ผู้ใช้:ZilentFyld/De Freq

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

1-1000[แก้ไข]

ab (prep en), Abbildung (Abb. en), Abend (der en), aber (conj en), Absatz (Abs. en), abschließen (verb en), absolut (adj en), ach (part en), acht (num en), aha (part en), ähnlich (adj en), aktiv (adj en), aktuell (adj en), all (pron en), allein (alleine en), allerdings (adv en), allgemein (adj en), als (conj en), also (adv en), alt (adj en), Alter (das en), amerikanisch (adj en), an (prep en), anbieten (verb en), andere ((r, en), andererseits (adv en), ändern (verb en), anders (adv en), Anfang (der en), anfangen (verb en), Angabe (die en), Angebot (das en), Angst (die en), ankommen (verb en), annehmen (verb en), Ansatz (der en), ansehen (verb en), Anspruch (der en), Antwort (die en), antworten (verb en), Anwendung (die en), Arbeit (die en), arbeiten (verb en), Arm (der en), Art (die en), Artikel (der en), Arzt (der en), Aspekt (der en), auch (adv en), auf (prep en), aufbauen (verb en), Aufgabe (die en), aufgeben (verb en), aufgrund (prep en), aufnehmen (verb en), Auftrag (der en), auftreten (verb en), Auge (das en), Augenblick (der en), aus (prep en), Ausbildung (die en), ausgehen (verb en), ausreichen (verb en), Aussage (die en), aussehen (verb en), außer (prep en), außerdem (adv en), Auto (das en), Autor (der en), bald (adv en), Bank (die en), bauen (verb en), Baum (der en), bedeuten (verb en), Bedeutung (die en), Bedingung (die en), befinden ((sich) en), Beginn (der en), beginnen (verb en), Begriff (der en), behandeln (verb en), bei (prep en), beide (pron en), Bein (das en), Beispiel (das en), beispielsweise (adv en), Beitrag (der en), bekannt (adj en), bekommen (verb en), benötigen (verb en), benutzen (verb en), beobachten (verb en), Bereich (der en), bereits (adv en), berichten (verb en), Berliner (adj en), Beruf (der en), beschäftigen (verb en), beschreiben (verb en), besitzen (verb en), besondere ((r, en), besonders (adv en), besser (adj en), bestätigen (verb en), beste ((r, en), bestehen (verb en), bestimmen (verb en), bestimmt (adj en), besuchen (verb en), beteiligen (verb en), betonen (verb en), betrachten (verb en), betragen (verb en), betreffen (verb en), betreiben (verb en), Betrieb (der en), Bett (das en), Bevölkerung (die en), bevor (conj en), bewegen (verb en), Bewegung (die en), bewusst (adj en), bezahlen (verb en), bezeichnen (verb en), beziehen (verb en), Beziehung (die en), beziehungsweise (bzw. en), Bibliothek (die en), bieten (verb en), Bild (das en), bilden (verb en), bis (prep en), bisher (adv en), bisschen (bissel en), bitte (adv en), bitten (verb en), bleiben (verb en), Blick (der en), blicken (verb en), bloß (adv en), Boden (der en), brauchen (verb en), breit (adj en), Brief (der en), bringen (verb en), Bruder (der en), Buch (das en), Bürger (der en), Chance (die en), Chef (der en), Computer (der en), da (adv en), dabei (pron en), dadurch (pron en), dafür (pron en), dagegen (pron en), daher (pron en), damals (pron en), damit (pron en), danach (pron en), Dank (der en), danke (adv en), dann (adv en), daran (dran en), darauf (drauf en), daraus (pron en), darin (drin, en), darstellen (verb en), darüber (drüber en), darum (pron en), darunter (pron en), dass (conj en), Daten (die en), dauern (verb en), davon (pron en), dazu (pron en), dein (pron en), denen (pron en), denken (verb en), denn (conj en), dennoch (adv en), der (die, en), deren (pron en), derzeit (adv en), deshalb (adv en), dessen (pron en), deswegen (adv en), deutlich (adj en), deutsch (adj en), dich (pron en), dienen (verb en), Dienst (der en), dies (pron en), Ding (das en), dir (pron en), direkt (adj en), Diskussion (die en), doch (adv en), Doktor (Dr. en), Dollar (der en), Dorf (das en), dort (adv en), drehen (verb en), drei (num en), drohen (verb en), Druck (der en), drücken (verb en), du (pron en), dunkel (adj en), durch (prep en), durchaus (adv en), durchführen (verb en), dürfen (verb en), eben (ebend en), Ebene (die en), ebenfalls (adv en), ebenso (adv en), echt (adj en), ehemalig (adj en), eher (adv en), eigen (adj en), eigentlich (adv en), eignen ((sich) en), ein (art en), Eindruck (der en), einfach (adj en), Einfluss (der en), eingehen (verb en), Einheit (die en), einige (pron en), einmal (adv en), Einsatz (der en), einsetzen (verb en), einstellen (verb en), einzeln (adj en), einzig (adj en), Eltern (die en), Ende (das en), endlich (adv en), eng (adj en), englisch (adj en), entdecken (verb en), enthalten (verb en), entscheiden (verb en), entscheidend (adj en), Entscheidung (die en), entsprechen (verb en), entstehen (verb en), entweder (conj en), entwickeln (verb en), Entwicklung (die en), er (pron en), Erde (die en), erfahren (verb en), Erfahrung (die en), Erfolg (der en), erfolgen (verb en), erfolgreich (adj en), erforderlich (adj en), erfüllen (verb en), ergeben (verb en), Ergebnis (das en), erhalten (verb en), erhöhen (verb en), erinnern (verb en), Erinnerung (die en), erkennen (verb en), erklären (verb en), erlauben (verb en), erleben (verb en), ermöglichen (verb en), erneut (adj en), erreichen (verb en), erscheinen (verb en), erst (adv en), erste ((r, en), erwähnen (verb en), erwarten (verb en), erzählen (verb en), es (pron en), essen (verb en), Essen (das en), etwa (adv en), etwas (pron en), euch (pron en), Euro (der en), europäisch (adj en), Fach (das en), fahren (verb en), Fall (der en), fallen (verb en), falsch (adj en), Familie (die en), Farbe (die en), fast (adv en), fehlen (verb en), Fenster (das en), fertig (adj en), fest (adj en), feststellen (verb en), Film (der en), finanziell (adj en), finden (verb en), Firma (die en), fliegen (verb en), Folge (die en), folgen (verb en), fordern (verb en), Forderung (die en), Form (die en), Frage (die en), fragen (verb en), französisch (adj en), Frau (die en), frei (adj en), fremd (adj en), Freude (die en), freuen (verb en), Freund (der en), früh (adj en), früher (adv en), fühlen (verb en), führen (verb en), fünf (num en), Funktion (die en), für (prep en), Fuß (der en), ganz (adj en), gar (adv en), Garten (der en), Gast (der en), geben (verb en), Gebiet (das en), geboren (adj en), Gedanke (der en), Gefahr (die en), gefallen (verb en), Gefühl (das en), gegen (prep en), Gegensatz (der en), Gegenstand (der en), gegenüber (prep en), gehen (verb en), gehören (verb en), Geld (das en), gelingen (verb en), gelten (verb en), Gemeinde (die en), gemeinsam (adj en), genau (adj en), genauso (adv en), genug (adv en), genügen (verb en), gerade (adv en), Gerät (das en), gering (adj en), gern (gerne en), gesamt (adj en), Geschäft (das en), geschehen (verb en), Geschichte (die en), Gesellschaft (die en), Gesetz (das en), Gesicht (das en), Gespräch (das en), gestern (adv en), gewinnen (verb en), gewiss (adj en), glauben (verb en), gleich (adj en), gleichzeitig (adj en), Glück (das en), Gott (der en), greifen (verb en), Grenze (die en), groß (adj en), Größe (die en), grün (adj en), Grund (der en), Grundlage (die en), grundsätzlich (adj en), Gruppe (die en), gut (adj en), Haar (das en), haben (verb en), halb (adj en), Hälfte (die en), halt (part en), halten (verb en), Hand (die en), handeln (verb en), hängen (verb en), hart (adj en), häufig (adj en), Haus (das en), heben (verb en), heiß (adj en), heißen (verb en), helfen (verb en), her (adv en), Herr (der en), herstellen (verb en), Herz (das en), heute (adv en), heutig (adj en), hier (adv en), Hilfe (die en), Himmel (der en), hin (adv en), hinaus (adv en), hinter (prep en), historisch (adj en), hoch (adj en), hoffen (verb en), Höhe (die en), holen (verb en), hundert (num en), ich (pron en), Idee (die en), ihm (pron en), ihn (pron en), ihnen (pron en), ihr (pron en), immer (adv en), immerhin (adv en), in (prep en), indem (conj en), Information (die en), Inhalt (der en), innere ((r, en), innerhalb (prep en), insbesondere (adv en), insgesamt (adv en), Institut (das en), interessant (adj en), Interesse (das en), interessieren (verb en), international (adj en), Internet (das en), inzwischen (adv en), irgendein (pron en), irgendetwas (irgendwas en), irgendwie (adv en), irgendwo (adv en), ja (part en), Jahr (das en), Jahrhundert (das en), –jährig (adj en), je (adv en), jede ((r, en), jedenfalls (adv en), jedoch (adv en), jemand (pron en), jene ((r en), jetzt (adv en), jeweilig (adj en), jeweils (adv en), Jugendliche (der, en), jung (adj en), Junge (der en), kalt (adj en), Kampf (der en), Kapitel (das en), kaufen (verb en), kaum (adv en), kein (pron en), kennen (verb en), Kenntnis (die en), Kilometer (der en), Kind (das en), Kirche (die en), klar (adj en), Klasse (die en), klassisch (adj en), klein (adj en), klingen (verb en), knapp (adj en), Kollege (der en), kommen (verb en), konkret (adj en), können (verb en), Kontakt (der en), Konzept (das en), Kopf (der en), Körper (der en), Kosten (die en), kosten (verb en), Kraft (die en), Krankheit (die en), Kreis (der en), Krieg (der en), kriegen (verb en), Küche (die en), Kultur (die en), kulturell (adj en), Kunde (der en), künftig (adj en), Kunst (die en), Künstler (der en), Kurs (der en), kurz (adj en), lächeln (verb en), lachen (verb en), Lage (die en), Land (das en), lang (adj en), langsam (adj en), längst (adv en), lassen (verb en), laufen (verb en), laut (prep en), leben (verb en), Leben (das en), lediglich (adv en), legen (verb en), Lehrer (der en), leicht (adj en), leiden (verb en), leider (adv en), leisten (verb en), Leistung (die en), lernen (verb en), lesen (verb en), letzte ((r, en), Leute (die en), Licht (das en), lieb (adj en), Liebe (die en), lieben (verb en), lieber (adv en), liefern (verb en), liegen (verb en), Linie (die en), Literatur (die