มอดูล:zh/data/nan-pron/000/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/000

--[=[ a-sam 亞杉 A-tang 亞東 A-tang-koan-hē-hia̍p-hōe 亞東關係協會 a-chiu/à-chiu 亞洲 a-jia̍t-tài 亞熱帶 a-se-a/a-sè-a/A-sè-a/A-sòe-a 亞細亞 a-kun 亞軍 A-ūn 亞運 A-ūn-hōe 亞運會 a-iân 亞鉛 a-iân-pán 亞鉛板 a-iân-tháng 亞鉛桶 a-iân-sòaⁿ 亞鉛線 a-iân-phiáⁿ 亞鉛鉼 a-iân-thih 亞鉛鐵 a-môa 亞麻 an-niâ-oeh 俺娘oeh ak-chak 偓促 ak-chak-hóe/ak-chak-hé 偓促火 ak-chak-joa̍h 偓促熱

án-peh 俺伯 án-kong 俺公 án-chek 俺叔 án-ché 俺姐 án-ko͘ 俺姑 án-niâ 俺娘 án-má 俺媽 án-má-thé 俺媽體 án-chím 俺嬸 án-píⁿ 俺扁 án-chó͘ 俺祖 án-sè-ê/án-sòe-ê 俺細的

àⁿ-hīⁿ-thiaⁿ 偃耳聽

bông-bēng 亡命 bông-kok-lô͘ 亡國奴 bông-iûⁿ-pó͘-tiâu 亡羊補牢 bông-lêng 亡靈 bông-hûn 亡魂 bú-lāng/bú-lōng 侮弄 bú-bān 侮慢 bú-jio̍k 侮辱 bián 免 bián-á 免仔 bián-lí-koán 免你管 bián-lōa-kú 免偌久 bián-ǹg 免向 bián-tit 免得 bián-siūⁿ 免想 bián-siàu-siūⁿ 免數想 bián-î/bián-û 免於 bián-iōng 免用 bián-iōng-kàu 免用到 bián-ùi 免畏 bián-e̍k 免疫 bián-e̍k-le̍k 免疫力 bián-lé 免禮 bián-sòe/bián-sè 免稅 bián-chit 免職 bián-chhì 免試 bián-kóng 免講 bián-chek-koân 免責權 bián-hùi 免費 bián-chîⁿ 免錢 bián-tî/bián-tû 免除 bián-kiaⁿ 免驚 bō͘-sit 冒失 bō͘-hoān/mō͘-hoān 冒犯 bō͘-hiám/mō͘-hiám/mō͘-hiám 冒險 bián-liû 冕旒 bêng-châi 冥財

chi̍t-ē 一下 chi̍t-ē-á 一下仔 chi̍t-ē-á 一下子 chi̍t-ē-chhiú 一下手 chi̍t-ê-án-ne 一下按呢 chi̍t-sì-lâng 一世人 chi̍t-kiāⁿ 一件 chi̍t-thêng-á 一停仔 chi̍t-nn̄g-kang 一兩工 chi̍t-nn̄g-ji̍t 一兩日 chi̍t-pòaⁿ-kang 一半工 chi̍t-pòaⁿ-ji̍t 一半日 chi̍t-kù-pòaⁿ-kù 一句半句 chi̍t-chiu 一周 chi̍t-chhùi-khùi 一嘴氣 chi̍t-sì-kè/chi̍t-sì-kòe 一四界 chi̍t-khian 一圈 chi̍t-pû-jiō 一垺尿 chi̍t-hóe 一夥 chi̍t-ke-chi̍t-ke 一家一家 chi̍t-ke-kháu 一家口 chi̍t-kóa 一寡 chi̍t-kóa-á 一寡仔 chi̍t-chhǹg-á 一寸仔 chi̍t-tùi-sî 一對時 chi̍t-sut-á 一屑仔 chi̍t-phí-á 一庀仔 chi̍t-phí-phí-á 一庀庀仔 chi̍t-sim-i̍t--tio̍h 一心憶著 chi̍t-só͘-chāi 一所在 chi̍t-chhiú/it-chhiú 一手 chi̍t-koah 一括 chi̍t-la̍k-bí 一搦米 chi̍t-tah 一搭 chi̍t-chhok 一撮 chi̍t-chhok-á 一撮仔 chi̍t-pái 一擺 chi̍t-táu 一斗 chi̍t-hong-bīn 一方面 chi̍t-pêng 一旁 chi̍t-ji̍t-chi̍t-ji̍t 一日一日 chi̍t-sî 一時 chi̍t-sî-á 一時仔 chi̍t-po͘ 一晡 chi̍t-po͘-kú 一晡久 chi̍t-mê-ji̍t/chi̍t-mî-ji̍t 一暝日 chi̍t-chām-á 一暫仔 chi̍t-goe̍h-gōa/chi̍t-ge̍h-gōa 一月外 chi̍t-goe̍h-thóng/chi̍t-ge̍h-thóng 一月捅 chi̍t-ki-hiuⁿ/it-ki-hiong/it-ki-hiuⁿ 一枝香 chi̍t-iūⁿ 一樣 chi̍t-châng-hiuⁿ 一欉香 chi̍t-pō͘-chhú 一步取 chi̍t-khùi 一氣 chi̍t-káng-hong 一港風 chi̍t-chù-hiuⁿ 一炷香 chi̍t-pêng 一爿 chi̍t-phìⁿ-phâng 一片帆 chi̍t-gû-chhia 一牛車 chi̍t-phí-á 一疕仔 chi̍t-ba̍k-nih 一目nih chi̍t-ba̍k-á 一目仔 chi̍t-ba̍k-sut 一目瞬 chi̍t-bâi-á 一眉仔 chi̍t-khùn 一睏 chi̍t-khùn-á 一睏仔 chi̍t-khùn-lán 一睏懶 chi̍t-khùn-chhiú 一睏手 chi̍t-kho͘ 一箍 chi̍t-kho͘-ûi 一箍圍 chi̍t-phâng-lâng 一篷人 chi̍t-chhok-á 一簇仔 chi̍t-lia̍p-chu 一粒珠 chi̍t-khí-nî/chi̍t-kí-nî 一紀年 chi̍t-chí 一紙 chi̍t-si-á 一絲仔 chi̍t-si-si-á 一絲絲仔 chi̍t-ngauh-hāu 一耦鱟 chi̍t-kha 一腳 chi̍t-pak-hóe/chi̍t-pak-hé 一腹火 chi̍t-kiâⁿ 一行 chi̍t-kak 一角 chi̍t-kak-pak 一角剝 chi̍t-lō͘ 一路 chi̍t-lō͘-siāng/chi̍t-lō͘-siōng 一路上 chi̍t-lō͘-chhú 一路取 chi̍t-su 一軀 chi̍t-tiap-kú 一輒久 chi̍t-tiap-á-kú 一輒仔久 chi̍t-liàn 一輦 chi̍t-chōa 一迣 chi̍t-thàu 一透 chi̍t-chōa 一逝 chi̍t-piⁿ 一邊 chi̍t-chhéⁿ/chi̍t-chhíⁿ 一醒 chi̍t-chhoàng 一闖 chi̍t-chūn 一陣 chi̍t-chūn-á 一陣仔 chi̍t-chūn-hong 一陣風 chi̍t-tia̍p-á 一霎仔 chi̍t-bīn 一面 chi̍t-bīn-tó 一面倒 chi̍t-niá 一領 chi̍t-thâu-bū-chúi 一頭霧水 chi̍t-hiáⁿ 一顯 chi̍t-tiám-á 一點仔 chi̍t-tiám-tiám-á 一點點仔 chi̍t-chê/chi̍t-chôe 一齊 chhit 七 chhit-á 七仔 chhit-á-khoe 七仔科 Chhit-tó͘ 七堵 chhit-se̍k/chhit-sia̍h 七夕 chhit-ko͘-chheⁿ/chhit-ko͘-chhiⁿ 七姑星 chhit-niû-má 七娘媽 chhit-khóng 七孔 chhit-chhùn-kim 七寸金 chhit-chàn-thah 七層塔 chhit-khá-tô͘/chhit-khiáu-tô͘ 七巧圖 chhit-chhái 七彩 chhit-lia̍p-peh-lia̍p/chhit-lia̍p-poeh-lia̍p 七捏八捏 Chhit-chheⁿ/Chhit-chhiⁿ 七星 chhit-chheⁿ-chhioh/chhit-chhiⁿ-chhioh 七星尺 chhit-chheⁿ-chháu/chhit-chhiⁿ-chháu 七星草 chhit-chheⁿ-hî/chhit-chhiⁿ-hû 七星魚 chhit-chheⁿ-lô͘/chhit-chhiⁿ-lô͘ 七星鱸 chhit-pō͘-chôa 七步蛇 Chhit-bí 七美 chhit-tn̂g-á 七腸仔 chhit-sek 七色 chhit-hio̍h-táⁿ 七葉膽 chhit-hio̍h-liân 七葉蓮 chhit-kóng-peh-kóng/chhit-kóng-poeh-kóng 七講八講 chhit-lí-hiang/chhit-lí-hiong 七里香 chiūⁿ/siāng/siōng 上 chhiūⁿ-sian 上sian chiūⁿ-teng 上丁 chiūⁿ-jīm 上任 chiuⁿ-lâi 上來 chiūⁿ-pak 上北 chiūⁿ-siap 上卌 chiūⁿ--khì/chiūⁿ--khù 上去 chiūⁿ-chhú 上取 chiūⁿ-tâi 上台 chiūⁿ-tn̂g 上堂 chiūⁿ-tiûⁿ 上場 chhiūⁿ-bōng/chhiūⁿ-bō͘ 上墓 chiūⁿ-thiⁿ 上天 chiūⁿ-o̍h 上學 chiūⁿ-koaⁿ/Siōng-koan 上官 chiūⁿ-ke-kah 上家甲 chiūⁿ-soaⁿ 上山 chiūⁿ-hōaⁿ 上岸 chiūⁿ-kiā 上崎 chiūⁿ-chhī 上市 chiūⁿ-chhn̂g 上床 chhiūⁿ-tiàm-thang 上店窗 chhiūⁿ-āu-kha 上後腳 chiūⁿ-chhiú 上手 chiūⁿ-kà 上教 chiūⁿ-chhun 上春 chiūⁿ-keh 上格 chiūⁿ-niû 上梁 chiūⁿ-lâu 上樓 chiūⁿ-iūⁿ 上樣 chiūⁿ-kūi 上櫃 chiūⁿ-chiàⁿ 上正 chiūⁿ-hòe-thâu/chiūⁿ-hè-thâu 上歲頭 chhiūⁿ-phú 上殕 chhiūⁿ-chúi/chiūⁿ-chúi 上水 chhiūⁿ-chhî 上溡 chhiūⁿ-bông 上濛 chhiūⁿ-o͘-pan 上烏斑 chiūⁿ-phìⁿ 上片 chiūⁿ-kiuⁿ 上疆 chiūⁿ-ba̍k 上目 chiūⁿ-tâng 上童 chiūⁿ-sǹg 上算 chiūⁿ-pān 上範 chiūⁿ-bah 上肉 chiūⁿ-kioh 上腳 chiūⁿ-chûn 上船 chiūⁿ-sek 上色 chiūⁿ-chhài-chhī 上菜市 chiūⁿ-lo̍h 上落 chiūⁿ-ke/chiūⁿ-koe 上街 chiūⁿ-chîⁿ 上諓 chiūⁿ-sin 上身 chiūⁿ-chhia 上車 chiūⁿ-ūn 上運 chiūⁿ-tiò 上釣 chiūⁿ-mn̂g 上門 chiūⁿ-mn̂g-chhōa 上門娶 chiūⁿ-tīn 上陣 chiūⁿ-lio̍k 上陸 chhiūⁿ-thâu/chiūⁿ-thâu/siāng-thâu/siōng-thâu 上頭 chiūⁿ-bé-hân 上馬寒 chiūⁿ-bé-hong 上馬風 chhiáⁿ 且 chhiáⁿ-chi̍t-piⁿ 且一邊 chhiáⁿ-khòaⁿ 且看 chhiáⁿ-soeh/chhiáⁿ-seh 且說 chhńg-á-hî/chhńg-á-hû/chhǹg-á-hî/chhǹg-á-hû 串仔魚 chhoàn-keng 串供 chhoàn-kháu-keng 串口供 chhoàn-tông 串同 chhoàn-gê 串牙 chhńg-koe-chí 串瓜子 chhoàn-liân 串聯 chhoàn-gê 串芽 chhńg-ōe-phāng 串話縫 chhoàn-kóng 串講 chhoàn-thong 串通 chhǹg-kòe/chhǹg-kè/chhǹg--kòe/chhǹg--kè 串過 chhoàn-mn̂g 串門 chú 主 chú-sū-chiá 主事者 chú-lâng 主人 chú-lâng-ka 主人家 chú-jîn-ong/chú-lâng-ong 主人翁 chú-jīm 主任 chú-sú 主使 chú-siu 主修 chú-kong 主公 chú-le̍k 主力 chú-tōng 主動 chú-chhiòⁿ 主唱 chú-in 主因 chú-úi 主委 chú-hun 主婚 chú-hū 主婦 chú-cháiⁿ 主宰 chú-sím 主審 chú-chiòng 主將 chú-tō 主導 chú-hong 主峰 chú-se̍k 主席 chú-kàn 主幹 chú-tiuⁿ 主張 Chú-āu 主後 chú-chiông 主從 chú-sim-tiāⁿ 主心定 chú-ì 主意 chú-chiàn 主戰 chú-chhî 主持 chú-chhî-jîn 主持人 chú-kong 主攻 chú-chèng 主政 chú-kàu 主教 chú-ji̍t-o̍h 主日學 chú-chí 主旨 chú-ki 主機 chú-ki-pán 主機板 chú-koân 主權 chú-koat 主決 chú-tī 主治 chú-tī-i-su 主治醫師 chú-liû 主流 chú-ián 主演 chú-pôaⁿ 主盤 chú-chè 主祭 chú-lé-jîn 主禮人 chú-pit 主筆 chú-koán 主管 chú-phian 主編 chú-gī 主義 chú-chhâi 主裁 chú-iàu 主要 chú-kiàn 主見 chú-koan 主觀 chú-kak 主角 chú-kè 主計 chú-kè-sek 主計室 chú-kè-chhù 主計處 chú-kè-tiúⁿ 主計長 chú-gí/chú-gú 主語 chú-káng 主講 chú-pin 主賓 chú-te̍k 主軸 chú-pān 主辦 chú-pān-koân 主辦權 chú-thâu 主頭 chú-tê/chú-tôe 主題 chú-kò͘ 主顧 chú-kò͘-kheh 主顧客 chú-si̍t 主食 chú-thé 主體 chi-siāng/chi-siōng 之上 chi-hā 之下 chi-tiong 之中 chi-kau 之交 chi-lāi 之內 chi-chho͘ 之初 chi-chêng 之前 chi-gōa 之外 chi-āu 之後 chi-î/chi-û 之於 chi-sî 之時 chi-chǹg 之鑽 chi-kan 之間 chi-lūi 之類 chi-ku-la̍t 之龜力 chi-ku-liù 之龜溜 chéⁿ/chíⁿ 井 chéⁿ-khàm/chíⁿ-khàm 井勘 chéⁿ-nôa/chíⁿ-nôa 井欄 chéⁿ-chúi/chíⁿ-chúi 井水 chéⁿ-pôaⁿ/chíⁿ-pôaⁿ 井盤 chéⁿ-kòa/chíⁿ-kòa 井蓋 chéⁿ-piⁿ/chíⁿ-piⁿ 井邊 chéⁿ-piⁿ-chháu/chíⁿ-piⁿ-chháu 井邊草 cheh 仄 cheh-siaⁿ 仄聲 chú-sè/chú-sòe 仔細 chheng 仟 chhun 伸 chhun-lûn 伸lûn chhun-ji̍p 伸入 chhun-ûn 伸勻 chhun-kiu 伸勼 chhun-lûn 伸圇 chhun-tián 伸展 chhun-chhiú 伸手 chhun-ê 伸的 chhun-kin-chháu/chhun-kun-chháu 伸筋草 chhun-kin-tîn/chhun-kun-tîn 伸筋藤 chhun-kha 伸腳 chhun-tn̂g 伸長 chhun-tn̂g-chhiú 伸長手 chhun-thâu 伸頭 chhun-thâu-siam 伸頭瞻 chū 住 chū-chí 住址 chū-the̍h 住宅 chū-the̍h-khu 住宅區 chū-ok 住屋 chū-só͘ 住所 chū-chhiú 住手 chū-chhî 住持 chū-bîn 住民 chū-chhù 住處 chū-īⁿ 住院 chô-liāu 佐料 chó-chèng 佐證 chiàm 佔 chiàm-siāng-hong/chiàm-siōng-hong 佔上風 chiàm-tāi-seng 佔代先 chiàm-ūi 佔位 chiàm-khì/chiàm-khù 佔去 chiàm-tē/chiàm-tōe 佔地 chiàm-tōa 佔大 chiàm-tōa-thâu 佔大頭 chiàm-bóe-miâ/chiàm-bé-miâ 佔尾名 chiàm-kì/chiàm-kù 佔據 chiàm-iú 佔有 chiàm-thiāu 佔柱 chiàm-khoân 佔權 chiàm-iōng 佔用 chiàm-ún 佔穩 chiàm--tio̍h 佔著 chiàm-iâⁿ 佔贏 chiàm-khui 佔開 chiàm-léng/chiàm-niá 佔領 chiàm-niá-khu 佔領區 chiàm-thâu-chêng 佔頭前 chiàm-thâu-miâ 佔頭名 chiàm-thâu-khám 佔頭坎 chiàm-hong-thâu 佔風頭 choh 作 chok-loān 作亂 chok-ké 作假 chok-phín 作品 chok-gia̍t 作孽 chok-ka 作家 chò-tùi 作對 chò-tùi-thâu 作對頭 chok-lōng 作弄 chok-pè 作弊 chok-chhái 作彩 chok-koài 作怪 chok-chiàn 作戰 chok-bûn 作文 chò-àm-hō 作暗號 chok-khek 作曲 chok-khek-ka 作曲家 chok-gia̍p 作業 chok-gia̍p-oân 作業員 choh-lo̍k/chok-ga̍k 作樂 chok-hoat 作法 chok-ûi 作為 chò-iōng/chok-iōng 作用 choh-ōe 作畫 chok-sūi 作祟 chok-chiá 作者 chok-khiàn 作譴 chok-hong 作風 chhí 侈 chhim 侵 chhim-lâng-chîⁿ 侵人錢 chhim-chiàm 侵佔 chhim-chè 侵債 chhim-ji̍p 侵入 chhim-chiàm 侵占 chhim-chhú 侵取 chhim-hāi 侵害 chhim-jiáu 侵擾 chhim-khiàm 侵欠 chhim-hoān 侵犯 chhim-ēng/chhim-iōng 侵用 chhim-lia̍k/chhim-lio̍k 侵略 chhim-lia̍k-chiá/chhim-lio̍k-chiá 侵略者 chhim-si̍h 侵蝕 chhim-si̍p 侵襲 chhim-chîⁿ 侵錢 chhek/chhiok 促 chhiok-sú 促使 chhek-óa 促倚 chhek-chiū 促就 chhiok-sêng 促成 chhek-sî-kan 促時間 chhek-hòe-siū/chhek-hè-siū 促歲壽 chak-sí-lâng 促死人 chhek-kiám 促減 chhek-té 促短 chak-cho 促糟 chhek-sè/chhek-sòe 促細 chak-hī 促耳 chhiok-chhéng 促請 chhek-kīn/chhek-kūn 促近 chhiok-chìn 促進 chhiok-siau 促銷 chhek-bé-sì/chhek-bé-sè 促馬勢 chùn-kia̍t 俊傑 chùn-siù 俊秀 chhiò 俏 chhiò-le̍k 俏綠 chhió-sek 俏色 chhng 倉 chhong-chhiok 倉促 chhng-khò͘ 倉庫 chhong-pōng 倉碰 chhong-pōng 倉磅 chhong-khiat 倉頡 chioh 借 chioh-khiā 借khiā chioh-tòa 借tòa chioh--lâi 借來 chioh-chhut 借出 chioh-chō͘ 借助 chioh-kháu 借口 chioh-mn̄g 借問 chioh-toaⁿ 借單 chioh-chhùi 借嘴 chioh-tē/chioh-tōe 借地 chioh-jī/chioh-lī 借字 chioh-si-hoân-hûn 借屍還魂 chioh-tòa 借帶 chioh-khiā 借徛 chioh-kì/chioh-kù 借據 chioh-khoán 借款 chioh-hioh 借歇 chioh-iōng 借用 chioh-tio̍h 借著 chiah-sû 借詞 chioh-ōe 借話 chioh-tāi 借貸 chioh-tiōng 借重 chioh-chîⁿ 借錢 chioh-kiàⁿ 借鏡 chhiòng-tō 倡導 chhiòng-giân 倡言 chhiàng-thâu 倡頭 chhiàⁿ 倩 chhiàⁿ-lâng 倩人 chhiàⁿ-kang 倩工 chhiàⁿ-ê 倩的 chhiàⁿ-chûn 倩船 chhiàⁿ-chhia 倩車 chhun 偆 chhun-chîⁿ 偆錢 chhun-gia̍h 偆額 chhun-pn̄g 偆飯 chò/chòe 做 chò-kiūⁿ/chòe-kiūⁿ 做kiūⁿ chò--che/chòe--che 做一 chò-chi̍t-ē/chòe-chi̍t-ē 做一下 chò-chi̍t-chhùi/chòe-chi̍t-chhùi 做一嘴 chò-chi̍t-sî/chòe-chi̍t-sî 做一時 chò-chi̍t-khùi/chòe-chi̍t-khùi 做一氣 chò-chi̍t-khùn/chòe-chi̍t-khùn 做一睏 chò-sam-seng/chòe-sam-seng 做三牲 chò-put-chèng/chòe-put-chèng 做不正 chò-put-toan/chòe-put-toan 做不端 chò-tiong-lâng/chòe-tiong-lâng 做中人 chò-chú/chòe-chú/choh-chú 做主 chò-chú-lâng/chòe-chú-lâng 做主人 chò-liáu/chòe-liáu 做了 choh-sū 做事 chò-kau-thè/chòe-kau-thòe 做交替 chò-lâng/chòe-lâng/chò--lâng/chòe--lâng 做人 chò-lâng--lo͘/chòe-lâng--lo͘ 做人嘍 chò-lâng-kheh/chòe-lâng-kheh 做人客 chò-jîn-chêng/chòe-jîn-chêng 做人情 chò-sian/chòe-sian 做仙 chò-tāi/chòe-tāi 做代 chò-tāi-chì/chòe-tāi-chì 做代誌 chò-kiāⁿ/chòe-kiāⁿ 做件 chò-kiāⁿ-ê/chòe-kiāⁿ-ê 做件個 chò-i/chòe-i 做伊 chò-i-cháu/chòe-i-cháu 做伊走 chò-hóe/chòe-hé 做伙 chò-phōaⁿ/chòe-phōaⁿ 做伴 chò-phōaⁿ-kiâⁿ/chòe-phōaⁿ-kiâⁿ 做伴行 chò-piān/chòe-piān 做便 chò-piān-ê/chòe-piān-ê 做便的 chò-pó-ke/chòe-pó-ke 做保家 chò-ké/chòe-ké 做假 chò-ke-hóe/chòe-ke-hóe 做傢夥 choh-kè 做價 chò-sian-hong/chòe-sian-hong 做先鋒 chò-kong-chhin/chòe-kong-chhin 做公親 chò-peng/chòe-peng 做兵 chò-chhut/chòe-chhut 做出 chò--chhut-lâi/chòe--chhut-lâi 做出來 chò-kàu/chòe-kàu 做到 chò-kang/chòe-kang 做功 chò-kong-tek/chòe-kong-tek 做功德 chò-ûn/chòe-ûn 做勻 chò-bî-sī/chòe-bî-sī 做唯是 chò-siān-sū/chòe-siān-sū 做善事 chò-gín-á-hì/chòe-gín-á-hì 做囝仔戲 choh-hn̂g 做園 chò-thô͘/chòe-thô͘ 做土 chò-thô͘-ê/chòe-thô͘-ê 做土的 chò-tui/chòe-tui 做堆 chò-tui-khiā/chòe-tui-khiā 做堆徛 chò-bāng/chòe-bāng 做夢 chò-hé/chòe-hé/chò-hóe/chòe-hóe 做夥 chò-hòe-tòa/chòe-hòe-tòa 做夥tòa chò-hóe-kiâⁿ/chòe-hóe-kiâⁿ 做夥行 chò-tōa-ōaⁿ/chòe-tōa-ōaⁿ 做大旱 chò-tōa-chúi/chòe-tōa-chúi 做大水 chò-thò/chòe-thò 做套 choh-hó/chò-hó/chòe-hó 做好 chò-hó-sū/chòe-hó-sū 做好事 chò-piáu/chòe-piáu 做婊 chò-hm̂-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-moâi-lâng/chòe-hm̂-lâng/chò-môe-lâng/chòe-môe-lâng 做媒人 chò-khang/chòe-khang 做孔 chò-oân/chòe-oân 做完 chò-kheh/chòe-kheh 做客 chò-ke/chòe-ke 做家 chò-ke-hóe/chòe-ke-hé 做家伙 chò-tùi/chòe-tùi 做對 chò-tùi-nî/chòe-tùi-nî 做對年 chò-tùi-thâu/chòe-tùi-thâu 做對頭 chò-bóe-gê/chòe-bé-gê 做尾牙 chò-kio̍k/chòe-kio̍k 做局 choh-kang/chò-kang/chòe-kang 做工 chò-kang-gē/chòe-kang-gē 做工藝 chò-kì/chòe-kì 做忌 choh-sek 做息 chò-chêng/chòe-chêng 做情 chò-ì-tì/chòe-ì-tì 做意致 chò-khèng-sêng/chòe-khèng-sêng 做慶成 chò-hì/chòe-hì 做戲 chò-hì-á/chòe-hì-á 做戲仔 chò-chhiú/chòe-chhiú 做手 chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg 做掔爽 chò-iám-hō͘/chòe-iám-hō͘ 做掩護 chò-pàng/chòe-pàng 做放 chò-sòaⁿ-kang/chòe-sòaⁿ-kang 做散工 chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi 做散氣 chò-ōaⁿ/chòe-ōaⁿ 做旱 chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê 做晃個 chò-hóng-ê/chòe-hóng-ê 做晃兮 chò-thè/chòe-thòe 做替 chò-hōe/chòe-hōe 做會 chò-ē-lâi/chòe-ē-lâi 做會來 chò-goe̍h-lāi/chòe-ge̍h-lāi 做月內 chò-ba̍k/chòe-ba̍k 做木 chò-ba̍k-ê/chòe-ba̍k-ê 做木個 chò-phái/chòe-phái/chò-pháiⁿ/chòe-phái 做歹 chò-pháiⁿ-lâng/chòe-phái-lâng 做歹人 chò-chúi/chòe-chúi 做水 chò-chúi-chai/chòe-chúi-chai 做水災 chò-hoat/chòe-hoat 做法 chò-éng/chòe-éng 做涌 chò-o͘-kui/chòe-o͘-kui 做烏龜 choh-bu̍t 做物 chò-ông/chòe-ông 做王 chò-seⁿ-ji̍t/chòe-siⁿ-ji̍t 做生日 chò-chhân-lâng/chòe-chhân-lâng/choh-chhân-lâng 做田人 chò-chhân-kiáⁿ/chòe-chhân-kiáⁿ 做田囝 chò-lī/chòe-lī 做痢 chò-sán-khùi/chòe-sán-khùi 做瘦氣 chò-lo̍k-kho̍k/chòe-lo̍k-kho̍k 做硌硞 chò-sîn/chòe-sîn 做神 chò-sió/chòe-sió 做秀 chò-khe/chòe-khe 做科 choh-sit-lâng/chò-sit-lâng/chòe-sit-lâng 做穡人 chò-khang/chòe-khang 做空 chò-khang-chò-sún/chòe-khang-chòe-sún 做空做榫 chò-khiò/chòe-khiò 做竅 chò-khiò-hāi-lâng/chòe-khiò-hāi-lâng 做竅害人 choh-tap 做答 chò-cheh/chòe-choeh 做節 chò-îⁿ-tîⁿ/chòe-îⁿ-tîⁿ 做縈纏 chò-siàⁿ-lâng/chòe-siàⁿ-lâng 做聖人 chò-siaⁿ/chòe-siaⁿ 做聲 chò-bah/chòe-bah 做肉 chò-bah-piáⁿ/chòe-bah-piáⁿ 做肉餅 chò-kha-chhiú/chòe-kha-chhiú 做腳手 chò-táⁿ/chòe-táⁿ 做膽 chò-chhàu-lâng/chòe-chhàu-lâng 做臭人 chò-sek/chòe-sek 做色 chò-khó͘-ōaⁿ/chòe-khó͘-ōaⁿ 做苦旱 chò-tê/chòe-tê 做茶 chò-chng/chòe-chng 做莊 chò-tio̍h/chòe-tio̍h 做著 chò-gē/chòe-gē 做藝 chò-gē-niū/chòe-gē-niū/chò-gī-niū/chòe-gī-niū 做藝量 chò-hó͘-thâu/chòe-hó͘-thâu 做虎頭 chò-hō/chòe-hō 做號 chò-kiàn-pún/chòe-kiàn-pún 做見本 chò-chhin-chiâⁿ/chòe-chhin-chiâⁿ 做親情 chò-kì-hō/chòe-kì-hō 做記號 chò-kì-jīn/chòe-kì-jīn 做記認 chò-chèng/chòe-chèng/choh-chèng 做證 chò-chèng-kì/chòe-chèng-kù 做證據 chò-khiàn-sńg/chòe-khiàn-sńg 做譴爽 chò-kùi/chòe-kùi 做貴 chò-khí/chòe-khí 做起 chò-kòe-kòa/chòe-kè-kòa 做過掛 chò-kòe-thâu/chòe-kè-thâu 做過頭 chò-chiò/chòe-chiò 做醮 chò-tn̂g-kang/chòe-tn̂g-kang 做長工 chò-chūn/chòe-chūn/chò-tīn/chòe-tīn 做陣 chò-chūn-thiàⁿ/chòe-chūn-thiàⁿ 做陣痛 chò-tīn-kiâⁿ/chòe-tīn-kiâⁿ 做陣行 chò-pôe-kheh/chòe-pôe-kheh 做陪客 chò-cha̍p-kang/chòe-cha̍p-kang 做雜工 chò-cha̍p-chhùi-kan/chòe-cha̍p-chhùi-kan 做雜粹工 chò-khò-soaⁿ/chòe-khò-soaⁿ 做靠山 chò-thâu/chòe-thâu 做頭 chò-thâu-ke/chòe-thâu-ke 做頭家 chò-hong-chò-éng/chòe-hong-chòe-éng 做風做湧 chò-hong-thai/chòe-hong-thai 做風颱 chò-thé-thóng/chòe-thé-thóng 做體統 chò-thé-gē/chòe-thé-gē 做體藝 chò-kúi/chòe-kúi 做鬼 chò-kúi-chò-sūi/chòe-kúi-chòe-sūi 做鬼做祟 chò-mī-kâu/chòe-mī-kâu 做麵猴 chhek-peh 側柏 chhek-mn̂g 側門 cheng-chhat 偵察 cheng-chhat-ki 偵察機 cheng-thàm 偵探 cheng-cha 偵查 cheng-chhek 偵測 cheng-phò/cheng-phòa 偵破 cheng-sìn 偵訊 cheng-pān 偵辦 cheng-hông 偵防 chhng/sông 傖 chhui 催 chhui-chhiok 催促 chhui-hòa 催化 chhui-chhian 催千 chhui-kò 催告 chhui-sí 催死 chhui-iû 催油 chhui-bîn 催眠 chhui-chūn 催陣 chè 債 chè-chú 債主 chè-kǹg 債券 chè-bū 債務 chè-bū-jîn 債務人 chè-tâi-ko-tio̍k 債台高築 chè-koân 債權 chè-khoân-jîn 債權人 chhiam-kí/chhiam-kú 僉舉 chhoân 僎 chhoân-piān 僎便 chhoân-liāu 僎料 chhoân-pān 僎辦 chhiūⁿ 像 chhiūⁿ-khoán/siāng-khoán 像款 cheng-ka 僧伽 cheng-lī 僧侶 cheng-to-chiok-siáu 僧多粥少 chiâu 僬 chiâu-ûn 僬勻 chiâu-tio̍h 僬著 chiàm-ūi 僭位 chhiàm-hūn 僭分 chhiàm-kong 僭功 chiàm-tōa 僭大 chiàm-khoân 僭權 chiàm-soah 僭煞 chiàm-ōe 僭話 chhiàm-oa̍t 僭越 chiàm-khui 僭開 chhiàm-tūi 僭隊 chōe-mí-móa/chē-mí-móa 儕彌滿 chōe-ōe/chē-ōe 儕話 chīn-koán 儘管 chhiong 充 chhiong-jīm 充任 chhiong-chok 充作 chhiong-kong 充公 chhiong-hun 充分 chhiong-thiân 充填 chhiong-koaⁿ 充官 chhiong-si̍t 充實 chhiong-khì 充氣 chhiong-phài 充沛 chhiong-boán/chhiong-móa/chhiong-boán 充滿 chhiong-tòng 充當 chhiong-sēng 充盛 chhiong-lo̍h-kong 充落公 chhiong-lo̍h-koaⁿ 充落官 chhiong-hoeh/chhiong-huih 充血 chhiong-chiok 充足 chhiong-tiān 充電 choân 全 choân-lóng 全lóng chn̂g-pī 全備 choân-hù 全副 choân-hù-bú-chong 全副武裝 choân-le̍k 全力 choân-le̍k-í-hù 全力以赴 choân-kok 全國 choân-kok-sèng 全國性 choân-lûi-táⁿ 全壘打 choân-thian-hā 全天下 choân-si 全屍 choân-nî 全年 choân-sim-sîn 全心神 chn̂g-siâⁿ-pán 全成板 choân-châi 全才 choân-sò͘ 全數 choân-sin 全新 choân-su 全書 choân-hōe 全會 choân-koân 全權 choân-bîn 全民 choân-bia̍t 全滅 choân-bô-táⁿ-liap 全無膽懾 choân-jiân 全然 choân-jiân-bô-kâng 全然無仝 choân-kiû 全球 choân-jú 全癒 choân-sēng 全盛 choân-pôaⁿ 全盤 choân-sîn-koàn-chù 全神貫注 choân-phiò 全票 choân-lêng 全能 choân-sit 全蝕 choân-māu 全貌 choân-chek 全責 choân-sin 全身 choân-sin-khu 全身軀 choân-kun 全軍 choân-kun-hok-bu̍t 全軍覆沒 choân-pō͘ 全部 choân-tn̂g 全長 choân-chi̍p 全集 choân-bīn 全面 choân-gia̍h 全額 choân-thé 全體 chheh 冊 chheh-teh 冊teh chheh-pau 冊包 chheh-pau-tòa 冊包帶 chheh-miâ 冊名 chheh-lông 冊囊 chheh-té/chheh-tóe 冊底 chheh-tiàm 冊店 chheh-khò͘ 冊庫 chheh-pâng 冊房 chheh-phāiⁿ-á 冊揹仔 chheh-kè 冊架 chheh-lok-á 冊橐仔 chheh-tû 冊櫥 chheh-thiap-á 冊疊仔 chheh-phôe/chheh-phê 冊皮 chheh-chhiam 冊簽 chheh-chóa 冊紙 chheh-thâng 冊蟲 chheh-ia̍h 冊頁 chheh-ku-á 冊龜仔 chài 再 chài-saⁿ 再三 chài-chhut-sì 再出世 chài-hun 再婚 chài-chiap-chài-lē 再接再厲 chài-hōe 再會 chài-chhù 再次 chài-pán 再版 chài-seng 再生 chài--chiá 再者 chài-kiàn 再見 chài-kóng 再講 chài-khí 再起 chún 准 chún-û 准予 chún-siàu 准數 chún-khó-chèng 准考證 chhìn 凊 chhìn-piaⁿ-piaⁿ 凊乓乓 chhìn-chhìn 凊凊 chhìn-chhìn-chhái-chhái 凊凊采采 chhìn-nah 凊吶 chhìn-teh-teh 凊塊塊 chhìn-chhī 凊市 chhìn-chhái 凊彩 chhìn-chhái-siūⁿ 凊彩想 chhìn-chhái-sî 凊彩時 chhìn-chhái-kóng 凊彩講 chhìn-sim 凊心 chhìn-ki-ki 凊支支 chhìn-chúi 凊水 chhìn-kōaⁿ 凊汗 chhìn-mo͘h 凊瘼 chhìn-mo͘h-nah 凊瘼吶 chhìn-chhiò 凊笑 chhìn-moâi/chhìn-bê/chhìn-môe/chhìn-bôe 凊糜 chhìn-mo̍͘h 凊膜 chhìn-mo͘h-nah 凊膜凹 chhìn-sek 凊色 chhìn-chhài 凊菜 chhìn-chhái 凊采 chhìn-chhái-chhái 凊采采 chhìn-bīn 凊面 chhìn-pn̄g 凊飯 chhìn-pn̄g-tîn 凊飯藤

