-lân-keng 古蘭經 kó͘-chong 古裝 kó͘-khiat 古譎 kó͘-chek 古蹟 kó͘-to͘ 古都 kó͘-chui 古錐 kó͘-hong 古風 kó͘-khia̍t/kó͘-kia̍t 古黠 kó͘-khia̍t-ōe 古黠話 kó͘-kó͘ 古鼓 kù 句 kù-hō 句號 kù-tāu 句讀 kù-tāu-chheng 句讀清 kù-tiám 句點 khàu-pài 叩拜 khiò-siā/khò͘-siā 叩謝 khàu-thâu 叩頭 kiò 叫 kiò-bē-ìn 叫bē應 kiò-m̄-káⁿ 叫m̀穘 kiò-chò/kiò-chòe 叫做 kiò-oan-óng 叫冤枉 kiò-chhut 叫出 kiò-chhut-tang 叫出冬 kiàu-kiàu-lióng 叫叫嚷 kiò-miâ 叫名 kiò-hoah 叫喝 kiò-chhùi 叫嘴 kiò-thiⁿ-chiáu 叫天鳥 kiò-koaⁿ-chhôe/kiò-koaⁿ-chhê 叫官箠 kiò-kheh 叫客 kiò-chō 叫座 kiò-ìn 叫應 kiò-kiù-lâng 叫救人 kiò-kiù-hō͘ 叫救護 kiò-sī 叫是 kiò-keⁿ/kiò-kiⁿ 叫更 kiò-hoaⁿ-hí 叫歡喜 kiò-bí 叫米 kiò-cheng-sîn/kiò-chheng-sîn 叫精神 kiò-sńg-ê 叫耍個 kiò-siaⁿ 叫聲 kiò-khó͘ 叫苦 kiò-chhài 叫菜 kiò--khí-lâi 叫起來 kiò-chhéⁿ/kiò-chhíⁿ 叫醒 kiò-kim-kó͘ 叫金鼓 kiò-lêng 叫鈴 kiò-cheng 叫鐘 kiò-mn̂g 叫門 kiò-tīn 叫陣 kiò-tiān-ōe 叫電話 kiò-hûn 叫魂 khó 可 khó-jîn 可人 khó-í 可以 khó-pōe 可佩 khó-sìn 可信 khó-siong 可傷 khó-chhú 可取 khó-kháu 可口 khó-hí 可喜 khó-ka 可嘉 khó-phàⁿ 可怕 khó-thí 可恥 khó-hīn/khó-hūn 可恨 khó-pi 可悲 khó-sioh 可惜 khó͘-ò͘/khó-ò͘/khó-ò͘ⁿ/khó͘-òⁿ/khó͘-ò͘ⁿ 可惡 khó-náu 可惱 khó-sióng-jî-ti 可想而知 khó-ài 可愛 khó-liân-tāi/khó-lîn-tāi 可憐代 khó-kèng 可敬 khó-lo̍k 可樂 khó-pí 可比 khó-iông-sèng 可溶性 khó-jiân-sèng 可燃性 khó-ùi 可畏 khó-gî 可疑 khó-chhiò 可笑 khó-lêng 可能 khó-lêng-sèng 可能性 khó͘-lân-keng 可蘭經 khó-hêng 可行 khó-kiàn 可見 khó-koan 可觀 khó-tho̍k 可讀 khó-kùi 可貴 khó-khò 可靠 khó-khò-sèng 可靠性 khó-kiaⁿ 可驚 koh/kok 各 kok-lâng 各人 kok-ūi 各位 kok-kok 各國 kok-tē/kok-tōe 各地 kok-sek-kok-iūⁿ 各式各樣 kok-pih 各憋 kok-hong-bīn 各方面 koh-iūⁿ 各樣 kok-kài 各界 kok-chióng 各種 kok-chū 各自 kok-hâng 各行 kok-hêng-kî-sī 各行其是 kah-lâng-ê 合人個 kap-chheh 合冊 kap-chheh-chóa 合冊紙 kah-chham/kap-chham 合參 kap-pâng/ka̍p-pâng 合房 kah-kòa 合掛 kah-chhah 合插 kah-kéng 合景 kah-ki 合枝 kap-chúi 合水 kap-lâu 合流 kap-káng 合港 kap-kài 合界 kah-ba̍k 合目 kap-sòaⁿ 合線 kap-choa̍h 合縒 kap-phāng 合縫 kah-sek 合色 kap-io̍h 合藥 kap-io̍h-á 合藥仔 kap-hó͘-io̍h 合虎藥 kap-chōa 合迣 kiat 吉 kiat-teng-thâng/kiat-teng-thâng 吉丁蟲 kiat-tiāu 吉兆 kiat-hiong 吉凶 kiat-lī 吉利 kiat-ji̍t 吉日 Kiat-lîm 吉林 kiat-siông 吉祥 ka-po̍k-mî 吉貝棉 Kiat-liông-pho 吉隆坡 kun 君 kun-chú 君主 kun-chú 君子 kun-chú-chhiū 君子樹 kun-chú-chha̍t 君子賊 kâm-tûn 含唇 kâⁿ-tè-chò/kâⁿ-tè-chòe 含塊做 ki 吱 ki-sut-á 吱蟀仔 khip 吸 khip-ji̍p 吸入 khip-chhú 吸取 khip-tîn-khí 吸塵器 khip-ín 吸引 khip-ín-lâng 吸引人 khip-ín-la̍t/khip-ín-le̍k 吸引力 khip-siu 吸收 khip-to̍k 吸毒 khip-khì 吸氣 khip-chúi 吸水 khip-chúi-ki 吸水機 khip-kōaⁿ 吸汗 khip-iû-ki 吸油機 khip-ian 吸煙 khip-chio̍h 吸石 kiuh-hun 吸薰 khip-hoeh/khip-huih 吸血 khip-hiat-kúi 吸血鬼 khip-thih 吸鐵 khip-hù 吸附 khip-im 吸音 khip-hong-hî/khip-hong-hû 吸風魚 kò 告 kò-chi̍t-tōaⁿ-lo̍h 告一段落 kò-tó-tńg 告倒轉 kò-pia̍t 告別 kò-pia̍t-sek 告別式 kò-kip 告急 kò-ùi 告慰 kò-hoat 告發 kò-pe̍k 告白 kò-ti 告知 kò͘-sī/kò-sī/kò-sī 告示 kò-sò͘ 告訴 kò-sò͘-nái-lūn 告訴乃論 kò-kài 告誡 kò-tāi 告貸 kò-iâⁿ 告贏 kò-su 告輸 kò-sî 告辭 koa-koa-kiò 呱呱叫 kho͘-si-á 呼si-5- kho͘-óa-lâi 呼倚來 kho͘-le-lah 呼列拉 kho͘-eh 呼呃 kho͘-su-á 呼哨仔 kho͘-ù-á/kho͘-uh-á 呼噎仔 kho͘-sái-eh 呼屎呃 kho͘-pi-á 呼觱仔 kho͘-ke/kho͘-koe 呼雞 kám 咁 kám-hó 咁好 kám-àn-ne 咁按呢 kám-ē 咁會 kám-ū-iáⁿ 咁有影 ka-ka-á 咖咖仔 ka-lí 咖哩 ka-pi 咖啡 ka-pi-in 咖啡因 ka-pi-ok 咖啡屋 ka-pi-tiàm 咖啡店 ka-pi-thiaⁿ 咖啡廳 ka-pi-sek 咖啡色 ka-lí-hún 咖喱粉 kā 咬 kā--leh 咬leh kā-siū 咬siū kā-lâng-káu 咬人狗 kā-lâng-niau 咬人貓 kā-kâiⁿ 咬個 kā-chhùi 咬嘴 kā-chhùi-khí-kin/kā-chhùi-khí-kun 咬嘴齒根 kā-lī 咬字 kā-tiāⁿ 咬定 kā-chńg-kah 咬指甲 kā-kin/kā-kun 咬根 kā-tiâu-tiâu 咬椆椆 kā-sí-sí 咬死死 kā-gê 咬牙 kā-káu 咬狗 kā-kam 咬甘 kā-phòa 咬破 kā-phòa-pò͘ 咬破布 kā-kûn 咬群 kā-chi̍h 咬舌 kā-phang 咬芳 kā-im 咬音 kā-chia̍h 咬食 kā-khí 咬齒 keh/koh 咯 keh-keh 咯咯 kha̍k-hông/kha̍k-âng 咯紅 kha̍k-hoeh/kha̍k-huih 咯血 khù-khù-sàu 咳咳嗽 ka-chhiùⁿ 咳啾 khâm-khe̍h 咳喀 ka-sàu 咳嗽 ka-cha̍k 咳浞 kiaⁿ-pan 哀班 ko 哥 Ko-lûn-pí-a 哥倫比亞 ko--ko 哥哥 Ko-pún-ha-kin/Ko-pún-ha-kun 哥本哈根 khàu 哭 khàu-iau 哭iau khàu-kah-thî 哭佮啼 khàu-chhan 哭呻 khàu-hiⁿ 哭哼 khàu-chhoeh/khàu-chheh 哭啜 khok-song-tiōng 哭喪杖 khàu-âu 哭嚎 khok-san-tiōng 哭山杖 khàu-chhoeh 哭慼 khàu-tâu 哭投 khàu-sí-lōa--lâng 哭死賴人 khàu-pē 哭父 khàu-pē 哭爸 khàu-thiàⁿ 哭痛 khàu-tok-sià 哭篤舍 khàu-siaⁿ 哭聲 khàu-khó͘ 哭苦 khàu-sò͘ 哭訴 khàu-lōa 哭賴 kíⁿ-kui 哽-月 kéⁿ-kui 哽kui kéⁿ-tio̍h 哽著 khé 啟 khé-sū 啟事 khé-tōng 啟動 Khé-tek-ki-tiûⁿ 啟德機場 khé-bêng 啟明 khé-bêng-chheⁿ/khé-bêng-chhiⁿ 啟明星 khé-iōng 啟用 khé-hoat 啟發 khé-sī 啟示 khé-hâng 啟航 khé-bông 啟蒙 khām-sàu 喊嗽 khòe 喫 khè-koe-chí/khòe-koe-chí 喫瓜子 khiâu 喬 khiâu-tiàu 喬吊 khiâu-bo̍k 喬木 khiâu-khó͘ 喬苦 kiâu-chong 喬裝