en), lösen (verb en), Lösung (die en), Luft (die en), machen (verb en), Macht (die en), Mädchen (das en), Mal (das en), man (pron en), manche ((r, en), manchmal (adv en), Mann (der en), Mark (die en), Markt (der en), Maß (das en), Maßnahme (die en), Medien (die en), Meer (das en), mehr (adv en), mehrere (pron en), mein (pron en), meinen (verb en), Meinung (die en), meist (adv en), meiste (adj en), meistens (adv en), melden (verb en), Menge (die en), Mensch (der en), menschlich (adj en), merken (verb en), Meter (der en), Methode (die en), mich (pron en), Milliarde (Mrd. en), Million (Mio. en), mindestens (adv en), Minute (die en), mir (pron en), mit (prep en), Mitarbeiter (der en), miteinander (adv en), Mitglied (das en), Mitte (die en), Mittel (das en), mittlerweile (adv en), Modell (das en), modern (adj en), mögen (verb en), möglich (adj en), Möglichkeit (die en), Moment (der en), Monat (der en), Montag (der en), Morgen (der en), Mund (der en), Musik (die en), müssen (verb en), Mutter (die en), na (part en), nach (prep en), nachdem (conj en), nächste ((r, en), Nacht (die en), Nähe (die en), nahe (nah en), naja (part en), Name (der en), nämlich (part en), Natur (die en), natürlich (adv en), neben (prep en), nehmen (verb en), nein (nee, en), nennen (verb en), neu (adj en), neun (num en), nicht (part en), nichts (nix en), nie (adv en), niemand (pron en), noch (adv en), nochmal (adv en), normal (adj en), nötig (adj en), notwendig (adj en), nun (nu en), nur (adv en), nutzen (verb en), ob (conj en), oben (adv en), obwohl (conj en), oder (conj en), offen (adj en), offenbar (adj en), öffentlich (adj en), öffnen (verb en), oft (adv en), ohne (prep en), Oktober (der en), Ordnung (die en), Organisation (die en), Ort (der en), Osten (Ost en), Paar (das en), Papier (das en), Partei (die en), passen (verb en), passieren (verb en), Patient (der en), Person (die en), persönlich (adj en), Plan (der en), planen (verb en), Platz (der en), plötzlich (adv en), Politik (die en), politisch (adj en), Polizei (die en), positiv (adj en), praktisch (adj en), Präsident (der en), Preis (der en), Prinzip (das en), privat (adj en), pro (prep en), Problem (das en), Produkt (das en), Professor (der en), Programm (das en), Projekt (das en), Prozent (das en), Prozess (der en), Punkt (der en), Rahmen (der en), Raum (der en), reagieren (verb en), Reaktion (die en), rechnen (verb en), Recht (das en), rechte ((r, en), Rede (die en), reden (verb en), Regel (die en), regelmäßig (adj en), Regierung (die en), Region (die en), reichen (verb en), Reihe (die en), rein (adj en), Reise (die en), reisen (verb en), relativ (adj en), richten (verb en), richtig (adj en), Richtung (die en), Risiko (das en), Rolle (die en), rot (adj en), Rücken (der en), rufen (verb en), ruhig (adj en), rund (adj en), Sache (die en), sagen (verb en), Satz (der en), schaffen (verb en), schauen (verb en), scheinen (verb en), schicken (verb en), schlafen (verb en), schlagen (verb en), schlecht (adj en), schließen (verb en), schließlich (adv en), schlimm (adj en), schnell (adj en), schon (adv en), schön (adj en), schreiben (verb en), Schritt (der en), Schule (die en), Schüler (der en), schwarz (adj en), schweigen (verb en), Schweizer (adj en), schwer (adj en), Schwester (die en), schwierig (adj en), Schwierigkeit (die en), sechs (num en), sehen (verb en), sehr (adv en), sein (verb en), sein (pron en), seit (prep en), Seite (die en), Sekunde (die en), selbst (selber en), selten (adj en), September (der en), setzen (verb en), sich (pron en), sicher (adj en), Sicherheit (die en), sie (pron en), sieben (num en), singen (verb en), Sinn (der en), Situation (die en), sitzen (verb en), so (adv en), sodass (conj en), sofort (adv en), sogar (adv en), Sohn (der en), solch (pron en), sollen (verb en), somit (adv en), Sommer (der en), sondern (conj en), Sonne (die en), Sonntag (der en), sonst (adv en), sorgen (verb en), sowie (conj en), sowohl (conj en), sozial (adj en), Spaß (der en), spät (adj en), speziell (adj en), Spiel (das en), spielen (verb en), Sport (der en), Sprache (die en), sprechen (verb en), spüren (verb en), Staat (der en), staatlich (adj en), Stadt (die en), stammen (verb en), ständig (adj en), stark (adj en), statt (prep en), stattfinden (verb en), stecken (verb en), stehen (verb en), steigen (verb en), Stelle (die en), stellen (verb en), sterben (verb en), stets (adv en), Stimme (die en), stimmen (verb en), Stoff (der en), stoßen (verb en), Straße (die en), Struktur (die en), Stück (das en), Student (der en), studieren (verb en), Studium (das en), Stunde (die en), suchen (verb en), System (das en), Tag (der en), täglich (adj en), Tätigkeit (die en), tatsächlich (adj en), Technik (die en), technisch (adj en), Teil (der, en), teilen (verb en), teilweise (adv en), teuer (adj en), Text (der en), Theater (das en), Thema (das en), tief (adj en), Tier (das en), Tisch (der en), Tochter (die en), Tod (der en), toll (adj en), tot (adj en), tragen (verb en), treffen (verb en), treiben (verb en), trennen (verb en), treten (verb en), trinken (verb en), trotz (prep en), trotzdem (adv en), tun (verb en), Tür (die en), über (prep en), überall (adv en), überhaupt (adv en), überlegen (verb en), übernehmen (verb en), überraschen (verb en), überzeugen (verb en), üblich (adj en), übrig (adj en), Uhr (die en), um (prep en), umfassen (verb en), Umstand (der en), unabhängig (adj en), unbedingt (adv en), und (conj en), Universität (Uni en), unmittelbar (adj en), uns (pron en), unser (pron en), unten (adv en), unter (prep en), Unternehmen (das en), unterscheiden (verb en), Unterschied (der en), unterschiedlich (adj en), unterstützen (verb en), untersuchen (verb en), Untersuchung (die en), Vater (der en), verändern (verb en), Veränderung (die en), verbinden (verb en), Verbindung (die en), verdienen (verb en), Verfahren (das en), Verfügung (die en), vergehen (verb en), vergessen (verb en), Vergleich (der en), vergleichen (verb en), verhalten ((sich) en), Verhältnis (das en), verhindern (verb en), verkaufen (verb en), verlangen (verb en), verlassen (verb en), verlieren (verb en), verschieden (adj en), verschwinden (verb en), versprechen (verb en), verstehen (verb en), Versuch (der en), versuchen (verb en), Vertrag (der en), vertreten (verb en), verwenden (verb en), verzichten (verb en), viel (pron en), vielleicht (adv en), vier (num en), voll (adj en), völlig (adj en), von (prep en), vor (prep en), Voraussetzung (die en), vorhanden (adj en), vorher (adv en), vorkommen (verb en), vorliegen (verb en), vorne (vorn en), vorstellen (verb en), Vorstellung (die en), Vorteil (der en), wachsen (verb en), Wahl (die en), wählen (verb en), wahr (adj en), während (prep en), wahrscheinlich (adj en), Wand (die en), wann (pron en), warten (verb en), warum (adv en), was (pron en), Wasser (das en), wechseln (verb en), weder (conj en), Weg (der en), weg (adv en), wegen (prep en), weil (conj en), Weise (die en), weiß (adj en), weit (adj en), weiter (adv en), weitere ((r, en), weiterhin (adv en), welch (pron en), Welt (die en), weltweit (adj en), wenig (adj en), wenigstens (adv en), wenn (conj en), wer (pron en), werden (verb en), werfen (verb en), Werk (das en), Wert (der en), wesentlich (adj en), Westen (West en), wichtig (adj en), wie (pron en), wieder (adv en), wir (pron en), wirken (verb en), wirklich (adv en), Wirklichkeit (die en), Wirkung (die en), Wirtschaft (die en), wirtschaftlich (adj en), wissen (verb en), Wissenschaft (die en), wissenschaftlich (adj en), wo (pron en), wobei (adv en), Woche (die en), Wochenende (das en), wohl (adv en), wohnen (verb en), Wohnung (die en), wollen (verb en), Wort (das en), Wunsch (der en), wünschen (verb en), Zahl (die en), zahlen (verb en), zählen (verb en), zahlreich (adj en), zehn (num en), zeigen (verb en), Zeit (die en), Zeitpunkt (der en), Zeitung (die en), Zelle (die en), zentral (adj en), ziehen (verb en), Ziel (das en), ziemlich (adv en), Zimmer (das en), zirka (ca. en), zu (prep en), zudem (adv en), zuerst (adv en), Zug (der en), zugleich (adv en), Zuhause (das en), Zukunft (die en), zuletzt (adv en), zumindest (adv en), zunächst (adv en), zunehmen (verb en), zurzeit (adv en), zusammen (adv en), Zusammenhang (der en), zusätzlich (adj en), Zustand (der en), zuvor (adv en), zwar (adv en), zwei (num en), zwischen (prep en), zwölf (num en)

1001-2000[แก้ไข]