ek 億 ek-peh-á 億伯仔


ē-kiuⁿ 下kiuⁿ ē-chi̍t-ûn 下一勻 ē-chi̍t-iân 下一椽 ē-chi̍t-kha 下一腳 ē-chi̍t-pòe 下一輩 ē-sì-lâng 下世人 ē-á 下仔 ē-līm 下任 ē-ūi 下位 ē-tang 下冬 ē-chhut-sì 下出世 ē-tn̂g 下剸 ē-sì-hong/ē-sè-hong 下勢風 ē-ûn 下勻 ē-pòaⁿ-kang 下半工 ē-pòaⁿ-nî 下半年 ē-pòaⁿ-ji̍t 下半日 ē-pòaⁿ-po͘ 下半晡 ē-pòaⁿ-mê/ē-pòaⁿ-mî 下半暝 ē-pòaⁿ-goe̍h/ē-pòaⁿ-ge̍h 下半月 ē-pòaⁿ-sin 下半身 ē-chhù 下厝 ē-si 下司 ē-tûn 下唇 ē-hôe 下回 ē-ke 下家 ē-kài 下屆 ē-pang 下幫 ē-té/ē-tóe 下底 ē-té-saⁿ/ē-tóe-saⁿ 下底衫 ē-pâng 下房 ē-chhiú/hā-chhiú/hē-chhiú 下手 ē-táu 下搗 ē-pái 下擺 ē-kái 下改 ē-táu 下斗 ē-táu-chhiu 下斗鬚 ē-pêng 下旁 ē-ji̍t 下日 ē-hng 下昏 ē-hng-àm 下昏暗 ē-hng-mê/ē-hng-mî 下昏暝 ē-hng-tǹg 下昏頓 ē-hng-pn̄g 下昏飯 ē-tàu 下晝 ē-tàu-sî 下晝時 ē-tàu-po͘ 下晝晡 ē-tàu-tǹg 下晝頓 ē-tàu-pn̄g 下晝飯 ē-po͘ 下晡 ē-po͘-sî 下晡時 ē-àm 下暗 ē-kî 下期 ē-keh 下格 ē-chhù 下次 ē-iân 下沿 ē-káng 下港 ē-móa 下滿 ē-pan/hā-pan 下班 ē-pôaⁿ-seng-lí 下盤生理 ē-io 下腰 ē-kha/hā-kha/kē-kha 下腳 ē-kha-chhiú 下腳手 ē-kha-ki/ē-kha-ku 下腳裾 ē-pak 下腹 ē-pak-á 下腹仔 ē-thúi 下腿 ē-ki 下裾 ē-sin/hā-sin 下身 ē-pòe 下輩 ē-kòe/ē-kè 下過 ē-pō͘ 下部 ē-bīn 下面 ē-hoâi/ē-hâi 下頦 ē-thâu 下頭 ē-ham 下頷 ē-gok/ē-kok/ē-ko̍k 下顎

gō͘-sì-saⁿ 五四三 Gō͘-tó͘ 五堵 gō͘-the̍h-kiô 五宅茄 gō͘-thoah-toh 五屜桌 gō͘-chiáng-lâm/gō͘-chióng-lâm 五掌楠 gō͘-ki-chhiu 五支鬚 gō͘-ji̍t-cheh/gō͘-ji̍t-choeh 五日節 gō͘-keⁿ-chá/gō͘-kiⁿ-chá/gō͘-keⁿ-chá 五更早 gō͘-kiⁿ-sî 五更時 gō͘-keⁿ-ke/gō͘-kiⁿ-koe 五更雞 gō͘-goe̍h-cheh/gō͘-ge̍h-choeh/ngō͘-goe̍h-cheh/ngō͘-ge̍h-choeh 五月節 gō͘-goe̍h-hiāⁿ/gō͘-ge̍h-hiāⁿ 五月艾 gō͘-goe̍h-hoe/gō͘-ge̍h-hoe 五月花 gō͘-goe̍h-seh/gō͘-ge̍h-seh 五月雪 gō͘-kin-chháu/gō͘-kun-chháu 五根草 gō͘-pō͘-hó͘ 五步虎 gō͘-pō͘-chôa 五步蛇 gō͘-jiáu-tông 五爪桐 gō͘-jiáu-lâm 五爪楠 gō͘-jiáu-lêng/ngó͘-jiáu-lêng/ngó͘-niáu-lêng 五爪龍 gō͘-kin-kê/gō͘-kun-kê 五筋鮭 gō͘-cháng-thâu 五總頭 gō͘-kha 五腳 gō͘-kha-lâi/gō͘-kha-lê 五腳梨 gō͘-kha-kì 五腳記 gō͘-kha-lí 五腳里 gō͘-hoe-chiaⁿ/ngó͘-hoe-chiaⁿ 五花精 gō͘-hoe-bah 五花肉 gō͘-hio̍h-lâm 五葉楠 gióng-bō͘ 仰慕 gióng-bōng 仰望 gióng-kiû 仰求 gióng-kak 仰角 gióng-nāi 仰賴 gō͘-choh/ngó͘-choh 仵作 Gô-bûn 俄文 gô-lô/ngô͘-lô 俄羅 Gô-lô-su 俄羅斯 Gô-gí/Gô-gú 俄語 gê 倪 gōa-á-nī/jōa-á-nī/lōa-á-nī 偌仔呢 gūi-kun-chú 偽君子 gūi-pè 偽幣 gūi-io̍h 偽藥 gūi-chong 偽裝 gūi-chèng 偽證 gūi-chō 偽造 giâu-sim/hiau-sim 僥心 gî 儀 gî-khì/gī-khì 儀器 gî-iông 儀容 gî-sek/gī-sek 儀式 gî-thài 儀態 gî-piáu 儀表 gî-tūi 儀隊 gām 儑 gām-lâng 儑人 gām-á-hî/gām-á-hû 儑仔魚 gām-siūⁿ 儑想 gām-áu-á 儑拗仔 gām-bīn 儑面 giám-jiân 儼然 giám-ngē/giám-ngī 儼硬 gu̍t-hoe 兀花 goân-hiong 元兇 goân-siau 元宵 goân-siau-cheh/goân-siau-choeh 元宵節 goân-pó/oân-pó/goân-pó 元寶 goân-sòe 元帥 goân-nî 元年 goân-tàn 元旦 goân-khì 元氣 goân-sò͘ 元素 goân-ló 元老 goân-siú 元首 gêng-sim/gîn-sim 凝心 gîn-ok 凝惡 gêng-chúi-chio̍h 凝水石 gêng-chū 凝聚 gêng-chū-le̍k 凝聚力 gêng-hoeh/gêng-huih 凝血 gêng-tāng 凝重 gêng-sng 凝霜 gêng-tiám 凝點