lap-kha̍p 凹磕 lap-kiàⁿ 凹鏡 lia̍t 列 lia̍t-ūi 列位 lia̍t-ji̍p 列入 lia̍t-chhut 列出 lia̍t-ìn 列印 lia̍t-kok 列國 Lia̍t-lêng 列寧 lia̍t-tó 列島 lia̍t-se̍k 列席 lia̍t-kiông 列強 lia̍t-ûi 列為 lia̍t-chó͘ 列祖 lia̍t-kí/lia̍t-kú 列舉 lia̍t-kí-bē-liáu/lia̍t-kú-bōe-liáu 列舉bē了 lia̍t-pió 列表 lia̍t-chhia 列車 lia̍t-tūi 列隊 lāi/lī 利 lī-siāng-lī/lī-siōng-lī 利上利 lī-siāng-ka-lī/lī-siōng-ka-lī 利上加利 lāi-á-chîⁿ 利仔錢 lī-tá 利他 lī-piān 利便 lāi-to 利刀 lāi-koah 利割 lāi-kiàm-kiàm 利劍劍 lī-kháu 利口 lāi-khì/lī-khì 利器 lī-chú 利子 lī-hāi-koan-hē 利害關係 lī-jiō 利尿 lī-jiō-che 利尿劑 lī-kí 利己 lī-chhī 利市 lī-pè 利弊 lī-tit 利得 lāi-sit/lī-sek 利息 lī-î/lī-û 利於 lī-io̍k 利欲 Lī-pí-a 利比亞 lī-chúi/lī-súi/lī-súi 利水 lī-lâu 利流 lī-lu̍t 利率 lī-iōng 利用 lī-iōng-hòe-bu̍t 利用廢物 lī-iōng-ki-hōe 利用機會 lī-iōng-liâng-ki/lī-iōng-liông-ki 利用良機 lī-ek 利益 lī-ek-lâng 利益人 lī-sûn 利純 lāi-ká-lāi 利絞利 lī-pî 利脾 lī-iú 利誘 lī-lō͘ 利路 lāi-chîⁿ 利錢 lī-thâu 利頭 Lī-má 利馬 lâu-kià-lô͘ 劉寄奴 Lâu-pang 劉邦 la̍t/le̍k 力 le̍k-put-chiông-sim 力不從心 le̍k-khǹg 力勸 le̍k-tô͘ 力圖 le̍k-sū 力士 la̍t-bóe/la̍t-bé 力尾 la̍t-chúi 力水 le̍k-kiû 力求 le̍k-cheng 力爭 la̍t-chháu 力草 le̍k-hêng 力行 le̍k-liāng/le̍k-liōng 力量 la̍t-thâu 力頭 le̍k-hî/le̍k-hû 力魚 loa̍t-sì/loa̍t-sè 劣勢 ló͘ 努 ló͘-le̍k 努力 ló͘-khì 努氣 leh/le̍k 勒 le̍k-lēng 勒令 le̍k-hûn 勒痕 le̍k-ba̍k-bâi/lek-ba̍k-bâi 勒目眉 lek-sek/le̍k-sek 勒索 le̍k-sio̍k 勒贖 le̍k-bé 勒馬 le̍k-bé-soh 勒馬索 lô 勞 lô-chok 勞作 lô-pó 勞保 lô-pó-kio̍k 勞保局 lô-le̍k 勞力 Lô-le̍k-sū 勞力士 lô-tōng 勞動 lô-tōng-le̍k 勞動力 lô-bū 勞務 lô-ki-hoat 勞基法 lô-kang 勞工 lô-ia̍h 勞役 lô-sim 勞心 lô-hong 勞方 lô-gia̍p 勞業 lô-bîn 勞民 lô-hoân 勞煩 lô-lo̍k 勞碌 lô-lo̍k-miā 勞碌命 lô-sîn 勞神 lô-le̍k/lô-lūi 勞累 lô-khó͘ 勞苦 lô-chu 勞資 lô-kun 勞軍 lô-kà 勞駕 lē-chì 勵志 le̍k-miâ 匿名 lâm 南 lâm-hā 南下 Lâm-a 南亞 Lâm-kiaⁿ 南京 Lâm-kiaⁿ-tang-lō͘ 南京東路 lâm-chhek 南側 lâm--sì/lâm--sè/lâm-sì/lâm-sè 南勢 lâm-pak 南北 lâm-pak-kau 南北交 lâm-pak-hòe/lâm-pak-hè 南北貨 lâm-khu 南區 Lâm-tâi 南台 Lâm-soaⁿ 南山 Lâm-san-jîn-siū 南山人壽 Lâm-chng 南庄 Lâm-tâu 南投 Lâm-tâu-chhī 南投市 lâm-tâu-lâm 南投楠 Lâm-tâu-koān 南投縣 Lâm-su-lá-hu 南斯拉夫 lâm-hong 南方 Lâm-hong-ò 南方澳 lâm-pêng 南旁 Lâm-chhiong 南昌 lâm-ke̍k 南極 lâm-iûⁿ 南洋 lâm-iûⁿ-sam 南洋杉 Lâm-iûⁿ-kûn-tó 南洋群島 Lâm-hái 南海 Lâm-káng 南港 Lâm-káng-khu 南港區 Lâm-ò 南澳 lâm-ò-kam 南澳柑 lâm-pêng 南爿 lâm-toan 南端 lâm-tek 南竹 lâm-koán 南管 lâm-ūi 南緯 Lâm-bí 南美 Lâm-bí-chiu 南美洲 lâm-tê 南茶 lâm-chôa 南蛇 lâm-bân-sin 南蠻辛 lâm-lō͘-eng 南路鷹 lâm-hôe-thih-lō͘ 南迴鐵路 lâm-pō͘ 南部 Lâm-mn̂g 南門 Lâm-khai 南開 Lâm-iông 南陽 Lâm-hui 南非 lâm-bīn 南面 Lâm-Hân 南韓 lâm-hong 南風 lâm-hong-thiⁿ 南風天 lâm-hong-gōng 南風戇 lâm-hong-chháu 南風草 lî 厘 lî-lî 厘厘 lî-téng 厘戥 lî-bí 厘米 lî-si 厘絲 lī-hāi 厲害 lī-hāi-pēⁿ/lī-hāi-pīⁿ 厲害病 lī-hāi-io̍h 厲害藥 lī-hêng 厲行 lēng 另 lēng-hôe 另回 lēng-gōa 另外 lēng-gōa-chia̍h 另外食 lēng-kang 另工 lēng-hong-bīn 另方面 lēng-ji̍t/lēng-li̍t 另日 lēng-hêng 另行 lēng-tēng 另訂 lēng-khí-lô͘-chàu 另起爐灶 Lū 呂 lī-sòng-kheh/lū-sòng-kheh 呂宋客 lo̍k-chhùi 咯嘴 lán 咱 lán-lâng 咱人 lán-ê 咱的 lán-chiâ-lâng 咱遮人 ló 咾 lòng 哢 lí-li-le-le 哩哩le-hl lî-lî-lap-lap 哩哩塌塌 lí-li-lu̍t-lu̍t 哩哩律律 lî-lî-lak-lak/lî-lî-làu-làu/lí-li-lo̍k-lo̍k 哩哩落落 lô-chhia 哪吒 liām 唸 liām-siâu 唸siâu liām-bāng-ōe 唸夢話 liām-chu 唸書 liām-ko-koat/liām-koa-koat 唸歌訣 liām-keng 唸經 liām-jû 唸茹 liām-koat 唸訣 liām-kōng 唸誆 là/lah 啦 lah-lah-tūi 啦啦隊 long 啷 lâm-lâm-chū-gí/lâm-lâm-chū-gú 喃喃自語 la-pa/là-pa/la-pah/lat-pah 喇叭 lah-pah-hoe 喇叭花 la-hi 喇嘻 la-thian 喇天 la-êng 喇榮 la-liâng 喇涼 la-liâng-ōe 喇涼話 la-le 喇絡 la-poah 喇缽 la-êng 喇閒 la-phé/la-phóe 喇 liāng-á 喨仔 lū 喻