abgeben (verb en), Abgeordnete (der, en), abhängen (verb en), abhängig (adj en), Ablauf (der en), ablaufen (verb en), ablehnen (verb en), abnehmen (verb en), Abschluss (der en), Abschnitt (der en), absehen (verb en), Abstand (der en), Abteilung (die en), achten (verb en), Adresse (die en), Ahnung (die en), Aids (no en), Aktie (die en), Aktiengesellschaft (AG en), Aktion (die en), Aktivität (die en), akzeptieren (verb en), Alltag (der en), allzu (adv en), Alternative (die en), am (part en), Amerikaner (der en), Amt (das en), Analyse (die en), Anbieter (der en), Änderung (die en), anerkennen (verb en), Anforderung (die en), angeben (verb en), angeblich (adj en), angehen (verb en), angemessen (adj en), angenehm (adj en), angesichts (prep en), Angriff (der en), anhalten (verb en), anhand (prep en), ankündigen (verb en), Anlage (die en), Anlass (der en), anlegen (verb en), anrufen (verb en), anschauen (verb en), Anschlag (der en), anschließen (verb en), anschließend (adv en), Anschluss (der en), ansetzen (verb en), Ansicht (die en), ansonsten (adv en), ansprechen (verb en), anstreben (verb en), Anteil (der en), Antrag (der en), anwenden (verb en), Anzahl (die en), anzeigen (verb en), anziehen (verb en), April (der en), arabisch (adj en), Arbeitgeber (der en), Arbeitnehmer (der en), arbeitslos (adj en), Arbeitsplatz (der en), arm (adj en), Armee (die en), Atmosphäre (die en), Aufbau (der en), auffallen (verb en), auffordern (verb en), aufhören (verb en), auflösen (verb en), aufmerksam (adj en), Aufnahme (die en), aufstehen (verb en), aufstellen (verb en), auftauchen (verb en), Auftritt (der en), aufwachsen (verb en), aufweisen (verb en), August (der en), ausbilden (verb en), Ausdruck (der en), ausdrücken (verb en), auseinander (adv en), Auseinandersetzung (die en), ausführen (verb en), Ausgabe (die en), Ausland (das en), Ausländer (der en), ausländisch (adj en), auslösen (verb en), ausmachen (verb en), Ausnahme (die en), ausrichten (verb en), ausschließen (verb en), ausschließlich (adj en), außen (adj en), äußere ((r, en), außerhalb (prep en), äußern (verb en), äußerst (adv en), aussprechen (verb en), Ausstellung (die en), ausüben (verb en), Auswahl (die en), auswählen (verb en), Auswirkung (die en), automatisch (adj en), Bad (das en), Bahn (die en), Bahnhof (der en), Band (der en), Basis (die en), Bau (der en), Bauer (der en), bayrisch (adj en), beachten (verb en), Beamte (der, en), beantworten (verb en), bedeutend (adj en), bedienen (verb en), bedingen (verb en), bedürfen (verb en), Bedürfnis (das en), beeinflussen (verb en), beenden (verb en), befürchten (verb en), begegnen (verb en), begeistern (verb en), begleiten (verb en), begreifen (verb en), begrenzen (verb en), begründen (verb en), begrüßen (verb en), behalten (verb en), Behandlung (die en), behaupten (verb en), beherrschen (verb en), Behörde (die en), beinahe (adv en), beitragen (verb en), belasten (verb en), Belastung (die en), belegen (verb en), bemerken (verb en), bemühen ((sich) en), berechnen (verb en), bereit (adj en), Berg (der en), Bericht (der en), berücksichtigen (verb en), beruflich (adj en), beruhigen (verb en), berühmt (adj en), Beschäftigte (der, en), beschließen (verb en), beschränken (verb en), Beschreibung (die en), besetzen (verb en), bestellen (verb en), Bestimmung (die en), Besuch (der en), Besucher (der en), Betrag (der en), betreten (verb en), betreuen (verb en), beurteilen (verb en), bevorzugen (verb en), Beweis (der en), beweisen (verb en), Bewusstsein (das en), Bezug (der en), BGB ((Bürgerliches en), Bier (das en), Bildung (die en), billig (adj en), binden (verb en), biologisch (adj en), bisherig (adj en), bislang (adv en), Bitte (die en), Blatt (das en), blau (adj en), Blut (das en), Boot (das en), böse (adj en), Botschaft (die en), Branche (die en), brechen (verb en), brennen (verb en), britisch (adj en), Brot (das en), Brust (die en), Bühne (die en), Bund (der en), Bundeskanzler (der en), Bundesland (das en), Bundesregierung (die en), Bundesrepublik (die en), Bundestag (der en), bunt (adj en), Bürgermeister (der en), Büro (das en), Bus (der en), chemisch (adj en), christlich (adj en), Club (der en), Dach (das en), dahin (adv en), dahinter (pron en), damalig (adj en), Dame (die en), daneben (pron en), Darstellung (die en), Dauer (die en), davor (pron en), Debatte (die en), Decke (die en), definieren (verb en), Definition (die en), Demokratie (die en), demokratisch (adj en), derartig (adj en), derjenige (diejenige, en), derselbe (dieselbe, en), desto (conj en), Detail (das en), deuten (verb en), Dezember (der en), dicht (adj en), dick (adj en), Dienstag (der en), diesmal (adv en), Dimension (die en), Direktor (der en), diskutieren (verb en), Donnerstag (der en), doppelt (adj en), drängen (verb en), draußen (adv en), dreißig (num en), dringend (adj en), Drittel (das en), drüben (adv en), dünn (adj en), durchsetzen (verb en), Ecke (die en), Effekt (der en), egal (adv en), Ehe (die en), ehrlich (adj en), Eigenschaft (die en), einander (adv en), eindeutig (adj en), einerseits (adv en), einfallen (verb en), einführen (verb en), Einführung (die en), einkaufen (verb en), einladen (verb en), Einnahme (die en), einnehmen (verb en), einrichten (verb en), Einrichtung (die en), eins (num en), einschränken (verb en), einst (adv en), Einstellung (die en), eintragen (verb en), eintreten (verb en), elektrisch (adj en), elektronisch (adj en), Element (das en), elf (num en), empfehlen (verb en), empfinden (verb en), empirisch (adj en), enden (verb en), endgültig (adj en), Energie (die en), entfernen (verb en), entfernt (adj en), entlang (prep en), entschuldigen (verb en), entsprechend (prep en), enttäuschen (verb en), Ereignis (das en), erfassen (verb en), erfordern (verb en), ergänzen (verb en), erheben (verb en), erheblich (adj en), Erkenntnis (die en), Erklärung (die en), Erkrankung (die en), erläutern (verb en), erledigen (verb en), erleichtern (verb en), ermitteln (verb en), ernst (adj en), eröffnen (verb en), erschrecken (verb en), ersetzen (verb en), erstmals (adv en), Erwachsene (der, en), Erwartung (die en), erweisen (verb en), erweitern (verb en), erwerben (verb en), erzeugen (verb en), erzielen (verb en), etc. (adv en), euer (pron en), eventuell (adj en), ewig (adj en), exakt (adj en), existieren (verb en), Experte (der en), extrem (adj en), Fähigkeit (die en), Fahrer (der en), Fahrrad (das en), Fahrt (die en), Fahrzeug (das en), Faktor (der en), falls (conj en), fassen (verb en), Fehler (der en), feiern (verb en), fein (adj en), Feld (das en), Fernsehen (das en), Fest (das en), festhalten (verb en), festlegen (verb en), Feuer (das en), Figur (die en), Finger (der en), Fisch (der en), Fläche (die en), Flasche (die en), Fleisch (das en), fließen (verb en), Flughafen (der en), Flugzeug (das en), Fluss (der en), fördern (verb en), Förderung (die en), Formel (die en), formulieren (verb en), Forscher (der en), Forschung (die en), Fortschritt (der en), fortsetzen (verb en), Foto (das en), Fotografie (die en), Franken (fr. en), Freiheit (die en), freilich (adv en), Freitag (der en), freiwillig (adj en), Freizeit (die en), Fremdsprache (die en), Freundin (die en), freundlich (adj en), Frieden (der en), frisch (adj en), froh (adj en), fügen (verb en), Führung (die en), füllen (verb en), fünfzehn (num en), fünfzig (num en), funktionieren (verb en), fürchten (verb en), Fußball (der en), Gang (der en), Gebäude (das en), Geburtstag (der en), gefährden (verb en), gefährlich (adj en), Gegend (die en), gegenseitig (adj en), Gegenteil (das en), Gegenwart (die en), gegenwärtig (adj en), Gegner (der en), Gehirn (das en), Geist (der en), geistig (adj en), gelangen (verb en), gelb (adj en), Gelegenheit (die en), gelegentlich (adj en), gemäß (prep en), Gemeinschaft (die en), Generation (die en), genießen (verb en), Geographie (die en), geographisch (adj en), geraten (verb en), Gericht (das en), Geschwindigkeit (die en), Gesellschafter (der en), gesellschaftlich (adj en), gesetzlich (adj en), Gestalt (die en), gestalten (verb en), gesund (adj en), Gesundheit (die en), Gewalt (die en), gewaltig (adj en), Gewerkschaft (die en), Gewinn (der en), gewohnt (adj en), Glas (das en), global (adj en), glücklich (adj en), GmbH (die en), Grad (der, en), grau (adj en), grob (adj en), gründen (verb en), grundlegend (adj en), gucken (kucken en), günstig (adj en), Gut (das en), Gymnasium (das en), hallo (part en), Hals (der en), Haltung (die en), Handel (der en), hauptsächlich (adj en), Hauptstadt (die en), Haushalt (der en), Haut (die en), heftig (adj en), heilig (adj en), Heimat (die en), heiraten (verb en), hell (adj en), heraus (pron en), herauskommen (rauskommen en), Herbst (der en), hereinkommen (reinkommen en), herrschen (verb en), Hersteller (der en), herum (adv en), hinauf (adv en), hingegen (adv en), hingehen (verb en), Hinsicht (die en), hinsichtlich (prep en), hinten (adv en), Hintergrund (der en), Hinweis (der en), hinweisen (verb en), Hobby (das en), Hochschule (die en), höchstens (adv en), Hof (der en), Hoffnung (die en), Holz (das en), hören (verb en), Hotel (das en), Hund (der en), ideal (adj en), individuell (adj en), Industrie (die en), informieren (verb en), inhaltlich (adj en), Insel (die en), insofern (adv en), Institution (die en), Instrument (das en), integrieren (verb en), intensiv (adj en), Interview (das en), Investition (die en), irgendwann (adv en), irgendwelche ((r, en), italienisch (adj en), jährlich (adj en), Jahrzehnt (das en), Januar (der en), Job (der en), Jude (der en), jüdisch (adj en), Jugend (die en), Juli (der en), Juni (der en), Kaffee (der en), kämpfen (verb en), Kandidat (der en), Kanzler (der en), Karte (die en), katholisch (adj en), Katze (die en), Kauf (der en), Käufer (der en), keineswegs (adv en), kennzeichnen (verb en), Kilogramm (kg en), Kino (das en), klappen (verb en), Kleid (das en), Knie (das en), Koalition (die en), kochen (verb en), Kombination (die en), Kommission (die en), Kommunikation (die en), komplex (adj en), Konflikt (der en), König (der en), Konkurrenz (die en), Konsequenz (die en), Kontrolle (die en), kontrollieren (verb en), konzentrieren (verb en), Konzern (der en), Konzert (das en), körperlich (adj en), kräftig (adj en), krank (adj en), Krankenhaus (das en), Krise (die en), Kriterium (das en), Kritik (die en), kritisch (adj en), kritisieren (verb en), kümmern ((sich) en), künstlerisch (adj en), künstlich (adj en), Laden (der en), Lager (das en), landen (verb en), Landschaft (die en), Landwirtschaft (die en), Länge (die en), langfristig (adj en), Lauf (der en), laut (adj en), lauten (verb en), leer (adj en), Lehre (die en), Leid (das en), leise (adj en), leiten (verb en), Leiter (der en), Leitung (die en), Leser (der en), letztlich (adv en), leuchten (verb en), Lied (das en), linke ((r, en), links (adv en), Liste (die en), Loch (das en), los (adv en), Lust (die en), mächtig (adj en), Mai (der en), malen (verb en), Mama (die