hā-lēng 下令 hā-choh 下作 hā-hoān 下凡 hā-lia̍t 下列 hē-la̍t 下力 hē-kang-hu 下功夫 hā-ngó͘ 下午 hā-lâm/hē-lâm 下南 hā-tâi 下台 hē-miā 下命 hā-bēng-lēng 下命令 hā-tiûⁿ 下場 hā-tūi 下墜 hā-sū 下士 hā-lí 下女 hā-kà 下嫁 hē-ko͘-tù 下孤注 hā-chân 下層 hā-sio̍k 下屬 hā-san 下山 hē-kang-hu 下工夫 hē-āu-chhiú 下後手 hā-sim-sîn/hē-sim-sîn 下心神 hē-sèⁿ-miā 下性命 hā-chêng 下情 hā-ì-sek 下意識 hā-chhò 下挫 hā-hòng 下放 hā-bûn 下文 hā-sûn 下旬 hē-pún 下本 hē-pún-chîⁿ 下本錢 hā-sau/hā-siau 下梢 hā-thah 下榻 hā-lâu 下樓 hē-giô 下橈 hē-to̍k 下毒 hē-to̍k-chhiú 下毒手 hā-súi 下水 hā-chúi-kau 下水溝 hā-liû 下流 hā-siau 下消 hā-iû 下游 hā-lī 下痢 hē-sîn-thok-pu̍t 下神託佛 hē-pit 下筆 hā-téng 下等 hā-téng-hā 下等下 hā-téng-hòe/hā-téng-hè 下等貨 hā-chhek 下策 hā-kip 下級 hā-kiat-lūn 下結論 hē-pûi 下肥 hē-chûn 下船 hē-sek 下色 hē-lo̍h 下落 hā-chòng 下葬 hā-io̍h/hē-io̍h 下藥 hā-hêng 下行 hā-khò 下課 hā-hòe/hā-hè 下貨 hē-lō͘ 下賂 hā-chiān 下賤 hā-kūi 下跪 hā-su̍t 下述 hā-iû 下遊 hā-ta̍t 下達 hā-hiong 下鄉 hē-tāng 下重 hā-iá 下野 hē-tiāⁿ/hē-tiàⁿ 下錠 hā-kàng 下降 hā-hān 下限 hā-hām 下陷 hē-goān 下願 hā-má-ui 下馬威 hā-thé 下體 ha̍t 乏 ha̍t-ha̍t 乏乏 hoa̍t-jîn-būn-chin 乏人問津 ha̍t-chè 乏制 ha̍t-siān-khó-tîn 乏善可陳 ha̍t-chúi 乏水 ha̍t-o 乏窩 hō͘-lâng 予人 hō͘-lâng-chio 予人招 hō͘-lâng-mē/hō͘-lâng-mā 予人罵 hûn/ûn 云 hûn-sam 云衫 hō͘ 互 hō͘-put-chhim-hoān 互不侵犯 hō͘-put-sio-niū 互不相讓 hō͘-lâng-chio 互人招 hō͘-lâng-lia̍h-pau 互人掠包 hō͘-lâng-chhiáⁿ 互人請 hō͘-sìn 互信 hō͘-lī 互利 hō͘-chō͘ 互助 hō͘-tōng 互動 hō͘-hūi 互惠 hō͘-ōaⁿ 互換 hō͘-ī 互異 hō͘-siang/hō͘-siong 互相 hō͘-pó͘ 互補 hō͘-thong 互通 hō͘-liâm 互連 hō͘-soán 互選 hāi-chāi 亥在 Heng-lī 亨利 heng-thong 亨通 hiáng-siū 享受 hióng-liân/hiáng-nî 享年 hiáng-iú 享有 hiáng-lo̍k/hióng-lo̍k 享樂 hiáng-iōng 享用 hiáng-hok/hióng-hok/hióng-hok 享福 hiáng-ī 享譽 hù 付 hù-chhut 付出 hù-ìn 付印 hù-siàu 付數 hù-khoán 付款 hù-chheng 付清 hù-hiān-kim 付現金 hù-kip 付給 hù-thok 付託 hù-chîⁿ 付錢 hūn 份 hūn-lāi 份內 hūn-gōa 份外 hūn-kó͘ 份股 hūn-kó͘-hūn 份股份 hūn-kó͘-tu 份股株 hūn-liāng/hūn-liōng 份量 hūn-gia̍h 份額 hóng 仿 hóng-á 仿仔 hóng-kó͘ 仿古 hóng-chè 仿製 hóng-chō 仿造 ho̍k 伏 ho̍k-pit 伏筆 ho̍k-hi 伏羲 hoa̍h 伐 hoa̍h-tōa-pō͘ 伐大步 hoa̍t-bo̍k 伐木 hoa̍h-kòe/hoa̍h-kè 伐過 hiu 休 hiu-kà 休假 hiu-khek 休克 hiu-peng 休兵 Hiu-sū-tùn 休士頓 hiu-jī 休字 hiu-ha̍k 休學 hiu-sek-sek 休息室 hiû-khé 休憩 hiu-chiàn 休戰 hiu-su 休書 hiu-hōe 休會 hiu-chí 休止 hiu-chí-hû 休止符 hiu-êng-oa̍h-tāng 休閒活動 hiu-iáng/hiu-ióng 休養 hóe/hé 伙 hóe-kì/hé-kì 伙計 hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun 伙頭軍 hóe-si̍t/hé-si̍t 伙食 hô-mih-khó͘ 何乜苦 hô-khì-hô-chiông/hô-khù-hô-chiông 何去何從 hô-chāi 何在 hô-kan 何干 hô-tit-lî-khó͘ 何得而苦 hô-tit-khó͘ 何得苦 hô-pit 何必 hô-pit-khó͘ 何必苦 hô-kò͘ 何故 hô-hong 何方 hô-lo̍k-put-ûi 何樂不為 hô-hòng 何況 hô-téng 何等 hô-khó͘ 何苦 hô-chhù 何處 hô-siú-o͘ 何首烏 hu̍t/pu̍t 佛 hu̍t-sū 佛事 hu̍t-á-seⁿ/hu̍t-á-siⁿ 佛仔生 hu̍t-siōng/hu̍t-siāng/hu̍t-siōng/pu̍t-siōng 佛像 hu̍t-tn̂g 佛堂 hu̍t-thah 佛塔 hu̍t-ha̍k 佛學 hu̍t-ka 佛家 hu̍t-sī 佛寺 hu̍t-sèng 佛性 hu̍t-chhiú-kam 佛手柑 hu̍t-chhiú-koe 佛手瓜 hu̍t-chhiú-koe-chhiu 佛手瓜鬚 hu̍t-chiáng-chî/hu̍t-chióng-chû 佛掌薯 Hu̍t-kàu/pu̍t-kàu 佛教 hu̍t-song-hoe 佛桑花 hu̍t-tiān 佛殿 hu̍t-hoat 佛法 hu̍t-chu 佛珠 hu̍t-gán-tek 佛眼竹 hu̍t-chó͘/pu̍t-chó͘/hu̍t-chó͘ 佛祖 hu̍t-keng 佛經 hu̍t-hīⁿ-chháu 佛耳草 hu̍t-bûn 佛門 hu̍t-tô 佛陀 hu̍t-thâu-kó 佛頭果 hu̍t-hut 佛骨 hu̍t-kham/pu̍t-kham 佛龕 ha̍h/kah 佮 hâu 侯 hē/kè 係 hē-sò͘ 係數 hē-hāng 係項 hu-ló͘ 俘虜 hú-sī 俯視 hōng-kip 俸給 hēng-bián 倖免 hāu 候 hāu-hē 候下 hāu-kè 候價 hāu-ki-sek 候機室 hāu-sī 候示 hāu-tán 候等 hāu-khoeh/hāu-kheh 候缺 hāu-me̍h 候脈 hāu-pó͘ 候補 hāu-chhia-sek 候車室 hāu-soán 候選 hāu-kà 候駕 hū 傅 hiau 僥 hiau--lâng 僥人 hiâu-hēng/hiau-hēng 僥倖 hiau-hēng-sí 僥倖死 hiau-hēng-chîⁿ 僥倖錢 hiau-hoán 僥反 hiau-láng-té/hiau-láng-tóe 僥籠底 hiau-pōe 僥背 hiau-than 僥蟶 hiau-hū 僥負 hiaⁿ 兄 hiaⁿ-ko 兄哥 hiaⁿ-mōe 兄妹 hiaⁿ-só 兄嫂 hiaⁿ-só-lâng 兄嫂人 hiaⁿ-tī-á/hiaⁿ-tî-á 兄弟仔 hiaⁿ-tī-á-kûn 兄弟仔群 heng-tióng 兄長 hiaⁿ-thâu 兄頭 hiong 兇 hiong-to 兇刀 hiong-hiâm 兇嫌 hiong-nî-pháiⁿ-tang 兇年歹冬 hiong-sim 兇心 hiong-ok 兇惡 hiong-pō/hiong-po̍k 兇暴 hiong-sí 兇死 hiong-sat 兇殺 hiong-hoān 兇犯 hiong-kông 兇狂 hiong-béng 兇猛 hiong-kài-kài 兇蓋蓋 hiong-sin 兇身 hiong-hiám 兇險 hiong-pà-pà 兇霸霸 hiong-kúi-kúi 兇鬼鬼 hoān 凡 hoān-tú-sì/hoān-tú-sè 凡tú勢 hoân-sū 凡事 hoân-nā 凡但 hoān-sì/hoān-sè 凡勢 hoân-chāi/hoān-chāi 凡在 hoân-tîn 凡塵 hoân-sī 凡是 hoân-nā 凡若 hoân-nā-sī 凡若是 hoān-kan/hān-kan 凡間

it-tiōng-hông 一丈紅 it-sè 一世 it-chhoàn-hông 一串紅 it-tan-hó 一丹好 it-kú-á 一久仔 it-lâi 一來 it-tó-chúi 一倒水 it-chài 一再 it-chhè 一切 it-chek 一則 it-lô-éng-e̍k 一勞永逸 it-hiòng 一向 it-bī 一味 it-jī-pêⁿ/it-jī-pîⁿ 一字平 it-tēng 一定 it-bóe/it-bé 一尾 it-kí 一己 it-se̍k-chi-tē/it-se̍k-chi-tōe 一席之地 it-tài 一帶 it-liân-poàn-chài 一年半載 it-tó-it 一度一 it-tó-hó 一度好 it-siong-chêng-goān 一廂情願 it-lu̍t 一律 it-sim-it-ì 一心一意 it-ì-ko͘-hêng 一意孤行 it-èng-kū-choân 一應俱全 it-ki-chi-tiông 一技之長 it-pá-choa 一把抓 it-só͘-khong 一掃空 it-sàu-jî-khong 一掃而空 it-tàn 一旦 it-chá 一早 it-sī-it, lī-sī-lī 一是一二是二 it-sî-chi-kan 一時之間 it--goe̍h/it--ge̍h 一月 it-tiau 一朝 it-ki-to̍k-siù 一枝獨秀 it-ki-hoe 一枝花 it-tiâu-kin/it-tiâu-kun 一條根 it-khài 一概 it-bô͘-it-iūⁿ 一模一樣 it-iông-hòa-thòaⁿ 一氧化碳 it-pho-sam-chiat 一波三折 it-phài-hô͘-giân 一派胡言 it-iû/it-liû 一流 it-liû-súi 一流水 it-phàu-jî-hông 一炮而紅 it-bû-só͘-ti 一無所知 it-seng 一生 it-hai 一痎 it-chīn 一盡 it-bo̍k 一目 it-bo̍k-liáu-jiân 一目了然 it-ti̍t 一直 it-ti̍t-kàu 一直到 it-ti-pòaⁿ-kái 一知半解 it-pit-kau-siau 一筆勾銷 it-pit-sêng 一筆成 it-téng 一等 it-téng-it 一等一 it-téng-hó 一等好 it-tiû-bo̍k-tián 一籌莫展 it-lia̍p-it 一粒一 it-thóng 一統 it-si-put-kòa 一絲不掛 it-bóng-táⁿ-chīn 一網打盡 it-kín 一緊 it-pì-chi-le̍k 一臂之力 it-tì 一致 it-tì-sèng 一致性 it-kí/it-kú 一舉 it-poaⁿ 一般 it-poaⁿ-sèng 一般性 it-sek 一色 it-lo̍h-chhian-tn̄g 一落千丈 it-hio̍h-chháu 一葉草 it-piáu-jîn-châi 一表人才 it-sī-tông-jîn 一視同仁 it-lám-pió 一覽表 it-chhiok-chek-hoat 一觸即發 it-giân-put-ha̍p 一言不合 it-giân-tông 一言堂 it-gí/it-gú 一語 it-koàn 一貫 it-koat-put-chín 一蹶不振 it-má-tong-sian 一馬當先 it-thé 一體 it-bêng-keng-jîn 一鳴驚人 it-tiám-hông 一點紅 it 乙 it-hi 乙烯 iā-hó 也好 iā-chiū-sī 也就是 iā-chiū-sī-kóng 也就是講 iā-bat 也捌 iā-káⁿ 也敢 iā-sī 也是 iā-ē-sái 也會使 iā-sǹg 也算 iā-tio̍h 也著 ia̍h 亦 ia̍h-sī 亦是 i 伊 I-lá-khek 伊拉克 I-su-lân 伊斯蘭 I-su-lân-kàu 伊斯蘭教 I-lang 伊朗 iōng-kim 佣金 i-i 依依 i-i-put-sià 依依不捨 i-óa 依倚 i-goân/i-oân 依原 i-chûn 依存 i-sū 依序 I-sat-i-a 依撒依亞 i-kì/i-kù 依據 i-chhù 依次 i-kui 依歸 i-hoat 依法 i-jiân 依然 i-chiàu 依照 i-iok 依約 i-u̍t 依聿 i-lāi/i-nāi 依賴 i-lāi-tō͘/i-nāi-tō͘ 依賴度 i-lāi-sèng/i-nāi-sèng 依賴性 i-hù 依附 i-khò 依靠 ián 偃 ián-sak 偃sak ián-kau-á 偃交仔 ián-tó 偃倒 ián-khiā 偃徛 ián-toh 偃桌 ián-phak 偃覆 iu 優 iu-sian 優先 iu-lia̍t 優劣 iu-sèng 優勝 iu-sì/iu-sè 優勢 iu-hō͘ 優厚 iu-thāi 優待 iu-hūi 優惠 iu-hūi-thāi-gū 優惠待遇 iu-î/iu-û 優於 iu-ia̍h 優易 iu-thâm-hoe 優曇花 iu-jiû 優柔 iu-ak 優渥 iu-seng 優生 iu-siù 優秀 iu-téng 優等 iu-khoat-tiám 優缺點 iu-bí 優美 iu-liâng/iu-liông 優良 iu-oa̍t 優越 iu-oa̍t-sèng 優越性 iu-ngá 優雅 iu-tiám 優點 iá-kim 冶金

í-hā 以下 í-lâi 以來 í-piān 以便 í-lāi 以內 í-chêng 以前 í-pak 以北 í-lâm 以南 í-ki̍p 以及 í-gōa 以外 Í-thài 以太 í-óng 以往 í-āu 以後 í-chá 以早 í-tang 以東 í-chhú 以此 í-ûi/í-ūi 以為 í-gê-hoân-gê 以牙還牙 í-tì 以致 Í-sek-lia̍t 以色列 Í-se-kiat 以西結 Í-sài-a 以賽亞 í-sin-chok-chek 以身作則 í-sin-chhì-hoat 以身試法 í-hông 以防 í-thian 倚天 ín/ún 允 ín-lâng/ún-lâng/ín--lâng/ún--lâng 允人 ín-chún/ún-chún 允准 ín-sit/ún-sit 允穡 ín-sit-thâu/ún-sit-thâu 允穡頭 ín-chhin/ún-chhin 允親 ín-hí/ún-hí 允許 ín-tùn/ún-tùn 允頓 ín-thâu-lō͘/ún-thâu-lō͘ 允頭路jú-bó/jú-bú 乳母 jú-koe 乳瓜 jī/nn̄g 二 jī-káu-ê-hng/lī-káu-ê-hng 二九下昏 jī-káu-àm 二九暗 jī-káu-mê/jī-káu-mî/lī-káu-mê/lī-káu-mî 二九暝 jī-peh 二伯 jī--lâi 二來 jī-goân 二元 jī-pat-liân 二八年 jī-chhut-lâng 二出人 jī-hù 二副 jī-lúi-chhiú 二壘手 jī-hun-chhin/lī-hun-chhin 二婚親 jī-só 二嫂 jī-choan 二專 jī-pâng 二房 jī-chhiú 二手 jī-cháiⁿ 二指 jī-phiat-chhiu 二撇鬚 jī-ke̍k-thé 二極體 jī-pí 二比 Jī-chúi/lī-chúi 二水 jī-téng-hòe/jī-téng-hè 二等貨 jī-iân-chhe 二緣妻 jī-chiá 二者 jī-lâm 二藍 jī-lō͘-sai 二路司 jī-lō͘-hòe/jī-lō͘-hè/lī-lō͘-hòe/lī-lō͘-hè 二路貨 jī-pō͘-chè 二部制 jîn/lâng/lāng/lîn 人 jîn-teng 人丁 jîn-sè 人世 jîn-tiong/lîn-tiong 人中 jîn-chú 人主 jîn-sū/lîn-sū 人事 jîn-sū-sek 人事室 jîn-sū-chhù 人事處 Jîn-sū-hêng-chèng-kio̍k 人事行政局 jîn-jîn/lâng-lâng 人人 jîn-lâng-chū-gûi 人人自危 jîn-lûn/lîn-lûn 人倫 jîn-kia̍t 人傑 jîn-siōng 人像 jîn-le̍k 人力 jîn-le̍k-chhia 人力車 jîn-sam/jîn-sim/jîn-som/lîn-sam 人參 jîn-kháu 人口 jîn-oân/lîn-oân 人員 jîn-sū 人士 jîn-iau/lîn-iau 人妖 jîn-jī-chhé 人字扯 jîn-ke/lîn-ke 人家 jîn-ke-lâng 人家人 jîn-ke-chhù 人家厝 jîn-kang/lâng-kang 人工 jîn-sim/lîn-sim 人心 jîn-sim-hông-hông 人心惶惶 jîn-chêng/lîn-chêng 人情 jîn-chêng-chè/lîn-chêng-chè 人情債 jîn-châi/lâng-châi/lîn-châi 人才 jîn-keh-chiá/lîn-keh-chiá 人格者 jîn-koân/lîn-koân 人權 jîn-chhù 人次 jîn-bîn/lîn-bîn 人民 jîn-bîn-pè 人民幣 Jîn-bîn-ji̍t-pò 人民日報 jîn-khì/lâng-khì/lîn-khì 人氣 jîn-hái 人海 jîn-móa-ûi-hoān 人滿為患 jîn-tiâu 人潮 jîn-ûi 人為 jîn-ian 人煙 jîn-bu̍t/lîn-bu̍t 人物 jîn-bu̍t-ōe 人物畫 jîn-hoān/lîn-hoān 人犯 jîn-oân 人猿 jîn-sūi 人瑞 jîn-seng/lîn-seng 人生 jîn-seng-koan 人生觀 jîn-thiok/lîn-thiok 人畜 jîn-chīn-kai-ti 人盡皆知 jîn-chéng/jîn-chióng/lîn-chéng/lîn-chióng 人種 jîn-chheng 人稱 jîn-iân/lâng-iân 人緣 jîn-kûn 人群 jîn-pau 人胞 jîn-sim/jîn-som/lîn-som 人蔘 jîn-sim-chhêng 人蔘榕 jîn-hêng-tō/lîn-hêng-tō 人行道 jîn-phêng 人評 jîn-chèng/lîn-chèng 人證 jîn-chit/lîn-chit 人質 jîn-chek 人跡 jîn-sin 人身 jîn-kan/lîn-kan 人間 jîn-chè 人際 jîn-biān-tek 人面竹 jîn-lūi/lîn-lūi 人類 jîn-má/lâng-bé/lîn-má 人馬 jîn-thé 人體 jîn/lîn 仁 jîn-jîn-jîn 仁仁仁 jîn-heng/lîn-heng 仁兄 jîn-chhì-chhang 仁刺蔥 jîn-tek 仁德 jîn-ài/lîn-ài 仁愛 Jîn-ài-lō͘ 仁愛路 Jîn-ài-i-īⁿ 仁愛醫院 jîn-chû/lîn-chû 仁慈 jîn-kí 仁杞 Jîn-bú 仁武 jîn-gī/lîn-gī 仁義 jîn-kut-chôa 仁骨蛇 jīm/līm/nā 任 jīm-sū 任事 jīm-hô/līm-hô 任何 jīm-bián 任免 jīm-ì/līm-ì 任意 jīm-kàu 任教 jīm-kî/līm-kî 任期 jīm-iōng 任用 jīm-sǹg-bē-liáu/jīm-sǹg-bōe-liáu 任算bē了 jīm-chit 任職 jōa-chē 偌儕 jōa-nī/lōa-nī 偌呢 jōa-tāng/lōa-tāng 偌重 jû-ha̍k 儒學 jû-ka/lû-ka 儒家 Jû-kàu 儒教 jû-kùn 儒艮 jû-ngá/lû-ngá 儒雅 jî 兒 jî-hì/lî-hì 兒戲 jî-tông 兒童 jî-tông-chiat 兒童節 ji̍p 入 ji̍p-sè 入世 ji̍p-chú 入主 ji̍p-ngó͘/li̍p-ngó͘ 入伍 ji̍p-lâi/li̍p-lâi 入來 ji̍p-chhim 入侵 ji̍p-tang 入冬 ji̍p-chhùi/li̍p-chhùi 入嘴 ji̍p-ûi 入圍 ji̍p-tiûⁿ/li̍p-tiûⁿ 入場 ji̍p-tiûⁿ-kǹg 入場券 ji̍p-kéng/li̍p-kéng 入境 ji̍p-hē 入夏 ji̍p-ha̍k/ji̍p-o̍h/li̍p-ha̍k/li̍p-o̍h 入學 ji̍p-the̍h 入宅 ji̍p-ke-kah 入家甲 ji̍p-se̍k/li̍p-se̍k 入席 ji̍p-khò͘ 入庫 ji̍p-ì 入意 ji̍p-hō͘-kháu 入戶口 ji̍p-chhiú/li̍p-chhiú 入手 ji̍p-siàu/li̍p-siàu 入數 ji̍p-sin-chhù 入新厝 ji̍p-chhun 入春 ji̍p-bo̍k/li̍p-bo̍k 入木 ji̍p-chat 入札 ji̍p-chhâ 入柴 ji̍p-koan 入棺 ji̍p-sún 入榫 ji̍p-liām/li̍p-liám 入殮 ji̍p-káng/li̍p-káng 入港 ji̍p-bîn/li̍p-bîn 入眠 ji̍p-sîn 入神 ji̍p-chhiu 入秋 ji̍p-siaⁿ/li̍p-siaⁿ 入聲 ji̍p-kó͘ 入股 ji̍p-lê-tiān 入螺鈿 ji̍p-bê/li̍p-bê 入迷 ji̍p-ūn 入運 ji̍p-soán/li̍p-soán 入選 ji̍p-bûn/ji̍p-mn̂g/li̍p-bûn 入門 ji̍p-koh 入閣 ji̍p-īⁿ/li̍p-īⁿ 入院 ji̍p-bū 入霧 ji̍p-tê/ji̍p-tôe 入題 ji̍p-kut/li̍p-kut 入骨 ji̍p-tóng 入黨