máu-chhùi 卯嘴 mauh-chhùi-ê 卯嘴的 mauh-lo̍h-khì/mau-lo̍h-khù 卯落去 máu-khí 卯齒 miâ 名 miâ-chheh 名冊 miâ-hūn 名分 miâ-lia̍t 名列 miâ-lī 名利 miâ-hù-kî-si̍t 名副其實 miâ-kiò 名叫 miâ-toaⁿ 名單 miâ-sèⁿ/miâ-sìⁿ/miâ-sìⁿ 名姓 miâ-jī 名字 miâ-ka 名家 miâ-chiòng 名將 miâ-chhù 名次 miâ-khì 名氣 miâ-liû 名流 miâ-pâi 名牌 miâ-ba̍k 名目 miâ-phō͘ 名簿 miâ-siaⁿ 名聲 miâ-siaⁿ-tháu 名聲敁 miâ-siaⁿ-chin-tháu 名聲真tháu miâ-siaⁿ-tháu 名聲透 miâ-siaⁿ-thàu-sái 名聲透屎 miâ-tù 名著 miâ-hō 名號 miâ-giân 名言 miâ-kóng 名講 miâ-i 名醫 miâ-thâu 名頭 miâ-gia̍h 名額 miā-tiong 命中 miā-té-hó/miā-tóe-hó 命底好 miā-sò͘ 命數 miā-kin/miā-kun 命根 miā-si-á 命絲仔 miā-si-kin/miā-si-kun 命絲根 miā-me̍h 命脈 miā-po̍h 命薄 miā-tô͘ 命途 miā-ūn 命運 me-me-kiò 咩咩叫 ma 哞 mà-mà-háu 哞哞哮 mo͘-mo͘-khùn 哞哞睏 mai 哩 mn̄g 問 mn̄g-koàn 問卷 Mn̄g-koàn-tiāu-cha 問卷調查 mn̄g--tio̍h 問著 mn̄g-bāi 問覓 mn̄g-lō͘ 問路 mn̄g-tn̂g-mn̄g-té 問長問短 ma-chi̍t-siaⁿ 嗎一聲 mô͘-hui 嗎啡

naih-phīⁿ-á 凹鼻仔 ngó͘-á-hî/ngó͘-á-hû 午仔魚 ngó͘-hiu 午休 ngó͘-iā 午夜 ngó͘-sî-liân 午時蓮 ngó͘-sòaⁿ 午線 ngó͘-kan 午間 nn̄g 卵 nn̄g-jîn/nn̄g-lîn 卵仁 nn̄g-pau 卵包 nn̄g-tè 卵塊 nn̄g-bóe-á 卵尾仔 nn̄g-châu 卵巢 nn̄g-ū-hêng 卵有形 nn̄g-khak 卵殼 nn̄g-chheng 卵清 nn̄g-pe̍h 卵白 nn̄g-peh-chit 卵白質 nn̄g-toaⁿ 卵端 nn̄g-hún 卵粉 nn̄g-toaⁿ 卵蛋 nì-sìⁿ 吝嗇 nih-sihN-kúi/nì-sìⁿ-kúi 吝嗇鬼 ngô͘-hōng 吳鳳 ngô͘ 吾 ne/nî/nih 呢 nî-á 呢仔 nî-á-sòaⁿ 呢仔線 nî--ê 呢的 nî-sòaⁿ 呢線 nà-chi̍h 咋舌 ná 哪 ngia̍uh-ngia̍uh-liām 唁唁唸 ngiauh-kiauh 唁噭 ngāu-ngāu-liām/ngiāu-ngiāu-liām 喁喁唸

ǹg-thiⁿ-pó-iū 向天保佑 ǹg-bāng 向望 ǹg-gû 向牛 ǹg-iûⁿ 向羊 ǹg-tǹg 向頓

oa-á 哇仔 oa-chú 哇子 oa-ke/oa-koe 哇雞 oân 員 oân-kang 員工 oân-chhe 員差 Oân-lîm 員林 oân-kéng 員警ōe-it-put-lī 劃一不二 ōe-chhut 劃出 ōe-hun 劃分 ōe-tēng 劃定 ōe-sî-tāi 劃時代 ōe-kui 劃歸 ōe-hoat 劃法 ōa-chheng 劃清 ōe-chheng-kài-sòaⁿ 劃清界線 ōe-kài/u̍ih-kài 劃界

phòng-jī 凸字 phòng-kiàⁿ 凸鏡 phòng-bīn-kiàⁿ 凸面鏡 pun-siū 分siū pun-ê 分個 pun-ke-hóe/pun-ke-hé 分傢伙 pun-kong-piáⁿ 分公餅 pun-chhe-lâu 分叉流 pun-kiáⁿ 分囝 pun-ke-hóe/pun-ke-hé 分家伙 pun-pêⁿ/pun-pîⁿ 分平 pun-tiuⁿ 分張 pun-phoe--ê 分批的 pun-phiⁿ 分抨 pun-phiⁿ/pun-pheⁿ 分摒 pun-chúi 分水 pun-chhe-lâu 分汊流 pun-chàu 分灶 pun-ê 分的 pun-âng-lī 分紅利 pun-kó͘ 分股 pun-niū 分讓 pun-châi-sán 分財產 pun-lō͘ 分路 pun-tō 分道 pun-tō-chhùi 分道嘴 pun-khui-khiā 分開khiā pun-khui-chia̍h 分開食 pun-chia̍h 分食 pun-pn̄g 分飯 pun-piáⁿ 分餅 phut 刜 phut-chháu 刜草 phàn/phòaⁿ 判 phòaⁿ-lē 判例 phòaⁿ-hêng 判刑 phòaⁿ-koaⁿ 判官 phòaⁿ-tēng 判定 phòaⁿ-toàn 判斷 phòaⁿ-àn 判案 phòaⁿ-koat 判決 phòaⁿ-koat-su 判決書 pa̍t 別 pia̍t-sè 別世 pa̍t-lâng 別人 pa̍t-ūi 別位 pa̍t-ūi-bô 別位無 pa̍t-ê 別個 pia̍t-chhut-sim-chhâi 別出心裁 pa̍t-kòa 別卦 pia̍t-sū 別墅 pa̍t-sèⁿ 別姓 pa̍t-tè 別帶 pa̍t-chng-thâu 別庄頭 pa̍t-só͘-chāi 別所在 pa̍t-tah 別搭 pa̍t-ji̍t/pa̍t-li̍t 別日 pa̍t-iūⁿ 別樣 pa̍t-khoán 別款 pa̍t-phài 別派 pa̍t-ê-lâng 別的人 pa̍t-chióng 別種 pia̍t-chong 別莊 pia̍t-hō 別號 pa̍t-jiah 別跡 pia̍t-lī/pia̍t-lî 別離 pa̍t-hāng 別項 phòa-si/phò͘-si 剖屍 phòa-pêng 剖旁 phòa-khui 剖開 pak 剝 pak-kng-kng 剝光光 pak-siah/pak-siap 剝削 pak-tē-phôe/pak-tōe-phê 剝地皮 pak-toat 剝奪 peh-khak 剝殼 pak-phôe/pak-phê 剝皮 pak-phôe-iûⁿ/pak-phê-iûⁿ 剝皮羊 pak-phôe-hî/pak-phê-hû 剝皮魚 pak-theh-theh 剝裼裼 pak-cháu 剝走 pak-khui/peh-khui 剝開 pak-bīn-phôe/pak-bīn-phê 剝面皮 pak-kut 剝骨 pak-lut 剝黜 pu̍t 勃 pu̍t-pu̍t 勃勃 pu̍t-jiân 勃然 pau 包 pau-pa̍k 包pa̍k pau-á 包仔 pau-á-ê/pau-á-ôe 包仔鞋 pau-hóe-si̍t/pau-hé-si̍t 包伙食 pau-pó 包保 pau-siong-pò͘ 包傷布 pau-kong 包公 pau-chheh-chóa 包冊紙 pau-hâm 包含 pau-siong/pau-siang 包商 pau-ûi 包圍 pau-kîⁿ 包墘 pau-iông 包容 pau-hong 包封 pau-kang 包工 pau-pì 包庇 pau-siuⁿ 包廂 pau-chhau 包抄 pau-koat 包括 pau-ōaⁿ 包換 pau-lám 包攬 pau-lám-bóe/pau-lám-bé 包攬尾 pau-goe̍h/pau-ge̍h 包月 pau-ki 包機 pau-sí 包死 pau-koat 包決 pau-hâm 包涵 pau-iōng 包用 pau-phôe/pau-phê 包皮 pau-phôe-chóa/pau-phê-chóa 包皮紙 pau-chióng-tê 包種茶 pau-sit-thâu 包穡頭 pau-ún 包穩 pau-chóa 包紙 pau-chat 包紮 pau-lô-bān-siōng 包羅萬象 pau-pak 包腹 pau-chûn 包船 pau-keng 包莖 pau-hio̍h-thâng 包葉蟲 pau-sui 包蓑 pau-ho̍k 包袱 pau-chong 包裝 pau-chong-chóa 包裝紙 pau-kó/pau-kó͘ 包裹 pau-iâⁿ 包贏 pau--khí-lâi 包起來 pau-chhia 包車 pau-su 包輸 pau-pān 包辦 pau-i 包醫 pau-siau 包銷 pau-niá 包領 pau-thâu 包頭 pau-thâu-kin/pau-thâu-kun 包頭巾 pau-thâu-pe̍h 包頭白 pau-chia̍h-chhēng 包食穿 pau-pn̄g 包飯 pau-chhī 包飼 pau-āⁿ 包餡 pû 匏 pû-á 匏仔 pû-hia 匏桸 pí-siú 匕首 pak 北 pak-siāng/pak-siōng 