en), Management (das en), Manager (der en), Mangel (der en), Mannschaft (die en), März (der en), Maschine (die en), Masse (die en), Material (das en), Mathematik (die en), Mauer (die en), Medizin (die en), medizinisch (adj en), Mehrheit (die en), Meister (der en), Merkmal (das en), Messe (die en), messen (verb en), militärisch (adj en), Millimeter (mm en), Minister (der en), mitbringen (verb en), mithilfe (prep en), mitnehmen (verb en), mitteilen (verb en), mittels (prep en), mitten (adv en), mittlere ((r, en), Mittwoch (der en), möglicherweise (adv en), Mühe (die en), Museum (das en), Nachbar (der en), nachdenken (verb en), Nachfrage (die en), nachher (adv en), Nachmittag (der en), Nachricht (die en), Nachteil (der en), nachweisen (verb en), Nase (die en), Nation (die en), national (adj en), negativ (adj en), nett (adj en), Netz (das en), nicken (verb en), niedrig (adj en), niemals (adv en), Niveau (das en), Norden (Nord en), normalerweise (adv en), November (der en), Nummer (die en), Nutzung (die en), obere ((r, en), Objekt (das en), offensichtlich (adj en), Öffentlichkeit (die en), offiziell (adj en), ohnehin (adv en), Ohr (das en), okay (adj en), ökonomisch (adj en), online (adv en), Opfer (das en), ordentlich (adj en), organisieren (verb en), orientieren (verb en), österreichisch (adj en), packen (verb en), Park (der en), Parlament (das en), Partner (der en), Pause (die en), PC (der en), per (prep en), perfekt (adj en), Perspektive (die en), Pfarrer (der en), Pferd (das en), Pflanze (die en), pflegen (verb en), Pflicht (die en), Phänomen (das en), Phase (die en), Physik (die en), Planung (die en), Platte (die en), Politiker (der en), Polizist (der en), Position (die en), Post (die en), prägen (verb en), präsentieren (verb en), Praxis (die en), probieren (verb en), Produktion (die en), produzieren (verb en), prüfen (verb en), Prüfung (die en), Publikum (das en), Qualität (die en), Quelle (die en), Rand (der en), rasch (adj en), Rat (der en), räumlich (adj en), realisieren (verb en), Realität (die en), Rechnung (die en), rechtlich (adj en), rechts (adv en), reduzieren (verb en), regeln (verb en), Regelung (die en), Regen (der en), regional (adj en), reich (adj en), reißen (verb en), Religion (die en), religiös (adj en), Rest (der en), retten (verb en), Richter (der en), riesig (adj en), Roman (der en), rücken (verb en), Ruhe (die en), Runde (die en), russisch (adj en), Saison (die en), sammeln (verb en), Samstag (der en), sämtlich (pron en), sauber (adj en), Schaden (der en), scharf (adj en), Schatten (der en), schätzen (verb en), scheitern (verb en), schenken (verb en), Schicht (die en), Schicksal (das en), schieben (verb en), schießen (verb en), Schiff (das en), Schloss (das en), Schluss (der en), schmal (adj en), Schmerz (der en), schneiden (verb en), schreien (verb en), Schrift (die en), schriftlich (adj en), Schriftsteller (der en), Schuld (die en), Schulter (die en), schütteln (verb en), Schutz (der en), schützen (verb en), schwach (adj en), Schwerpunkt (der en), schwimmen (verb en), See (der en), seitdem (adv en), selbstständig (adj en), selbstverständlich (adj en), Semester (das en), senken (verb en), sicherlich (adv en), sichern (verb en), Sicht (die en), sichtbar (adj en), Sieg (der en), sinken (verb en), sinnvoll (adj en), Sitz (der en), sobald (conj en), sofern (conj en), Software (die en), solange (conj en), Soldat (der en), sonstig (adj en), Sorge (die en), soweit (adv en), sowieso (adv en), sozusagen (adv en), spanisch (adj en), sparen (verb en), spezifisch (adj en), Spieler (der en), Spitze (die en), sportlich (adj en), sprachlich (adj en), Sprecher (der en), springen (verb en), Spur (die en), Stand (der en), Standort (der en), Stärke (die en), starren (verb en), Start (der en), starten (verb en), Stein (der en), Stellung (die en), Stern (der en), Steuer (die en), steuern (verb en), still (adj en), Stimmung (die en), Stirn (die en), stolz (adj en), stören (verb en), Störung (die en), Strategie (die en), Strecke (die en), streichen (verb en), Streit (der en), streng (adj en), Strom (der en), Studie (die en), Studiengang (der en), Stufe (die en), Stuhl (der en), stürzen (verb en), stützen (verb en), Suche (die en), Süden (Süd en), Summe (die en), Szene (die en), Tabelle (die en), Tante (die en), Tasche (die en), Tat (die en), tätig (adj en), Tatsache (die en), tausend (num en), Team (das en), teilnehmen (verb en), Teilnehmer (der en), Telefon (das en), Temperatur (die en), Termin (der en), Terror (der en), Terrorismus (der en), Terrorist (der en), Test (der en), theoretisch (adj en), Theorie (die en), Therapie (die en), Titel (der en), Ton (der en), Tor (das en), total (adj en), töten (verb en), Tourismus (der en), Tourist (der en), Tradition (die en), traditionell (adj en), Trainer (der en), Traum (der en), träumen (verb en), traurig (adj en), trocken (adj en), türkisch (adj en), Typ (der en), typisch (adj en), üben (verb en), 173überleben (verb en), Überlegung (die en), überprüfen (verb en), übersetzen (verb en), übertragen (verb en), überwiegend (adj en), übrigens (adv en), umdrehen (verb en), Umfang (der en), Umgang (der en), Umgebung (die en), umgehen (verb en), umgekehrt (adj en), Umsatz (der en), umsetzen (verb en), Umwelt (die en), unbekannt (adj en), ungefähr (adj en), unheimlich (adj en), Union (die en), unmöglich (adj en), unterbrechen (verb en), unterhalten ((sich) en), unternehmen (verb en), Unterricht (der en), unterrichten (verb en), Unterstützung (die en), unterwegs (adv en), Urlaub (der en), Ursache (die en), ursprünglich (adj en), Urteil (das en), verabschieden (verb en), Veranstaltung (die en), verantwortlich (adj en), Verantwortung (die en), Verband (der en), verbergen (verb en), verbessern (verb en), verbieten (verb en), verbreiten (verb en), verbringen (verb en), Verdacht (der en), Verein (der en), vereinbaren (verb en), verfolgen (verb en), verfügen (verb en), Vergangenheit (die en), Verhandlung (die en), verheiratet (adj en), Verkehr (der en), Verlag (der en), verlaufen (verb en), verletzen (verb en), Verletzung (die en), Verlust (der en), vermeiden (verb en), vermitteln (verb en), vermuten (verb en), vermutlich (adv en), veröffentlichen (verb en), verpflichten (verb en), verraten (verb en), versichern (verb en), Verständnis (das en), verstärken (verb en), verstecken (verb en), verteilen (verb en), vertrauen (verb en), Vertreter (der en), verursachen (verb en), Verwaltung (die en), verweisen (verb en), Verwendung (die en), vielfältig (adj en), vielmehr (adv en), Vogel (der en), Volk (das en), vollständig (adj en), voraussetzen (verb en), vorbei (adv en), vorbereiten (verb en), Vorgang (der en), vorlegen (verb en), vornehmen ((sich) en), Vorschlag (der en), vorschlagen (verb en), Vorschrift (die en), vorsehen (verb en), vorsichtig (adj en), Vorsitzende (der, en), Vorwurf (der en), Wachstum (das en), Waffe (die en), Wagen (der en), wagen (verb en), Wahrheit (die en), wahrnehmen (verb en), Wald (der en), Ware (die en), warm (adj en), warnen (verb en), waschen (verb en), Wechsel (der en), weich (adj en), Weile (die en), Wein (der en), weinen (verb en), weitergehen (verb en), weitgehend (adj en), Welle (die en), Weltkrieg (der en), Weltmeisterschaft (WM en), wenden (verb en), weshalb (pron en), westlich (adj en), Wettbewerb (der en), Wetter (das en), Widerstand (der en), wiederholen (verb en), wiederum (adv en), Wiener (adj en), wieso (pron en), wild (adj en), Wille (der en), Wind (der en), Winter (der en), Wissenschaftler (der en), woher (pron en), wohin (pron en), wunderbar (adj en), Zeichen (das en), zeichnen (verb en), zeitlich (adj en), Zeitraum (der en), Zentimeter (cm en), Zentrum (das en), zerstören (verb en), zitieren (verb en), zufrieden (adj en), Zugang (der en), zugeben (verb en), zuhören (verb en), zukommen (verb en), zulassen (verb en), zumal (conj en), zurück (adv en), zurückgehen (verb en), zurückkehren (verb en), zurückkommen (verb en), zurückziehen (verb en), Zusammenarbeit (die en), zusammenfassen (verb en), zusammenhängen (verb en), Zuschauer (der en), zuständig (adj en), zwanzig (num en), Zweck (der en), Zweifel (der en), zweimal (adv en), zwingen (verb en)

2001-3000[แก้ไข]

abbauen (verb en), abbrechen (verb en), abhalten (verb en), Abhängigkeit (die en), abholen (verb en), Abitur (das en), ablegen (verb en), ableiten (verb en), Abschied (der en), absetzen (verb en), Absicht (die en), absolvieren (verb en), abstellen (verb en), abstimmen (verb en), abstrakt (adj en), abwarten (verb en), achtzig (num en), ahnen (verb en), akademisch (adj en), Aktionär (der en), akut (adj en), Alkohol (der en), allmählich (adj en), analog (adj en), analysieren (verb en), anbringen (verb en), andeuten (verb en), Anerkennung (die en), anfallen (verb en), anfangs (adv en), anführen (verb en), Angehörige (der en), Angelegenheit (die en), Angestellte (der, en), angreifen (verb en), angucken (ankucken en), Anhänger (der en), anhören (verb en), anmelden (verb en), Annahme (die en), anpassen (verb en), anregen (verb en), ansteigen (verb en), anstellen (verb en), Anstrengung (die en), antreten (verb en), Anwalt (der en), Anzeige (die en), Arbeiter (der en), Arbeitslosigkeit (die en), Arbeitsmarkt (der en), Architekt (der en), Ärger (der en), ärgern (verb en), Argument (das en), Arzneimittel (das en), Atem (der en), atmen (verb en), attraktiv (adj en), aufbrechen (verb en), aufbringen (verb en), aufeinander (adv en), Aufenthalt (der en), Auffassung (die en), aufführen (verb en), aufgehen (verb en), aufhalten (verb en), aufheben (verb en), Aufklärung (die en), aufkommen (verb en), Auflösung (die en), aufmachen (verb en), Aufmerksamkeit (die en), aufpassen (verb en), aufregen (verb en), aufsetzen (verb en), aufsteigen (verb en), Aufwand (der en), Aufwendungen (die en), aufzeigen (verb en), ausbauen (verb en), ausbrechen (verb en), ausbreiten (verb en), ausdrücklich (adj en), ausfallen (verb en), ausführlich (adj en), Ausführung (die en), ausfüllen (verb en), ausgeben (verb en), ausgeprägt (adj en), ausgerechnet (adv en), ausgezeichnet (adj en), ausgleichen (verb en), aushalten (verb en), Auskunft (die en), Ausmaß (das en), Außenminister (der en), außerordentlich (adj en), Äußerung (die en), aussetzen (verb en), Aussicht (die en), ausstatten (verb en), aussteigen (verb en), aussuchen (verb en), Austausch (der en), austauschen (verb en), auswärtig (adj en), ausweisen (verb en), auswirken ((sich) en), ausziehen (verb en), Baby (das en), Ball (der en), Bauch (der en), beantragen (verb en), bearbeiten (verb en), beauftragen (verb en), bedanken ((sich) en), Bedarf (der en), bedecken (verb en), bedenken (verb en), bedrohen (verb en), beeindrucken (verb en), befassen ((sich) en), befestigen (verb en), befragen (verb en), befreien (verb en), Begegnung (die en), Begründung (die en), Behinderung (die en), beibringen (verb en), beklagen (verb en), beliebig (adj en), beliebt (adj en), Bemerkung (die en), benennen (verb en), Benutzer (der en), Benutzung (die en), Beobachtung (die en), bequem (adj en), beraten (verb en), Beratung (die en), Berechnung (die en), berechtigen (verb en), bereiten (verb en), Berner (adj en), Berücksichtigung (die en), beruhen (verb en), berühren (verb en), Beschäftigung (die en), Bescheid (der en), bescheiden (adj en), beschleunigen (verb en), Beschluss (der en), Besitz (der en), Besitzer (der en), besorgen (verb en), besprechen (verb en), Bestand (der en), Bestandteil (der en), Bestellung (die en), bestreiten (verb en), Beteiligung (die en), Betrachtung (die en), Betreuung (die en), beugen (verb en), Beurteilung (die en), bevorstehen (verb en), bewahren (verb en), bewerben ((sich) en), Bewerber (der en), bewerten (verb en), Bewertung (die en), bewirken (verb en), Bewohner (der en), Bezeichnung (die en), bezüglich (prep en), Bibel (die en), biegen (verb en), Bilanz (die en), Bindung (die en), blind (adj en), blöd (adj en), Blume (die en), Bombe (die en), Bord (der en), Börse (die en), braun (adj en), Brücke (die en), BSE (no en), Bube (der en), Bundesrat (der en), Bundeswehr (die en), Bündnis (das en), Burg (die en), Business (das en), Café (das en), CD (die en), Center (das en), Charakter (der en), Chemie (die en), Christ (der en), City (die en), danken (verb en), daraufhin (adv en), dastehen (verb en), Datei (die en), dauerhaft (adj en), dazwischen (pron en), decken (verb en), Defizit (das en), dementsprechend (adv en), demnach (adv en), denkbar (adj en), derart (adv en), derzeitig (adj en), deutschsprachig (adj en), Dialekt (der en), Dialog (der en), Dichter (der en), Dienstleistung (die en), Differenz (die en), differenzieren (verb en), digital (adj en), Distanz (die en), Disziplin (die en), dominieren (verb en), dorthin (adv en), dramatisch (adj en), dreimal (adv en), dringen (verb en), dumm (adj en), Dunkelheit (die en), Durchführung (die en), durchschnittlich (adj en), Dutzend (das en), dynamisch (adj en), effektiv (adj en), ehe (conj en), Ehegatte (der en), Ei (das en), eigenständig (adj en), einbauen (verb en), einbeziehen (verb en), einbringen (verb en), eindringen (verb en), Eingang (der en), eingreifen (verb en), Eingriff (der en), einhalten (verb en), einheitlich (adj en), einig (adj en), einigen (verb en), einigermaßen (adv en), Einigung (die en), Einkommen (das en), einleiten (verb en), einräumen (verb en), einsam (adj en), einschalten (verb en), Einschätzung (die en), einschlafen (verb en), einschließen (verb en), einschließlich (prep en), Einschränkung (die en), Einsicht (die en), einsteigen (verb en), eintreffen (verb en), Einwohner (der en), einziehen (verb en), Eis (das en), Elektron (das en), E-Mail (die, en), Empfang (der en), empfangen (verb en), Empfänger (der en), Engagement (das en), engagieren (verb en), enorm (adj en), entfallen (verb en), Entfernung (die en), entlassen (verb en), entnehmen (verb en), entschließen ((sich) en), Entschuldigung (die en), entspannen (verb en), Entstehung (die en), Entwicklungsland (das en), Entwurf (der en), entziehen (verb en), erarbeiten (verb en), erbringen (verb en), erfinden (verb en), ergreifen (verb en), Erhöhung (die en), erkennbar (adj en), erlangen (verb en), Erlebnis (das en), erlernen (verb en), Ermittlung (die en), Ernährung (die en), ernsthaft (adj en), erregen (verb en), errichten (verb en), Erscheinung (die en), erstaunen (verb en), erstaunlich (adj en), erstellen (verb en), erteilen (verb en), Ertrag (der en), Erweiterung (die en), erwidern (verb en), erwischen (verb en), Erzählung (die en), Erziehung (die en), etablieren (verb en), etliche (pron en), evangelisch (adj en), Existenz (die en), Experiment (das en), experimentell (adj en), extra (adv en), Fachhochschule (die en), Fan (der en), fangen (verb en), faszinieren (verb en), Februar (der en), Feind (der en), Ferien (die en), fern (adj en), Ferne (die en), ferner (adv en), Fernseher (der en), feucht (adj en), finanzieren (verb en), Finanzierung (die en), flach (adj en), Fleck (der en), flexibel (adj en), fliehen (verb en), Flucht (die en), Flüchtling (der en), Flug (der en), Flur (der en), flüstern (verb en), Format (das en), Fragestellung (die en), Fraktion (die en), Frankfurter (adj en), Franzose (der en), Freundschaft (die en), friedlich (adj en), Frist (die en), Frühjahr (das en), Frühstück (das en), furchtbar (adj en), garantieren (verb en), Gas (das en), Gebrauch (der en), Geburt (die en), Gedicht (das en), gefangen (adj en), gegebenenfalls (adv en), Gehalt (das en), geheim (adj en), Geheimnis (das en), geistlich (adj en), Gen (das en), generell (adj en), genetisch (adj en), geradezu (adv en), Geräusch (das en), gerecht (adj en), Geschäftsführer (der en), Geschenk (das en), Geschlecht (das en), Geschmack (der en), Gesichtspunkt (der en), Gestaltung (die en), gewähren (verb en), gewährleisten (verb en), Gewicht (das en), Gewissen (das en), gewöhnen (verb en), gewöhnlich (adj en), gezielt (adj en), glatt (adj en), Glauben (der en), Gläubiger (der en), gleiten (verb en), Gold (das en), golden (adj en), griechisch (adj en), Griff (der en), grinsen (verb en), Großmutter (die en), Grundgesetz (das en), gründlich (adj en), Grundsatz (der en), Grundstück (das en), Gründung (die en), Hafen (der en), Halle (die en), Halt (der en), Hamburger (adj en), Händler (der en), Handlung (die en), Handy (das en), Heim (das en), heimlich (adj en), Held (der en), Hemd (das en), herausfinden (verb en), Herausforderung (die en), herausstellen (verb en), herein (rein en), herkommen (verb en), Herkunft (die en), Herstellung (die en), hervorragend (adj en), herzlich (adj en), heuer (adv en), HGB ((Handelsgesetzbuch) en), hierbei (adv en), hierfür (pron en), hierher (adv en), hierzu (adv en), hinausgehen (verb en), Hinblick (der en), hinein (adv en), hinterher (adv en), hinterlassen (verb en), hinweg (adv en), Hitze (die en), Hochzeit (die en), hoffentlich (adv en), Höhepunkt (der en), Horizont (der en), Hose (die en), hübsch (adj en), Hunger (der en), Hut (der en), Hütte (die en), identifizieren (verb en), Identität (die en), Immunsystem (das en), Impuls (der en), indes (adv en), indirekt (adj en), indisch (adj en), Individuum (das en), Infektion (die en), Informationstechnologie (IT en), Initiative (die en), innen (adv en), Integration (die en), intellektuell (adj en), intern (adj en), Interpretation (die en), interpretieren (verb en), investieren (verb en), islamisch (adj en), israelisch (adj en), jahrelang (adj en), japanisch (adj en), jederzeit (adv en), jemals (adv en), jenseits (prep en), jetzig (adj en), Journalist (der en), juristisch (adj en), Kaiser (der en), Kamera (die en), Kammer (die en), Kanal (der en), Kanton (der en), Kapital (das en), Karriere (die en), Kasse (die en), Katastrophe (die en), Kategorie (die en), keinerlei (pron en), Keller (der en), Kern (der en), Kette (die en), Kindergarten (der en), Kindheit (die en), Klage (die en), klagen (verb en), klären (verb en), Klavier (das en), kleben (verb en), Kleidung (die en), klettern (verb en), Klima (das en), Klinik (die en), klopfen (verb en), Kneipe (die en), Koffer (der en), komisch (adj en), kommunikativ (adj en), Kompetenz (die en), komplett (adj en), kompliziert (adj en), Komponente (die en), Konferenz (die en), Konjunktur (die en), Konkurrent (der en), konsequent (adj en), konservativ (adj en), konstant (adj en), Kontinent (der en), kontinuierlich (adj en), Konto (das en), Konzentration (die en), Kooperation (die en), korrekt (adj en), korrigieren (verb en), Kredit (der en), Kreuz (das en), Kritiker (der en), kühl (adj en), kündigen (verb en), Kündigung (die en), kurzfristig (adj en), kürzlich (adv en), küssen (verb en), Küste (die en), laden (verb en), langweilig (adj en), Last (die en), lebendig (adj en), Lebensjahr (das en), Lebensmittel (das en), lehnen (verb en), lehren (verb en), Lehrerin (die en), Leib (der en), liberal (adj en), Lippe (die en), literarisch (adj en), loben (verb en), locker (adj en), logisch (adj en), lohnen ((sich) en), lokal (adj en), losgehen (verb en), lustig (adj en), Maler (der en), mangeln (verb en), Mantel (der en), Marke (die en), Marketing (das en), markieren (verb en), massiv (adj en), materiell (adj en), mathematisch (adj en), maximal (adj en), Medikament (das en), Medium (das en), mehrfach (adj en), mehrmals (adv en), Menschheit (die en), merkwürdig (adj en), Messer (das en), Messung (die en), methodisch (adj en), Miete (die en), Milch (die en), Ministerpräsident (der en), mischen (verb en), Mischung (die en), Mister (Mr. en), mitmachen (verb en), Mittag (der en), Mittelpunkt (der en), mitunter (adv en), momentan (adv en), moralisch (adj en), Mord (der en), Moslem (der en), Motiv (das en), Motor (der en), Motto (das en), müde (adj en), Münchner (adj en), mündlich (adj en), murmeln (verb en), musikalisch (adj en), Musiker (der en), Muster (das en), Mut (der en), Nachfolger (der en), nachhaltig (adj en), nackt (adj en), nähern ((sich) en), nahezu (adv en), Nationalsozialist (Nazi en), nebenbei (adv en), nebeneinander (adv en), Nebenwirkung (die en), neigen (verb en), nervös (adj en), neugierig (adj en), Niederlage (die en), nochmals (adv en), Norm (die en), Not (die en), Note (die en), notieren (verb en), Notwendigkeit (die en), null (num en), Nutzen (der en), Nutzer (der en), Oberfläche (die en), objektiv (adj en), ökologisch (adj en), Öl (das en), Onkel (der en), Oper (die en), Operation (die en), Opposition (die en), optimal (adj en), optisch (adj en), Orchester (das en), ordnen (verb en), Organ (das en), organisch (adj en), Organismus (der en), pädagogisch (adj en), Paket (das en), Papa (der en), parallel (adj en), Pass (der en), Passagier (der en), peinlich (adj en), Personal (das en), Persönlichkeit (die en), Phantasie (die en), physikalisch (adj en), Pilot (der en), Plus (das en), Potenzial (das en), potenziell (adj en), Premiere (die en), Presse (die en), pressen (verb en), primär (adj en), prinzipiell (adj en), Probe (die en), problematisch (adj en), profitieren (verb en), Prognose (die en), Protein (das en), Protest (der en), Protokoll (das en), psychisch (adj en), putzen (verb en), Quadratmeter (der en), Qualifikation (die en), qualifizieren (verb en), Quartal (das en), quasi (adv en), quer (adv en), Rad (das en), radikal (adj en), Radio (das en), Rang (der en), raten (verb en), rauchen (verb en), real (adj en), Rechner (der en), rechtfertigen (verb en), Rechtsprechung (die en), rechtzeitig (adj en), Reform (die en), Regal (das en), regieren (verb en), Regisseur (der en), registrieren (verb en), Reich (das en), reinigen (verb en), Reiz (der en), reizen (verb en), relevant (adj en), Rennen (das en), rennen (verb en), Republik (die en), Ressource (die en), Restaurant (das en), restlich (adj en), Resultat (das en), resultieren (verb en), Revolution (die en), Richtlinie (die en), riechen (verb en), Riese (der en), Ring (der en), Rohstoff (der en), rollen (verb en), Rückkehr (die en), Ruf (der en), rühren (verb en), Russe (der en), Saal (der en), Sachverhalt (der en), Salz (das en), Sammlung (die en), Sand (der en), sanft (adj en), schade (adj en), schalten (verb en), Schauspieler (der en), Scheibe (die en), scheiden (verb en), scheinbar (adj en), schief (adj en), schildern (verb en), Schilling (der en), Schlaf (der en), Schlag (der en), schlicht (adj en), Schlüssel (der en), schmecken (verb en), Schnee (der en), Schreck (der en), schrecklich (adj en), Schreibtisch (der en), Schuh (der en), Schülerin (die en), Schuss (der en), Schwäche (die en), sechzehn (num en), sechzig (num en), Seele (die en), seither (adv en), Sektor (der en), selbe ((r, en), seltsam (adj en), Seminar (das en), senden (verb en), Sender (der en), Sendung (die en), Serie (die en), Service (der en), Sicherung (die en), siebzig (num en), Sieger (der en), Signal (das en), Sitzung (die en), sorgfältig (adj en), spannend (adj en), Spannung (die en), spätestens (adv en), speichern (verb en), sperren (verb en), Spiegel (der en), spontan (adj en), Sprung (der en), stabil (adj en), städtisch (adj en), Standard (der en), Star (der en), stärken (verb en), Stasi (die en), Station (die en), Statistik (die en), statistisch (adj en), stattdessen (adv en), steigern (verb en), steil (adj en), stellvertretend (adj en), Stil (der en), Stille (die en), Stock (der en), Strafe (die en), Strahlung (die en), Strand (der en), strategisch (adj en), streiten (verb en), Stress (der en), Sturm (der en), subjektiv (adj en), Substanz (die en), südlich (adj en), Symbol (das en), Symptom (das en), systematisch (adj en), Tal (das en), tanzen (verb en), Taste (die en), Täter (der en), Taxi (das en), Technologie (die en), Tee (der en), Teilchen (das en), teils (adv en), Tendenz (die en), Tennis (das en), testen (verb en), These (die en), Tiefe (die en), tja (interj en), Tonne (die en), Top (das en), Tour (die en), touristisch (adj en), Träger (der en), trainieren (verb en), Training (das en), Träne (die en), Transport (der en), transportieren (verb en), trauen (verb en), Trauer (die en), Trend (der en), Trennung (die en), Treppe (die en), Truppe (die en), Tuch (das en), Turm (der en), Turnier (das en), TV (das en), übel (adj en), Übergang (der en), übergeben (verb en), übergehen (verb en), überlassen (verb en), Übernahme (die en), Überraschung (die en), überschreiten (verb en), Übersetzer (der en), Übersetzung (die en), Übertragung (die en), überwinden (verb en), Überzeugung (die en), Übung (die en), Ufer (das en), umfangreich (adj en), Umfeld (das en), Umfrage (die en), umgeben (verb en), Umsetzung (die en), umso (conj en), umstritten (adj en), unendlich (adj en), Unfall (der en), ungewöhnlich (adj en), unglaublich (adj en), unsicher (adj en), untere ((r, en), unterliegen (verb en), Unternehmer (der en), Unternehmung (die en), unzählig (adj en), Variante (die en), verarbeiten (verb en), Verarbeitung (die en), Verbesserung (die en), verbleiben (verb en), Verbraucher (der en), Verbreitung (die en), verdächtig (adj en), verdeutlichen (verb en), Vereinbarung (die en), vereinen (verb en), vereinigen (verb en), Verfassung (die en), vergeben (verb en), vergleichbar (adj en), Verkauf (der en), Verkäufer (der en), verlängern (verb en), Verlauf (der en), verlegen (verb en), verleihen (verb en), verlieben ((sich) en), vermissen (verb en), Vermittlung (die en), Vermögen (das en), vermögen (verb en), vernünftig (adj en), Veröffentlichung (die en), Verpflichtung (die en), verringern (verb en), verrückt (adj en), verschaffen (verb en), verschieben (verb en), verschließen (verb en), versehen (verb en), versetzen (verb en), Versicherung (die en), versorgen (verb en), Versorgung (die en), verständlich (adj en), versterben (verb en), verteidigen (verb en), Verteilung (die en), vertraut (adj en), vertreiben (verb en), verurteilen (verb en), verwandeln (verb en), Verwandte (der, en), verweigern (verb en), Video (das en), vielfach (adj en), Vielfalt (die en), Vielzahl (die en), Viertel (das en), vierzehn (num en), vierzig (num en), virtuell (adj en), Virus (das en), vollkommen (adj en), vollziehen (verb en), voneinander (adv en), Vorbereitung (die en), Vorbild (das en), Vordergrund (der en), vorerst (adv en), Vorgabe (die en), vorgeben (verb en), vorgehen (verb en), Vorgehen (das en), vorhaben (verb en), Vorhaben (das en), vorhin (adv en), Vorjahr (das en), Vorlage (die en), vorschreiben (verb en), Vorstand (der en), Vortrag (der en), vorübergehen (verb en), vorwerfen (verb en), vorwiegend (adv en), vorziehen (verb en), Wahlkampf (der en), wahnsinnig (adj en), Wahrnehmung (die en), Wandel (der en), wandern (verb en), Wärme (die en), wecken (verb en), weggehen (verb en), wehren ((sich) en), weiblich (adj en), Weihnachten (das, en), weisen (verb en), political (change en), werben (verb en), Werbung (die en), wertvoll (adj en), Wesen (das en), widersprechen (verb en), Widerspruch (der en), widmen (verb en), Wiedervereinigung (die en), wiegen (verb en), Wiese (die en), winken (verb en), winzig (adj en), wirksam (adj en), Witz (der en), Wolke (die en), womit (pron en), wonach (pron en), worauf (pron en), wozu (pron en), Wunder (das en), wundern ((sich) en), wunderschön (adj en), Wüste (die en), wütend (adj en), Zahlung (die en), Zahn (der en), Zeile (die en), Zeitschrift (die en), Zelt (das en), Zigarette (die en), zittern (verb en), zögern (verb en), zucken (verb en), Zufall (der en), zufällig (adj en), zufolge (prep en), zugänglich (adj en), zugehen (verb en), zugrunde (adv en), zukünftig (adj en), zumeist (adv en), zuordnen (verb en), zurückführen (verb en), zurückhalten (verb en), zurücktreten (verb en), zusammenarbeiten (verb en), zusammensetzen (verb en), zustande (adv en), zustimmen (verb en), Zustimmung (die en), zutreffen (verb en), zuwenden (verb en)

3001-4000[แก้ไข]