khu-phiô 丘薸 koàn-thàu 串透 kú 久 kú-kú 久久 kiú-gióng 久仰 kú--lài/kú-lâi 久來 kú-hāu 久候 kú-nî 久年 kú-nî-oan 久年冤 kú-nî-pēⁿ/kú-nî-pīⁿ 久年病 kú-nî-bān-tāi 久年萬代 kú-nî-tn̂g-goe̍h/kú-nî-tn̂g-ge̍h 久年長月 kú-nî-goān 久年願 kú-pēⁿ/kú-pīⁿ 久病 kiú-nāi 久耐 kiú-kiàn 久見 kiú-ûi 久違 kú-tn̂g 久長 kú-tn̂g-oan 久長冤 kú-tn̂g-pō͘ 久長步 kú-tn̂g-pēⁿ/kú-tn̂g-pīⁿ 久長病 kú-tn̂g-hō͘ 久長雨 koa/koai 乖 koai-koai 乖乖 koai-khá/koai-khiáu 乖巧 koai-chiang/koai-tiang 乖張 koāiⁿ-chn̄g 乖旋 koai-phiah 乖癖 koe-bîn 乖眠 koāi-kin/koāi-kun 乖筋 koai-ió-ió/koai-ioh-ioh 乖育育 koāiⁿ-tio̍h 乖著 koāiⁿ-lê 乖螺 káu/kiú 九 káu-sìn-io̍h 九信藥 káu-peh-lâng/káu-poeh-lâng 九八人 káu-tang-cha̍p-goe̍h/káu-tang-cha̍p-ge̍h 九冬十月 káu-kháng/kiáu-khang 九孔 kiú-koan-chiáu 九官鳥 káu-chan 九層 káu-chàn-thah 九層塔 kiáu-cho̍k 九族 káu--goe̍h/káu--ge̍h 九月 káu-chô 九槽 káu-kang 九江 kiú-choân 九泉 káu-ba̍k-á 九目仔 káu-pit-chhêng 九筆榕 káu-chat-á 九節仔 káu-chat-liân 九節蓮 káu-chat-hê 九節蝦 káu-chat-niau 九節貓 káu-chat-hong 九節風 kiú-kiong 九芎 kiú-kiong-kho 九芎柯 káu-lí-hiong/kiú-lí-hiong 九里香 káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe 九重吹 kiú-tiông-tông 九重桐 káu-têng-chhêng 九重榕 káu-têng-chhiū 九重樹 káu-têng-chhoe/káu-têng-chhe 九重炊 káu-kàng-chúi 九降水 káu-kàng-lâu 九降流 káu-kàng-hong 九降風 káu-thiâu 九鮡 Kiú-liông 九龍 khit 乞 khit-ê 乞個 khit-kiû 乞求 khit-ê 乞的 khit-thó 乞討 khit-hō͘ 乞雨 khit-chia̍h 乞食 khit-chia̍h-sian 乞食仙 khit-chia̍h-seⁿ/khit-chia̍h-siⁿ 乞食生 khit-chia̍h-chèng 乞食症 khit-chia̍h-siàng 乞食相 khit-chia̍h-óaⁿ 乞食碗 khit-chia̍h-kut 乞食骨 khit-chia̍h-kúi 乞食鬼 ki 乩 koaⁿ 乾 kan-kan-giàn 乾乾giàn kan-liáu 乾了 kan-peng 乾冰 kan-ta 乾凋 kan-ta-giàn 乾凋giàn kan-ta-ū 乾凋有 kan-eh 乾呃 kan-sàu 乾嗽 kan-áu 乾嘔 khiân-khun 乾坤 kan-hān 乾旱 kan-poe 乾杯 kan-kó 乾果 kan-sé/kan-sóe/ta-sé/ta-sóe 乾洗 kan-ta-chhoah 乾焦chhoah kan-sò/ta-sò 乾燥 kan-sián 乾癬 kan-kia̍t 乾竭 kan-chèng 乾證 kan-lo̍k 乾酪 Khiân-liông 乾隆 kan-tiān-tî 乾電池 kan-hong-thai 乾風颱 kan-thai 乾颱 kèng-kó͘/khiàn-kó͘ 亙古 kek-su 亟需 kau 交 kau-hō͘ 交互 kau-tiāng 交仗 kau-hù 交付 kau-tāi 交代 kau-pó 交保 kau-chhut 交出 kau-koah 交割 kau-ka 交加 kau-chham 交參 kau-chhe-kháu 交叉口 kau-chhe-tiám 交叉點 kau-iú 交友 kau-kâⁿ 交含 kau-kâm 交唅 Kau-tāi 交大 ka-tiāⁿ/kau-tiāⁿ/sian-ka-tiāⁿ 交定 kau-bóe/kau-bé 交尾 ka-nn̂g 交崙 kau-tài 交帶 kau-óng 交往 kau-thāi 交待 kau-kō͘ 交怙 kau-chêng 交情 kau-ok 交惡 ka-lún-sún 交懍恂 kau-chiàn 交戰 kau-chhiú 交手 kau-pài 交拜 kau-peⁿ 交拼 kau-chiap 交接 kau-chhah/kau-chhap 交插 kau-ōaⁿ 交換 kau-ōaⁿ-chhiú 交換手 kau-ōaⁿ-ki 交換機 kau-chham 交摻 kau-chham 交攙 kau-siàu 交數 ka-ia̍h/kau-e̍k 交易 kau-e̍k-só͘ 交易所 kau-e̍k-sòe/kau-e̍k-sè 交易稅 kau-chhun 交春 kau-thè/kau-thòe 交替 kau-hōe 交會 kau-ki-liân 交枝連 kau-í 交椅 kau-í-the 交椅the kau-liû 交流 kau-sia̍p 交涉 kau-kài 交界 kau-kài-chhù 交界處 kau-pe̍h-koàn 交白卷 kau-pôaⁿ 交盤 ka-chōe/ka-chē 交睡 kau-chhiu 交秋 kau-kiat 交結 kiau-ká 交絞 kau-chit 交織 kau-liâu 交繚 kau-tîⁿ 交纏 kau-liâu 交聊 kau-í 交與 ka-la̍k/ka-la̍uh 交落 ka-la̍uh-chím 交落枕 ka-la̍uh-chúi 交落水 ka-la̍uh-the 交落胎 ka-la̍uh-sin 交落身 kau--tio̍h 交著 kau-kat/kau-koah 交葛 kau-gī 交誼 kau-gī-thiaⁿ 交誼廳 kau-tâm 交談 kau-hòe/kau-hè 交貨 kau--khí-khì/kau--khí-khù 交起去 kau-chí 交趾 ka-lián-phak 交輦覆 kau-thong 交通 Kau-thong-tāi-ha̍k 交通大學 Kau-thong-kio̍k 交通局 kau-thong-bāng 交通網 kau-thong-chhù 交通處 kau-thong-chhia 交通車 Kau-thong-pō͘ 交通部 kau-hoân 交還 kau-teng 交釘 kau-chiam-tèng 交針釘 kau-kâm/kau-khâⁿ 交銜 kau-hong 交鋒 kau-koan 交關 kau-pôe 交陪 ka-iam 交陰 kau-chè 交際 kau-chè-bú 交際舞 kau-chi̍p 交集 kau-hiáng-khek/kau-hióng-khek 交響曲 kau-hiáng-ga̍k/kau-hióng-ga̍k 交響樂 kau-hî/kau-hû 交魚 kau-ong 交鶲 kau-hêng 交 kiaⁿ-siâⁿ 京城 kiaⁿ-hì 京戲 kiaⁿ-tang-chhài 京東菜 kiaⁿ-hôa 京華 Kiaⁿ-to͘ 京都 kim/taⁿ 今 kim-sè 今世 kin-á-chài 今仔再 kin-á-jit/kin-á-ji̍t 今仔日 kin-á-chá-khí 今仔早起 kin-á-chài 今仔載 kim-iā 今夜 kin-nî 今年 kim-āu/kim-hiō 今後 kim-àm 今暗 kim-seng 今生 kài 介 kài-ji̍p 介入 kài-ì 介意 kài-hoâi 介懷 kài-î/kài-û 介於 kài-siāu 介紹 kài-siāu-jîn 介紹人 kài-siāu-só͘ 介紹所 kài-chit 介質 kài-bīn 介面 kài-bīn-khah 介面卡 kâng 仝 kâng-chi̍t-iūⁿ 仝一樣 kâng-pêng 仝旁 kâng-sî 仝時 kâng-toh 仝桌 kâng-khoán 仝款 kâng-hō 仝號 kâng-hâng 仝行 kâng-pòe 仝輩 kâng-tô͘ 仝途 kâng-lūi 仝類 kâng-tóng 仝黨 kit 仡 kiāⁿ 件 kiāⁿ-sò͘ 件數 khì-he̍k 企劃 khì-ōe-thiaⁿ 企劃廳 khì-tô͘ 企圖 khì-bōng 企望 khì-gia̍p 企業 khì-gia̍p-hòa 企業化 khì-gia̍p-ka 企業家 khiā-koán 企管 khì-gô 企鵝 khòng-lē 伉儷 kó͘ 估 kó͘-kè 估價 kó͘-kè-toaⁿ 估價單 kó͘-siàu 估數 kó͘-sǹg 估算 kó͘-kè 估計 khiā-lâm-iâ/kiâ-lâm-iâ 伽藍爺 ka-lâm-chiáu 伽藍鳥 kē/te 低 kē-nah 低nah kē-hā 低下 kē-kó͘ 低估 kē-kè 低價 kē-hun 低分 kē-chhù-á 低厝仔 kē-tē/kē-tōe 低地 kē-chu-thài 低姿態 kē-sêng-pún 低成本 kē-î/kē-û 低於 kē-í 低椅 kē-khì-ap 低氣壓 kē-chúi 低水 kē-tîm 低沈 kē-ô͘ 低湖 kē-un 低溫 kē-o 低窩 kē-kha-káu 低腳狗 kē-lo̍h 低落 kē-lō͘ 低路 kē-lō͘-sai 低路司 kē-lō͘-hòe/kē-lō͘-hè 低路貨 kē-kai 低階 kē-im 低音 kē-im-koán 低音管 kap-chhùi 佮嘴 kap-sòaⁿ 佮線 kah-sek 佮色 kap-io̍k 佮藥 ka-jîn 佳人 ka-chok 佳作 Ka-tang 佳冬 ka-chài 佳哉 ka-chài-bô 佳在無 ka-chiat 佳節 ka-lo̍h-chài 佳落哉 ka-ōe 佳話 Ka-lí 佳里 ka-im 佳音 ka-ngâu 佳餚 ka-lē 佳麗 keng/kèng 供 keng-chhut 供出 keng-kháu-keng 供口供 kiong-èng 供應 keng-tâu 供投 kiong-chúi 供水 kiong-kiû 供求 kèng-mi̍h 供物 kiong-chheng 供稱 keng-toan 供端 kiong-kip 供給 keng-i 供衣 keng-i-chóa 供衣紙 kiong-sû 供詞 kiong-su̍t 供述 kiong-siau 供銷 kèng-su 供需 keng-thé/keng-thóe 供體 kióng-chhí/kióng-chhú 供鼠 kio̍k-hān 侷限 kū-ka 俱佳 kū-pī 俱備 kū-choân 俱全 khū-lo̍k-pō͘/kū-lo̍k-pō͘ 俱樂部 kò-jîn 個人 kô-kô/gê-gê 個個 kò-pia̍t 個別 kò-gōa-goe̍h/kò-gōa-ge̍h 個外月 kò-sèng 個性 kò-thóng-goe̍h/kò-thóng-ge̍h 個捅月 kò-sò͘ 個數 kò-àn 個案 kò-thé 個體 koaⁿ 倌 khut-kiông 倔強 kù 倨 ké 假 ké-cháng 假cháng ké-chhoah 假chhoah ké-gâu 假gâu ké-khiàng 假khiàng ké-tìⁿ 假tìⁿ ké-tìⁿ-chheⁿ/ké-tìⁿ-chhiⁿ 假tìⁿ生 ké-chiūⁿ-chîⁿ 假上諓 ké-lâng 假人 ké-sian 假仙 ká-í-sî-ji̍t 假以時日 ké-iàⁿ 假佯 ká-sú 假使 ká-chià/ká-chioh 假借 ké-chò/ké-chòe 假做 ké-sian-ti 假先知 ké-chhut-ga̍k 假出獄 ké-hun-sò͘ 假分數 ké-pâu 假包 ké-phok 假博 ké-kó͘-phok 假古博 ké-miâ 假名 ké-kun-chú 假君子 ké-chhùi-khí 假嘴齒 ké-kàu-lé 假夠禮 ké-tōa-pān 假大範 ké-hó-sim 假好心 ké-hó-soe 假好衰 ké-hó-gia̍h 假好額 ká-tēng 假定 ké-soaⁿ 假山 ké-iáⁿ 假影 ké-sim 假心 ká-sióng-te̍k 假想敵 ké-ì 假意 ké-chû-pi 假慈悲 ké-gōng 假戇 ké-gōng-thûi 假戇槌 ké-chhiú 假手 ké-khàu-ah 假扣押 ké-pān 假扮 ké-kiān-koai 假掔乖 ké-sàn 假散 ké-su-bûn 假斯文 kà-ji̍t 假日 ké-ū-sim 假有心 ká-kî/kà-kî 假期 ké-ki-lō͘ 假枝路 ké-sí 假死 ké-pâi-ê 假牌個 ké-mi̍h 假物 ké-mé 假猛 ké-siáu 假痟 ké-ê 假的 ké-phôe/ké-phê 假皮 ké-chīn-chêng 假盡情 ké-ba̍k-thâu 假目頭 ké-khùn 假睏 ké-phòa-pēⁿ/ké-phòa-pīⁿ 假破病 ké-khang 假空 ké-khang-ké-sńg 假空假榫 ké-tâng 假童 ké-cheng-kong 假精光 ké-lāu-tōa 假老大 ké-láu-si̍t 假老實 ké-sèng-jîn/ké-sèng-lîn 假聖人 ké-siaⁿ 假聲 ké-jio̍k-kùi 假肉桂 ká-ki 假肢 ké-keng 假肩 ké-kha 假腳 ká-nā/ká-ná 假若 ké-khó͘-koe 假苦瓜 ké-ka-tang 假茄苳 ké-hēng-chhài 假莧菜 ké-khiân 假虔 ké-khiân-ì 假虔意 ké-khiân-chhiò 假虔笑 ké-pâu 假袍 ká-chong 假裝 ká-siat 假設 ké-chèng 假證 ké-siōng 假象 ké-hòe/ké-hè 假貨 ké-chō 假造 kah-ná/ká-ná 假那 ké-chùi 假醉 ká-sek 假釋 ké-chhau-piò 假鈔票 ké-chîⁿ 假錢 ké-thâu-mn̂g/ké-thâu-mo͘ 假頭毛 ké-tiám-tîn 假點陳 ké-khí 假齒 ké-gâu 假 kiāⁿ 健 kiān-tiu 健丟 kiān-koai 健乖 kiān-jî 健兒 kiān-choân 健全 kiān-chāi 健在 kiān-chiòng 健將 kiān-khong 健康 kiān-bông 健忘 kiāⁿ-châng 健欉 kiān-bí 健美 kiān-hêng 健行 kiān-tâm 健談 kiān-sin/kiāⁿ-sin 健身 kiān-sin-pâng 健身房 ka-lé 傀儡 ka-lé-hì 傀儡戲 ka-lé-kha 傀儡腳 kia̍t 傑 kia̍t-chok 傑作 Kiat-khek 傑克 kia̍t-chhut 傑出 kia̍t-hî/kia̍t-hû 傑魚 ke-hóe-thâu/ke-hé-thâu 傢伙頭 ka-kū 傢俱 ke-si 傢司 kheng-tó 傾倒 kheng-thò͘ 傾吐 kheng-hiòng 傾向 kheng-châu-jî-chhut 傾巢而出 kheng-sim 傾心 kheng-khang/kheng-khong 傾空 kheng-theng 傾聽 kheng-siau 傾銷 kheng-siau-sòe/kheng-siau-sè 傾銷稅 kín-iú 僅有 kīn-chhù-î/kīn-chhù-û 僅次於 kiâu-bū 僑務 Kiâu-bū-úi-oân-hōe 僑務委員會 kiâu-thoân 僑團 Kiâu-úi-hōe 僑委會 kiâu-ki/kiâu-ku 僑居 kiâu-bîn 僑民 kiâu-seng 僑生 kiâu-kài 僑界 kiâu-pau 僑胞 kò͘-chú 僱主 kò͘-oân 僱員 kò͘-kang 僱工 kiong-hòa 僵化 kiong-kio̍k 僵局 khiong-si/kiong-si/kiang-si 僵屍 kiong-chhî 僵持 kè 價 kè-ūi 價位 kè-ta̍t 價值 kè-ta̍t-khoán 價值款 kè-ta̍t-koan 價值觀 kè-chha 價差 kè-siàu 價數 kè-kek 價格 kè-khoán 價款 kè-bo̍k 價目 kè-bé 價碼 kè-siaⁿ 價聲 kè-kha 價腳 kè-chîⁿ 價錢 khiām 儉 khiām--ji̍p-khì/khiām--ji̍p-khù 儉入去 khiām-chhùi/khiūⁿ-chhùi 儉嘴 khiām-liám 儉斂 khiām-phok 儉樸 khiām-sí-sí 儉死死 khiām-chúi 儉水 khiām-iōng 儉用 khiūⁿ-siùⁿ 儉相 khiām-séng 儉省 khiām-iok 儉約 khiām-chîⁿ 儉錢 kiáu-sian 儌仙 kiáu-phōaⁿ 儌伴 kiáu-siū 儌岫 kiáu-tô͘ 儌徒 kiáu-siàu 儌數 kiáu-pún 儌本 kiáu-tong 儌東 kiáu-kùn 儌棍 kiáu-tù 儌注 kiáu-kha 儌腳 kiáu-ti/kiáu-tu 儌豬 kiáu-keng 儌間 kng/kong 光 kng-iāⁿ 光iāⁿ kng-khu̍t-khu̍t 光khu̍t-khu̍t kng-kng 光光 kng-chn̂g 光全 kng-hòa-ha̍k 光化學 kong-tāi 光大 kong-ha̍k 光學 kng-tòa 光帶 kong-liân 光年 kng-tō͘ 光度 kong-chhái 光彩 kong-ho̍k 光復 kong-ho̍k-chiat 光復節 kng-phe/kuiⁿ-phoe 光批 kong-bêng/*kng-bêng(白) 光明 kong-kéng 光景 kong-kéng-kiàⁿ 光景鏡 kong-kùn-thûi 光棍槌 kong-êng 光榮 kng-tam-tam 光湛湛 kng-goân 光源 kng-liu-liu 光溜溜 kng-kau 光溝 kng-ku̍t 光滑 kng-iām 光炎 kng-iāⁿ-iāⁿ 光炎炎 kng-iām-iām 光焰焰 kng-iāⁿ-iāⁿ 光焱焱 kng-sih-sih 光熠熠 kng-sih-sih 光熾熾 kng-chheⁿ/kng-chhiⁿ/kng-seⁿ/kng-siⁿ 光生 kong-gán 光眼 kng-bé 光碼 Kong-sū 光緒 kng-sòaⁿ 光線 kng-chhiam 光纖 kong-iāu 光耀 kng-kō 光膏 kng-kō-kō 光膏膏 kong-lîm 光臨 kng-iām 光艷 kong-bông 光芒 kong-hôa 光華 kng-khí-lâi 光起來 kong-hui 光輝 kng-thang 光通 kong-sok 光速 kng-só 光鎖 kng-kiàⁿ 光鏡 kng-siám-siám/kng-sihN-sihN 光閃閃 kong-im 光陰 kng-tiān 光電 kng-thâu/kuiⁿ-thâu 光頭 kng-thâu-soaⁿ 光頭山 kong-kò͘ 光顧 khek 克 khek-chè 克制 khek-ho̍k 克復 khah-lah 克拉 khek-ho̍k 克服 khat-kin/khat-kun 克根 khat-khó͘/khek-khó͘/khat-khó͘ 克苦 khek-khui 克虧 khek-lān 克難 kin-sim 兢心 kang/kong 公 kong-chú 公主 kong-sū 公事 kong-sū-pau 公事包 kong-hiu-ji̍t 公休日 kong-pò͘ 公佈 kong-pò͘-lân 公佈欄 kong-sài 公使 kong-pó 公保 kong-sìn-le̍k 公信力 kong-ká 公假 kong-chè 公債 kong-po̍k 公僕 kong-kè 公價 kong-goân 公元 kong-khek 公克 kong-kiōng 公共 kong-thióng 公冢 kong-hâm 公函 kong-hun 公分 kong-phòaⁿ 公判 kong-bū 公務 kong-bū-oân 公務員 kong-chin 公升 kong-lî 公厘 kong-si 公司 kong-si-chè 公司債 kong-si-hoat 公司法 kong-kò 公告 kong-kò-lân 公告欄 kang-ko 公哥 kong-tùn 公噸 kong-hn̂g 公園 kong-tē/kong-tōe 公地 kong-tn̂g 公堂 kong-pò 公報 kong-thióng 公塚 kong-bōng/kong-bō͘ 公墓 kong-pô-kham 公婆龕 kong-má 公媽 kong-má-pâi 公媽牌 kong-má-kham 公媽龕 kong-chú 公子 kong-chú-iâ 公子爺 kong-chú-iâ-sià 公子爺舍 kong-sun 公孫 kong-sun-á 公孫仔 kong-sun-chhiū 公孫樹 kong-an 公安 Kong-an-kio̍k 公安局 kong-tēng 公定 kong-hāi 公害 kong-ka/kong-ke 公家 kong-ke-taⁿ 公家擔 kong-ke-iōng/kong-ke-ēng 公家用 kong-gū/kong-ú 公寓 kong-sím 公審 kong-chhioh 公尺 kong-chhai/kong-chhe 公差 kong-thóng 公帑 kong-pêⁿ/kong-pîⁿ/kong-pêng 公平 kong-chhek 公廁 kong-thiaⁿ 公廳 kong-sek 公式 kong-tek-sim 公德心 kong-ì 公意 kong-hùn 公憤 kong-só͘ 公所 kong-chhui/kong-thui/kong-thui 公推 kongāiⁿpô 公揹婆 kong-thoaⁿ 公攤 kong-kàu 公教 kong-bûn 公文 kong-bûn-su 公文書 kong-kin/kong-kun 公斤 kong-cho̍k 公族 kong-hōe 公會 kong-iú 公有 kong-àn-toh 公案桌 kong-koân 公權 kong-khoán 公款 kong-chèng/kong-chiàⁿ/kong-chèng 公正 kang-bó/kang-bú 公母 kang-bó-thò/kang-bú-thò 公母套 kong-bîn 公民 kong-koat 公決 kong-hái 公海 kong-ián 公演 kong-jiân 公然 kong-êng 公營 kong-chiok 公爵 kong-bu̍t 公物 kong-tāi 公玳 kong-lí 公理 kong-sán 公產 kong-iōng 公用 kong-bó͘ 公畝 kong-ek 公益 kong-chèng/kong-chiòng 公眾 kong-sī 公示 kong-siā 公社 kong-chè 公祭 kong-su 公私 kong-li̍p 公立 kong-iok 公約 kong-sū 公署 kong-gī 公義 kong-chit 公職 kang-hoe 公花 kong-chhin 公親 kong-siat 公設 kong-sò͘ 公訴 kong-lūn 公論 kong-chu-û-sè 公諸於世 kong-chèng 公證 kong-hùi 公費 kong-lō͘ 公路 kong-lō͘-kio̍k 公路局 kong-chhia 公車 kong-chhia-chhù 公車處 kong-tō 公道 kong-tō-lâng 公道人 kong-tō-peh 公道伯 kong-lí 公里 kong-lî 公釐 kong-kim 公金 kong-gîn/kong-gûn 公銀 kong-chîⁿ 公錢 kong-khai/kong-khui 公開 kong-khai-sìn 公開信 kong-khai-sài 公開賽 kong-koan 公關 kong-khéng 公頃 kong-tê/kong-tôe 公題 kong-î/kong-û 公餘 kong-koán 公館 kong-hî/kong-hû 公魚 kang-lo̍k 公鹿 kong-hûiⁿ 公黃 kāng/khēng/kiōng 共 kāng-chi̍t-ke 共一家 kāng-chi̍t-iūⁿ 共一樣 kiōng-sū 共事 kiōng-hióng 共享 kā-lâng/kāng-lâng 共人 kā-lâng-tiau 共人刁 kāng-phōaⁿ 共伴 kāng-ûn 共勻 kiōng-húi 共匪 kāng-chhù-lāi 共厝內 kāng-chhù-khiā 共厝徛 kāng-kháu-chàu 共口灶 kiōng-tông 共同 Kiōng-tông-chhī-tiûⁿ 共同市場 kāng-miâ 共名 kiōng-hô 共和 kiōng-hô-kok 共和國 Kiōng-hô-tóng 共和黨 kāng-sìⁿ/kāng-sèⁿ 共姓 kāng-sèⁿ-á 共姓仔 kāng-jī-ûn 共字勻 kāng-jī-sèⁿ 共字姓 kāng-jī-siá 共字寫 kiōng-chûn 共存 kāng-phâng 共帆 kâng-sim/kāng-sim/kāng-sim 共心 kāng-pâng-thâu 共房頭 kiōng-iú 共有 kāng-tiâu-chúi 共條水 kiōng-gia̍p 共業 kāng-khoán 共款 kāng-iân 共沿 kiōng-hoān 共犯 kāng-pan 共班 kiōng-seng 共生 kiōng-sán 共產 Kiōng-sán-tóng 共產黨 kāng-chèng-thâu 共症頭 kāng-chó͘-sian 共祖先 kāng-thiāu 共祧 kāng-chéng-thn̂g 共種傳 kiōng-koán 共管 kāng-láng-thn̂g 共籠傳 kāng-chóng/kiōng-chóng 共總 kāng-siaⁿ-sàu 共聲嗽 kāng-pak-lāi 共腹內 kāng-koah 共葛 kiōng-bô͘ 共謀 kiōng-sek 共識 kāng-lō͘ 共路 kiōng-kun 共軍 kāng-pòe 共輩 kāng-tô͘ 共途 kiōng-thong 共通 kāng-tīn 共陣 kāng-bīn 共面 kiōng-bêng 共鳴 kāng-táng/kiōng-tóng 共黨 kî 其 kî-it 其一 kî-tiong 其中 kî-lī 其二 kî-thaⁿ 其他 kî-lāi 其內 kî-gōa 其外 kî-si̍t 其實 kî-āu 其後 kî-sî 其時 kî-chhù 其次 kî-kan 其間 kî-î/kî-û 其餘 khū-pī 具備 kū-iú 具有 khū-kiat 具結 khū-thé 具體 kiam 兼 kiam-jīm 兼任 kiam-khū 兼具 kiam-sì/kiam-sè 兼勢 kiam-tè-chò/kiam-tè-chòe 兼塊做 kiam-chhai 兼差 kiam-tit 兼得 kiam-êng 兼營 kiam-iōng 兼用 kiam-thiāu 兼祧 kiam-koán 兼管 kiam-chit 兼職 kiam-khò 兼課 kiam-pān 兼辦 kiam-kò͘ 兼顧 koàn-a-kun 冠亞軍 koàn-kun/koan-kun 冠軍 koan-koeh-kong/koan-keh-kong 冠郭公 koàn-siú-si 冠首詩 koan-khiu 冠鳩 kí-toh 几桌 kí-toh-á 几桌仔