北上 Pak-kiaⁿ-tāi-ha̍k 北京大學 pak-á 北仔 pak-á-phiah 北仔癖 Pak-á-ōe 北仔話 pak-á-piáⁿ 北仔餅 pak-hoa̍h 北伐 pak--sì/pak--sè/pak-sì/pak-sè 北勢 pak-khu 北區 pak-pòaⁿ-kiû 北半球 Pak-po͘ 北埔 Pak-tāi 北大 Pak-tōa-se-iûⁿ 北大西洋 Pak-gî 北宜 pak-hōaⁿ 北岸 Pak-chhī 北市 pak-tài 北帶 Pak-pêng 北平 Pak-tâu 北投 Pak-tâu-khu 北投區 Pak-táu 北斗 pak-táu-chheⁿ/pak-táu-chhiⁿ 北斗星 pak-hong 北方 pak-pêng 北旁 Pak-ke̍k 北極 Pak-au 北歐 Pak-hái 北海 pak-hái-hōaⁿ 北海岸 Pak-hái-tō 北海道 Pak-káng 北港 Pak-káng-khe/Pak-káng-khoe 北港溪 pak-un-tài 北溫帶 pak-pêng 北爿 pak-koán 北管 pak-koán-hì 北管戲 Pak-iok 北約 pak-hūi 北緯 Pak-koān 北縣 Pak-bí 北美 Pak-bí-chiu 北美洲 pak-chhang 北蔥 pak-pō͘ 北部 Pak-i 北醫 Pak-mn̂g 北門 Pak-hui 北非 pak-bīn 北面 Pak-Hân 北韓 pak-téng 北頂 pak-téng-lâng 北頂人 pak-téng-ōe 北頂話 pak-hong 北風 pak-bé 北馬 pak-ah 北鴨 pak-iāu 北鷂 piak-kó͘ 北鼓 phit 匹 phit-ngó͘ 匹偶 phit-te̍k 匹敵 phit-phòe/phit-phè 匹配 phit-thâu 匹頭 pián 匾 pòaⁿ 半 pòaⁿ-chhit-thô/pòaⁿ-thit-thô 半chhit-thô pòaⁿ-iau-pá 半iau飽 pòaⁿ-iau-gō 半iau餓 pòaⁿ-the-tó 半the倒 臥虒|pòaⁿ-the-tó 半|臥虒 poàn-teng/pòaⁿ-teng/pòaⁿ-teng/poàn-teng 半丁 pòaⁿ-chiūⁿ-á 半上仔 pòaⁿ-chiūⁿ-lō͘-ē 半上路下 pòaⁿ-sì-lâng 半世人 pòaⁿ-sì-tāi-lâng 半世代人 pòaⁿ-tiong-tn̂g 半中剸 pòaⁿ-tiong-ng 半中央 pòaⁿ-tiong-nôa 半中欄 pòaⁿ-tiong-tn̂g 半中段 pòaⁿ-tiong-chām 半中站 pòaⁿ-tiong-lî-tn̂g 半中而剸 pòaⁿ-tiong-io 半中腰 pòaⁿ-tiong-tô͘ 半中途 poàn-sian 半仙 pòaⁿ-hóng-á 半仿仔 pòaⁿ-sìn-gî 半信疑 pòaⁿ-kó͘-goe̍h/pòaⁿ-kó͘-ge̍h 半個月 pòaⁿ-tó-chúi 半倒水 pòaⁿ-kè 半價 pòaⁿ-tang 半冬 pòaⁿ-ta 半凋 pòaⁿ-tn̂g 半剸 pòaⁿ-tn̂g-hioh 半剸歇 pòaⁿ-thīn-thōng 半叮噹 pòaⁿ-tiàu 半吊 pòaⁿ-thun-thò͘ 半吞吐 pòaⁿ-kiáⁿ 半囝 pòaⁿ-îⁿ 半圓 pòaⁿ-chē-í 半坐椅 poàn-hā 半夏 pòaⁿ-thiⁿ 半天 pòaⁿ-thiⁿ-á 半天仔 poàn-thian-lûi 半天雷 poàn-thian-hui 半天飛 pòaⁿ-thiⁿ-chiáu 半天鳥 pòaⁿ-kan-tiong 半奸忠 poàn-chú 半子 pòaⁿ-kùi-khó 半季考 pòaⁿ-tō-thé 半導體 pòaⁿ-sió-sí 半小死 pòaⁿ-soaⁿ 半山 poàn-tó 半島 pòaⁿ-niá 半嶺 pòaⁿ-kang 半工 pòaⁿ-nî-âng 半年紅 pòaⁿ-kiâng-boeh 半強欲 pòaⁿ-kèng 半徑 pòaⁿ-sim-sek 半心適 pòaⁿ-khám 半憨 pòaⁿ-gōng-tiāⁿ 半戇定 pòaⁿ-táⁿ 半打 pòaⁿ-e-the 半挨推 pòaⁿ-lám-phû 半攬浮 pòaⁿ-ki-liân 半支蓮 pòaⁿ-sò͘ 半數 pòaⁿ-sin 半新 pòaⁿ-sin-kū 半新舊 pòaⁿ-pêng 半旁 pòaⁿ-pêng-thiⁿ 半旁天 poàn-kî 半旗 pòaⁿ-ji̍t/pòaⁿ-li̍t 半日 pòaⁿ-bêng-pòaⁿ-àm 半明半暗 pòaⁿ-tàu-á 半晝仔 pòaⁿ-po͘ 半晡 pòaⁿ-mê/pòaⁿ-mî 半暝 pòaⁿ-mê-pòaⁿ/pòaⁿ-mî-pòaⁿ 半暝半 pòaⁿ-mê-āu/pòaⁿ-mî-āu 半暝後 pòaⁿ-mê-goe̍h/pòaⁿ-mî-ge̍h 半暝月 pòaⁿ-goe̍h-li̍t/pòaⁿ-ge̍h-li̍t 半月日 pòaⁿ-ki-liân 半枝蓮 pòaⁿ-tháng-sai 半桶司 pòaⁿ-tháng-sái 半桶屎 pòaⁿ-tháng-sai 半桶師 pòaⁿ-tháng-chúi 半桶水 pòaⁿ-tháng-hia 半桶靴 pòaⁿ-tiâu-khùi 半條氣 pòaⁿ-lâu 半樓 pòaⁿ-lâu-á 半樓仔 pòaⁿ-koe̍h 半橛 pòaⁿ-khám 半歁 pòaⁿ-sí 半死 pòaⁿ-tîm-phû 半沉浮 pòaⁿ-phû-tîm 半浮沉 pòaⁿ-tâm-ta 半澹凋 pòaⁿ-o͘-pe̍h 半烏白 pòaⁿ-se̍k 半熟 pòaⁿ-sio-léng 半燒冷 pòaⁿ-pêng 半爿 pòaⁿ-pêng-thiⁿ 半爿天 pòaⁿ-pêng-hî/pòaⁿ-pêng-hû 半爿魚 pòaⁿ-chhiûⁿ-á 半牆仔 pòaⁿ-kiû 半球 poàn-seng 半生 pòaⁿ-chheⁿ-bīn-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-bīn-se̍k 半生拉熟 pòaⁿ-chheⁿ-hâuⁿ/pòaⁿ-chhiⁿ-hâuⁿ 半生殽 pòaⁿ-chheⁿ-sek/pòaⁿ-chhiⁿ-sek/pòaⁿ-chheⁿ-se̍k/pòaⁿ-chhiⁿ-se̍k 半生熟 pòaⁿ-sán 半產 pòaⁿ-lâm-iûⁿ 半男陽 pòaⁿ-hoan 半番 poàn-pēⁿ/poàn-pīⁿ 半病 pòaⁿ-siáu 半痟 pòaⁿ-tian-gōng 半癲戇 pòaⁿ-pe̍h 半白 pòaⁿ-pah 半百 pòaⁿ-ba̍k-khui-khoeh 半目開瞎 pòaⁿ-khùn-chhéⁿ/pòaⁿ-khùn-chhíⁿ 半睏醒 pòaⁿ-ngē-nńg/pòaⁿ-ngī-nńg 半硬軟 pòaⁿ-phiò 半票 pòaⁿ-chām 半站 pòaⁿ-chat 半節 pòaⁿ-pòa-ki 半簸箕 pòaⁿ-lâm-hâⁿ/pòaⁿ-liâm-hâⁿ 半簾懸 pòaⁿ-lám-phû 半籠浮 pòaⁿ-láng-bí 半籠米 pòaⁿ-cheng-gōng 半精戇 pòa-chiaⁿ-pe̍h/pòaⁿ-cheng-pe̍h 半精白 pòaⁿ-chiaⁿ-bah 半精肉 pòaⁿ-chiaⁿ-pûi 半精肥 pòaⁿ-si 半絲 pòaⁿ-lāu-siàu 半老少 pòaⁿ-ló-lāu 半老老 pòaⁿ-sńg-chhiò 半耍笑 pòaⁿ-siaⁿ-pòaⁿ 半聲半 pòaⁿ-io 半腰 pòaⁿ-kū 半舊 pòaⁿ-kū-siùⁿ 半舊相 pòaⁿ-kū-lo̍h 半舊落 pòaⁿ-chhó-khái 半草楷 pòaⁿ-kiâⁿ-cháu 半行走 pòaⁿ-kiūⁿ-nńg 半謽軟 pòaⁿ-bē-pòaⁿ-sàng 半買半送 pòaⁿ-chhiah-pe̍h 半赤白 pòaⁿ-chhiah-bah 半赤肉 pòaⁿ-chhiah-pûi 半赤肥 pòaⁿ-kūi 半跪 pòaⁿ-lō͘ 半路 pòaⁿ-lō͘-sai 半路司 pòaⁿ-lō͘-sai 半路師 pòaⁿ-lō͘-sí 半路死 pòaⁿ-sin 半身 poàn-sin-put-sūi 半身不 pòaⁿ-sin-siōng 半身像 pòaⁿ-theⁿ-tó 半躺倒 pòaⁿ-chài 半載 pòaⁿ-tô͘ 半途 pòaⁿ-tô͘-jî-hùi 半途而廢 piàn-sūi/poàn-sūi 半遂 pòaⁿ-piⁿ-liân 半邊蓮 pòaⁿ-chùi 半醉 pòaⁿ-chhéⁿ-pòaⁿ-khùn/pòaⁿ-chhíⁿ-pòaⁿ-khùn 半醒半睏 