Abbau (der en), abbilden (verb en), abdecken (verb en), Abenteuer (das en), Abfall (der en), abgrenzen (verb en), Abgrenzung (die en), abheben (verb en), Abkommen (das en), Ablehnung (die en), ablenken (verb en), ablösen (verb en), abreißen (verb en), abschalten (verb en), abschließend (adv en), abschneiden (verb en), Abschreibung (die en), Absolvent (der en), abspielen (verb en), Abstimmung (die en), absurd (adj en), Abwehr (die en), abweichen (verb en), abwenden (verb en), abzeichnen (verb en), abziehen (verb en), Achse (die en), achtzehn (num en), Agentur (die en), agieren (verb en), Akademie (die en), Akt (der en), Akte (die en), Alphabetical (index en), aktivieren (verb en), allenfalls (adv en), Allianz (die en), alltäglich (adj en), alternativ (adj en), amtlich (adj en), Anblick (der en), anderthalb (num en), aneinander (adv en), Anfrage (die en), angehören (verb en), angewiesen (adj en), anklagen (verb en), Anleihe (die en), Anliegen (das en), anmerken (verb en), anordnen (verb en), Anordnung (die en), Anpassung (die en), Anregung (die en), anrichten (verb en), anscheinend (adj en), ansiedeln (verb en), anstehen (verb en), anstelle (prep en), Anstieg (der en), anstrengend (adj en), Antibiotikum (das en), antun (verb en), anvertrauen (verb en), Anweisung (die en), anwesend (adj en), Anwesenheit (die en), Anzug (der en), Apfel (der en), Araber (der en), Arbeitsamt (das en), Arbeitskraft (die en), Arbeitszeit (die en), Architektur (die en), Armut (die en), ärztlich (adj en), Assistent (der en), ästhetisch (adj en), Atom (das en), aufbewahren (verb en), auffällig (adj en), Aufführung (die en), aufklären (verb en), Auflage (die en), auflegen (verb en), aufräumen (verb en), aufrecht (adj en), Aufregung (die en), aufreißen (verb en), aufrichten (verb en), aufrufen (verb en), Aufsatz (der en), aufschlagen (verb en), aufschreiben (verb en), Aufsichtsrat (der en), aufspringen (verb en), Aufstieg (der en), aufsuchen (verb en), auftragen (verb en), aufwachen (verb en), aufwendig (adj en), aufziehen (verb en), Ausbau (der en), ausdehnen (verb en), Ausflug (der en), Ausgang (der en), Ausgangspunkt (der en), Ausgleich (der en), auskommen (verb en), auslegen (verb en), ausnehmen (verb en), ausnutzen (verb en), ausprobieren (verb en), Ausrichtung (die en), ausschalten (verb en), ausscheiden (verb en), außergewöhnlich (adj en), Ausstattung (die en), ausstellen (verb en), ausweichen (verb en), Ausweis (der en), auswerten (verb en), Auswertung (die en), Autobahn (die en), backen (verb en), Backofen (der en), Bakterie (die en), Bar (die en), Bär (der en), basieren (verb en), Batterie (die en), Bayer (der en), beabsichtigen (verb en), Beachtung (die en), Bearbeitung (die en), bedauern (verb en), Bedenken (das en), bedeutsam (adj en), Bedrohung (die en), beeinträchtigen (verb en), Befehl (der en), befriedigen (verb en), Befund (der en), begeben ((sich) en), begehen (verb en), Begeisterung (die en), behindert (adj en), beinhalten (verb en), beiseite (adv en), bekämpfen (verb en), Bekämpfung (die en), beleben (verb en), belgisch (adj en), bemerkenswert (adj en), Bemühung (die en), benehmen (verb en), Beobachter (der en), Berater (der en), Bereitschaft (die en), bereitstellen (verb en), bergen (verb en), berufen (verb en), berufstätig (adj en), beschädigen (verb en), beschaffen (verb en), Beschränkung (die en), Beschwerde (die en), beseitigen (verb en), Besonderheit (die en), besorgt (adj en), beten (verb en), Betracht (der en), Betrachter (der en), beträchtlich (adj en), betrieblich (adj en), Betriebssystem (das en), bewähren ((sich) en), bewältigen (verb en), Bezirk (der en), Bildschirm (der en), Biologie (die en), bitter (adj en), blass (adj en), Block (der en), blond (adj en), blühen (verb en), Blüte (die en), Bogen (der en), bohren (verb en), braten (verb en), Breite (die en), bremsen (verb en), Brille (die en), brüllen (verb en), Buchstabe (der en), Bundesliga (die en), bürgerlich (adj en), Butter (die en), Celsius (no en), Champion (der en), Chaos (das en), charakterisieren (verb en), charakteristisch (adj en), Chefin (die en), chinesisch (adj en), Chip (der en), Chor (der en), chronisch (adj en), daheim (adv en), dankbar (adj en), Darlehen (das en), Datenverarbeitung (die en), Datum (das en), dauernd (adj en), demnächst (adv en), demonstrieren (verb en), Design (das en), detailliert (adj en), Diagnose (die en), Differenzierung (die en), Diplom (das en), Dirigent (der en), diskret (adj en), divers (adj en), Dokument (das en), dokumentieren (verb en), Dolmetscher (der en), drastisch (adj en), dreizehn (num en), Dresdner (adj en), Droge (die en), dulden (verb en), Dunkel (das en), durcheinander (adv en), durchgehen (verb en), Durchmesser (der en), Durchschnitt (der en), durchziehen (verb en), düster (adj en), effizient (adj en), eh (part en), Ehepaar (das en), Ehre (die en), Eigentum (das en), Eigentümer (der en), eilen (verb en), Einblick (der en), Einbruch (der en), einheimisch (adj en), einholen (verb en), Einladung (die en), einlassen (verb en), einlegen (verb en), einmalig (adj en), einreichen (verb en), einschätzen (verb en), einschlagen (verb en), einsehen (verb en), einseitig (adj en), einstig (adj en), Eintragung (die en), Eintritt (der en), einverstanden (adj en), Einzelfall (der en), Einzelheit (die en), elegant (adj en), elementar (adj en), emotional (adj en), Empfehlung (die en), empfindlich (adj en), endlos (adj en), Engel (der en), Ensemble (das en), Entdeckung (die en), entfalten (verb en), entgegenkommen (verb en), entgehen (verb en), Enttäuschung (die en), entwerfen (verb en), Epoche (die en), Erfassung (die en), Erfindung (die en), erforschen (verb en), erfreuen (verb en), Erfüllung (die en), erhältlich (adj en), Erhaltung (die en), erhoffen (verb en), erholen ((sich) en), Erholung (die en), erkundigen ((sich) en), erlassen (verb en), erleiden (verb en), Eröffnung (die en), Erreger (der en), erreichbar (adj en), Ersatz (der en), erschießen (verb en), erschließen (verb en), erschöpfen (verb en), erschweren (verb en), ersparen (verb en), erstrecken ((sich) en), ertragen (verb en), erwachen (verb en), erwecken (verb en), Erzähler (der en), erziehen (verb en), Europäer (der en), explizit (adj en), extern (adj en), Fabrik (die en), Fachbereich (der en), Fachleute (die en), fachlich (adj en), Fahne (die en), Fakten (die en), Fakultät (die en), fällig (adj en), Fassade (die en), Fassung (die en), Faust (die en), Feier (die en), Felsen (der en), Festival (das en), festnehmen (verb en), festsetzen (verb en), Feststellung (die en), Feuerwehr (die en), Fieber (das en), Finanzminister (der en), fixieren (verb en), fließend (adj en), flüchten (verb en), flüchtig (adj en), Flügel (der en), Fluggesellschaft (die en), flüssig (adj en), Flüssigkeit (die en), folglich (adv en), formal (adj en), formen (verb en), Formulierung (die en), fort (adv en), Forum (das en), fotografieren (verb en), fotografisch (adj en), Fräulein (das en), freigeben (verb en), Frequenz (die en), fressen (verb en), Friedhof (der en), fröhlich (adj en), Front (die en), Frucht (die en), Frühling (der en), Führer (der en), Fülle (die en), fünfundzwanzig (num en), Furcht (die en), Fusion (die en), Galerie (die en), gänzlich (adj en), Gebirge (das en), Gebühr (die en), Gedächtnis (das en), Geduld (die en), Gefängnis (das en), Geheimdienst (der en), Gelände (das en), Geliebte (der, en), Gemeinderat (der en), Gemüse (das en), gemütlich (adj en), Genehmigung (die en), General (der en), Generalsekretär (der en), gentechnisch (adj en), Gepäck (das en), Gerechtigkeit (die en), Germanistik (die en), Geruch (der en), Gerücht (das en), Geschäftsjahr (das en), Geschwister (die en), Gesetzgeber (der en), gespannt (adj en), gestatten (verb en), Geste (die en), gestehen (verb en), Getränk (das en), Gewebe (das en), Gewehr (das en), gewissermaßen (adv en), gießen (verb en), Gipfel (der en), glänzend (adj en), gleichen (verb en), Gleichgewicht (das en), gleichmäßig (adj en), gleichsam (adj en), Gleichung (die en), gleichwohl (adv en), Glied (das en), Gliederung (die en), Grab (das en), Graf (der en), Gramm (das en), Gras (das en), Gremium (das en), Grenzwert (der en), großartig (adj en), Großstadt (die en), Großteil (der en), Großvater (der en), großzügig (adj en), Grundschule (die en), Gruß (der en), grüßen (verb en), gültig (adj en), Gunst (die en), Gutachten (das en), haften (verb en), Handwerk (das en), Handwerker (der en), Hang (der en), harmlos (adj en), Hass (der en), hassen (verb en), hässlich (adj en), Haustür (die en), Heft (das en), heimisch (adj en), Helfer (der en), herausgeben (verb en), herausnehmen (verb en), herkömmlich (adv en), herrlich (adj en), Herrschaft (die en), hervorgehen (verb en), hervorheben (verb en), hervorrufen (verb en), heutzutage (adv en), hilflos (adj en), hinfahren (verb en), hinnehmen (verb en), hinüber (adv en), hinzu (adv en), hochwertig (adj en), hocken (verb en), Höhle (die en), Hörer (der en), Hügel (der en), Hypothese (die en), identisch (adj en), illegal (adj en), Indianer (der en), Industrieland (das en), industriell (adj en), infizieren (verb en), infolge (prep en), Infrastruktur (die en), Ingenieur (der en), Innenminister (der en), Innenstadt (die en), installieren (verb en), inszenieren (verb en), Inszenierung (die en), intelligent (adj en), Intelligenz (die en), interkulturell (adj en), Investor (der en), inwieweit (adv en), irren (verb en), Islam (der en), isolieren (verb en), Italiener (der en), Jacke (die en), Jagd (die en), jagen (verb en), Jäger (der en), Jahreszeit (die en), Jazz (der en), jegliche ((r, en), Jurist (der en), Kapitän (der en), Kartoffel (die en), Käse (der en), Kassette (die en), Kasten (der en), Katalog (der en), Kerl (der en), Kerze (die en), kirchlich (adj en), Kiste (die en), Klang (der en), klingeln (verb en), klinisch (adj en), Kloster (das en), klug (adj en), Knochen (der en), Koch (der en), kognitiv (adj en), Kohle (die en), Kollegin (die en), Kölner (adj en), kombinieren (verb en), Kommentar (der en), kommentieren (verb en), Kommune (die en), Komponist (der en), Kompromiss (der en), konfrontieren (verb en), Kongress (der en), Königin (die en), Konstruktion (die en), Konsument (der en), Kontext (der en), konventionell (adj en), Konzeption (die en), konzipieren (verb en), Koralle (die en), kostenlos (adj en), Krankenkasse (die en), kreativ (adj en), Kreativität (die en), Kreislauf (der en), kriechen (verb en), Kugel (die en), Kuh (die en), Kunststoff (der en), Kunstwerk (das en), Kurve (die en), Labor (das en), lagern (verb en), Lampe (die en), Landesregierung (die en), Landkreis (der en), ländlich (adj en), landwirtschaftlich (adj en), langjährig (adj en), Lärm (der en), Laune (die en), lauschen (verb en), lauter (adv en), Lebewesen (das en), Leiche (die en), Leidenschaft (die en), Leistungsfähigkeit (die en), lenken (verb en), letztendlich (adv en), Lieferung (die en), Liga (die en), linear (adj en), Linse (die en), Liter (der en), LKW (Lastkraftwagen en), locken (verb en), Lohn (der en), Lokal (das en), löschen (verb en), loslassen (verb en), loswerden (verb en), Lücke (die en), lügen (verb en), Magazin (das en), Magen (der en), mahnen (verb en), Malerei (die en), männlich (adj en), Märchen (das en), Marktanteil (der en), maßgeblich (adj en), Maßstab (der en), Materie (die en), Maus (die en), mechanisch (adj en), medial (adj en), meinetwegen (adv en), Meldung (die en), Menschenrecht (das en), Metall (das en), Mieter (der en), mild (adj en), Militär (das en), Milligramm (das en), Minderheit (die en), minimal (adj en), Ministerium (das en), Missbrauch (der en), Mission (die en), Mitteilung (die en), Mittelalter (das en), Möbel (das en), mobil (adj en), Mode (die en), Moderne (die en), monatlich (adj en), Mörder (der en), Motivation (die en), motivieren (verb en), motorisch (adj en), mühsam (adj en), Münze (die en), Muskel (der en), mutmaßlich (adj en), Mythos (der en), nachdenklich (adj en), nachfolgen (verb en), nachgehen (verb en), nachträglich (adj en), Nachweis (der en), Nachwuchs (der en), Nacken (der en), Nahrung (die en), Nahrungsmittel (das en), namens (adv en), nass (adj en), Naturwissenschaft (die en), naturwissenschaftlich (adj en), Nebel (der en), Nerv (der en), Netzwerk (das en), neunzig (num en), niederländisch (adj en), nirgendwo (adv en), nördlich (adj en), nunmehr (adv en), nützlich (adj en), Ofen (der en), Offizier (der en), Öffnung (die en), oftmals (adv en), Olympia (das en), olympisch (adj en), Oma (die en), operativ (adj en), operieren (verb en), optimistisch (adj en), Option (die en), Ordner (der en), organisatorisch (adj en), Orientierung (die en), örtlich (adj en), ostdeutsch (adj en), östlich (adj en), Ozean (der en), pakistanisch (adj en), Palästinenser (der en), palästinensisch (adj en), Parkplatz (der en), Parteitag (der en), Partie (die en), Partnerschaft (die en), Party (die en), Periode (die en), permanent (adj en), Pflege (die en), Philosoph (der en), Philosophie (die en), philosophisch (adj en), Physiker (der en), physisch (adj en), Pistole (die en), PKW ((Personenkraftwagen) en), plädieren (verb en), Planet (der en), Plattform (die en), polnisch (adj en), Posten (der en), Praktikum (das en), Präparat (das en), präzise (adj en), Priester (der en), Problematik (die en), professionell (adj en), Profi (der en), protestieren (verb en), Provinz (die en), psychologisch (adj en), qualitativ (adj en), quantitativ (adj en), Rahmenbedingung (die en), Rathaus (das en), rauschen (verb en), Realisierung (die en), realistisch (adj en), Reflexion (die en), regelrecht (adj en), Regierungschef (der en), Regime (das en), regnen (verb en), reichlich (adj en), Reichweite (die en), reiten (verb en), Rente (die en), Reparatur (die en), repräsentieren (verb en), Respekt (der en), Rezession (die en), Rhythmus (der en), Rock (der en), Rose (die en), Rückgang (der en), Rucksack (der en), Rücksicht (die en), Rücktritt (der en), ruhen (verb en), rutschen (verb en), sachlich (adj en), Sack (der en), Salon (der en), samt (prep en), Sänger (der en), Säule (die en), schämen ((sich) en), Schauspielerin (die en), Scheidung (die en), Schein (der en), schimpfen (verb en), schlank (adj en), schleppen (verb en), schmutzig (adj en), Schnitt (der en), Schnittstelle (die en), Schönheit (die en), schräg (adj en), Schrank (der en), schreiten (verb en), Schulden (die en), schuldig (adj en), Schuldner (der en), schulisch (adj en), schwanger (adj en), Schwangerschaft (die en), schweben (verb en), Schweiß (der en), schweizerisch (adj en), schwingen (verb en), Sehnsucht (die en), seitens (prep en), Sekretärin (die en), Senat (der en), servieren (verb en), seufzen (verb en), sexuell (adj en), Show (die en), sicherstellen (verb en), siebzehn (num en), Skala (die en), Skandal (der en), sogleich (adv en), Solidarität (die en), sowjetisch (adj en), Sozialdemokrat (der en), sozialistisch (adj en), Spalte (die en), spannen (verb en), spazieren (verb en), Spektrum (das en), spezialisieren (verb en), Spezialist (der en), spiegeln (verb en), Sportart (die en), Sportler (der en), spürbar (adj en), Stabilität (die en), Stadion (das en), Stamm (der en), starr (adj en), Status (der en), Staub (der en), Steckdose (die en), stehlen (verb en), Steigerung (die en), Stellvertreter (der en), stetig (adj en), steuerlich (adj en), Steuerung (die en), Stiftung (die en), Stolz (der en), stoppen (verb en), strahlen (verb en), strecken (verb en), Streifen (der en), strikt (adj en), strukturell (adj en), strukturieren (verb en), stumm (adj en), Subvention (die en), super (adj en), süß (adj en), symbolisch (adj en), Tablette (die en), Tafel (die en), Tagebuch (das en), Tageszeitung (die en), Talent (das en), Tanz (der en), Tasse (die en), tauchen (verb en), täuschen (verb en), Teilnahme (die en), telefonieren (verb en), Teller (der en), Tempo (das en), Teppich (der en), Teufel (der en), Therapeut (der en), therapeutisch (adj en), Ticket (das en), Tipp (der en), tödlich (adj en), Topf (der en), treu (adj en), trösten (verb en), Tunnel (der en), Überblick (der en), übereinstimmen (verb en), überflüssig (adj en), überfordern (verb en), Überprüfung (die en), übersehen (verb en), Übersicht (die en), überstehen (verb en), übertreiben (verb en), überwachen (verb en), überziehen (verb en), umarmen (verb en), umbringen (verb en), umsonst (adv en), umstellen (verb en), umwandeln (verb en), Umzug (der en), unangenehm (adj en), unerwartet (adj en), unglücklich (adj en), Uniform (die en), Universum (das en), unklar (adj en), Unrecht (das en), Unruhe (die en), Unsicherheit (die en), unsichtbar (adj en), Unsinn (der en), unterbringen (verb en), unterdessen (adv en), unterdrücken (verb en), untereinander (adv en), untergehen (verb en), Unterhaltung (die en), Unterlagen (die en), Unterscheidung (die en), unterschreiben (verb en), Unterschrift (die en), unterstreichen (verb en), unverändert (adj en), unverzüglich (adj en), unwahrscheinlich (adj en), Ursprung (der en), veranlassen (verb en), veranstalten (verb en), Veranstalter (der en), verbindlich (adj en), Verbot (das en), Verbrechen (das en), verbrennen (verb en), verdanken (verb en), verdoppeln (verb en), verdrängen (verb en), vereinfachen (verb en), Vereinigung (die en), verfallen (verb en), verfassen (verb en), verfügbar (adj en), vergeblich (adj en), vergleichsweise (adv en), Vergnügen (das en), vergrößern (verb en), verhaften (verb en), Verhaltensweise (die en), verhandeln (verb en), verkehren (verb en), verknüpfen (verb en), Verknüpfung (die en), verkünden (verb en), verlegen (adj en), vermehrt (adj en), vermeintlich (adj en), Vermieter (der en), vermindern (verb en), Vermutung (die en), vernehmen (verb en), vernichten (verb en), Vernunft (die en), Verordnung (die en), verpassen (verb en), versagen (verb en), versammeln (verb en), Versammlung (die en), verschärfen (verb en), Version (die en), vertiefen (verb en), vertraglich (adj en), Vertretung (die en), verwirklichen (verb en), verwirren (verb en), verwundern (verb en), verzeichnen (verb en), verzweifeln (verb en), Villa (die en), Vitamin (das en), Volkshochschule (die en), Volkswirtschaft (die en), vorangehen (verb en), voraus (adv en), voraussichtlich (adj en), vorbeugen (verb en), Vorfeld (das en), Vorgänger (der en), Vorhang (der en), vorherrschen (verb en), vorig (adj en), vorläufig (adj en), vorlesen (verb en), Vorlesung (die en), Vormittag (der en), Vorsicht (die en), vorzeitig (adj en), wach (adj en), Wähler (der en), Wahrscheinlichkeit (die en), Währung (die en), wandeln (verb en), Wange (die en), Wäsche (die en), Wechselwirkung (die en), wegnehmen (verb en), wehen (verb en), weitaus (adv en), Weiterbildung (die en), weitergeben (verb en), weitermachen (verb en), Weltmeister (der en), Werkstatt (die en), Werkzeug (das en), wiedersehen (verb en), willkommen (adj en), Winkel (der en), Wirtschaftspolitik (die en), wodurch (pron en), wofür (pron en), Wohnzimmer (das en), womöglich (adv en), woran (pron en), wovon (pron en), Wunde (die en), Wurzel (die en), Wut (die en), Zeichnung (die en), zerreißen (verb en), Zerstörung (die en), Zettel (der en), Zeug (das en), Zeuge (der en), Zeugnis (das en), zielen (verb en), Zielsetzung (die en), Zins (der en), Zinssatz (der en), Zitat (das en), Zone (die en), Zucker (der en), zueinander (adv en), zuführen (verb en), zugunsten (prep en), zulässig (adj en), Zulassung (die en), zulegen (verb en), Zunahme (die en), Zunge (die en), Zuordnung (die en), zurückgeben (verb en), zurückgreifen (verb en), zurücklegen (verb en), zurückweisen (verb en), zusagen (verb en), zusammenkommen (verb en), zusammenleben (verb en), Zusammensetzung (die en), zusammenstellen (verb en), zusehen (verb en), zustehen (verb en), zutrauen (verb en), zuverlässig (adj en), Zuwachs (der en), Zwang (der en), zwangsläufig (adj en), Zwiebel (die en), zwischendurch (adv en)

4001-4034[แก้ไข]

Prinz (der en), Profil (das en), radioaktiv (adj en), reflektieren (verb en), Relation (die en), Riff (das en), Schlange (die en), schleichen (verb en), Schwein (das en), segeln (verb en), Selbstständigkeit (die en), Siedlung (die en), solide (adj en), Spruch (der en), Stellungnahme (die en), Strahl (der en), streben (verb en), Strömung (die en), technologisch (adj en), trocknen (verb en), überholen (verb en), unerträglich (adj en), unterstellen (verb en), Verbindlichkeit (die en), verbrauchen (verb en), vernachlässigen (verb en), Volumen (das en), vorbeigehen (verb en), vortragen (verb en), Weib (das en), westdeutsch (adj en), Zugriff (der en), Zuhörer (der en), zweifellos (adj en)