loān 亂 loān-chông 亂chông loān-ioh 亂ioh loān-sa 亂sa loān-sahN 亂sahN loān-tàn 亂tàn loān-sè 亂世 loān-chú-lâi 亂主來 loān-chú-chhá 亂主吵 loān-chú-soeh/loān-chú-seh 亂主說 loān-chú-kóng 亂主講 loān-kau-chham 亂交參 loān-sú 亂使 loān-sú-lâi 亂使來 loān-sú-chhòng 亂使創 loān-sú-chhá 亂使吵 loān-sú-siūⁿ 亂使想 loān-sú-iōng 亂使用 loān-sú-kóng 亂使講 loān-sú-pìⁿ 亂使變 loān-sú-nāu 亂使鬧 loān-lâi 亂來 loān-chhòng 亂創 loān-chhá 亂吵 loān-chhau-chhau 亂吵吵 loān-chhī-chhā 亂嗤吵 loān-chô-chô 亂嘈嘈 loān-chú-lâi 亂子來 loān-sim 亂心 loān-sèng 亂性 loān-siàng 亂惝 loān-hò͘ 亂戽 loān-liap 亂捏 loān-iā 亂掖 loān-chhau-chhau 亂操操 loān-kiáu-chhá 亂攪吵 loān-chō 亂皂 loān-chin 亂真 lān-sîn/loān-sîn 亂神 loān-hun-hun 亂紛紛 loān-kà-kà 亂絞絞 loān-keng 亂經 loān-mē/loān-mā 亂罵 loān-ioh 亂臆 loān-jû/loān-jî/loān-lû 亂茹 loān-chèⁿ/loān-chìⁿ 亂諍 loān-kóng 亂講 loān-pìⁿ 亂變 loān-phòaⁿ 亂販 loān-cháu 亂走 loān-cheng 亂鐘 loān-bé-bé 亂馬馬 loān-nāu 亂鬧 liáu 了 liáu-theh-theh 了theh-theh liáu-put-tek 了不得 liáu-put-khí 了不起 liáu-liáu 了了 liáu-sū 了事 liáu-ke-hóe/liáu-ke-hé 了傢伙 liáu-chē-lò͘ 了儕咯 liáu-la̍t 了力 liáu-lo͘ 了嘍 liáu-chhùi 了嘴 liáu-tōa-chîⁿ 了大錢 liáu-ke-á 了家仔 liáu-ke-kiáⁿ 了家囝 liáu-bóe/liáu-bé 了尾 liáu-kio̍k 了局 liáu-kang 了工 liáu-āu 了後 liáu-thiat 了徹 liáu-ngō͘ 了悟 liáu-chia̍t 了截 liáu-chia̍t 了捷 liáu-toān 了斷 liáu-pún 了本 liáu-jiân 了然 liáu-pe̍h-la̍t 了白力 liáu-pe̍h-kang 了白工 liáu-chīn 了盡 liáu-sîn 了神 liáu-kiat 了結 liáu-kha-chhiú 了腳手 liáu-kái 了解 liáu-kái-tio̍h 了解著 liáu-chîⁿ 了錢 liáu-lī/liáu-lî 了離 liáu-chiáu-kiáⁿ 了鳥囝 liáu-chiáu-phoe 了鳥胚 lī-chhut 二出 lī-sì-béng 二四猛 lī-pō͘-peh/lī-pō͘-poeh 二步八 lī-iâ 二爺 lī-hoe 二花 lī-hoe-bīn 二花面 lī-lō͘-peh/lī-lō͘-poeh 二路八 lī-lō͘-peh-sai/lī-lō͘-poeh-sai 二路八師 lī-têng-mn̂g 二重門 liāng/liōng 亮 liāng-tō͘/liōng-tō͘ 亮度 liāng-phiò/liōng-phiò 亮票 liāng-thìn/liōng-thìn 亮趁 liāng-lē/liōng-lē 亮麗 lâng-koaⁿ 人乾 lâng-khì-kong-hn̂g/lâng-khù-kong-hn̂g 人去公園 lâng-miâ 人名 lâng-kheh 人客 lâng-kheh-phōaⁿ 人客伴 lâng-kheh-koaⁿ 人客官 lâng-kheh-thiaⁿ 人客廳 lâng-kheh-pâng 人客房 lâng-kheh-keng 人客間 lâng-pa 人巴 lâng-hêng 人形 lîn-chêng-sè-sū 人情世事 lîn-chêng-ōe 人情話 lîn-liá 人惹 lâng-nōa-nōa 人懶懶 lâng-pān 人扮 lâng-iūⁿ 人樣 lâng-khoán 人款 lâng-khak 人殼 lâng-hîm 人熊 lâng-ông/lâng-n̂g 人王 lâng-tha̍h-lâng 人疊人 lâng-phiah 人癖 lâng-khòaⁿ-lâng 人看人 lâng-chèng 人眾 lâng-chèng-chèng 人眾眾 lâng-pān 人範 lâng-iân-chha 人緣差 lâng-phoe 人胚 lâng-sek 人色 lâng-thûn-á 人豚仔 lâng-ta̍h-lâng 人踏人 lâng-chhia 人車 lâng-bīn-khoah 人面闊 lâng-thâu 人頭 lâng-thâu-khak 人頭殼 lâng-thâu-chheⁿ/lâng-thâu-chhiⁿ 人頭生 lâng-gia̍h 人額 lâng-sau 人颼 lâng-go̍k 人鵠 lîn-á-phoh 仁仔粕 lîn-kho͘ 仁枯 lēng 令 lēng-tông 令堂 lēng-mōe 令妹 lēng-ché 令姊 lēng-ti̍t 令姪 lēng-chun 令尊 lēng-tē 令弟 lēng-kî 令旗 lēng-lông 令郎 līm-khòaⁿ-bē-hù/līm-khòaⁿ-bōe-hù 任看bē赴 lêng-lī/léng-lī 伶俐 léng-lī 伶利 lí 你 lí-kâng-koán 你仝管 lí-hiaⁿ-góa-tī 你兄我弟 lí-ka-tī 你家治 lí-góa 你我 lí-chū-kí 你自己 lí-chhiáⁿ 你請 lí-ná-chē 你那坐 láu 佬 láu-á 佬仔 láu-á-cháiⁿ 佬仔指 láu-á-pō͘ 佬仔步 lâi 來 lâi-chia 來chia lâi-hō͘-i 來hō͘伊 lâi-put-ki̍p 來不及 lâi-sè 來世 lâi-lâi-khì-khì/lâi-lâi-khù-khù 來來去去 lâi-sìn 來信 lâi-hâm 來函 lâi-kàu 來到 lâi-sì/lâi-sè 來勢 lâi-khì/lâi-khù 來去 lâi-khì-tò/lâi-khù-tò 來去倒 lâi-khì-siàu/lâi-khù-siàu 來去數 lâi-khì-tńg/lâi-khù-tńg 來去轉 lâi-hôe 來回 lâi-kheh 來客 lâi-óng 來往 lâi-óng-siàu 來往數 lâi-ì 來意 lâi-phe/lâi-phoe 來批 lâi-le̍k 來歷 lâi-le̍k-put-bêng 來歷不明 lâi-goân 來源 lâi-seng 來生 lâi--ê-lâng 來的人 lâi-chū 來自 lâi-hóng 來訪 lâi-pin 來賓 lâi-lō͘ 來路 lâi-lō͘-put-bêng 來路不明 lâi-tiān 來電 lē 例 lē-ká-ji̍t 例假日 lē-gōa 例外 lē-hōe 例會 lē-àn 例案 lē-hêng 例行 lē-chèng 例證 lī 俐 lī-lo̍h 俐落 Lûn-tun 倫敦 lûn-lí 倫理 lian-to͘-gian 倫琴 liâu-lô 僚儸 lâng 儂 lū-kū 儢拒 láng 儱 lô 儸 lúi-pêⁿ/lúi-pîⁿ 兌平 lúi-ōaⁿ/tê-ōaⁿ/thùi-ōaⁿ/túi-ōaⁿ 兌換 lúi-chîⁿ/tūi-chîⁿ 兌錢 lúi-chê/lúi-chôe 兌齊 li̍p-hóe/li̍p-hé 入伙 li̍p-phe/li̍p-phoe 入批 li̍p-mê/li̍p-mî 入暝 li̍p-mn̂g-hó͘ 入毛虎 li̍p-kún-chúi 入滾水 li̍p-phōe/li̍p-phē 入被 li̍p-hiong-sûi-sio̍k 入鄉隨俗 li̍p-hong-sûi-sio̍k 入風隨俗 lāi/lōe 內 lāi-tiong 內中 lāi-loān 內亂 lāi-chè 內債 lāi-siang/lāi-siong/lāi-siong/lōe-siong 內傷 lāi-kong 內公 lāi-chhut-hoeh/lāi-chhut-huih 內出血 lāi-hun-pì 內分泌 lāi-kong 內功 lāi-bū 內務 lāi-khîn/lāi-khûn/lōe-khîn/lōe-khûn 內勤 lāi-ûn 內勻 lāi-poān/lōe-poān 內叛 lāi-kháu 內口 lāi-chāi/lōe-chāi 內在 lāi-chāi-ê 內在的 lōe-tē/lōe-tōe 內地 Lāi-po͘ 內埔 lāi-tiâⁿ 內埕 Lāi-le̍k 內壢 lāi-gōa 內外 lāi-gōa-kong 內外攻 lāi-leng/lāi-ni 內奶 lāi-kan 內奸 lāi-má 內媽 lāi-sun 內孫 lāi-tēng/lōe-tēng 內定 lāi-ke 內家 lāi-iông/lōe-iông 內容 lāi-soaⁿ 內山 lāi-soaⁿ-lâng 內山人 lāi-soaⁿ-sông 內山傖 lāi-soaⁿ-kheh 內山客 lāi-soaⁿ-kâu 內山猴 lōe-bō͘/lāi-bō͘ 內幕 lāi-té/lāi-tóe 內底 lāi-té-saⁿ/lāi-tóe-saⁿ 內底衫 lāi-sim 內心 lōe-chêng 內情 lāi-èng/lōe-èng 內應 lōe-chiàn 內戰 lāi-pâng 內房 lāi-châi/lōe-châi 內才 lōe-chèng 內政 Lāi-chèng-pō͘ 內政部 lāi-chèng-pō͘-tiúⁿ 內政部長 lāi-kéng 內景 lāi-ho̍k/lōe-ho̍k 內服 lāi-iân 內椽 lāi-hô 內河 lāi-hái 內海 lāi-hâm/lōe-hâm 內涵 lāi-káng 內港 Lāi-ô͘ 內湖 Lāi-ô͘-khu 內湖區 lāi-pêng 內爿 lāi-chhiûⁿ 內牆 lāi-kiù 內疚 lāi-chèng 內症 lāi-tī 內痔 lāi-chó͘ 內祖 lāi-kho 內科 lāi-kho-i-seng 內科醫生 lāi-koáiⁿ 內稈 lāi-lî-á 內籬仔 lāi-sòaⁿ 內線 lāi-thai 內胎 lāi-sīn 內腎 lāi-kha-ba̍k-kut 內腳目骨 lāi-pak 內腹 Lāi-bông-kó͘ 內蒙古 lāi-hâng 內行 lāi-hâng-lâng 內行人 lāi-hâng-ê 內行個 lāi-hâng--ê 內行的 lāi-i 內衣 lāi-saⁿ/nâi-lín-guh 內衫 lāi-saⁿ-khò͘ 內衫褲 lāi-kah-á 內裌仔 lāi-kûn 內裙 lāi-lí 內裡 lāi-ku/lāi-ki 內裾 lāi-khò͘ 內褲 lāi-chhin 內親 lāi-kak 內角 lāi-hōng 內訌 lāi-sin 內身 lāi-tō 內道 lāi-pō͘ 內部 lāi-lí 內里 lāi-iá 內野 lāi-iá-chhiú 內野手 lāi-siau 內銷 lāi-mn̂g 內門 lōe-koh 內閣 lāi-koh-chè 內閣制 lāi-lio̍k 內陸 lāi-chiàng/lāi-chiòng 內障 lāi-bīn 內面 lāi-bīn-keng 內面間 lāi-niá-saⁿ 內領衫 lāi-thâu 內頭 lāi-chhiú 內首 lāi-kái 內骱 lióng/niú/nn̄g/nō͘ 兩 lióng-tú-sióng 兩tú償 lióng-kau-kâⁿ 兩交含 lióng-kong 兩光 lióng-choân 兩全 lióng-gān 兩岸 liáng-sim-goān 兩心願 lióng-tú-sióng 兩抵償 lióng-pāi-kū-siong 兩敗俱傷 lióng-hong 兩方 lióng-chhe 兩棲 lióng-ke̍k 兩極 lióng-iōng 兩用 lióng-gán 兩眼 lióng-chiá 兩者 lióng-kha-kiâⁿ 兩腳行 lióng-kha-khiâ 兩腳騎 lióng-chhin 兩親 lióng-chō 兩造 lióng-lân 兩難 lióng-bīn/nn̄g-bīn 兩面 lióng-thâu-kâⁿ 兩頭含 la̍k/lio̍k 六 La̍k-sìn 六信 lio̍k-lio̍k-hún 六六粉 lio̍k-ha̍p 六合 Lio̍k-ha̍p-chhái 六合彩 lio̍k-hô 六和 La̍k-tó͘ 六堵 la̍k-tāi-chiu 六大洲 la̍k-cháiⁿ-ê 六指的 la̍k-liām-á 六捻仔 la̍k--goe̍h/la̍k--ge̍h 六月 la̍k-goe̍h-tang/la̍k-ge̍h-tang 六月冬 la̍k-goe̍h-tang-á/la̍k-ge̍h-tang-á 六月冬仔 la̍k-goe̍h-seh/la̍k-ge̍h-seh 六月雪 lio̍k-kin/lio̍k-kun 六根 lio̍k-bû 六無 la̍k-kah 六甲 lio̍k-thiok 六畜 lio̍k-sîn-chháu 六神草 lio̍k-lé 六禮 La̍k-kha 六腳 lio̍k-chhin 六親 la̍k-kak 六角 la̍k-kak-eng 六角英 la̍k-kak-chháu 六角草 lio̍k-chha̍t 六賊 la̍k-khin 六輕 la̍k-tiám-pòaⁿ 六點半 La̍k-ku 六龜 liam 冉 liam-liam 冉冉 liam-kha-liam-chhiú 冉腳冉手 lēng/liōng 冗 lēng-hò͘-hò͘ 冗m̂絆? lēng-lēng/liōng-liōng/liōng-liōng/lēng-lēng 冗冗 liōng-sēng 冗剩 liōng-chá 冗早 lēng-khùi 冗氣 liōng-sēng 冗盛 lēng-khang 冗空 liōng-hān 冗限 lēng-hò͘-hò͘ 冗霍霍 lēng-sang 冗鬆 léng 冷 léng-ki-ki 冷ki-ki léng-léng-á 冷冷仔 léng-chhìn 冷凊 léng-chhìn-chhìn 冷凊凊 léng-tòng 冷凍 léng-tòng-che 冷凍劑 léng-tòng-ki 冷凍機 léng-tòng-si̍t-phín 冷凍食品 léng-khiok 冷卻 léng-ki-ki 冷吱吱 léng-sngh-sngh 冷嗖嗖 léng-sih-sih 冷嘶嘶 léng-tiûⁿ 冷場 léng-bôe 冷媒 léng-kiong 冷宮 léng-kám-chèng 冷感症 léng-chiàn 冷戰 léng-pâng 冷房 léng-pōaⁿ 冷拌 léng-ki-ki 冷支支 léng-sim-sim 冷森森 léng-khì 冷氣 léng-khì-ki 冷氣機 léng-khì-siat-pī 冷氣設備 léng-chúi 冷水 léng-kōaⁿ 冷汗 léng-chôaⁿ 冷泉 léng-tām 冷淡 léng-chheng 冷清 léng-chheng-chheng 冷清清 léng-bo̍k 冷漠 léng-sià 冷瀉 léng-sih-sih 冷皙皙 léng-pôaⁿ 冷盤 léng-gán 冷眼 léng-chhiò 冷笑 léng-sek 冷色 léng-chhài 冷菜 léng-lo̍k 冷落 léng-tio̍h 冷著 léng-chông 冷藏 léng-hiat 冷血 léng-khok 冷酷 léng-chhèng 冷銃 léng-hong 冷鋒 léng-mn̂g 冷門 léng-mn̂g-hòe/léng-mn̂g-hè 冷門貨 léng-sng-sng 冷霜霜 léng-chēng 冷靜 léng-chēng--lo̍h-lâi 冷靜落來 léng-bīn 冷面 léng-hong 冷風 léng-pn̄g 冷飯 léng-pn̄g-thoân 冷飯團 léng-pn̄g-tîn 冷飯藤 léng-tiáⁿ 冷鼎 lêng-loān 凌亂 lêng-le̍k 凌勒 lêng-sîn 凌晨 lêng-tī 凌治 lêng-le̍k 凌轢 lêng-jio̍k 凌辱 lêng-tî/lêng-tī 凌遲 lêng-hûn 凌雲 lêng-siau-hoe 凌霄花 lêng-kà 凌駕 lím 凜 lím-lím-á 凜凜仔 lím-kîⁿ 凜墘

mih-lâng 乜人 mih-tāi 乜代 mō͘ 冒 mō͘-chhiong 冒充 mō͘-miâ 冒名 mō͘-kò 冒告 mō͘-chiam 冒尖 mō͘-liap 冒捏 mō͘-liap 冒攝 mō͘-sú 冒暑 mō͘-pâi 冒牌 mō͘-chheng 冒稱 mō͘-chèng 冒證 mō͘-hō͘ 冒雨 mō͘-niá 冒領 mê/mî 冥

nai-sò-chúi 乃掃水 nái-hū 乃父 ngó͘-sè-kî-chhiong 五世其昌 ngó͘-jîn 五仁 ngó͘-tāi-sun 五代孫 ngó͘-lûn 五倫 ngó͘-tàng 五凍 ngó͘-ka-phî/ngó͘-ka-pî/ngó͘-ka-phî 五加皮 ngó͘-ka-sim 五加蔘 ngó͘-koan 五官 ngó͘-koan-toan-chèng 五官端正 ngó͘-choan 五專 ngó͘-hong 五峰 ngó͘-siông 五常 ngó͘-chhái 五彩 ngó͘-chhái-teng 五彩燈 ngó͘-chhái-phin-hun 五彩繽紛 ngó͘-chhái-sek 五彩色 ngó͘-chhái-khēng 五彩虹 ngó͘-liām-chí 五斂子 ngó͘-chheⁿ-kî/ngó͘-chhiⁿ-kî 五星旗 ngó͘-ho̍k 五服 ngó͘-ho̍k-lāi 五服內 ngó͘-hok-gōa/ngó͘-ho̍k-gōa 五服外 ngó͘-ho̍k-chhin 五服親 ngó͘-koân 五權 ngó͘-phî 五皮 ngó͘-té-seⁿ/ngó͘-toán-siⁿ 五短生 ngó͘-té-sin/ngó͘-toán-sin 五短身 ngó͘-kok 五穀 ngó͘-kia̍t 五竭 ngó͘-kia̍t-thâu 五竭頭 ngó͘-keng 五經 ngó͘-kó͘ 五股 ngó͘-chōng 五臟 ngó͘-sek-lâng 五色人 ngó͘-sek-chháu 五色草 ngó͘-sek-chiáu 五色鳥 ngó͘-hoe-cha̍p-sek 五花十色 ngó͘-hó͘-lāi 五虎利 ngó͘-kak-tāi-hā 五角大廈 ngó͘-giân-choa̍t 五言絕 ngó͘-giân-si 五言詩 ngó͘-lō͘ 五路 ngó͘-lō͘-lâng 五路人 ngó͘-khin 五輕 ngó͘-kim 五金 ngó͘-lûi-lēng 五雷令 ngó͘-gân-lio̍k-sek 五顏六色 ngó͘-hiong 五香 ngó͘-hiong-tāu-koaⁿ 五香豆乾 ngó͘-thé 五體 ngó͘-bêng-ke/ngó͘-bêng-koe 五鳴雞 ngó͘ 伍 nā 但 nā-sái 但使 nā-sū 但有 ngô͘-kok 俄國 ngô͘-lô-su-kiōng-hô-kok 俄羅斯共和國 ngáu 偶 ngó͘-siōng 偶像 ngó͘-sò͘ 偶數 ngó͘-jiân 偶然 ngó͘-hoat 偶發 ngō͘-bān 傲慢 ngō͘-sī 傲視 nōa 僆 nn̄g-i 兩伊 nn̄g-ê-chhiú 兩個手 nn̄g-pōe 兩倍 niú-pòaⁿ 兩半 nn̄g-têng 兩層 nn̄g-sûn 兩巡 niú-siúⁿ 兩想 nn̄g-phiat-chhiu 兩撇鬚 nn̄g-hong-bīn 兩方面 nn̄g-pêng 兩旁 nn̄g-po͘ 兩晡 nn̄g-iūⁿ-sim 兩樣心 nn̄g-pō͘-pòaⁿ 兩步半 nn̄g-pêng 兩爿 niú-siùⁿ 兩相 niú-siúⁿ 兩賞 nn̄g-têng-chhin 兩重親 nn̄g-phò͘-lō͘ 兩鋪路

oân-á 丸仔 oe-óa 偎倚 oe-soeh 偎揳 oan 冤 oan-bē-soah/oan-bōe-soah 冤bē煞 oan-siû 冤仇 oan-siû-lâng 冤仇人 oan-ke 冤家 oan-ke-chú 冤家主 oan-ke-lâng 冤家人 oan-ke-niû-chè 冤家量債 oan-khut/oan-un-khut 冤屈 oan-chêng 冤情 oan-óng 冤枉 oan-óng-lō͘ 冤枉路 oan-ga̍k 冤獄 oan-ē 冤禍 oan-siû 冤讎 oan-siû-lâng 冤讎人 oan-kúi 冤鬼 oan-hûn 冤魂