pòaⁿ-chhéⁿ-bîn/pòaⁿ-chhíⁿ-bîn 半醒眠 pòaⁿ-tn̂g-m̄-chiâⁿ-té 半長m̀磽巡 pòaⁿ-tn̂g-té 半長短 pòaⁿ-iam-iûⁿ 半陰陽 pòaⁿ-hia 半靴 pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ 半頭生 pòaⁿ-thâu-chheⁿ/pòaⁿ-thâu-chhiⁿ 半頭青 pòaⁿ-thâu-hong 半頭風 pòaⁿ-chia̍h-thit 半食thit pòaⁿ-chia̍h-gō 半食餓 pòaⁿ-pá 半飽 pòaⁿ-kiâm-chiáⁿ 半鹹chiáⁿ pòaⁿ-tiám-cheng 半點鐘 piàn-sūi 半 pi 卑 pi-hā 卑下 Pi-lâm 卑南 pi-bî 卑微 pi-chiān 卑賤 pi-phí 卑鄙 phoah/phok/poh 博 poa̍h-kiáu 博儌 poa̍h-kiáu-sian 博儌仙 poa̍h-kiáu-hàn 博儌漢 poa̍h-kiáu-kha 博儌腳 phok-chhú 博取 phok-sū 博士 phok-sū-phok 博士博 phok-sū-pan 博士班 poa̍h-tōa-kiáu 博大儌 phok-kiat 博孑 poh-jī-ūn/poh-lī-ūn 博字運 phok-ha̍k 博學 phoh-tiāⁿ 博定 poa̍h-sèⁿ-miā 博性命 phok-ài 博愛 poa̍h-pháiⁿ-kiáu 博歹儌 phok-bu̍t 博物 phok-bu̍t-koán 博物館 phok-bûn 博聞 poa̍h-lō͘-kiáu 博路儌 phok-ngá 博雅 poh-bīn 博面 poh 卜 pok-kòa 卜卦 pok-kòa-sian 卜卦先 péng-chhiò 反chhiò péng-khioh-chhiò 反khioh笑 péng-siū 反siū péng-lâi-péng-khì/péng-lâi-péng-khù 反來反去 péng-chhng 反倉 péng-chheh 反冊 péng-chhut-péng-li̍p 反出反入 péng-thán-chhiò 反坦笑 péng-thán-khap 反坦蓋 péng-thán-phak 反坦覆 péng-sin 反新 péng-toh 反桌 péng-pêng 反爿 péng-káu-á 反狗仔 péng-pe̍h-jîn 反白仁 péng-pe̍h-kâiⁿ 反白個 péng-pe̍h-ba̍k 反白目 péng-tō͘-soa 反肚痧 péng-ūi 反胃 péng-chi̍h-koan 反舌關 péng-chûn 反船 péng-khap 反蓋 péng-tîn 反藤 péng-phak 反覆 péng-bē/péng-bōe 反賣 péng-sin 反身 péng-chhia 反車 péng-liàn-tńg 反輦轉 poān-loān 叛亂 poān-peng 叛兵 poān-kok 叛國 poān-chiòng 叛將 poān-kàu 叛教 poān-pōe 叛背 poān-pián 叛變 poān-kun 叛軍 poān-ge̍k 叛逆 poān-kut 叛骨 pa 叭 phùi/thò͘/thó͘ 吐 pūi 吠 pūi-siaⁿ-pūi-iáⁿ 吠聲吠影 pa-láu-hî/pa-láu-hû 吧咾魚 phǹg-phǹg-kiò 呯呯叫 phùi-sak 呸sak phùi-chhùi-nōa 呸嘴瀾 phùi-nōa 呸瀾 phùi-thâm 呸痰 phùi-pe̍h-nōa 呸白瀾 phùi-chhàu-nōa 呸臭瀾 phùi-hoeh/phùi-huih 呸血 phùi-bīn 呸面 phut-phut-thiàu 咈咈跳 phín 品 phín-á 品仔 phín-á-mo̍͘h 品仔膜 phín-kong 品功 phín-sì-thâu/phín-sè-thâu 品勢頭 phín-miâ 品名 phín-siông 品嘗 phín-ha̍k-kiam-iu 品學兼優 phín-pó 品寶 phín-tek 品德 phín-phóng 品捧 phín-bêng 品明 phín-ū-chîⁿ 品有錢 phín-pâi 品牌 phín-ba̍k 品目 phín-óaⁿ 品碗 phín-chéng 品種 phín-koán 品管 phín-kip 品級 phín-bêng 品茗 phín-hēng 品行 phín-phêng 品評 phín-māu 品貌 phín-chit 品質 phín-lūi 品類 phín-lô͘-môa 品鱸鰻 phuh 哱 phuh-phuh-chhoán/phu̍h-phu̍h-chhoán 哱哱喘 phuh-soa-io̍h 哱痧藥 pō͘ 哺 pō͘-io̍k 哺育 pō͘-chi̍h 哺舌 pō͘-chia̍h 哺食 pō͘-khí 哺齒 phōng-phōng-chhi 唪唪嗤 pi 啡 pe-á/pi-á 啡仔 pi-á 啡子 phia̍k-phia̍k-tân 啪啪霆 pe̍k-le̍k 啪靂

san-tî/san-tû 刪除 seh/soa/soat 刷 seh-sin 刷新 siah 削 siah--lâng 削人 siah-to 削刀 siah-siah-kiò 削削叫 siah-ko͘-ki 削孤枝 siah-jio̍k 削弱 siah-kiám 削減 siah-phôe/siah-phê 削皮 siah-phôe-hî/siah-phê-hû 削皮魚 siah-tek-chìⁿ 削竹箭 siah-bah 削肉 siah-keng 削肩 siah-bīn-chú-phôe/siah-bīn-chú-phê 削面子皮 sat 剎 sēng--lo̍h-lâi 剩落來 sīn-gia̍h 剩額 sīn-pn̄g 剩飯 sēng-î/sēng-û 剩餘 sán-tî/sán-tû 剷除 sèng 勝 sèng-jīm 勝任 sèng-lī 勝利 sèng-lī-chiá 勝利者 sèng-kǹg 勝券 sèng-tē/sèng-tōe 勝地 sèng-kéng 勝景 sèng-soàn 勝算 sèng-sò͘ 勝訴 sì/sè 勢 sì-le̍k/sè-le̍k 勢力 sì-chāi-pit-tit/sè-chāi-pit-tit 勢在必得 sì-chāi-pit-hêng/sè-chāi-pit-hêng 勢在必行 sì-chiòng/sè-chiòng 勢將 sì-só͘-lān-bián/sè-só͘-lān-bián 勢所難免 sì-kò͘/sè-kò͘ 勢故 sì-bīn/sè-bīn 勢面 sì-thâu/sè-thâu 勢頭 sia̍h 勺 sia̍h-á/sio̍h-á 勺仔 sî 匙 sî-á 匙仔 si̍p-pat-á 十八仔 si̍p-jī-hò͘ 十字互 si̍p-jī-chhé 十字扯 si̍p-jī-kè 十字架 si̍p-jī-gí/si̍p-jī-gú 十字語 si̍p-jī-lō͘/cha̍p-jī-lō͘ 十字路 si̍p-pán-á 十扳仔 siap-káu-li̍t-o͘ 卅九日烏 seng-ta̍t 升值 seng-ha̍k 升學 seng-ha̍k-chú-gī 升學主義 seng-koaⁿ 升官 seng-kî 升旗 seng-kî-tián-lé 升旗典禮 seng-keh 升格 seng-khong 升空 seng-téng-khó-chhì 升等考試 seng-kip 升級 seng-khí 升起 seng-chhian 升遷 seng-kàng 升降 seng-kàng-ki 升降機 seng-ko 升高 siāu 卲 sià 卸 sià-kê 卸kê sià-hā 卸下 sià-sì-chiūⁿ 卸世上 sià-sì-chèng 卸世眾 sià-jīm 卸任 sià-tàⁿ 卸擔 sià-chó͘-kong 卸祖公 sià-keng 卸肩 sià-chháu 卸草 sià-chong 卸裝 sià-hòe-té/sià-hè-tóe 卸貨底 sià-chek-jīm 卸責任 sià-sin-lī/sià-sin-lî 卸身離 sià-tiāⁿ/sià-tiàⁿ 卸錠 sià-lī-sin/sià-lî-sin 卸離身 sià-bīn-chú 卸面子 sià-thé-biān/sià-thé-bīn 卸體面 saⁿ-âⁿ 參âⁿ saⁿ-chhiō-bīn 參chhiō面 saⁿ-chim 參chim saⁿ-sòa 參sòa saⁿ-thàng 參thàng saⁿ-thīn 參thīn saⁿ-kâng/saⁿ-kāng 參仝 saⁿ-i-óa 參依倚 saⁿ-óa 