óa-phēng 倚並 óa-hóe-si̍t/óa-hé-si̍t 倚伙食 óa-óa 倚倚 óa-phian-piⁿ 倚偏邊 óa-pn̄g 倚傍 óa-sì/óa-sè 倚勢 óa-piah 倚壁 óa-hōaⁿ 倚岸 óa-tòa 倚帶 óa-nî 倚年 óa-ì 倚意 óa-hōaⁿ 倚按 óa-tàu 倚晝 óa-àm 倚暗 óa-iūⁿ 倚樣 óa-beh/óa-boh 倚欲 óa-kui-pêng 倚歸爿 óa-hái 倚海 óa-lí 倚理 óa-cheh/óa-choeh 倚節 óa-chûn 倚船 óa-hâng 倚行 óa-ke/óa-koe 倚街 óa-lōa/óa-nōa 倚賴 óa-sin 倚身 óa-chhia 倚車 óa-kīn/óa-kūn 倚近 óa-piⁿ 倚邊 óa-tiōng 倚重 óa-khò 倚靠 óa-ūn-tha̍k 倚韻讀 óa-chia̍h 倚食


put-tóng 不tóng put-it-jî-chiok 不一而足 put-sam-sū-lióng 不三似兩 put-sam-sî 不三時 put-tiòng-iōng 不中用 put-jī-kè 不二價 put-jī-hoat-mn̂g 不二法門 put-e̍k-lo̍k-hò͘ 不亦樂乎 put-í-ûi-jiân 不以為然 put-tān/put-tàn 不但 put-chū 不住 put-piān 不便 put-siu 不修 put-tó-ong 不倒翁 put-khek 不克 put-bián 不免 put-choân 不全 put-pat-put-chhit 不八不七 put-chún 不准 put-hoân 不凡 put-chhiat-si̍t-chè 不切實際 put-lī 不利 put-bū-chèng-gia̍p 不務正業 put-sèng-chiú-le̍k 不勝酒力 put-lô-jî-he̍k 不勞而獲 put-iàm-kî-hoân 不厭其煩 put-siū-kàu 不受教 put-chí 不只 put-khó-to-tit 不可多得 put-khó-su-gī 不可思議 put-khó-siu-sip 不可收拾 put-khó-lí-jū 不可理喻 put-khó-hùi-giân 不可諱言 put-ha̍p-sî-gî 不合時宜 put-tông-tiám 不同點 put-chiu 不周 put-siān 不善 put-chāi-chhú-hān 不在此限 put-chāi-ōe-hā 不在話下 put-kham-it-kek 不堪一擊 put-kham-siat-sióng 不堪設想 put-iā-siâⁿ 不夜城 put-sit-ûi 不失為 put-lú-á 不女仔 put-jî/put-jû 不如 put-jî-ì/put-jû-ì 不如意 put-biāu 不妙 put-thò 不妥 put-hông 不妨 put-īn-chèng 不孕症 put-chhûn-thiⁿ 不存天 put-hàu 不孝 put-hàu-kiáⁿ 不孝囝 put-an 不安 put-tēng 不定 put-gî 不宜 put-iông-tì-gî 不容置疑 put-siáu 不少 put-sut 不屑 put-chhêng-chāi/put-chhiâng-chāi 不常在 put-pêng 不平 put-hēng 不幸 put-tō͘ 不度 put-liâm 不廉 put-liâm-chhùi 不廉嘴 put-tek-liáu 不得了 put-tek-í/put-tit-í 不得已 put-tit-lî-ti 不得而知 put-pit 不必 put-bông 不忘 put-ia̍t 不悅 put-chêng 不情 put-he̍k 不惑 put-ì-tiong 不意中 put-sīn 不慎 put-eng-kai 不應該 put-châi 不才 put-chiat-put-khàu 不折不扣 put-chiap-it 不接一 put-te̍k-chhiú-tōaⁿ 不擇手段 put-chi-tó-tē/put-chi-tó-tōe 不支倒地 put-kám-tong 不敢當 put-te̍k 不敵 put-toān 不斷 put-bêng 不明 put-bêng-put-pe̍h 不明不白 put-sī 不是 put-sî 不時 put-ho̍k 不服 put-hiú 不朽 put-hoan-lî-sàn 不歡而散 put-chí 不止 put-chí-á 不止仔 put-chí-sī 不止是 put-chèng 不正 put-chèng-tong 不正當 put-sú-chháu 不死草 put-sú-kúi 不死鬼 put-pí 不比 put-tī 不治 put-hoat 不法 put-tō͘ 不渡 put-boán 不滿 put-ûi-só͘-tōng 不為所動 put-bô 不無 put-kam-che̍k-bo̍k 不甘寂寞 put-iû-hun-soeh/put-iû-hun-seh 不由分說 put-iû-chū-chú 不由自主 put-tòng 不當 put-pe̍h-chi-oan 不白之冤 put-chīn 不盡 put-ba̍k/put-bo̍k 不目 put-ti̍t 不直 put-siang-kan/put-siong-kan 不相干 put-bîn-put-hiu 不眠不休 put-chai-put-kak 不知不覺 put-ti-khì-hiòng/put-ti-khù-hiòng 不知去向 put-ti-chiok 不知足 put-kìm 不禁 put-î 不移 put-hû 不符 put-téng 不等 put-koán 不管 put-koán-sî 不管時 put-iok-lî-tông 不約而同 put-kiat 不結 put-choa̍t 不絕 put-choa̍t-û-ní 不絕於耳 put-gī 不義 put-jī-kò/put-jî-kò/put-lî-kò 不而過 put-nāi-hoân 不耐煩 put-siàu 不肖 put-siàu-teng 不肖丁 put-siàu-chú 不肖子 put-lêng-put 不能不 put-kèng-jî-cháu 不脛而走 put-chū-kak 不自覺 put-liâng/put-liông 不良 put-liâng-hūn-chú/put-liông-hūn-chú 不良份子 put-liâng-siàu-liân/put-liông-siàu-liân 不良少年 put-io̍h-jî-jú 不藥而癒 put-hi-chhú-hêng 不虛此行 put-kiàn-thian 不見天 put-kak 不覺 put-kái 不解 put-kè 不計 put-kè-kî-sò͘ 不計其數 put-kai 不該 put-siông 不詳 put-lūn 不論 put-bô͘-jî-ha̍p 不謀而合 put-piàn 不變 put-hū-chiòng-bōng 不負眾望 put-chiok 不足 put-chiok-ûi-kî 不足為奇 put-khúi 不軌 put-sūi 不遂 put-kò 不過 put-phòe/put-phè 不配 put-ngá 不雅 put-lī-sî/put-lî-sî 不離匙 put-sūn-gán 不順眼 put-khí 不齒 piáⁿ 丙 piáⁿ-téng 丙等 piáⁿ-cho͘/piáⁿ-chó͘ 丙組 pèng/pēng 並 pēng-m̄-sī 並m̄是 pēng-chhiáⁿ 並且 pēng-chhut 並出 pēng-lia̍t 並列 pēng-chûn 並存 pēng-pâi 並排 pēng-pâi-kiâⁿ 並排行 pēng-bô/pèng-bô 並無 pēng-bô-put-tòng 並無不當 pēng-li̍p 並立 pēng-keng 並肩 pēng-hêng 並行 pēng-chìn 並進 pēng-tiōng 並重 pēng-kà-chê-khu/pēng-kà-chôe-khu 並駕齊驅 phín-phóng 乒乓 phak 仆 phak-teh-pài 仆teh拜 phak-teh-khùn 仆teh睏 phak-teh-thiaⁿ 仆teh聽 phak-chúi-siû 仆水泅 phak-hīⁿ-khang 仆耳孔 phak-pài 伏拜 pū-lâng 伏膿 peh 伯 pek-tiōng 伯仲 peh-kong 伯公 peh-kong-chó͘ 伯公祖 pit-lô-á 伯勞仔 peh-ḿ 伯姆 peh-pô 伯婆 pek-chiok 伯爵 phōaⁿ/pōaⁿ 伴 phōaⁿ-lī 伴侶 phōaⁿ-chhiùⁿ 伴唱 phōaⁿ-chē 伴坐 phōaⁿ-tôaⁿ 伴壇 phōaⁿ-chàu 伴奏 phōaⁿ-chhōa 伴娶 phōaⁿ-kè 伴嫁 phōaⁿ-pâng 伴房 phōaⁿ-chhiú 伴手 phōaⁿ-lām 伴濫 phōaⁿ-táⁿ 伴膽 phōaⁿ-bú 伴舞 pò͘-hā 佈下 pò͘-kò 佈告 pò͘-kio̍k 佈局 pò͘-tah 佈搭 pò͘-sì/pò͘-si 佈施 pò͘-kéng 佈景 pò͘-móa 佈滿 pò͘-tì 佈置 pò͘-sū 佈署 pò͘-tō 佈道 pò͘-ta̍t 佈達 pò͘-lûi 佈雷 pu̍t-á 佛仔 pu̍t-á-thô͘ 佛仔土 pu̍t-kong 佛公 pu̍t-jī 佛字 pu̍t-keng 佛宮 pu̍t-biō 佛廟 pu̍t-chhiú 佛手 pu̍t-toh 佛桌 pu̍t-chó͘-seⁿ/pu̍t-chó͘-siⁿ 佛祖生 phoa̍h 佩 pōe-kiàm 佩劍 phē-miā 佩命 phē-sìⁿ-miā 佩性命 pōe-ho̍k 佩服 phoa̍h-thûi 佩槌 phoa̍h-kah 佩甲 phoa̍h-âng 佩紅 phoa̍h-kha 佩腳 phoa̍h-saⁿ 佩衫 phoa̍h-hong 佩風 pah 佰 pèng 併 pèng-kú/ū-pèng-kú 併久 pèng-thun 併吞 pèng-àn 併案 pèng-kho 併科 piān 便 piān-piān 便便 piān-lī 便利 piān-ìn 便印 piān-khì 便器 piān-thò-io̍h 便套藥 piān-thò-ōe 便套話 piān-thò-pn̄g 便套飯 pan-gî/pân-gî 便宜 pân-gî-hòe/pân-gî-hè 便宜貨 piān-khang-khòe/piān-khang-khè 便工課 piān-só͘ 便所 piān-só͘-chóa 便所紙 piān-chia̍p 便捷 piān-hng 便方 piān-iú 便有 piān-ho̍k 便服 piān-tiâu 便條 piān-kiô 便橋 piān-bîn 便民 piān-tong 便當 piān-tong-a̍h 便當盒 piān-khòaⁿ 便看 piān-pì 便秘 piān-khang-khòe/piān-khang-khè 便空課 piān-nā 便若 piān-chhài 便菜 piān-chhài-pn̄g 便菜飯 piān-io̍h 便藥 piān-i 便衣 piān-saⁿ 便衫 piān-hòe/piān-hè 便貨 piān-chhia 便車 piān-tō 便道 piān-pn̄g 便飯 pó 保 pó-bē-tiâu/pó-bōe-tiâu 保bē-tiâu pó-chū 保住 pó-iū 保佑 pó-ta̍t 保值 pó-kiān 保健 pó-choân 保全 Pó-ka-lī-a 保加利亞 pó-chûn 保存 pó-siú 保守 pó-siú-phài 保守派 pó-siú-tóng 保守黨 pó-an 保安 pó-an-to 保安刀 pó-ke 保家 pó-ke-lâng 保家人 pó-ke-toaⁿ 保家單 pó-ke-phe/pó-ke-phoe 保家批 pó-ke-teng 保家燈 pó-bi̍t 保密 pó-pì 保庇 pó-sioh 保惜 pó-chhî 保持 pó-loán 保暖 pó-iú 保有 pó-un-poe 保溫杯 pó-un-siuⁿ 保溫箱 pó-un-koàn 保溫罐 pó-liû 保留 pó-liû-tē/pó-liû-tōe 保留地 pó-sòe/pó-sè 保稅 pó-koán 保管 pó-koán-jîn 保管人 Pó-lô 保羅 pó-io̍k 保育 pó-thai 保胎 pó-ōe 保衛 pó-chèng 保証 pó-jīn 保認 pó-chèng 保證 pó-chèng-līn 保證人 pó-chèng-su 保證書 pó-chèng-kim 保證金 pó-kéng 保警 pó-hō͘ 保護 pó-hùi 保費 pó-sin-hû 保身符 pó-sàng 保送 pó-sek 保釋 pó-tiōng 保重 pó-pio 保鏢 pó-pio 保鑣 pó-hông 保防 pó-chiàng/pó-chiòng 保障 pó-hiám 保險 pó-hiám-thò 保險套 pó-hiám-kūi 保險櫃 pó-hiám-hoat 保險法 pó-hiám-siuⁿ 保險箱 pó-hiám-hùi 保險費 pó-hiám-kim 保險金 pó-niá 保領 pó-iáng/pó-ióng 保養 pó-iáng-phín/pó-ióng-phín 保養品 pó-lê-liông 保麗龍 pē/pōe 倍 pōe-chēng 倍增 pōe-sò͘ 倍數 pheⁿ-lâng/phiⁿ-lâng/pheⁿ--lâng/phiⁿ--lâng 偏人 phian-kē 偏低 phian-phian 偏偏 phian-phian-boeh 偏偏欲 phian-phiah 偏僻 phian-phiah-ōe 偏僻話 phian-phiah-lō͘ 偏僻路 phian-pak 偏北 phian-miâ 偏名 phian-hiòng 偏向 phian-chip 偏執 phian-hó 偏好 phian-chha 偏差 phian-kióng 偏強 phian-sim 偏心 phian-ài 偏愛 phian-pâng 偏房 phian-tiān 偏殿 phian-sán 偏產 phian-thiāu 偏祧 phian-su 偏私 pheⁿ-chhìn-thâu/phiⁿ-chhìn-thâu 偏秤頭 phian-khang-àm-lō͘ 偏空暗路 phian-khiàu 偏竅 pheⁿ-pho͘-hêng/phiⁿ-pho͘-hêng 偏舖還 phian-hō 偏號 phian-thán 偏袒 phian-kiàn 偏見 phian-sī 偏視 phian-hō͘ 偏護 phian-lō͘ 偏路 phian-tô͘ 偏途 phian-oán 偏遠 pheⁿ-hêng/phiⁿ-hêng 偏還 phian-piⁿ 偏邊 phian-tiōng 偏重 phian-tiōng-tī 偏重tī phian-mn̂g 偏門 phian-lī/phian-lî 偏離 pheⁿ-thâu/phiⁿ-thâu 偏頭 phian-thâu-thiàⁿ 偏頭痛 phian-thâu-hong 偏頭風 phian-si̍t 偏食 pn̄g 傍 pn̄g-koaⁿ-khò-sì/pn̄g-koaⁿ-khò-sè 傍官靠勢 pn̄g-siûⁿ 傍瘍 pn̄g-hok-khì 傍福氣 pn̄g-ìm 傍蔭 pn̄g-soe 傍衰 pī-chhú 備取 pī-siū 備受 pī-bông-lio̍k 備忘錄 pī-chiàn 備戰 pī-iú 備有 pī-cha/pī-chhâ 備查 pī-àn 備案 pī-iōng 備用 pī-jî-put-iōng 備而不用 pī-thai 備胎 pī-pān 備辦 phak 僕 phak-hī-khang 僕耳腔 phiah 僻 phiah-siah 僻嗇 phiah-chèng 僻症 phiah-kak 僻角 phiah-ōe 僻話 phiah-hn̄g 僻遠 phek-chēng/phiah-chēng 僻靜 phiah-phīⁿ 僻鼻 pat/peh/poeh 八 pat-ngó͘-chiat 八五折 peh-lâng-kng/poeh-lâng-kng 八人扛 pat-sian 八仙 pat-sian-pîn 八仙屏 pat-sian-toh 八仙桌 pat-sian-chhái 八仙綵 pat-sian-hoe 八仙花 peh-kò͘-goe̍h/poeh-kò͘-ge̍h 八個月 pat-hun 八分 pat-kòa 八卦 Pat-kòa-soaⁿ 八卦山 pat-kòa-chháu 八卦草 pat-kòa-lō͘ 八卦路 pat-ko 八哥 Pat-tó͘ 八堵 pat-pô 八婆 peh-jī/poeh-jī 八字 peh-jī-miā/poeh-jī-miā 八字命 pat-jī-pō͘/pat-lī-pō͘ 八字步 pat-jī-bâi 八字眉 pat-jī-kha/pat-lī-kha 八字腳 peh-jī-tāng/poeh-jī-tāng 八字重 pat-jī-chhiu 八字鬚 pat-pó 八寶 pat-pó-chhiū 八寶樹 pat-pó-moâi/pat-pó-bê 八寶糜 pat-pó-saⁿ 八寶衫 pat-tek 八德 peh-siâⁿ/poeh-siâⁿ 八成 pat-kài 八戒 Pat-chiáng-khe/Pat-chióng-khoe 八掌溪 Pat-táu-chí 八斗子 pat-hong 八方 pat-kéng 八景 peh--goe̍h/poeh--ge̍h 八月 peh-goe̍h-ji̍t/poeh-ge̍h-ji̍t 八月日 peh-goe̍h-cheh/poeh-ge̍h-choeh 八月節 peh-pō͘/poeh-pō͘ 八步 pat-pí 八比 pat-pí-á 八比仔 pat-tin 八珍 pat-kioh/pat-kiok 八腳 peh-bān-á/poeh-bān-á 八萬仔 Peh-hō-hun-ki 八號分機 peh-kak/poeh-kak 八角 peh-kak-liân/poeh-kak-liân 八角蓮 peh-kak-hiuⁿ/poeh-kak-hiuⁿ 八角香 peh-kak-eng/poeh-kak-eng 八角鷹 Pat-thong-koan 八通關 Pat-lí 八里 pat-im 八音 peh-tiau/poeh-tiau 八鵰 peng 兵 peng-loān 兵亂 peng-á 兵仔 peng-á-liâu 兵仔寮 peng-á-sià 兵仔舍 peng-le̍k 兵力 peng-chut 兵卒 peng-khì 兵器 peng-thoân 兵團 peng-kang-chhiúⁿ 兵工廠 peng-ia̍h 兵役 peng-koân 兵權 peng-hoat 兵法 peng-iâⁿ 兵營 peng-chióng 兵種 peng-hû 兵符 peng-niû 兵糧 peng-kha-á 兵腳仔 peng-saⁿ 兵衫 peng-piàn 兵變 peng-tūi 兵隊 peng-bé 兵馬 phàⁿ 冇 phàⁿ-tan-chhiū 冇丹樹 phàⁿ-phàⁿ 冇冇 phàⁿ-nn̄g 冇卵 phàⁿ-kó͘ 冇古 phàⁿ-ham 冇含 phàⁿ-sim 冇心 phàⁿ-chhiú 冇手 phàⁿ-siàu 冇數 phàⁿ-kam 冇柑 phàⁿ-chhâ 冇柴 phàⁿ-kùi 冇桂 phàⁿ-chiuⁿ 冇樟 phàⁿ-phu̍h 冇浡 phàⁿ-thòaⁿ 冇炭 phàⁿ-chio̍h 冇石 phàⁿ-kóng-môa 冇管麻 phàⁿ-bí-á 冇米仔 phàⁿ-lia̍p 冇粒 phàⁿ-chhek 冇粟 phàⁿ-chhek-á 冇粟仔 phàⁿ-thai 冇胎 phàⁿ-khēng 冇虹 phàⁿ-kè 冇計 phàⁿ-ōe 冇話 phàⁿ-tâm 冇談 phàⁿ-thâu 冇頭 phàⁿ-thâu-á 冇頭仔 phàⁿ-thâu-liân 冇頭鰱 phàⁿ-gia̍h 冇額 phàⁿ-kut-siau 冇骨消 peng 冰 peng-jîn 冰人 peng-á-chúi 冰仔水 peng-léng 冰冷 peng-tòng 冰凍 peng-tè 冰塊 peng-soaⁿ 冰山 peng-tiàm 冰店 peng-khò͘ 冰庫 peng-chhiúⁿ 冰廠 peng-chím 冰枕 peng-ki 冰枝 peng-tiâu 冰條 peng-kūi 冰櫃 peng-tû 冰櫥 peng-chúi 冰水 peng-hô 冰河 peng-kî-lîm 冰淇淋 peng-siuⁿ 冰箱 peng-ko 冰糕 peng-thn̂g 冰糖 peng-tē 冰袋 peng-kak 冰角 peng-kái 冰解 peng-chhia 冰車 peng-seh 冰雪 peng-pha̍uh 冰雹 peng-sng 冰霜 peng-ê/peng-ôe 冰鞋 peng-hî/peng-hû 冰魚 peng-tiám 冰點

sam-chhit-á 三七仔 sam-put-gō͘-sî 三不五時 sam-put-ho̍k 三不服 sam-put-chiàⁿ 三不正 sam-put-téng 三不等 sam-put-koán 三不管 sam-lēng-ngó͘-sin 三令五申 sam-goân-á 三元仔 sam-goân-hî/sam-goân-hû 三元魚 sam-kong 三光 sam-pat 三八 sam-pat-khiàng 三八khiàng sam-pat-chhùi 三八嘴 sam-pat-pô 三八婆 sam-pat-khùi 三八氣 sam-pat-chi 三八芝 sam-pat-chhiah 三八赤 sam-phiaⁿ-sîn 三兵神 sam-tang-hoe 三冬花 saⁿ-ka-phî 三加皮 saⁿ-cha̍p 三十 sam-chhe/saⁿ-chhe 三叉 saⁿ-chhe-chháu 三叉草 sam-chhe-lō͘/saⁿ-chhe-lō͘ 三叉路 sam-iú-hoa 三友花 saⁿ-ha̍p 三合 saⁿ-ha̍p-īⁿ 三合院 Sam-siong-gîn/Sam-siong-gûn 三商銀 Sam-kok 三國 saⁿ-pó-saⁿ 三堡三 saⁿ-lúi-chhiú 三壘手 sam-niû 三娘 sam-jī-keng 三字經 sam-chàn 三層 saⁿ-chàn-lâu 三層樓 sam-chàn-bah/sam-chân-bah 三層肉 Sam-kiap 三峽 sam-pa-lang 三巴壟 sàm-su 三思 sàm-su-jî-hêng 三思而行 saⁿ-pé-chhia 三把車 saⁿ-pái-nn̄g-pái 三擺兩擺 saⁿ-ki-chhiú 三支手 sam-bûn-hî/sam-bûn-hû 三文魚 sam-pan 三斑 sam-pan-niû 三斑娘 sam-pan-iô 三斑搖 sam-pan-hî/sam-pan-hû 三斑魚 saⁿ-ji̍t-sin 三日新 Saⁿ-chheⁿ/Saⁿ-chhiⁿ 三星 saⁿ-kiⁿ-mê-pòaⁿ/saⁿ-kiⁿ-mî-pòaⁿ 三更暝半 sam-mô͘-kiû 三毛球 saⁿ-liû 三流 sam-siau-pēⁿ/sam-siau-pīⁿ 三消病 sam-un-loán 三溫暖 saⁿ-hóe/saⁿ-hé 三火 sam-seng-phoe 三牲胚 sam-seng-thâu 三牲頭 saⁿ-seⁿ/saⁿ-siⁿ 三生 sam-kài-kong 三界公 sam-hoan-ngó͘-hok 三番五覆 sam-pe̍k 三白 saⁿ-óaⁿ-pn̄g 三碗飯 saⁿ-chat-la̍k-khiau 三節六蹺 saⁿ-chat-khiau 三節曲 saⁿ-chat-khiau 三節蹺 saⁿ-kip-thiàu 三級跳 sam-kong-chiáu 三綱鳥 sam-sòaⁿ-lō͘ 三線路 Sam-chóng 三總 Sam-gī 三義 saⁿ-hīⁿ-chháu 三耳草 saⁿ-kha-tu 三腳tu saⁿ-kha-teng 三腳丁 saⁿ-kha-á 三腳仔 saⁿ-kha-chián 三腳剪 saⁿ-kha-keng 三腳弓 saⁿ-kha-tu 三腳推 saⁿ-kha-kè 三腳架 saⁿ-kha-tu 三腳株 saⁿ-kha-toh 三腳桌 saⁿ-kha-phôe/saⁿ-kha-phê 三腳皮 saⁿ-kha-tiam 三腳砧 saⁿ-kha-phòa 三腳破 saⁿ-kha-hó͘ 三腳虎 saⁿ-kha-niau 三腳貓 saⁿ-kha-teng 三腳釘 saⁿ-kha-bé 三腳馬 saⁿ-kha-pih 三腳鱉 saⁿ-kha-pih 三腳鼊 saⁿ-kha-tiáⁿ 三腳鼎 sam-sek 三色 Sam-chi 三芝 sam-hoa/saⁿ-he/saⁿ-hoe/sam-hoa 三花 saⁿ-hio̍h-lân 三葉蘭 saⁿ-hio̍h-sng 三葉酸 saⁿ-liâm-chháu 三薟草 sam-lâm/saⁿ-lâm 三藍 sam-chōng 三藏 saⁿ-kak 三角 saⁿ-kak-á 三角仔 saⁿ-kak-ko͘ 三角姑 saⁿ-kak-hêng 三角形 saⁿ-kak-mûi 三角梅 saⁿ-kak-png 三角楓 saⁿ-kak-ba̍k 三角目 saⁿ-kak-ko͘ 三角箛 saⁿ-kak-keng 三角肩 saⁿ-kak-hoe 三角花 saⁿ-kak-phiô 三角薸 saⁿ-kak-ko͘ 三角鉤 saⁿ-kak-chhiuⁿ 三角鯧 sam-tho̍k-hōe 三讀會 saⁿ-kun 三軍 Sam-kun-chóng-i-īⁿ 三軍總醫院 Saⁿ-khin 三輕 sam-loa̍h 三辣 saⁿ-pō͘-khek 三部曲 Saⁿ-tēng-po͘ 三重埔 Sam-tiông-chhī 三重市 saⁿ-ki-chhiú 三隻手 saⁿ-thâu-jī 三頭二 saⁿ-thâu-sì 三頭四 saⁿ-chhiu 三鬚 sam-khiok 三麴 saⁿ-tiám-á 三點仔 saⁿ-chhut-thâu 三齣頭 siāng-ūi/siōng-ūi 上位 siāng-chē/siōng-chē 上儕 siāng-goân/siōng-goân 上元 siāng-goân-cheh/siōng-goân-choeh 上元節 siāng-ke/siōng-ke 上加 siāng-phín/siōng-phín 上品 siāng-tōa/siōng-tōa 上大 siāng-hó/siōng-hó 上好 siāng-hó-sì/siōng-hó-sè 上好勢 siāng-ùi/siōng-ùi 上尉 siāng-chió/siōng-chió 上少 siāng-bóe/siōng-bé 上尾 siāng-bóe-chhiú/siōng-bóe-chhiú 上尾手 siāng-tè/siōng-tè/Siōng-tè 上帝 siāng-tè-kong/siōng-tè-kong 上帝公 siāng-tè-iâ/siōng-tè-iâ 上帝爺 siāng-āu-piah/siōng-āu-piah 上後壁 siāng-chá/siōng-chá 上早 siāng-hāu/siōng-kàu 上校 siāng-hoaⁿ-hí/siōng-hoaⁿ-hí 上歡喜 siāng-phái/siōng-phái/siāng-pháiⁿ/siōng-pháiⁿ 上歹 Siōng-hái 上海 Siōng-hái-chhī 上海市 siāng-hái-ke/siōng-hái-koe 上海雞 siāng-bô/siōng-bô 上無 siāng-soah-bóe/siōng-soah-bé 上煞尾 siāng-pan/siōng-pan 上班 siāng-téng-siāng/siōng-téng-siōng 上等上 siāng-kín/siōng-kín 上緊 sióng-siaⁿ 上聲 siāng-chì-chió/siōng-chì-chió 上至少 siāng-kài/siōng-kài 上蓋 siāng-kài-chē/siōng-kài-chē 上蓋儕 siāng-kài-tōa/siōng-kài-tōa 上蓋大 siāng-kài-hó/siōng-kài-hó 上蓋好 siāng-kài-kīn/siōng-kài-kūn 上蓋近 siōng-khò/chiūⁿ-khò 上課 siāng-lō͘-bóe/siōng-lō͘-bé 上路尾 siāng-kīn/siōng-kūn 上近 siāng-thâu-á/siōng-thâu-á 上頭仔 siāng-hiang/siōng-hiang 上香 sè/sì 世 sè-siāng/sè-siōng 世上 sè-sū 世事 sè-kau 世交 sè-tāi 世代 sè-sio̍k 世俗 sè-sio̍k-sū 世俗事 sè-sio̍k-lâng 世俗人 sè-gōa-thô-goân 世外桃源 Sè-chong 世宗 sè-ka 世家 sè-ka-té/sè-ka-tóe 世家底 sè-kio̍k 世局 sè-ki/sè-ku 世居 sè-chêng 世情 sè-kéng 世景 sè-kài 世界 sè-kài-tāi-chiàn 世界大戰 sè-kài-sèng 世界性 sè-kài-tiâu-liû 世界潮流 sè-kài-kip 世界級 sè-kài-koan 世界觀 Sè-bêng 世盟 sè-kí 世紀 sè-bō͘-tiong-sim 世貿中心 sè-kan 世間 sè-kan-sū 世間事 sè-kan-lâng 世間人 sēng 乘 sêng-sèng-tui-kek 乘勝追擊 sêng-sì/sêng-sè/sēng-sì/sēng-sè 乘勢 sêng-chō 乘坐 sêng-kheh 乘客 sêng-tah 乘搭 sēng-àm-o͘ 乘暗烏 sēng-pháiⁿ 乘歹 sêng-hoat 乘法 sēng-khiân 乘虔 sū 事 sū-chú 事主 sū-sū 事事 sū-kiāⁿ 事件 sū-lē 事例 sū-pōe-kong-pòaⁿ 事倍功半 sū-sian 事先 sū-bū 事務 sū-bū-koaⁿ 事務官 sū-bū-sèng 事務性 sū-bū-só͘ 事務所 sū-pòaⁿ-kong-pōe 事半功倍 sū-in 事因 sū-chāi-jîn-ûi 事在人為 sū-gî 事宜 sū-si̍t 事實 sū-bóe/sū-bé 事尾 sū-āu 事後 sū-chêng 事情 sū-thài 事態 sū-kò͘ 事故 sū-gia̍p 事業 sū-gia̍p-ka 事業家 sū-gia̍p-pō͘ 事業部 sū-koân 事權 sū-bu̍t 事物 sū-lí 事理 sū-iû 事由 sū-phòa 事破 sū-toan 事端 sū-piàn 事變 sū-liah 事跡 sū-lō͘ 事路 sū-chek 事蹟 sū-hāng 事項 siû 仇 siû-jîn 仇人 siû-te̍k 仇敵 sū-lí 仕女 sian 仙 sian-tan 仙丹 sian-tan-hoe 仙丹花 sian-jîn/sian-lâng 仙人 sian-jîn-tàng 仙人凍 sian-jîn-chiáng/sian-jîn-chióng 仙人掌 sian-jîn-chháu 仙人草 sian-kong 仙公 sian-kong-pō͘ 仙公步 sian-kó͘ 仙古 sian-kéng 仙境 sian-lí 仙女 sian-chú 仙子 sian-ang-á 仙尪仔 sian-pa-chiáng/sian-pa-chióng 仙巴掌 sian-piàⁿ-sian 仙拚仙 sian-thô 仙桃 sian-thô-chhiū 仙桃樹 sian-chháu 仙草 sian-ho̍h 仙鶴 sian-ho̍h-chháu 仙鶴草 sian-chhí/sian-chhú 仙鼠 sin-oan 伸冤 sin-tiong 伸張 Sin-káng 伸港 su-hāu/sū-hāu/sù-hāu 伺候 sū-ki-lî-tōng 伺機而動 sāi 似 sū-sī-lî-hui 似是而非 sái/sú 使 sái-bē-kiâⁿ/sái-bōe-kiâⁿ 使bē行 sái-bē-cháu/sái-bōe-cháu 使bē走 sái-in-niâ 使in娘 sái-sian-kong 使仙公 sái-tò-thoa-to 使倒拖刀 sái-kù 使倨 sái-chhut 使出 sái-sì/sái-sè 使勢 sái-sì-thâu/sái-sè-thâu 使勢頭 sú-kun-chú 使君子 sù-bēng 使命 sù-bēng-kám 使命感 sái-so/sái-sō 使唆 sái-chhùi-o̍h-chi̍h 使嘴學舌 sái-chhùi-chhok 使嘴撮 sái-chhùi-hoe 使嘴花 su̍t-thó͘-tī 使土地 sái-kàn-kiāu 使姦撟 sái-kàn-chhoh 使姦肏 sái-kha-chhng 使尻川 sái-lōng 使弄 sái-āu-sng 使後栓 sái-tit-kòe/sái-tit-kè 使得過 sái-khiā-ba̍k 使徛目 sái-sim-hēng 使心行 sái-sèng 使性 sái-sèng-tē/sái-sèng-tōe 使性地 sái-sèng-la̍k-tē/sái-sèng-la̍k-tōe 使性搦地 sái-chhiú-lō͘ 使手路 sái-kū 使拒 sái-chhoa̍h-ba̍k 使斜目 sái-àm-la̍t 使暗力 sái-àm-pō͘ 使暗步 sái-àm-to̍k 使暗毒 sái-àm-chìⁿ 使暗箭 sái-àm-hēng 使暗行 sái-àm-lō͘ 使暗路 sái-àm-chiam 使暗針 sái-thùi 使替 sái-thùi-pau 使替包 sái-ē-kiâⁿ 使會行 sái-ē-cháu 使會走 sái-ke̍k-pō͘ 使極步 sái-hoâiⁿ 使橫 sái-phài 使歹 sái-pháiⁿ-phó͘/sái-phái-phó͘ 使歹譜 sái-phài 使派 sú-jiân 使然 sái-ēng/sái-iōng/sú-iōng 使用 sú-iōng-koân 使用權 sú-iōng-lu̍t 使用率 sú-iōng-chiá 使用者 sái-iōng-hùi 使用費 sái-phún 使畚 sái-phiah 使癖 sái-ba̍k-bóe/sái-ba̍k-bé/sái-ba̍k-chìⁿ 使目尾 sái-ba̍k-chìⁿ 使目箭 sái-ba̍k-sek 使目色 sái-ba̍k-kak 使目角 sái-ti̍t-âu 使直喉 sái-phòa-nōa 使破爛 sái-ngē-phīⁿ/sái-ngī-phīⁿ 使硬鼻 sái-phún-iōng 使翸用 sú-chiá 使者 sái-sek-chúi 使色水 sái-tn̄g 使蕩 sái-thǹg-pau 使褪包 sái-phak-chhiú 使覆手 sái-kiàn-sek 使見色 sái-ōe-tú 使話抵 sái-ōe-sng 使話栓 sái-lō͘ 使賂 sái-kòe-kòa/sái-kè-kòa 使過掛 sái-kòe-bīn/sái-kè-bīn 使過面 sái-kòe-bé/sái-kè-bé 使過馬 sài-koán 使館 sái-kiaⁿ 使驚 sái-thóe/siá-thái 使體 sāi 侍 sū-hāu 侍候 sū-chiông 侍從 sī-ōe 侍衛 sio̍h/sio̍k 俗 sio̍k-pháng 俗pháng sio̍k-sū 俗事 sio̍k-lē 俗例 sio̍k-kè 俗價 sio̍k-miâ 俗名 sio̍h-khiàn 俗掔 sio̍k-khì 俗氣 sio̍h-phiah 俗癖 sio̍k-chheng 俗稱 sio̍k-ōe-soeh/sio̍k-ōe-seh 俗話說 sio̍k-gí/sio̍k-gú 俗語 sio̍k-gí-ōe/sio̍k-gú-ōe 俗語話 sio̍k-gí-kóng/sio̍k-gú-kóng 俗語講 sio̍k-hòe/sio̍k-hè 俗貨 sio̍k-bē/sio̍k-bōe 俗賣 sio̍k-i 俗醫 sìn 信 sìn-gióng 信仰 sìn-kiāⁿ 信件 sìn-jīm 信任 sìn-jīm-àn 信任案 sìn-chioh 信借 sìn-hâm 信函 sìn-thian-ong 信天翁 sìn-hōng 信奉 sìn-siú 信守 sìn-sim 信心 sìn-liām 信念 sìn-sit 信息 sìn-pîn 信憑 sìn-kàu 信教 sìn-ho̍k 信服 sìn-iōng 信用 sìn-iōng-chioh 信用借 sìn-siuⁿ 信箱 sìn-tauh-tauh 信篤篤 sìn-chóa 信紙 sìn-gī 信義 sìn-chiá 信者 sìn-siàⁿ 信聖 sìn-hō 信號 sìn-hō-tôaⁿ 信號彈 sìn-hō-teng 信號燈 sìn-hō-chhèng 信號銃 sìn-tē 信袋 sìn-thok 信託 sìn-ī 信譽 sìn-lāi/sìn-nāi 信賴 sìn-chhò 信錯 sìn-khò 信靠 sìn-hî/sìn-hû 信魚 si 俬 siu-siah 修削 siu-chián 修剪 siu-siān 修善 siu-lí 修女 siu-hó 修好 siu-tēng 修定 siu-kiàn 修建 siu-ho̍k 修復 siu-tî 修持 siu-kái 修改 siu-chéng 修整 siu-gia̍p 修業 siu-chèng 修正 siu-chèng-àn 修正案 siu-lí 修理 siu-lí-hùi 修理費 siu-tio̍k 修築 siu-siān 修繕 siu-si̍p 修習 siu-kha 修腳 siu-hēng 修行 siu-pó͘ 修補 siu-tèng 修訂 siu-hō͘ 修護 siu-lō͘ 修路 siu-sin 修身 siu-chō 修造 siu-tō 修道 siu-liān 修鍊 siu-iáng/siu-ióng 修養 siu-chê/siu-chôe 修齊 sông-teh-teh 倯teh-teh sông-khùi 倯氣 sông-sông 傖傖 sông-piah-piah 傖壁壁 sông-tâng 傖筒 sông-tâng-khì 傖筒氣 sòaⁿ 傘 sòaⁿ-peng 傘兵 siūⁿ/siuⁿ 傷 siuⁿ-chē 傷chē siong-bông 傷亡 siong-sì/siong-sè 傷勢 siong-chhùi 傷嘴 siong-hāi 傷害 siong-hāi--tio̍h 傷害到 siong-hāi-chōe 傷害罪 siong-hân 傷寒 siuⁿ-chhím 傷寢 siuⁿ-chió 傷少 siong-sim 傷心 siong-hoān 傷患 siong-chêng 傷情 siong-kám 傷感 siong-kám-chêng 傷感情 siuⁿ-bān 傷慢 siuⁿ-bān-ā 傷慢矣 siuⁿ-koâiⁿ 傷懸 siuⁿ-chá 傷早 siong-sú/siang-sú 傷暑 siong-pún 傷本 siong-pún-chîⁿ 傷本錢 siong-chhân 傷殘 siuⁿ-bô-khoán 傷無款 siuⁿ-sńg 傷爽 siong-sán 傷產 siong-chèng 傷症 siong-hûn/siang-hûn 傷痕 siong-hûn-lúi-lúi 傷痕累累 siong-thiàⁿ 傷痛 siuⁿ-té 傷短 siong-gāi 傷礙 siuⁿ-sè/siuⁿ-sòe 傷細 siuⁿ-pa̍k 傷縛 siong-chiá 傷者 siong-tō͘ 傷肚 siuⁿ-pûi 傷肥 siong-ūi 傷胃 siong-pî 傷脾 siong-náu-kin/siong-náu-kun 傷腦筋 siong-hûn/siong-jiah/siang-jiah/siong-liah 傷跡 siuⁿ-kè 傷路 siuⁿ-kòe/siuⁿ-kè 傷過 siuⁿ-kòe-hūn/siuⁿ-kè-hūn 傷過份 siuⁿ-kòe-thâu/siuⁿ-kè-thâu/siūⁿ-kòe-thàu/siūⁿ-kè-thàu 傷過頭 siong-chiú 傷酒 siong-tiōng 傷重 siong-tiōng-pēⁿ/siong-tiōng-pīⁿ 傷重病 siong-hong 傷風 siong-si̍t 傷食 siâng-chi̍t-ūi 像一位 siâng-chi̍t-lō͘ 像一路 siâng-ûn 像勻 siâng-nî 像年 siāng-khiā-lāi 像徛內 siāng-sim 像心 siâng-pâng-thâu 像房頭 siâng-koah 像括 siâng-sī 像是 siâng-sî 像時 siâng-thiāu 像柱 siâng-tiâu-sim 像條心 siāng-iūⁿ 像樣 siâng-hòe/siâng-hè 像歲 siâng-khùi-lō͘ 像氣路 siâng-tōng-mn̂g 像洞門 siâng-pan 像班 siâng-siā-lí 像社里 siâng-chó͘-kong 像祖公 siâng-phâng 像篷 siâng-pak 像腹 siâng-hâng 像行 siâng-lō͘ 像路 siâng-pòe 像輩 siâng-tô͘ 像途 siâng-hiuⁿ-lí 像鄉里 sióng-chè 償債 siông-miā 償命 seng 先 sian-ka-tiāⁿ 先交定 sian-jîn 先人 seng-lâi 先來 sian-lē 先例 sian-ji̍p-ûi-chú 先入為主 seng-ho͘ 先呼 seng-chhiàng-bêng 先唱明 sian-thian 先天 sian-thian-sèng 先天性 sian-hō͘ 先後 seng-bêng-phín 先明品 sian-kî 先期 sian-ki 先機 sian-bîn 先民 sian-koat 先決 sian-lia̍t 先烈 sian-seⁿ/sian-siⁿ/sin-seⁿ/sin-siⁿ 先生 sian-seⁿ-kong/sian-siⁿ-kong 先生公 sian-seⁿ-niû/sian-siⁿ-niû 先生娘 sian-seⁿ-má/sian-siⁿ-má/sin-seⁿ-má/sin-siⁿ-má 先生媽 sian-seⁿ-lé/sian-siⁿ-lé 先生禮 sian-hoat 先發 sian-ti 先知 sian-chó͘ 先祖 sian-toan 先端 seng-kiâⁿ/sian-hêng 先行 sian-hêng-chiá 先行者 sian-kiàn-chi-bêng 先見之明 sian-kak 先覺 seng-thok-thâu 先託頭 seng-kóng-bêng 先講明 sian-hiân 先賢 sian-chìn 先進 sian-hong 先鋒 sian-khu 先驅