參倚 saⁿ-óa-ūi 參倚位 saⁿ-óa-pn̄g 參倚傍 saⁿ-óa-kīn/saⁿ-óa-kūn 參倚近 saⁿ-chhut-lō͘ 參出路 saⁿ-khǹg 參勸 saⁿ-kap 參及 saⁿ-ha̍h 參合 saⁿ-tâng 參同 saⁿ-hó͘ 參唬 saⁿ-pò-saⁿ-hō 參報參號 sim-tè 參塊 saⁿ-kah 參夾 sim-pó-pó/som-pó-pó 參寶寶 saⁿ-pang-chān 參幫贊 saⁿ-phō 參抱 saⁿ-piàⁿ 參拚 saⁿ-pài 參拜 saⁿ-kióng 參拱 saⁿ-pat 參捌 saⁿ-ke̍h 參桀 saⁿ-hūn 參混 saⁿ-lām 參濫 saⁿ-lām-chham 參濫參 saⁿ-sià 參瀉 saⁿ-sià-hō-miā 參瀉號命 saⁿ-cheⁿ/saⁿ-chiⁿ/saⁿ-cheng 參爭 saⁿ-gió 參睨 saⁿ-chai 參知 saⁿ-hēng 參衒 saⁿ-chhin-chhiūⁿ 參親像 saⁿ-chèⁿ/saⁿ-chìⁿ 參諍 saⁿ-gio̍h 參謔 saⁿ-sè 參賽 saⁿ-thàn 參趁 saⁿ-su 參輸 saⁿ-su-iâⁿ 參輸贏 saⁿ-sî 參辭 saⁿ-liân-sòa 參連sòa saⁿ-lī/saⁿ-lî 參離 saⁿ-chia̍h-liâm 參食黏 saⁿ-thâi 參 siū-chè 受債 siū-siong 受傷 siū-hêng 受刑 siū-chè 受制 siū-bēng 受命 siū-úi-khut 受委屈 siū-īn 受孕 siū-hāi 受害 siū-hāi-lâng 受害人 siū-hāi-chiá 受害者 siū-khut 受屈 siū-hêng 受形 siū-sēng 受恿 siū-sēng-kiáⁿ 受恿囝 siū-hūi 受惠 siū-kà 受教 siū-to̍k 受毒 siū-khì 受氣 siū-chai/siū-che 受災 siū-chióng 受獎 siū-lí 受理 siū-ek 受益 siū-ek-jîn 受益人 siū-ek-hùi 受益費 siū-bôa 受磨 siū-cheng 受精 siū-chōe 受罪 siū-hoa̍t 受罰 siū-phèng 受聘 siū-khó͘ 受苦 siū-tio̍h 受著 siū-khui 受虧 siū-hùn 受訓 siū-thok 受託 siū-hóng-chiá 受訪者 siū-jio̍k 受辱 siū-kòe/siū-kè 受過 siū-hān 受限 siū-kò͘ 受雇 siū-lān 受難 siū-phiàn 受騙 sú-ha̍k 史學 sú-ka/sú-ke 史家 Sú-bi̍t-su 史密斯 sú-si̍t 史實 sú-liāu 史料 sú-chek 史蹟 Sú-ta̍t-lîm 史達林 sú-koán 史館 si/su 司 sai-á 司仔 sai-á-kang 司仔工 su-lēng 司令 su-lēng-tâi 司令台 su-lēng-koaⁿ 司令官 su-lēng-pō͘ 司令部 sai-hū 司傅 su-gî 司儀 sai-kong 司公 sai-kong-bō 司公帽 sai-kong-kha 司公腳 sai-kong-phâu 司公袍 sai-kong-ó 司公襖 sai-kong-giang 司公鈃 sai-kong-giang-á-hoe 司公鈃仔花 sai-kong-kè 司公髻 su-ki 司機 su-hoat 司法 su-hoat-koaⁿ 司法官 su-hoat-koân 司法權 su-hoat-kài 司法界 Su-hoat-pō͘ 司法部 Su-hoat-īⁿ 司法院 su-tiúⁿ 司長 Su-má 司馬 suh-kóng 吸管 si-jiō 哨尿 sàu-kak 哨角 so 唆 so-sú 唆使 so-lōng 唆弄 sau-siaⁿ 唦聲 siû-kè 售價 siû-chhut 售出 siû-phiò/siū-phiò 售票 siû-phiò-oân 售票員 siong-jîn 商人 siong-bū 商務 siong-bū-pō͘ 商務部 siong-phín 商品 siong-phín-hòa 商品化 siong-phín-phiau-sī 商品標示 siong-tiûⁿ 商場 siong-ka 商家 siong-choan 商專 siang-tián/siong-tián 商展 siong-tiàm 商店 siong-chêng 商情 siong-sò͘ 商數 siong-hōe 商會 siong-gia̍p 商業 siong-gia̍p-hòa 商業化 siong-gia̍p-khu 商業區 siong-phiau-koân/siong-piau-koân 商標權 siong-hoat 商法 siong-káng 商港 siong-iōng 商用 siong-kài 商界 siong-siā 商社 siong-kho 商科 siong-chit 商職 siong-chûn 商船 siong-hō 商號 siong-tèng 商訂 siong-thó 商討 siong-tâm 商談 siong-gī 商議 siong-ī 商譽 siong-liông 商量 siong-gîn/siong-gûn 商銀 siong-lio̍k 商陸 siong-tūi 商隊 sáⁿ/siahN/siáⁿ/siáng 啥 siáⁿ-mih 啥乜 siáⁿ-mih-lâng 啥乜人 siáⁿ-mih-khoán 啥乜款 siáⁿ-sū 啥事 siáⁿ-lâng 啥人 siáⁿ-lâng-chai 啥人知 siahN-tāi/siáⁿ-tāi 啥代 siáⁿ-pān-sì/siáⁿ-pān-sè 啥扮勢 siáⁿ-sî 啥時 siáⁿ-sî-chūn 啥時陣 siáⁿ-iūⁿ 啥樣 siáⁿ-khoán 啥款 siahN-pō͘ 啥步 sahN-mih/siáⁿ-mi̍h/siáⁿ-mn̍gh 啥物 siáⁿ-mi̍h-khoán 啥物款 siáⁿ-khang 啥空 siáⁿ-hòe/siáⁿ-hè 啥貨 siān-sū 善事 siān-jîn 善人 siān-ka 善加 Siān-hòa 善化 siān-tn̂g 善堂 siān-thāi 善待 siān-hiō 善後 siān-sim 善心 siān-ok 善惡 siān-ì 善意 siān-lâm 善男 siān-chiong 善終 siān-liâng/siān-liông 善良 siān-thâng-á 善蟲仔 siān-hēng 善行 sahN-sim-khùi 喢心氣 sahN-tio̍h-hong 喢著風 soān 喧 soan-hoa 喧嘩 soan-nāu 喧鬧 sng/song 喪 song-sū 喪事 sòng-bēng 喪命 song-hí-sū 喪喜事 sòng-sit 喪失 sng-hà 喪孝 song-ke 喪家 song-ho̍k 喪服 sng-soah 喪煞 sòng-seng 喪生 song-lé 喪禮 song-chòng 喪葬 sng-khau-soah 喪鬮煞 sā 嗄 sngh-phīⁿ 嗅鼻 siah 嗇 suh 嗍 suh-leng 嗍奶 soh-khùi/suh-khùi 嗍氣 soh-kōaⁿ/suh-kōaⁿ 嗍汗 suh-hun 嗍燻 suh-hoeh/soh-huih 嗍血

thap-ba̍k-ko͘ 凹目鮕 thap-thâu-chhia 凹頭推 thap-thâu-chai 凹頭栽 to 刀 to-á 刀仔 to-á-kiáⁿ 刀仔囝 to-á-chìⁿ 刀仔箭 to-siong-chháu/to-siang-chháu 刀傷草 to-chhùi 刀嘴 to-chí 刀子 to-bóe/to-bé 刀尾 to-niā 刀岭 to-pó͘-chhiú/to-pú-chhiú 刀斧手 to-sok 刀束 to-pán 刀板 to-pìⁿ/to-pèⁿ 刀柄 to-khak 刀殼 to-hûn 刀痕 to-chio̍h 刀石 to-tiam 刀砧 to-bah 刀肉 to-pōe 刀背 to-chit 刀脊 to-nî 刀蓮 to-tāu 刀豆 to-lō͘ 刀路 to-lō͘-chhim 刀路深 to-kheng 刀銎 to-mî/to-mê 刀鋩 to-siò/to-siù 刀鞘 to-siù 刀首 to-phiaⁿ 刀骿 to-hî/to-hû 刀魚 tiau 刁 tiau--lâng 刁人 tiau-kè 刁價 tiau-kó͘-tóng 刁古董 thiau-kang/thiau-kang/tiau-kang 刁工 thiàui-kò͘ 刁意 tiau-ì-kò͘ 刁意故 thiau-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì/tiau-kò͘-ì 刁故意 tiau-tn̄g 刁斷 thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân 刁蠻 tiau-nōa 刁賴 thiau-lân/thiau-lān/tiau-lân 刁難 tiau-lân--lâng 刁難人 tiau-khò 刁靠 thiau-bân/tiau-bân/tiau-bân/thiau-bân 刁頑 thiau-ah 刁鴨 tò-ka-chhut 到家齣 tò-chhiú-phang 到手芳 tok-tiāu 剁掉 tok-tn̄g 剁斷 tok-bah 剁肉 tok-thâu 剁頭 thì-kng-kng 剃光光 thì-kng-thâu 剃光頭 thì-chhùi-chhiu 剃嘴鬚 thì-thâu 剃頭 thì-thâu-to 剃頭刀 thì-thâu-sai-hū 剃頭師傅 thì-thâu-tiàm 剃頭店 thak-thek 剔剔 thak-chhùi-khí 剔嘴齒 thak-chí 剔指 thak-thek 剔斥 thak-sǹg-pôaⁿ 剔算盤 tńg-châi 剸臍 tāng/tōng 動 tōng-loān 動亂 tōng-jîn 動人 tōng-chok 動作 tōng-peng 動兵 tōng-to-peng 動刀兵 tōng-le̍k 動力 tōng-hiòng 動向 tōng-oân 動員 tōng-oân-lēng 動員令 tāng-thó͘ 動土 tōng-iông 動容 tāng-kang 動工 tōng-kan-ko/tāng-kan-ko 動干戈 tōng-sim 動心 tōng-chêng 動情 tōng-thài 動態 tāng-chhiú/tâng-chhiú 動手 tāng-chhiú-tāng-kha 動手動腳 tang-chhiú-su̍t 動手術 tāng-kûn-thâu 動拳頭 tāng-kûn-thâu-bó/tāng-kûn-thâu-bú 動拳頭母 tōng-iâu 動搖 tōng-si̍t-bu̍t 動植物 tōng-ki 動機 tâng-bú 動武 tōng-hóe/tōng-hé 動火 tōng-bu̍t 動物 tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 tōng-bu̍t-ha̍k 動物學 tōng-bu̍t-phiau-pún 動物標本 tōng-bu̍t-kài 動物界 tōng-sán 動產 tōng-iōng 動用 tōng-ōe 動畫 tōng-tōng 動盪 tāng-pit 動筆 tāng-chho͘-hoat 動粗法 tāng-thai-sîn 動胎神 tōng-lêng 動能 tōng-me̍h 動脈 tōng-me̍h-ngē-hòa/tōng-me̍h-ngī-hòa 動脈硬化 tāng-kha-chhiú 動腳手 tāng--tio̍h 動著 tōng-sû 動詞 tōng-gī 動議 tōng-sin 動身 tōng-lián-chhia 動輦車 tōng-tân 動霆 tōng-chēng 動靜 tāng-kó͘-ga̍k 動鼓樂 Toh 卓 Toh-lân 卓蘭 toh-khun 卓鯤 tho 叨 toh-chi̍t-ê 叨一個 tó-ūi 叨位 tiāu 召 tiàu-peng 召兵 tiàu-bō͘ 召募 tiàu-mn̄g 召問 tiàu-hoàn 召喚 tiàu-toaⁿ 召單 tiàu-hôe 召回 tiàu-kang-lâng 召工人 tiàu-teng 召燈 tiàu-kiàn 召見 tiàu-kiàⁿ 召鏡 tiàu-khai 召開 tiàu-chi̍p 召集 tiàu-chi̍p-jîn 召集人 teng 叮 tèng-chhùi-chi̍h 叮嘴舌 teng-lêng 叮嚀 teng-chiok 叮囑 tèng-ba̍k-chiu 叮目睭 tèng--tio̍h 叮著 tâi 台 tâi-siāng/tâi-siōng 台上 tâi-hā 台下 Tâi-tiong 台中 Tâi-tiong-chhī 台中市 Tâi-tiong-koān 台中縣 tâi-chêng/tâi-chiân 台前 Tâi-pak 台北 Tâi-pak-chhī 台北市 Tâi-pak-koān 台北縣 Tâi-lâm 台南 Tâi-lâm-chhī 台南市 Tâi-lâm-koān 台南縣 Tâi-siong 台商 tâi-khé 台啟 Tâi-tāi 台大 Tâi-tāi-i-īⁿ 台大醫院 tâi-pè 台幣 tâi-sek 台式 Tâi-bûn 台文 Tâi-tang 台東 Tâi-oân 台灣 Tâi-oân-lâng 台灣人 Tâi-oân-kiōng-hô-kok 台灣共和國 Tâi-oân-kok 台灣國 Tâi-oân-tāi-ha̍k 台灣大學 tâi-oân-sam 台灣杉 tâi-oân-chhêng 台灣榕 tâi-oân-chhiū 台灣樹 tâi-oân-kâu 台灣猴 Tâi-oân-to̍k-li̍p 台灣獨立 Tâi-oân-séng 台灣省 Tâi-oân-lô-má-jī 台灣羅馬字 Tâi-oân-ōe 台灣話 Tâi-oân-ōe-bûn 台灣話文 Tâi-oân-gí/Tâi-oân-gú 台灣語 Tâi-oân-gîn-hâng/Tâi-oân-gûn-hâng 台灣銀行 Tâi-oân-tiān-le̍k-kong-si 台灣電力公司 tâi-chiàu 台照 tâi-teng 台燈 Tâi-to̍k 台獨 Tâi-séng 台省 tâi-toan 台端 Tâi-thn̂g-kong-si 台糖公司 Tâi-liân-tóng 台聯黨 Tâi-se 台西 Tâi-sī 台視 tâi-sû 台詞 Tâi-gí/Tâi-gú 台語 Tâi-gí-lô-má-jī/Tâi-gú-lô-má-jī 台語羅馬字 Tâi-gîn/Tâi-gûn 台銀 tâi-kàm 台鑒 Tâi-tiān 台電 tâi-kà 台駕 toh 叼 toh-chi̍t-khoán 叼一款 toh-chi̍t-chióng 叼一種 toh-ūi 叼位 toh-lo̍h 叼落 tiàu/tiò 吊 tiàu-hông 吊hông tiàu-tāu 吊tāu tiàu-têng 吊亭 tiàu-tò-thâu 吊倒頭 tiàu-ka-lé 吊傀儡 tiàu-siong 吊傷 tiàu-tōa-tâng 吊大筒 tiàu-tòa 吊帶 tiàu-chhn̂g 吊床 tiàu-pín 吊扁 tiàu-sìⁿ 吊扇 tiàu-chhiú 吊手 tiàu-poe 吊杯 tiàu-kè 吊架 tiàu-thui 吊梯 tiàu-o͘ 吊槔 tiàu-o͘-chhìn 吊槔秤 tiàu-kiô 吊橋 tiàu-oai 吊歪 tiàu-sí 吊死 tiàu-to̍k 吊毒 tiàu-o͘ 吊烏 tiàu-teng 吊燈 tiàu-teng-khò͘ 吊燈褲 tiàu-sò 吊燥 tiàu-lô͘ 吊爐 tiàu-kâu 吊猴 tiàu-khoân 吊環 tiàu-pe̍h-jîn/tiàu-pe̍h-lîn 吊白仁 tiàu-pe̍h-ba̍k 吊白目 tiàu-lé 吊禮 tiàu-chhìn 吊秤 tiàu-khòng-ngó͘ 吊空五 tiàu-thang 吊窗 tiàu-si-thâng 吊絲蟲 tiàu-sòaⁿ 吊線 tiàu-tāu 吊脰 tiàu-tāu-kúi 吊脰鬼 tiàu-kha-soa 吊腳痧 tiàu-ko 吊膏 tiàu-lâng 吊膿 tiàu-io̍h 吊藥 tiàu-saⁿ 吊衫 tiàu-be̍h-tòa 吊襪帶 tiàu-kak 吊角 tiàu-kak-chōa 吊角逝 tiàu--khí-lâi 吊起來 tiàu-chhia 吊車 tiàu-chhia-bóe/tiàu-chhia-bé/tiàu-chhia-lián 吊車尾 tiàu-siau 吊銷 tiàu-siau-chip-chiàu 吊銷執照 tiàu-kiàⁿ 吊鏡 tiàu-cheng 吊鐘 tiàu-cheng-hoe 吊鐘花 tiàu-ām 吊頷 tiàu-kúi 吊鬼 tiàu-kúi-á 吊鬼仔 tiàu-tiáⁿ 吊鼎 tiàu-ńg 吊 tâng/tông 同 tông-sū 同事 tông-hiáng/tông-hióng 同享 tông-jîn 同仁 tâng-phōaⁿ 同伴 tông-ūi-sò͘ 同位素 tông-ūi-kak 同位角 tông-ūi-gí/tông-ūi-gú 