teng--lī-pà 丁字壩 teng-jī-chhioh 丁字尺 teng-bán-kū 丁挽舅 teng-pan 丁斑 teng-nî 丁蓮 teng-hiuⁿ 丁香 teng-hiuⁿ-hî/teng-hiuⁿ-hû 丁香魚 teng-hiuⁿ-chiáu 丁香鳥 tiāng/tiōng 丈 tiūⁿ-lâng 丈人 tiūⁿ-lâng-peh 丈人伯 tiūⁿ-lâng-pâ 丈人爸 tiōng-hu 丈夫 tiūⁿ-ḿ 丈姆 tiūⁿ-ḿ-pô 丈姆婆 thiú 丑 thiú-á/thiúⁿ-á 丑仔 thiú-á-hì 丑仔戲 thiuⁿ-tòaⁿ 丑旦 thiúⁿ-kioh 丑腳 thiúⁿ-ah/thiú-ah 丑鴨 tiu-tiu 丟丟 tèng/tiong/tiòng 中 tiong-siāng/tiong-siōng 中上 tiong-hā 中下 tiong-hā-iû 中下游 tiong-tiong 中中 tiong-tiong-á 中中仔 Tiong-a 中亞 tiong-lâng/tiong-lîn 中人 tiong-lâng-lé 中人禮 tiong-lâng-chîⁿ 中人錢 tiòng-siong/tiòng-siang 中傷 tiong-kiōng 中共 tiong-tn̂g 中剸 tiong-pak-pō͘ 中北部 tiong-khu 中區 tiong-ngó͘ 中午 Tiong-lâm-hái 中南海 Tiong-lâm-bí 中南美 Tiong-lâm-bí-chiu 中南美洲 tiong-lâm-pō͘ 中南部 Tiong-goân 中原 Tiong-goân-tāi-ha̍k 中原大學 tiong-kó͘ 中古 tiong-kó͘-sî-tāi 中古時代 tiong-hô 中和 Tiong-hô-chhī 中和市 Tiong-kok 中國 Tiong-kok-lâng 中國人 Tiong-kok-siong-gîn/Tiong-kok-siong-gûn 中國商銀 Tiong-kok-kok-bîn-tóng 中國國民黨 Tiong-kok-siâⁿ 中國城 Tiong-kok-sek 中國式 Tiong-kok-bûn-hòa-tāi-ha̍k 中國文化大學 Tiong-kok-sî-pò 中國時報 Tiong-kok-hái 中國海 Tiong-kok-chio̍h-iû-kong-si 中國石油公司 Tiong-kok-i-io̍h-ha̍k-īⁿ 中國醫藥學院 Tiong-kok-gîn-hâng/Tiong-kok-gûn-hâng 中國銀行 tiong-thó͘ 中土 tiong-hêng 中型 tiong-tông 中堂 tiong-kian 中堅 Tiong-le̍k 中壢 Tiong-le̍k-chhī 中壢市 tiong-gōa 中外 tiong-iang/tiong-iong/tiong-ng 中央 Tiong-iang-sìn-thok-kio̍k/Tiong-iong-sìn-thok-kio̍k 中央信託局 Tiong-iang-tô͘-su-koán/Tiong-iong-tô͘-su-koán 中央圖書館 Tiong-iang-tōa-ha̍k/Tiong-iong-tōa-ha̍k 中央大學 tiong-iang-úi-oân/tiong-iong-úi-oân 中央委員 tiong-iang-soaⁿ-me̍h/tiong-iong-soaⁿ-me̍h 中央山脈 tiong-iong-chèng-hú/tiong-ng-chèng-hú 中央政府 Tiong-iang-ji̍t-pò/Tiong-iong-ji̍t-pò 中央日報 Tiong-iang-phiau-chún-kio̍k/Tiong-iong-phiau-chún-kio̍k 中央標準局 Tiong-iang-gián-kiù-īⁿ/Tiong-iong-gián-kiù-īⁿ 中央研究院 Tiong-iang-siā/Tiong-iong-siā 中央社 Tiong-iang-gîn-hâng/Tiong-iong-gûn-hâng 中央銀行 tiong-iang-chi̍p-koân/tiong-iong-chi̍p-koân 中央集權 tiong-iang-tóng-pō͘/tiong-iong-tóng-pō͘ 中央黨部 tiong-thò-á 中套仔 tiong-thò-á-lâng 中套仔人 tiong-thò-pān 中妥扮 tiong-chú 中子 tiong-ha̍k/tiong-o̍h 中學 tiong-ha̍k-seng 中學生 tiong-siau 中宵 tiong-chiòng 中將 tiong-ùi 中尉 tiong-tùi-tiong 中對中 tiong-sió 中小 tiong-sió-khì-gia̍p 中小企業 Tiong-san 中山 Tiong-san-khu 中山區 Tiong-san-tn̂g 中山堂 Tiong-san-tāi-ha̍k 中山大學 tiong-liân 中年 tiong-liân-lâng 中年人 tiong-nî-kip 中年級 tiong-tō͘ 中度 tiong-têng 中庭 tiong-iông 中庸 Tiong-kóng 中廣 tiong-sek 中式 tiong-tôaⁿ 中彈 Tiong-iáⁿ 中影 tiong-sim 中心 tiong-sim-jîn-bu̍t 中心人物 tiong-sim-sòaⁿ 中心線 tiong-sèng 中性 tèng-ì/tiòng-ì 中意 tiong-pān 中扮 tiong-pān-lâng 中扮人 tiong-pān-á 中扮仔 tiong-cháiⁿ 中指 Tiong-bûn 中文 tiong-bûn-hē 中文系 tiong-pan 中斑 tiong-toān 中斷 tiong-sûn 中旬 tiong-sî-boán-pò 中時晚報 tiong-tàu 中晝 tiong-tàu-chêng 中晝前 tiong-tàu-kiā 中晝崎 tiong-tàu-āu 中晝後 tiong-tàu-sim 中晝心 tiong-tàu-tǹg 中晝頓 tiong-tàu-pn̄g 中晝飯 tiòng-sú 中暑 tiong-kî 中期 Tiong-tang 中東 tiong-tang-kok-ka 中東國家 tiong-tang-tē-khu/tiong-tang-tōe-khu 中東地區 tiong-hāu 中校 tiong-niû 中梁 tiong-îⁿ/tiong-êⁿ 中楹 tiong-niû 中樑 tiong-chhu 中樞 tiong-chhu-sîn-keng 中樞神經 tiong-lân/tiong-nôa 中欄 Tiong-au 中歐 tiong-chí 中止 tiong-chèng 中正 Tiong-chèng-ki-tiûⁿ 中正機場 Tiong-chèng-kí-liām-tn̂g 中正紀念堂 tiòng-to̍k 中毒 tiòng-khì/tiong-khùi 中氣 Tiong-iû 中油 tiong-pho 中波 Tiong-chiu 中洲 Tiong-káng-khe/Tiong-káng-khoe 中港溪 tiong-iû 中游 tiong-teng 中燈 tiong-iâⁿ 中營 tiong-jiáu/tiong-niáu 中爪 tiòng-chiōng-goân 中狀元 tiòng-chióng 中獎 tiong-seng-tāi 中生代 tiong-sán-kai-kip 中產階級 tiòng-iōng 中用 tiong-pôaⁿ 中盤 Tiong-gián-īⁿ 中研院 Tiong-kho-īⁿ 中科院 tiong-khong 中空 tiong-li̍p 中立 tiong-li̍p-khu 中立區 tiong-li̍p-kok 中立國 tiong-li̍p-tē-tài/tiong-li̍p-tōe-tài 中立地帶 tiong-li̍p-chèng-hu 中立政府 tiong-li̍p-hoat 中立法 tiong-li̍p-phài 中立派 tiong-chām 中站 tiong-téng 中等 tiong-téng-kàu-io̍k 中等教育 tiong-téng-sin-châi 中等身材 tiong-téng-kai-kip 中等階級 tiong-pān 中範 tiong-kip 中級 tiong-choa̍t 中絕 tiong-sòaⁿ 中線 Tiong-koān 中縣 Tiong-Bí 中美 Tiong-bí-chiu 中美洲 tiong-ní-iām 中耳炎 tōa-siaⁿ-âu 中聲喉 tèng-thiaⁿ/tiòng-thiaⁿ 中聽 tiong-chit 中脊 tiong-chit-niû 中脊梁 tiong-chit-êⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-îⁿ/tiong-chit-êⁿ 中脊楹 tiong-heng 中興 tiong-heng-tāi-ha̍k 中興大學 Tiong-heng-sin-chhoan 中興新村 Tiong-hôa 中華 Tiong-hôa-bûn-hòa 中華文化 Tiong-hôa-bîn-kok 中華民國 Tiong-hôa-bîn-cho̍k 中華民族 Tiong-hôa-tūi 中華隊 tiong-io̍h 中藥 tiòng-chôa-kó͘ 中蛇蠱 tiong-se 中西 tiong-se-pō͘ 中西部 tiong-kìⁿ-lâng 中見人 Tiong-sī 中視 tiòng-kè 中計 tiong-chit 中質 tiong-tô͘ 中途 tiòng-soán 中選 tiòng-siâ 中邪 tiong-pō͘ 中部 tiong-i 中醫 tiong-hong 中鋒 Tiong-kǹg 中鋼 tiong-kan 中間 tiong-kan-lâng 中間人 tiong-kan-siong 中間商 tiong-kan-phài 中間派 tiong-tūi 中隊 tiong-hui 中非 tiong-im 中音 tiòng-hong 中風 tiong-chhan 中餐 tiong-kó͘ 中鼓 tiong-khí 中齒 tan 丹 Tan-nî-ní 丹尼爾 tan-chio-chhiū 丹招樹 tan-kùi 丹桂 tan-to̍k 丹毒 tan-tiân 丹田 tan-chu 丹疽 tan-soa 丹痧 Tan-be̍h 丹麥 ta-tēng 乾tēng ta--sí 乾死 ta-sò-ki 乾燥機 ta-sò-sò 乾燥燥 ta-sán 乾瘦 ta-sang 乾鬆 tân/têng 亭 têng-á 亭仔 têng-á-kha 亭仔腳 tan 仃 tha-sat 他殺 tá-hāng 他項 tāi/tē 代 tāi-tāi 代代 tāi-kè 代價 tāi-seng/tāi-sian 代先 tāi-lô 代勞 tāi-ìn 代印 tāi-bêng-sû 代名詞 tāi-kang 代工 tāi-táⁿ 代打 tāi-siu 代收 tāi-sò͘ 代數 tāi-su 代書 tāi-thè/tāi-thòe 代替 tāi-pō͘ 代步 tāi-kau 代溝 tāi-ûi 代為 tāi-lí 代理 tāi-lí-jîn 代理人 tāi-lí-siong 代理商 tāi-iōng 代用 tāi-bé 代碼 tāi-koán 代管 tāi-chōe-ko-iûⁿ 代罪羔羊 tāi-hō 代號 tāi-hêng 代行 tāi-piáu 代表 tāi-piáu-jîn 代表人 tāi-piáu-chok 代表作 tāi-giân 代言 tāi-giân-jîn 代言人 tāi-chì 代誌 tāi-khò 代課 tāi-siā 代謝 tāi-gī-sū 代議士 tāi-bé/tāi-bóe 代買 tāi-khí-seng 代起先 tāi-pān 代辦 tāi-siau 代銷 tiōng-chhâi 仲裁 tiān-khè 佃契 tiān-hō͘ 佃戶 tān-phe/tān-phoe 佃批 tiān-lông 佃農 tān-sī 但是 tān-su 但書 tàn-goān 但願 tū-chiok 佇足 te-khong 低空 te-lêng-jî 低能兒 tah-ūi 佗位 tá-lo̍h 佗落 thiau-lāng 佻弄 ti̍t 侄 ti̍t-á 侄仔 tò-lâi 倒來 tò-chhim 倒侵 tò-táu 倒倒 tò-chhut-lâi 倒出來 tò-thì 倒剃 tò-siah 倒削 tò-khàm 倒勘 tò-kiu 倒勼 tò-pau 倒包 tò-pau-lâi 倒包來 tó-pô͘ 倒匍 tò-khì/tò-khù 倒去 tò-péng/tò-hoán 倒反 tò-hoán-chiò 倒反照 tò-péng-kiâⁿ 倒反行 tò-péng-ōe 倒反話 tò-péng-kóng 倒反講 tó-tâi 倒台 tò-tiàu 倒吊 tò-tiàu-hông 倒吊hông tò-tiàu-liân 倒吊蓮 tò-tiàu-hong 倒吊風 tò-hiàng 倒向 tò-hiàng-thian 倒向天 tò-kā 倒咬 tò-kā-lâng 倒咬人 tò-kā-káu 倒咬狗 tò-mn̄g 倒問 tó-tē-lêng/tó-tōe-lêng 倒地柃 tó-tē-khēng/tó-tōe-khēng 倒地瓊 tò-chē-chōe 倒坐罪 tó-thán-khi 倒坦敧 tó-thán-khap 倒坦蓋 tò-thap 倒塌 tò-lap-chē 倒塌坐 tò-siàu-liân 倒少年 tó-soaⁿ-chhiū 倒山樹 táu-tòa 倒帶 tó-chhn̂g 倒床 tó-tiàm 倒店 tò-tōaⁿ 倒彈 tò-khiā-bâi 倒徛眉 tò-khiā-thêng 倒徛騰 tò-hò͘ 倒戽 tó-pâng 倒房 tò-chhiú 倒手 tò-chhiú-pêng 倒手爿 tò-pha 倒拋 tò-pha-sai 倒拋獅 tò-thoa-to 倒拖刀 tò-thoa-thûi 倒拖槌 tò-chhah-pit 倒插筆 táu-ōaⁿ 倒換 tò-hop 倒揜 tó-siàng-hiàng/tò-siàng-hiàng 倒摔向 tò-khau 倒摳 tó-tàⁿ 倒擔 tò-lu 倒攄 tò-lu-chhia 倒攄車 tó-siàu 倒數 tò-oat 倒斡 tò-kè-seⁿ/tò-kè-siⁿ 倒架生 tò-chai 倒栽 tó-àn 倒案 tó-í 倒椅 tó-châng 倒欉 tò-khia 倒欺 tò-pūn 倒泍 tò-pūn-lâu 倒泍流 tò-pūn-hong 倒泍風 tò-lâu 倒流 tò-kek 倒激 tò-chiò 倒照 tò-chiò-iáⁿ 倒照影 tò-chiò-ji̍t 倒照日 tò-chiò-chhiûⁿ 倒照牆 tò-pêng 倒爿 tó-sán 倒產 tò-chó͘ 倒祖 tó-thiāu 倒祧 tò-chhiò-thiⁿ 倒笑天 tò-ká-tòa 倒絞帶 tò-ká-chúi 倒絞水 tò-ká-lâu 倒絞流 tò-hoan-kho͘ 倒翻箍 tò-hoan-thâu 倒翻頭 tó-siaⁿ 倒聲 tó-io 倒腰 tò-kha 倒腳 tó-lo̍h 倒落 tò-khap 倒蓋 tó-thán-pêⁿ/tó-thán-pîⁿ 倒袒平 tó-thán-chhiò 倒袒笑 tò-thiap 倒貼 táu-lō͘-chām 倒路站 tò-ta̍h 倒踏 tò-ta̍h-tiⁿ/tò-ta̍h-teⁿ 倒踏蹬 tò-ta̍h-chîⁿ 倒踏錢 tò-that 倒踢 tó-khiàu-khiàu 倒蹺蹺 táu-chhia 倒車 tó-tńg 倒轉 tò-tńg-lâi 倒轉來 tò-tńg-khì/tò-tńg-khù 倒轉去 tò-thè/tò-thòe 倒退 tò-thè-kiâⁿ/tò-thòe-kiâⁿ 倒退行 tò-thè-chhia/tò-thòe-chhia 倒退車 tò-thè-hāu/tò-thòe-hāu 倒退鱟 tó-ūn 倒運 tò-chiú 倒酒 tò-kau-chhì 倒鉤刺 tò-kau-khí 倒鉤齒 tó-kiàⁿ 倒鏡 tó-iâng/tó-iông 倒陽 tó-lī-lī/tó-lî-lî 倒離離 tò-chheng-chhun 倒青春 tò-bīn 倒面 tò-thâu/tó-thâu 倒頭 tò-thâu-pau 倒頭包 tò-thâu-tiàu 倒頭吊 tò-thâu-liām 倒頭唸 tò-thâu-chai 倒頭栽 tò-thâu-thûi 倒頭槌 tò-thâu-lâu 倒頭流 tò-thâu-o͘ 倒頭烏 tò-thâu-seⁿ/tò-thâu-siⁿ 倒頭生 tò-thâu-kiâⁿ 倒頭行 tò-thâu-soān 倒頭訕 tò-thâu-lō͘ 倒頭路 tó-kî-lîn 倒麒麟 thūi-chî/thūi-chû 倕糬 ta̍t 值 tī-tāi 值代 ti̍t-khîn/ti̍t-khûn 值勤 ti̍t-iā 值夜 tī-tōa-tāi 值大代 ta̍t-tit 值得 ta̍t-tit-khòaⁿ 值得看 ti̍t-ji̍t 值日 ti̍t-ji̍t-koaⁿ 值日官 ti̍t-ji̍t-seng 值日生 ti̍t-seng 值星 ti̍t-seng-koaⁿ 值星官 ti̍t-pan 值班 ta̍t-chîⁿ 值錢 thêng 停 thêng--leh 停leh thêng-tī 停tī thêng--tiâu 停tiâu thêng-chhoán 停喘 thêng-chhùi 停嘴 thêng-o̍h 停學 thêng-si 停屍 thêng-kang 停工 thêng-chiàn 停戰 thêng-chhiú 停手 thêng-pán 停板 thêng-gia̍p 停業 thêng-ki 停機 thêng-hioh 停歇 thêng-chí 停止 thêng-pō͘ 停步 thêng-khùi 停氣 thêng-chúi 停水 thêng-hóe/thêng-hé 停火 thêng-sán 停產 thêng-pôaⁿ 停盤 thêng-khùn 停睏 thêng-tiàⁿ/thêng-tiāⁿ/thêng-tiāⁿ 停碇 thêng-keng 停經 thêng-chit 停職 thêng-kha 停腳 thêng-ōe 停話 thêng-khò 停課 thêng-khí-lâi 停起來 thêng-chhia 停車 thêng-chhia-tiûⁿ 停車場 thêng-pān 停辦 thêng-tiān 停電 thêng-lêng 停靈 thêng-khò 停靠 thêng-tùn 停頓 thau 偷 thau-bih 偷bih thau-chhōa-jiō 偷chhōa尿 thau-khioh 偷khioh thau-khǹg 偷khǹg thau-the̍h 偷the̍h thau-ho̍k 偷伏 thau-thau-á 偷偷仔 thau-kâⁿ 偷含 thau-kā-ke/thau-kā-koe 偷咬雞 thau-pò 偷報 thau-tēng-chhin 偷定親 thau-ni 偷拈 thau-òe 偷挩 thau-liàm-chhiú 偷捻手 thau-the̍h 偷提 thau-ōaⁿ-pau 偷換包 thau-iap 偷揜 thau-poah-kang 偷撥工 thau-hoaⁿ-hí 偷歡喜 thau-tō͘ 偷渡 thau-seⁿ-kiáⁿ/thau-siⁿ-kiáⁿ 偷生囝 thau-seⁿ-ê/thau-siⁿ-ê 偷生的 thau-khòaⁿ 偷看 thau-bi 偷瞇 thau-lió 偷瞭 thau-chiam/thau-siam 偷瞻 thau-chhìn-thâu 偷秤頭 thau-thiaⁿ 偷聽 thau-chhàng 偷藏 thau-si̍p 偷襲 thau-bē/thau-bōe 偷賣 thau--cháu/thau-cháu 偷走 thau-cháu-peng 偷走兵 thau-cháu-chhù 偷走厝 thau-cháu-o̍h 偷走學 thau-cháu-chu 偷走書 thau-cháu-sòe/thau-cháu-sè 偷走稅 thau-cháu-khò 偷走課 thau-tāng 偷重 thau-êng 偷閒 thau-tiān 偷電 thau-niá 偷領 thau-chia̍h 偷食 thau-chia̍h-pō͘ 偷食步 thau-chia̍h-chho 偷食臊 thoân 傳 thoân-hō͘ 傳hō͘ thoân-sè 傳世 thoân-tāi 傳代 thoân-lēng 傳令 thoân-lâi 傳來 thoân-sìn 傳信 thoân-chhut 傳出 thoân-kàu 傳到 thoân-tōng 傳動 thoân-tiàu 傳召 thoân-miâ 傳名 thoân-miâ-siaⁿ 傳名聲 thoân-toaⁿ 傳單 thoân-sû 傳嗣 thoân-kiáⁿ-sun 傳囝孫 thoân-hôe 傳回 thoân-kî 傳奇 thoân-chong-chiap-tāi 傳宗接代 thoân-ka 傳家 thoân-ka-pó 傳家寶 thn̂g-āu-sû 傳後嗣 thoân-chêng 傳情 thoân-sêng 傳承 thoân-siū 傳授 thoân-chiap 傳接 thoân-iông 傳揚 thoân-pò͘ 傳播 thoân-pò͘-iâu-giân 傳播謠言 thoân-kàu 傳教 thoân-kàu-khu 傳教區 thoân-kàu-oân 傳教員 thoân-káu-sū 傳教士 thoân-jiám/thoân-liám 傳染 thoân-jiám-pēⁿ/thoân-jiám-pīⁿ 傳染病 thoân-jia̍t 傳熱 thoân-chin 傳真 thoân-chin-ki 傳真機 thoân-phiò 傳票 thoân-hok-im 傳福音 thn̂g-chéng/thoân-chéng 傳種 thoân-thóng 傳統 thoân-si̍p 傳習 thoân-bûn 傳聞 thoân--lo̍h-khì/thoân--lo̍h-khù 傳落去 thoân-giân 傳言 thoân-sìn 傳訊 toān-kì 傳記 thoân-ōe-tâng 傳話筒 thoân-soat 傳說 thoân-su 傳輸 thoân-su̍t 傳述 thoân-sàng 傳送 thoân-piàn 傳遍 thoân-tō 傳道 thoân-tō-su 傳道師 thoân-ta̍t 傳達 thoân-ta̍t-sek 傳達室 thoân-tē 傳遞 thoân-lô 傳鑼 thoân-khui 傳開 thoân-oa̍t 傳閱 thn̂g-hiuⁿ-hóe/thn̂g-hiuⁿ-hé 傳香火 thn̂g-hiuⁿ-ian 傳香煙 thú-pī 儲備 thú-chûn 儲存 thú-hō͘ 儲戶 thú-khoán 儲款 thú-thiok 儲蓄 thú-thiok-gîn-hâng/thú-thiok-gûn-hâng 儲蓄銀行 thú-chông 儲藏 thû-liāng/thû-liōng 儲量 thú-kim 儲金 tiāu 兆 tiāu-thâu 兆頭 thǹg 兌 thùi-mn̂g 兌毛 thùi-chióng 兌獎 thò͘ 兔 thò͘-á 兔仔 thò͘-á-bóe/thò͘-á-bé 兔仔尾 thò͘-á-phôe/thò͘-á-phê 兔仔皮 thó͘-á-khang 兔仔空 thò͘-á-chháu 兔仔草 thò͘-á-chhài 兔仔菜 thò͘-tûn 兔唇 thò͘-bóe-chháu 兔尾草 thò͘-hīⁿ-chháu 兔耳草 thò͘-thoat 兔脫 tau 兜 tau-tiâu/tau--tiâu 兜tiâu tau-óa 兜倚 tau-sau 兜捎 tau-tah 兜搭 tau-sau 兜梢 tau-liû 兜留 tau-su 兜私 tau-kiⁿ 兜羹 tau-thâng 兜蟲 tau-lêng 兜鈴 tau-kò͘-kheh 兜顧客 tián-hêng 典型 tián-khòe 典契 tián-kò͘ 典故 tián-ga̍k-koaⁿ 典獄官 tián-ga̍k-tiúⁿ 典獄長 tián-lé 典禮 tián-hoān 典範 tián-che̍k 典籍 tián-bē/tián-bōe 典賣 tián-ngá 典雅 thióng 冢 thióng-á-tē/thióng-á-tōe 冢仔地 thióng-á-po͘ 冢仔埔 thióng-á-soaⁿ 冢仔山 thióng-tē/thióng-tōe 冢地 thióng-soaⁿ 冢山 tang 冬 tong-lēng-kiù-chè 冬令救濟 tang-thiⁿ 冬天 tong-kùi 冬季 tang-bóe/tang-bé 冬尾 tang-bóe-thiⁿ 冬尾天 tang-koe 冬瓜 tang-koe-liāu 冬瓜料 tong-bîn 冬眠 tang-sún 冬筍 tang-cheh/tang-choeh 冬節 tang-hún 冬粉 tang-chì 冬至 tang-ko͘ 冬菇 tang-chhài 冬菜 tang-hio̍h-chhiū 冬葉樹 tong-thiông 冬蟲 tong-hông 冬防 tang-chheⁿ/tang-chhiⁿ 冬青 tang-thâu 冬頭 ta 凋 ta-chéⁿ/ta-chíⁿ 凋井 ta-eh 凋呃 ta-sàu 凋嗽 ta-bóe/ta-bé 凋尾 ta-sim 凋心 ta-pit 凋必 ta-liāu 凋料 ta-ki 凋枝 ta-kho̍k/ta-khok 凋枯 ta-chhâ 凋柴 ta-oe 凋椏 ta-chhiū 凋樹 ta-chúi 凋水 ta-khó 凋洘 ta-khok-khok/ta-kho̍k-kho̍k 凋涸涸 ta-thòaⁿ 凋炭 ta-sò 凋燥 ta-sò-jia̍t 凋燥熱 ta-sò-sò 凋燥燥 ta-kè 凋疥 ta-mo͘h 凋瘼 ta-mo͘h-mo͘h 凋瘼瘼 ta-sián 凋癬 ta-tēng 凋碇 ta-keng 凋經 ta-hīⁿ 凋耳 ta-tiú 凋肘 ta-pô͘ 凋脯 ta-pó͘-pó͘ 凋脯脯 ta-chháu 凋草 ta-hio̍h 凋葉 ta-lian 凋蔫 tiau-siā 凋謝 ta-sin 凋身 ta-lī/ta-lî 凋離 tiau-thâu 凋頭 ta-sang 凋鬆 ta-n̂g 凋黃 tàng-siong/tòng-siong 凍傷 tàng-chí 凍子 tàng-sí 凍死 tòng-chhong 凍瘡 tòng-kiat 凍結 tàng-chí 凍趾 tàng-sng 凍酸 tàng-sng 凍霜 tàng-sng-á 凍霜仔 tàng-sng-thiⁿ 凍霜天 tàng-sng-kheh 凍霜客 tàng-lō͘ 凍露

úi-tāi 偉大 úi-chek 偉績

û-chhú-û-kiû 予取予求

ūi-tī 位tī ūi-goân 位元 ūi-ki/ūi-ku 位居 ūi-sò͘ 位數 ūi-tì 位置

]=]