同位語 tông-liâu 同僚 tông-le̍k-ha̍p-chok 同力合作 tông-hòa 同化 tông-chāi 同在 tông-tn̂g 同堂 tâng-sāi 同姒 tông-sèng 同姓 tâng-lī-ûn 同字勻 tâng-o̍h/tông-ha̍k/tông-o̍h/tông-ha̍k 同學 tông-ha̍k-hōe 同學會 tâng-oaⁿ 同安 tông-chong 同宗 tông-siok 同宿 tông-ki/tông-ku 同居 tông-se̍k 同席 tâng-nî 同年 tông-chhn̂g 同床 tông-chhn̂g-ī-bōng 同床異夢 tâng-sim 同心 tông-sim-hia̍p-le̍k 同心協力 tông-sim-ha̍p-ì 同心合意 tông-chì 同志 tông-sèng-loân 同性戀 tông-chêng 同情 tông-chêng-sim 同情心 tông-ì 同意 tông-ì-su 同意書 tông-kám 同感 tông-khèng 同慶 tâng-pâng/tông-pâng 同房 tông-cho̍k 同族 tâng-sî/tông-sî 同時 tông-kî 同期 tâng-thiāu 同柱 tông-gia̍p 同業 tông-gia̍p-kong-hōe 同業公會 tông-lo̍k 同樂 tông-lo̍k-boán-hōe 同樂晚會 tâng-iūⁿ 同樣 tông-kui-î-chīn 同歸於盡 tông-bó-ī-hū/tông-bú-ī-hū 同母異父 Tông-tī 同治 tông-tī-chháu 同治草 tông-hū-ī-bió 同父異母 tông-pan 同班 tông-lí 同理 tông-kam-kiōng-khó͘ 同甘共苦 tông-pēⁿ-siang-lîn/tông-pīⁿ-siong-lîn 同病相憐 tông-ê 同的 tông-bêng 同盟 tâng-thiāu 同祧 tông-chióng 同種 tông-chhong 同窗 tông-chhong-hōe 同窗會 tông-téng 同等 tông-téng-ha̍k-le̍k 同等學力 tông-pau 同胞 tông-pau-ī-hū 同胞異父 tông-chiu-kiōng-chè 同舟共濟 tông-hâng 同行 tông-hêng-tông-bēng 同行同命 tông-khim 同襟 tông-bô͘ 同謀 tông-pòe 同輩 tâng-tô͘ 同途 tông-chìn-thè/tông-chìn-thòe 同進退 tông-tō 同道 tâng-hiong/tông-hiong 同鄉 tông-hiong-hōe 同鄉會 tâng-mn̂g 同門 tâng-mn̂g-tiūⁿ 同門丈 tâng-mn̂g--ê 同門的 tông-im-ī-gī 同音異義 tông-lūi 同類 tâng-chê/tâng-chôe 同齊 tâng-chê-kiâⁿ/tâng-chôe-kiâⁿ 同齊行 thò͘-kah-làu 吐佮落 thó͘--chhut-lâi/thò͘--chhut-lâi 吐出來 thò͘-chhut-chin-chêng 吐出真情 thò͘-kiàm-kong 吐劍光 thò͘-che 吐劑 thò͘-eh 吐呃 thó͘-tōa-khùi 吐大氣 thò͘-tōa-ōe 吐大話 thò͘-leng 吐奶 thó͘-thóng-thâu 吐捅頭 thò͘-pún 吐本 thò͘-khì/thò͘-khùi/thó͘-khùi 吐氣 thò͘-khì-iông-bî 吐氣揚眉 thó͘-khùi-pûn-hāiⁿ 吐氣哼 thò͘-chúi 吐水 thò͘-làu 吐澇 thò͘-sià-chèng 吐瀉症 thó͘-ba̍k/thò͘-ba̍k 吐目 thò͘-ba̍k-lûi 吐目雷 thò͘-sūi 吐穗 thò͘-hông 吐紅 thò͘-si 吐絲 thó͘-bah-chìⁿ 吐肉箭 thó͘-tn̂g-thâu 吐腸頭 thó͘-lān-sui 吐膦蓑 thó͘-chi̍h 吐舌 thó͘-chi̍h-á-bō 吐舌仔帽 thó͘-sui 吐蓑 thó͘-io̍h 吐藥 thó͘-íⁿ 吐蘡 thò͘-hiat/thò͘-hoeh/thò͘-huih 吐血 thò͘-hoeh-thò͘-tô/thò͘-huih-thò͘-tô 吐血吐沱 thò͘-hoeh-chiáu/thò͘-huih-chiáu 吐血鳥 thò͘-liân-siân 吐連涎 thò͘-lō 吐露 thò͘-chhiu 吐鬚 thò͘-kiâm-siam 吐鹹瞻 thò͘-liông-siân 吐龍涎 thun 吞 thun-bē-lo̍h-khì/thun-bē-lo̍h-khù 吞bē落去 thun-chiàm 吞佔 thun-pèng 吞併 thun-chiàm 吞占 thun-thò͘ 吞吐 thun-sē 吞噬 thun-toa̍t 吞奪 thun-lún 吞忍 thun-siaⁿ 吞聲 thun--lo̍h-khì/thun--lo̍h-khù 吞落去 thun-chia̍h 吞食 thun-chia̍h-lâng 吞食人 tiâⁿ 呈 thêng-pò 呈報 thêng-hiàn 呈獻 têng-hiān 呈現 têng-chhéng 呈請 thêng-sàng 呈送 thái 呔 thái-tó 呔哪 tiat-jîn 哲人 thiat-ha̍k/tiat-ha̍k 哲學 tiat-ha̍k-ka 哲學家 tiat-ha̍k-hē 哲學系 thiat-lí/tiat-lí 哲理 tûn 唇 tûn-hông 唇紅 tûn-hông-chhí-pe̍k 唇紅齒白 tûn-khí 唇齒 tn̂g-lâng-jī 唐人字 tông-tāi 唐代 tông-tiâu 唐朝 tông-tu̍t 唐突 tông-thu̍t-kan 唐突間 Tông-lāu-ah 唐老鴨 tok 啄 tok-kè 啄價 tok-pit-á 啄嗶仔 tok-chhiū-chiáu 啄樹鳥 tok-khak 啄殼 tok-mn̂g 啄毛 tok-hoe 啄花 tok-chiù 啄蛀 tok-phīⁿ 啄鼻 tok-phīⁿ-á 啄鼻仔 tok-ku 啄龜 tam 啖 tam-chi̍t-chhùi 啖一嘴 tam-khòaⁿ-bāi 啖看覓 tām-sám 啖糝 thî 啼 thî-kiò 啼叫 thî-khàu 啼哭 thî-keⁿ/thî-kiⁿ 啼更 thî-chhiò-kai-hui 啼笑皆非 thi̍h-bô-thêng 喋無停 tan/toaⁿ 單 tan-it 單一 tan-teng 單丁 toaⁿ-teng-kòe-tāi/toaⁿ-teng-kè-tāi 單丁過代 toaⁿ-á 單仔 tan-ūi 單位 toaⁿ-ê 單個 tan-kè 單價 tan-goân 單元 toaⁿ-tangtiu7 單冬 tan-tan/toaⁿ-toaⁿ 單單 tan-jī 單字 toaⁿ-bóe/toaⁿ-bé 單尾 tan-sûn-khoân 單循環 toaⁿ-sìⁿ-mn̂g 單扇門 tan-táⁿ 單打 tan-táⁿ-to̍k-tàu 單打獨鬥 toaⁿ-tiah 單摘 tan-kì/tan-kù/toaⁿ-kì/toaⁿ-kù 單據 tan-sò͘ 單數 tan-hong 單方 tan-hong-bīn 單方面 tan-ji̍t 單日 tan-goe̍h/tan-ge̍h 單月 tan-pán-kiô 單板橋 tan-tiâu 單條 tan-chhiu-phit-bé 單槍匹馬 tan-kǹg 單槓 tan-to̍k 單獨 toaⁿ-seⁿ-kiáⁿ/toaⁿ-siⁿ-kiáⁿ 單生囝 toaⁿ-ba̍k-á 單目仔 tan-gán-phôe/tan-gán-phê 單眼皮 tan-sûn 單純 tan-sòaⁿ 單線 toaⁿ-kha-chhiú 單腳手 tan-sek 單色 toaⁿ-hō 單號 tan-hêng 單行 tan-hêng-tō 單行道 tan-tiāu 單調 tan-sin/toaⁿ-sin/tan-sin 單身 toaⁿ-sin-hàn 單身漢 tan-chhia 單車 toaⁿ-chōa 單逝 toaⁿ-bīn 單面 tan-im 單音 tan-hāng 單項


ûn-á-sī 勻仔是 ûn-á-kiâⁿ 勻仔行 ûn-á-gô-khô/ûn-á-kô-khô 勻仔遨 ûn-ûn 勻勻 ûn-ûn-á 勻勻仔 ûn-ûn-á-lâi 勻勻仔來 ûn-ke/ûn-koe 勻街 ûi-lī-sī-tô͘ 唯利是圖